LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2012 m. rugsėjo 21 d. Nr. 1-187

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 79-4088), Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 79-4089) ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 128-6051) nuostatomis:

1. P a k e i č i u Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 127-6488; 2011, Nr. 97-4575, Nr. 130-6182; toliau – Taisyklės):

1.1. Išdėstau 7.2 punktą taip:

7.2. 2 priedas „Pastato parengties šildymo sezonui aktas“;“;

1.2. Išdėstau 8 punkto sąvoką „Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį“ taip:

Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį – pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi paskirtas asmuo, turintis technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą, atestuotas darbo vietai ir turintis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – Inspekcija) išduotą galiojantį kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę būti atsakingu už šilumos ūkį ir efektyvų, patikimą ir saugų įrenginių eksploatavimą.“;

1.3. Išbraukiu 8 punkto sąvoką „Karšto vandens tiekėjas“;

1.4. Išbraukiu 8 punkto sąvoką „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas“;

1.5. Išbraukiu 8 punkto sąvoką „Pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui pasas“;

1.6. Papildau 8 punktą nauja sąvoka:

Pastato parengties šildymo sezonui aktas – dokumentas, pasirašytas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir pastato savininko arba valdytojo, kuriame yra fiksuojamas privalomų darbų dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties šildymo sezonui įvykdymas.“;

1.7. Išbraukiu 8 punkto sąvoką „Valdytojas“;

1.8. Papildau 8 punktą nauja sąvoka:

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas (toliau – valdytojas) – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo arba teisės aktų nustatyta tvarka paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.“;

1.9. Išdėstau 45 punktą taip:

45. Kai šilumos punktas nuosavybės teise priklauso šilumos tiekėjui ir yra įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas šilumos punkto įrenginiuose sunaudotai elektros energijai apskaityti, valdytojas, pagal sudarytą sutartį su elektros energijos tiekėju, šilumos punkte suvartotą elektros energiją paskirsto daugiabučio namo butų ir (ar) patalpų savininkams proporcingai jų turimai nuosavybės daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.“;

1.10. Išdėstau 69.2 punktą taip:

69.2. pasirašytas pastato parengties šildymo sezonui aktas.“;

1.11. Išdėstau 74 punktą taip:

74. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas prieš šildymo sezono pradžią, bet ne vėliau nei iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. valdytojui turi pateikti:

74.1. dokumentus apie atliktus darbus, kuriuos privaloma atlikti pagal Taisykles ir teisės aktus (Taisyklių 1 priedo 3, 21 punktai);

74.2. dokumentus apie atliktus darbus pagal valdytojo pagrįstus nurodymus, vadovaujantis teisės aktuose joms nustatyta kompetencija;

74.3. Taisyklių 74.1 ir 74.2 punktuose nurodytų dokumentų pagrindu užpildytą ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pasirašytą pastato parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas).“;

1.12. Išdėstau 75 punktą taip:

75. Už Taisyklių 74 punkte nurodytuose dokumentuose teikiamos valdytojui informacijos tikrumą atsako juos pateikęs asmuo.“;

1.13. Išdėstau 76 punktą taip:

76. Prieš šildymo sezono pradžią valdytojas Taisyklių 74 punkte išvardytų dokumentų pagrindu pasirašo pastato parengties šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas) arba nurodo pasirengimo šildymo sezonui trūkumus, kuriuos pastato šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas privalo pašalinti iki šildymo sezono pradžios. Valdytojas ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo pastato parengties šildymo sezonui akto pasirašymo dienos privalo pateikti jo kopiją šilumos tiekėjui.“;

1.14. Išdėstau 77 punktą taip:

77. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas pateikia valdytojui trūkumų, dėl kurių nepasirašytas pastato parengties šildymo sezonui aktas, pašalinimo bei šilumos įrenginių darbo saugumo užtikrinimo priemonių planą. Nesant teisės aktuose nustatyta tvarka pasirašyto pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui akto, pradėti šilumos vartojimą pastate yra draudžiama.“;

1.15. Papildau šiuo 771 punktu:

771. Ginčą, kilusį tarp šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir valdytojo dėl pastato parengties šildymo sezonui darbų atlikimo ir akto sudarymo, sprendžia Inspekcija. Prižiūrėtojas arba valdytojas turi teisę kreiptis į Inspekciją ir pateikti skundą dėl pastato parengties šildymo sezonui darbų neatlikimo ir (ar) akto nepasirašymo, nurodant išsamius skundo motyvus ir visas ginčui reikšmingas aplinkybes.“;

1.16. Papildau šiuo 772 punktu:

772. Inspekcija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Taisyklių 771 punkte numatyto skundo gavimo dienos kreipiasi į kitą ginčo šalį dėl informacijos, susijusios su skundo nagrinėjimu, pateikimo. Informaciją šalis privalo pateikti per Inspekcijos paklausime nurodytą terminą, o jei jis nenurodytas, – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos. Inspekcija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų dokumentų, reikalingų ginčui išspręsti, gavimo dienos priima sprendimą. Iškilus klausimams dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengimo šildymo sezonui darbų atlikimo ar kitų faktinių aplinkybių, Inspekcijos pareigūnas turi teisę patikrinti faktinę pastato šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių būklę. Skundo pateikimas Inspekcijai neatleidžia šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo ir pastato valdytojo nuo tinkamo pastato šilumos įrenginių parengties šildymo sezonui darbų atlikimo ir teisės aktuose numatytų funkcijų vykdymo bei pastato parengties šildymo sezonui akto sudarymo pareigos.“;

1.17. Papildau šiuo 129.21 punktu:

129.21. šiose Taisyklėse nustatyta tvarka suteikti šilumos vartotojams slaptažodžius, kad šie galėtų elektroninių ryšių priemonėmis bet kuriuo metu susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.“;

1.18. Papildau šiuo 132.12 punktu:

132.12. Taisyklėse nustatyta tvarka gauti iš šilumos tiekėjo slaptažodį, kuriuo naudodamasis elektroninėmis ryšio priemonėmis galėtų bet kuriuo metu susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenimis.“;

1.19. Papildau šiuo 137.4 punktu:

137.4. tinkamą privalomų darbų dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos parengties naujam šildymo sezonui atlikimą.“;

1.20. Išdėstau 138.1 punktą taip:

138.1. ruošdamasis šildymo sezonui atlikti Taisyklėse ir teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 20, 21, 22, 23, 51, 57 punktai) reglamentuotus darbus bei pastato savininko ar valdytojo pagrįstus nurodymus ir nustatyta tvarka parengti bei pasirašyti pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą (Taisyklių 2 priedas). Kai administratorius yra pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, vykdyti šiose Taisyklėse priskirtas administratoriaus ir prižiūrėtojo funkcijas ir pasirašyti pastato parengties naujam šildymo sezonui aktą privalo skirtingi administratoriaus (prižiūrėtojo) atstovai;“;

1.21. Išdėstau 144.2 punktą taip:

144.2. ruošiantis šildymo sezonui duoti pagrįstus nurodymus pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui dėl Taisyklėse bei teisės aktuose (Taisyklių 1 priedo 2, 3, 21, 22, 23 punktai) reglamentuotų darbų atlikimo bei nustatyta tvarka teikti pastabas dėl pastato parengties šildymo sezono akto;“;

1.22. Papildau antrą dalį „Šilumos tiekimas ir vartojimas“ šiuo XIII skyriumi:

 

XIII. SLAPTAŽODŽIO SUTEIKIMO TVARKA

 

149. Vartotojo vardas ir slaptažodis (toliau – prisijungimo duomenys), kuriais naudodamasis šilumos vartotojas elektroninių ryšių priemonėmis gali bet kuriuo metu susipažinti su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengto atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso rodmenimis, yra suteikiamas pagal šilumos tiekėjui pateiktą vartotojo prašymą. Prašyme privalo būti nurodyta vartotojo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, prašymo padavimo data.

150. Prašymas dėl prisijungimo duomenų suteikimo gali būti paduodamas raštu arba, esant techninėms galimybėms, internetu pagal šilumos tiekėjo pateiktas instrukcijas.

151. Šilumos tiekėjas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl prisijungimo duomenų vartotojui suteikimo.

152. Šilumos tiekėjas turi teisę nesuteikti vartotojui prisijungimo duomenų, jei nustato, kad joje pateikti duomenys apie vartotoją yra neteisingi, ir apie savo sprendimą raštu informuoja vartotoją per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodydamas atsisakymo nesuteikti prisijungimo duomenų motyvus.

153. Vartotojas, kuriam buvo suteikti prisijungimo duomenys, atsako už šių duomenų apsaugą ir konfidencialumą. Pagal individualų prašymą vartotojui suteikti prisijungimo duomenys prie sistemos turi būti žinomi tik prašymą padavusiam vartotojui.

154. Vartotojui, kuris prarado (užmiršo, prarado vardo bei slaptažodžio slaptumo kontrolę) prisijungimo vartotojo vardą ir (ar) slaptažodį, prisijungimo vartotojo vardas ir slaptažodis atnaujinami ar suteikiami nauji vartotojui pateikus paraišką šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, prašyme nurodant papildomų prisijungimo duomenų prašymo priežastį.

155. Vartotojai prisijungimo duomenis gauna pagal duomenų teikimo ir gavimo sutartis. Ši sutartis tampa neatskiriama šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties dalimi.

156. Vartotojui suteikiami prisijungimo duomenys susipažinti tik su šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengto atsiskaitomojo šilumos prietaiso rodmenimis, kurie tiesiogiai formuoja prašymą padavusiam vartotojui šilumos tiekėjo pateikiamas sąskaitas už suvartotą šilumą. Slaptažodžio suteikimo ir naudojimosi juo paslauga negali būti papildomai apmokestinama.“;

1.23. Buvusius 149–235 punktus atitinkamai laikau 157–242 punktais;

1.24. Pripažįstu netekusiais galios 5 ir 185.3 punktus;

1.25. Išdėstau Taisyklių 2 priedą nauja redakcija (pridedama);

2. Nustatau, kad:

2.1. ruošiantis 2012 m. šildymo sezono pradžiai šio įsakymo 1.11 punktu keičiamame Taisyklių 74 punkte nurodyti dokumentai valdytojui privalo būti pateikti ne vėliau nei iki 2012 m. spalio 10 d.;

2.2. iki tol, kol šio įsakymo 1.9 punktu keičiamame Taisyklių 45 punkte nurodytos elektros energijos sutartys dėl šilumos tiekėjui priklausančiame šilumos punkte sunaudotos elektros energijos apmokėjimo ir (ar) paskirstymo bus tiesiogiai sudarytos su valdytojais, už šilumos punkte suvartotą elektros energiją pagal sudarytą dvišalę sutartį su elektros energijos tiekėju tiesiogiai atsiskaito šilumos tiekėjas, o jo patirtas išlaidas už elektros energiją pagal šilumos tiekėjo pateiktą sąskaitą paskirsto valdytojas daugiabučio namo butų ir (ar) patalpų savininkams proporcingai jų turimai nuosavybės daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.

 

 

 

Energetikos ministras                                                         Arvydas Sekmokas


Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių

2 priedas

 

(Akto formos pavyzdys)

 

__________________________________________________________________________

(pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

 

PASTATO PARENGTIES ŠILDYMO SEZONUI AKTAS

 

_____________ Nr.______

(data)           

 

Pastato pavadinimas _________________ kodas ____________________________________

Adresas __________________________ Nr. ________ bt. ___________________________

 

1. PROFILAKTINIAI DARBAI:

Atlikimo data

Akto Nr.

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

1.1. šildymo sistemos praplovimas

 

 

 

1.2. vėdinimo sistemos praplovimas

 

 

 

1.3. karšto vandens šilumokaičio valymas

 

 

 

1.4. šildymo sistemos šilumokaičio valymas

 

 

 

1.5. šilumos mazgo hidraulinis bandymas

 

 

 

1.6. šildymo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.7. šildymo sistemos šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.8. karšto vandens šilumokaičio hidraulinis bandymas

 

 

 

1.9. vėdinimo sistemos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.10. įvadinės šilumos trasos hidraulinis bandymas

 

 

 

1.11. šilumos trasos prieš šilumos punktą hidraulinis bandymas

 

 

 

1.12. šilumos trasos po šilumos punkto hidraulinis bandymas

 

 

 

1.13. karšto vandens šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

1.14. šildymo sistemos šilumokaičio sandarumo tikrinimas

 

 

 

 


2. ATESTACIJA:

 

2.1. paskirtas 20........ d. įsakymu Nr.

 

2.2. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas

Atestuotas

20_ _ _

 

2.3. šilumos ūkį aptarnaujantys darbuotojai

Atestuoti (-as)

20_ _ _

20_ _ _

3. PASIRUOŠIMAS ŠILDYMO SEZONUI

Patvirtinu (pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė)

3.1. kontroliniai matavimo prietaisai

 

3.2. karštų paviršių izoliacija

 

3.3. apskaitos prietaisų metrologinė patikra

 

3.3.1. Qš

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.2. Qkv

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.3. Qš+Qkv

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.4. Qkvc

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.5. Qvėd

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.6. Qgaro

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.7. Qkondensato

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.8. Gkv1

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.9. Gkv2

Galiojanti iki 20_ _ _

 

3.3.10. G šv prieš karšto vandens šilumokaičio

Galiojanti iki 20_ _ _

 

 

Galiojanti iki 20_ _ _

 

 

4. ATSAKINGAS UŽ APSKAITOS PRIETAISO SAUGOJIMĄ _____________________

(vardas ir pavardė)

___________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)                                                            (adresas, telefonas)

 

5. TIKRINIMO IŠVADA:

Pastato šilumos įrenginiai paruošti 20_ – 20_ metų šildymo sezonui

20_ m. __ _ d

 

PASTABOS ________________________________________________________________

 

Prižiūrėtojo atstovas __________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)    (parašas)                                (vardas ir pavardė)

 

Pastato savininko, valdytojo atstovas _____________________________________________

(pareigų pavadinimas)    (parašas)    (vardas ir pavardė)

_________________