VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL veterinarinio vaisto Xylasin 2 %, Injekcinio tirpalo, uždraudimo tiekti rinkai ir jo Pašalinimo iš rinkos

 

2012 m. spalio 11 d. Nr. B1-798

Vilnius

 

Vadovaudamasis Nesaugių veterinarinių vaistų uždraudimo tiekti rinkai ir pašalinimo iš rinkos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. B1-397 (Žin., 2007, Nr. 43-1666), 4.4 punktu, Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594 (Žin., 2005, Nr. 131-4754; 2008, Nr. 128-4912), 287 punktu ir atsižvelgdamas į Vokietijos federalinės vartotojų apsaugos ir maisto saugos tarnybos 2012 m. spalio 8 d. skubų pranešimą „Dėl deklaruotosios veterinarinio vaisto kokybinės sudėties pažeidimo“:

1. U ž d r a u d ž i u veterinarinės farmacijos įmonėms tiekti rinkai veterinarinį vaistą XYLASIN 2 %, injekcinį tirpalą, kurio tiekimo rinkai teisės turėtojas ir gamintojas yra Bela-Pharm GmbH Co. KG (Vokietija), registracijos žymuo LT/2/98/0744/001, serijos numeris C4128-04.

2. N u r o d a u veterinarinės farmacijos įmonėms pašalinti iš rinkos šio įsakymo 1 punkte nurodytos serijos veterinarinį vaistą XYLASIN 2 %, injekcinį tirpalą.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas

 

_________________