LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL MOKSLO KRYPČIŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 16 d. Nr. V-1457

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1840 „Dėl mokslo sričių, krypčių ir šakų klasifikacijos“ (Žin., 2010, Nr. 158-8030; 2012, Nr. 113-5725) 2.1 punktą:

1. T v i r t i n u Mokslo kryptis (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. V-231 „Dėl mokslo krypčių ir šakų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 23-1123) netekusiu galios.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius

 

SUDERINTA

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas

Eugenijus Butkus

2012 m. spalio 9 d.

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro

2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1457

 

MOKSLO KRYPTYS

 

Kodas

Mokslo kryptis

 

Humanitariniai mokslai H 000

01H

Filosofija

02H

Teologija

03H

Menotyra

04H

Filologija

05H

Istorija

07H

Etnologija

 

Socialiniai mokslai S 000

01S

Teisė

02S

Politikos mokslai

03S

Vadyba

04S

Ekonomika

05S

Sociologija

06S

Psichologija

07S

Edukologija

08S

Komunikacija ir informacija

 

Fiziniai mokslai P 000

01P

Matematika

02P

Fizika

03P

Chemija

04P

Biochemija

05P

Geologija

06P

Fizinė geografija

07P

Paleontologija

08P

Astronomija

09P

Informatika

 

Žemės ūkio mokslai A 000

01A

Agronomija

02A

Veterinarija

03A

Zootechnika

04A

Miškotyra

 

Biomedicinos mokslai B 000

01B

Biologija

02B

Biofizika

03B

Ekologija ir aplinkotyra

04B

Botanika

05B

Zoologija

06B

Medicina

07B

Odontologija

08B

Farmacija

09B

Visuomenės sveikata

10B

Slauga

 

Technologijos mokslai T 000

01T

Elektros ir elektronikos inžinerija

02T

Statybos inžinerija

03T

Transporto inžinerija

04T

Aplinkos inžinerija

05T

Chemijos inžinerija

06T

Energetika ir termoinžinerija

07T

Informatikos inžinerija

08T

Medžiagų inžinerija

09T

Mechanikos inžinerija

10T

Matavimų inžinerija

 

_________________