LIETUVOS RESPUBLIKOS
 KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO PAPILDYMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. spalio 17 d. Nr. XI-2284

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2011, Nr. 57-2703)

 

1 straipsnis. 9 straipsnio 2 dalies papildymas 10 ir 11 punktais

1. Papildyti 9 straipsnio 2 dalį 10 punktu:

10) galiojančias administracines nuobaudas už asmens padarytus administracinius teisės pažeidimus;“.

2. Papildyti 9 straipsnio 2 dalį 11 punktu:

11) asmens atžvilgiu atliktus mokestinius patikrinimus, tyrimus, kurių metu buvo nustatyti mokesčių įstatymų pažeidimai (informacija pateikiama už paskutinius dešimt metų, skaičiuojant nuo rašytinio prašymo, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba pateiktų informaciją apie asmenį, gavimo dienos).“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ