LIETUVOS RESPUBLIKOS
 KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 6 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. spalio 2 d. Nr. XI-2250

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 57-2297; 2003, Nr. 38-1728; 2011, Nr. 57-2703)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 5 dalies 8 punkto pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 5 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).“

 

2 straipsnis. 9 straipsnio 3, 5, 7, 8, 10 ir 14 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Specialiųjų tyrimų tarnyba pagal kompetenciją surenka teisėsaugos, kontrolės, kriminalinės žvalgybos subjektų ar kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, kitų institucijų, įstaigų ir įmonių turimą šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją apie asmenį, duomenis iš valstybės tarnautojų registro, prireikus – iš kitų valstybės ar žinybinių registrų, duomenų rinkmenų, ir kartu su savo apie asmenį turima įslaptinta bei vieša informacija pateikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Specialiųjų tyrimų tarnyba, kriminalinės žvalgybos subjektai ar kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, žvalgybos institucijos turimą šio straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytą įslaptintą informaciją į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui gali pateikti ir savo iniciatyva.“

3. Pakeisti 9 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų nurodymu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apie asmenis, kuriuos jie skiria į pareigas, kriminalinės žvalgybos subjektuose, kriminalinės žvalgybos pagrindinėse institucijose ar žvalgybos institucijose, renkama savarankiškai. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos, įstaigos ir įmonės turimą informaciją ir (ar) duomenis kriminalinės žvalgybos subjektų, kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų ar žvalgybos institucijų vadovams privalo pateikti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo rašytinio prašymo pateikti informaciją ir (ar) duomenis apie asmenį gavimo dienos, o jei būtina ir įmanoma, – nedelsdamos.“

4. Pakeisti 9 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Šio straipsnio 6 dalyje nurodyti rašytiniai prašymai Specialiųjų tyrimų tarnybai turi būti pateikiami prieš asmenį skiriant į pareigas. Į pareigas asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir įvertinus informaciją iš Specialiųjų tyrimų tarnybos. Jeigu kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų vadovų ar jų įgaliotų asmenų nurodymu savarankiškai renkama informacija apie asmenį, kurį jie skiria į pareigas, toks asmuo gali būti paskirtas tik surinkus ir įvertinus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją.“

5. Pakeisti 9 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Į pareigas asmenį paskyrusio subjekto ar jo įgalioto asmens rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį, einantį šio straipsnio 6 dalyje nurodytas pareigas, turi būti motyvuotas ir paremtas duomenimis, keliančiais abejonių dėl asmens, apie kurį prašoma pateikti informaciją, tinkamumo einamoms pareigoms. Jeigu yra abejonių dėl kriminalinės žvalgybos subjektuose, kriminalinės žvalgybos pagrindinėse institucijose ar žvalgybos institucijose einančio pareigas asmens tinkamumo einamoms pareigoms, kriminalinės žvalgybos pagrindinių institucijų, žvalgybos institucijų, vadovų ar jų įgaliotų asmenų nurodymu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija apie einantį pareigas asmenį renkama savarankiškai šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka.“

6. Pakeisti 9 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Specialiųjų tyrimų tarnyba, kriminalinės žvalgybos pagrindinės institucijos, kriminalinės žvalgybos subjektai, žvalgybos institucijos, į pareigas asmenį skiriantys ar paskyrę subjektai privalo užtikrinti, kad asmens duomenys, gauti šiame straipsnyje nustatyta tvarka, būtų tvarkomi ir saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ