LIETUVOS  RESPUBLIKOS  VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

1991 m. lapkričio 30 d. Nr. 502

Vilnius

 

Dėl Vidaus reikalų ministerijos

greito reagavimo rinktinės "Aras"

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:

1. Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministerijos  Policijos  departamento  nuostatus,  patvirtintus

Lietuvos  Respublikos   Vyriausybės  1991  m.  birželio  28  d.

nutarimu Nr.  255 (Žin.,  1991,  Nr.  22-586),  nustatyti,  kad

greito reagavimo  rinktinė "Aras" yra tiesiogiai pavaldi vidaus

reikalų ministrui.

2. Nustatyti,  kad greito  reagavimo rinktinė  "Aras"  turi

būti dislokuojama  (be Vilniaus,  Kauno,  Klaipėdos)  taip  pat

Šiauliuose ir Panevėžyje.

3. Įpareigoti Šiaulių ir Panevėžio miestų valdybas kartu su

vidaus  reikalų   ministru   operatyviai   spręsti   klausimus,

susijusius su  greito reagavimo  rinktinės  "Aras"  dislokavimu

Šiaulių ir Panevėžio miestuose.

4. Pavesti  Vidaus reikalų  ministerijai kartu  su  Finansų

ministerija   pateikti    Lietuvos   Respublikos    Vyriausybei

pasiūlymus dėl  greito  reagavimo  rinktinės  "Aras"  papildomo

finansavimo.

 

Lietuvos Respublikos

Ministras Pirmininkas                          G.Vagnorius