Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. BALANDŽIO 25 D. NUTARIMO NR. 435 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ REGISTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. spalio 10 d. Nr. 1232

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimą Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“ (Žin., 2007, Nr. 50-1932; 2008, Nr. 55-2082; 2009, Nr. 62-2480, Nr. 132-5744, Nr. 158-7147; 2010, Nr. 19-887, Nr. 153-7816; 2011, Nr. 64-3043, Nr. 110-5196):

1. Išdėstyti preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 10 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 163-7739) 18 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Nurodytu nutarimu patvirtintuose Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatuose:

2.1. Išdėstyti 1 punktą taip:

1. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro valdytoją ir registro tvarkytojus, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų apsaugą, skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą. Registro steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

2.2. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) ir kituose valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatyme (Žin., 2009, Nr. 141-6196), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804).“

2.3. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.“

2.4. Išdėstyti 9 punktą taip:

9. Fondo valdyba yra registro valdytoja (toliau vadinama vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga). Registro tvarkytojai yra:“.

2.5. Išdėstyti 20.1.6 punktą taip:

20.1.6. tėvystės atostogų, atostogų vaikui prižiūrėti pradžios ir pabaigos datos;“.

2.6. Papildyti 20.6 punktu:

20.6. apdraustojo asmens profesija pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių.“

2.7. Išdėstyti 21.4.6 punktą taip:

21.4.6. nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų laikotarpiai;“.

2.8. Papildyti 24.1.9 punktu:

24.1.9. Lietuvos profesijų klasifikatorius;“.

2.9. Išdėstyti 25.1 punktą taip:

25.1. Draudėjas pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią, nurodydamas apdraustojo vardą, pavardę, asmens kodą, apdraustojo asmens profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, asmens socialinio draudimo numerį (kai asmeniui jau suteiktas socialinio draudimo numeris pagal šių Nuostatų 30 punktą), ir valstybinio socialinio draudimo pradžios datą (šių Nuostatų 19.1–19.4, 20.1.1, 20.2.24 ir 20.6 punktai). Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią pateikiamas apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Nuostatų 25.3, 25.7, 25.8 ir 25.9 punktuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo  kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) su darbuotoju sudaroma darbo sutartis. Kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.“

2.10. Išdėstyti 25.4 punktą taip:

25.4. Draudėjas pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie apdraustojo nedraudiminius laikotarpius, duomenis apie suteiktas (nutrauktas) tėvystės atostogas, duomenis apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (nutrauktas) atostogas vaikui prižiūrėti (šių Nuostatų 20.1.3, 20.1.6 ir 20.2.24 punktai). Šie duomenys teikiami per 3 darbo dienas nuo nedraudiminio laikotarpio atsiradimo (pabaigos), tėvystės atostogų suteikimo (nutraukimo) ar atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (nutraukimo) dienos.“

2.11. Išdėstyti 25.11 punktą taip:

25.11. Savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus verslo liudijimą turinčius asmenis) pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie šiems asmenims už kalendorinį mėnesį apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas (šių Nuostatų 20.1.4 ir 20.2.24 punktai). Duomenys teikiami pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 15 dienos. Savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus verslo liudijimą turinčius asmenis), teikę pranešimus kiekvieną mėnesį, neprivalo teikti duomenų šio punkto antrojoje pastraipoje numatytu atveju, išskyrus atvejį, kai pateikti duomenys nesutampa su Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktais duomenimis.

Savarankiškai dirbantys asmenys (išskyrus verslo liudijimus turinčius asmenis), kuriems socialinio draudimo įmokų mokėjimo prievolė nustatoma pagal praėjusių metų pajamų metinę sumą, remdamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, privalo pateikti teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie kalendorinių metų mėnesiais apskaičiuotas (pagal faktiškai gautas pajamas) draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas (šių Nuostatų 20.1.4 ir 20.2.24 punktai). Duomenys teikiami pasibaigus kalendoriniams metams, per 10 kalendorinių dienų nuo metinės pajamų deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai dienos.

Savarankiškai dirbančių asmenų (išskyrus verslo liudijimą turinčius asmenis) duomenys apie kalendoriniais metais apskaičiuotas (pagal faktiškai gautas pajamas) draudžiamąsias pajamas, nuo kurių turi būti sumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos į registrą įrašomi tik jiems sumokėjus apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo įmokas.“

2.12. Išdėstyti 41 punktą taip:

41. Praėjęs valstybinio socialinio draudimo laikotarpis, duomenys apie kurį ir jo draudžiamąsias pajamas gali būti tikslinami, – ne ilgiau kaip 5 metai nuo draudėjo kreipimosi. Šis terminas taikomas įvykiams, atsiradusiems po Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) įsigaliojimo. Draudėjas, prieš pateikdamas patikslintus duomenis apie apdraustųjų asmenų didesnes draudžiamąsias pajamas už praėjusį laikotarpį, privalo sumokėti į Fondą trūkstamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir delspinigius pagal tuo laikotarpiu galiojusius dydžius, išskyrus atvejus, kai duomenys tikslinami įmonės administratoriaus prašymu, kai įmonei yra iškelta bankroto byla. Avansu sumokėtos socialinio draudimo įmokos negrąžinamos ir netikslinamos. Sprendimą dėl duomenų tikslinimo priima teritorinės registro tvarkymo įstaigos direktorius (jo pavaduotojas) arba direktoriaus įgaliotas jo vadovaujamos įstaigos valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Šiame punkte nurodytas terminas netaikomas perkeliant asmens pensines teises iš Europos Sąjungos institucijų pensijų sistemos pagal Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.“

2.13. Išdėstyti 61 punktą taip:

61. Registro duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.“

2.14. Išdėstyti 62 punktą taip:

62. Registro duomenys trečiųjų šalių fiziniams, juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ar atstovybėms teikiami ta pačia tvarka kaip ir Lietuvos Respublikos juridiniams ar fiziniams asmenims, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, tarptautinėms sutartims ir kitiems teisės aktams.“

3. Nustatyti, kad draudėjai:

3.1. duomenis apie apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių teritoriniams registro tvarkytojams pradeda teikti 2013 m. lapkričio 1 dieną;

3.2. duomenis apie visų esamų apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių teritoriniams registro tvarkytojams privalo pateikti iki 2014 m. kovo 1 dienos.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS             DONATAS JANKAUSKAS