PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2012 m. spalio 8 d. Nr. 1-304

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Žin., 2005, Nr. 26-852; 2010, Nr. 99-5167):

1.1.         išdėstau 8 punktą taip:

8. Įvadinis (bendras) instruktažas turi būti organizuojamas visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, pradedantiems eiti pareigas ar dirbti.“;

1.2. išdėstau 11 punktą taip:

11.Visi instruktažai įforminami gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale (4 priedas).“;

1.3. išdėstau 45 punktą taip:

45. Prie miško esančiu eksploatuojamo durpyno pakraščiu turi būti iškastas griovys, kuriame gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (pavasarį nutirpus sniegui ir iki prasidedant lietingiems rudens orams ar kol iškris sniegas) nuolat būtų vandens.“;

1.4. pripažįstu netekusiu galios 46 punktą;

1.5. išdėstau 47 punktą taip:

47. Eksploatuojamo durpyno teritorijoje turi būti įrengti ne mažesni kaip 1 000 m3 talpos gaisriniai vandens rezervuarai, išdėstyti ne didesniu kaip 1 000 m atstumu vienas nuo kito. Rezervuarą gali atstoti minėtu atstumu įrengtas ne trumpesnis kaip 500 m ilgio vandens surenkamasis kanalas, kuriame bus užtikrintas ne mažesnis kaip 0,6 m vandens lygis. Durpynų gaisrams gesinti pritaikytai technikai turi būti užtikrinta galimybė privažiuoti prie rezervuarų ir vandens surenkamųjų kanalų.“;

1.6. išdėstau 48 punktą taip:

48. Gaisrams kilti palankiu laikotarpiu eksploatuojamame durpyne turi būti paskirtas asmuo, atsakingas už durpyno darbuotojų veiksmų kilus gaisrui koordinavimą.“;

1.7. pripažįstu netekusiais galios 49 ir 56 punktus;

1.8. išdėstau 57 punkto antrąjį sakinį taip:

„Aikštelę draudžiama iškloti medžio danga.“;

1.9. išdėstau 386 punktą taip:

386. Kiekviename eksploatuojamame durpyne turi būti parengta, su artimiausiu valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniu suderinta ir įmonės vadovo patvirtinta durpių sandėliavimo schema, pagal kurią durpynų gaisrams gesinti pritaikytai technikai būtų užtikrinta galimybė privažiuoti prie durpių krūvų ir efektyviai atlikti gesinimo darbus.“;

1.10. išdėstau 2 priedo pirmąją pastraipą taip:

„Įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, kurioje dirba arba nuolat būna daugiau kaip šimtas žmonių, turi būti parengtas valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas (toliau – planas). Planą, suderintą su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžia įstaiga, tvirtina įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas.“;

1.11 išdėstau 4 priedo pavadinimą taip:

 

(Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalo formos pavyzdys)

 

GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKTAŽŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS*“;

 

1.12. pripažįstu netekusiu galios 3 priedą;

1.13. išdėstau 6 priedo 7 punktą taip:

7. Visi valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi būti supažindinti su žmonių evakuavimo planu ir privalo mokėti juo naudotis.“;

1.14. išdėstau 10 priedą taip:

„Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

10 priedas

 

DURPYNŲ GAISRAMS GESINTI PRITAIKYTOS TECHNIKOS PARINKIMO REIKALAVIMAI

 

1. Eksploatuojamų durpynų teritorijoje turi būti ši durpynų gaisrams gesinti pritaikyta technika:

 

Durpynų gaisrams gesinti pritaikyta technika

Durpyno plotas (ha)

iki 100

100–300

300–600

daugiau kaip 600

Transporto priemonė su priekaba, kurioje įrengta ne mažesnė kaip 4 000 l talpos vandens cisterna ir ne mažesnio kaip 2 000 l/min našumo gaisrinis siurblys*

-

1

1

2

Vandens transportavimo priekaba (?>=4 m3)

1

1

2

2

Mobilusis motorinis siurblys, kurio našumas ne mažesnis kaip 2 000 l/min**

2

2

3

4

Mobilusis motorinis siurblys, kurio našumas ne mažesnis kaip 500 l/min **

1

1

2

3

Kilnojamoji vandens talpykla (?>=10 m3) (leidžiama naudoti greitai surenkamas ir išrenkamas talpyklas)

-

-

1

2***

Prie traktoriaus prikabinama tempiama platforma, skirta gaisrų gesinimo technikai transportuoti ****

-

1

1

1

Iš viso:

4

6

10

14

 

* transporto priemonėje turi būti ne mažiau kaip viena 20 m ilgio gaisrinė slėginė žarna ir švirkštas;

** į komplektą turi įeiti penkios 20 m ilgio gaisrinės slėginės žarnos ir švirkštas;

*** viena kilnojamoji vandens talpykla turi būti įmonėje, o antros talpyklos įmonėje turėti neprivaloma, jeigu yra rašytinis sutarimas su kita įstaiga, pagal kurį antra kilnojamoji vandens talpykla gaisro atveju būtų pristatyta ne vėliau kaip per dvi valandas nuo pareikalavimo;

**** prikabinamos platformos plotis turi būti ne mažesnis kaip 3 m, ilgis – ne mažesnis kaip 10 m. Platforma turi turėti 8 tvirtinimo taškus, tolygiai išdėstytus pagal platformos perimetrą, ir 6 diržus arba grandines, kuriuos įtempus ir sutvirtinus krovinys taptų stabilus.

 

2. Eksploatuojamų durpynų teritorijoje gali būti ir kitų papildomų priemonių bei įrenginių, kuriais galima pranešti apie gaisrą. Jų skaičių nustato durpių įmonės vadovas.

3. Eksploatuojamų durpynų įmonės, esančios viename ir tame pačiame regione, privalo bendradarbiavimo sutarties pagrindu padėti viena kitai gesinti kilusius gaisrus.

4. Eksploatuojamų durpynų įmonės privalo parengti ir su artimiausiu valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos padaliniu suderinti durpyno gaisrų gesinimo planą.“

 

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                             Remigijus Baniulis