LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. BIRŽELIO 7 D. ĮSAKYMO
Nr. V-1017 „DĖL 2011–2013 METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-1278

Vilnius

 

P a k e i č i u 2011–2013 metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1017 „Dėl 2011–2013 metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 71-3449):

1. Išdėstau 10.1 punktą taip:

10.1. mokymosi formos, mokymo proceso organizavimo būdai vadovaujantis Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (Žin., 2012, Nr. 76-3957), ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai (pusmečiai, trimestrai ar kt.), papildomų atostogų laikas, taikomas ugdymo proceso organizavimas pagal dalykus arba /ir integruojant visų ar atskirų dalykų turinį, ugdymo proceso organizavimo galimybės (pamoka, nepamokinė, projektinė veikla ir pan.)“.

2. Išdėstau 13.2 punktą taip:

13.2. 2012–2013 mokslo metai prasideda 2012 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2013 m. rugpjūčio 31 d. Ugdymo procesas prasideda 2012 m. rugsėjo 1d., baigiamas 2013 m. gegužės 31 d. Mokslo ir žinių dienai sutapus su poilsio diena, ugdymo proceso pradžia mokyklos sprendimu gali būti perkeliama į artimiausią darbo dieną po poilsio dienos.“

3. Išbraukiu 17 punkto pirmojoje pastraipoje žodžius „(du kartus per metus)“.

4. Išdėstau 20.1 punkto pirmąją pastraipą taip:

20.1. Bendrajai programai (ugdymo dalykams) ir neformaliojo švietimo programoms per metus skiriamos ugdymo valandos mokant kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma):“.

5. Išdėstau 20.3 punkto pirmąją pastraipą taip:

20.3. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai įgyvendinti mokant kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma):“.

6. Išdėstau 20.4 punkto pirmąją pastraipą taip:

20.4. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų per savaitę skaičius Bendrajai programai įgyvendinti 2011–2013 m. mokykloje tautinės mažumos kalba mokant kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma):“.

7. Papildau šiuo 20.5 punktu:

20.5. Mokiniui mokantis pavienio mokymosi forma konsultacijoms grupėse nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriama 40 procentų, individualioms konsultacijoms 15 procentų (nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu) Bendrojo ugdymo plano 20.1, 20.2, 20.3 punktuose dalykams skiriamų pamokų.“

8. Išdėstau 25 punkto pirmąją pastraipą taip:

25. Ugdymo procesas gali būti organizuojamas taip:“.

9. Išdėstau 31.2 punktą taip:

31.2. mokykloje nesusidarius mokinių grupei, mokiniui(-iams) gali būti sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių;“.

10. Papildau šiuo 36.4. punktu:

36.4. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668).“

11. Išdėstau 39.3.1 punkto pirmąją pastraipą taip:

39.3.1. pradinio ugdymo dienyne ar pradinio ugdymo dienyne jungtinėms klasėms (toliau – Dienynas) arba elektroniniame dienyne:“.

12. Išdėstau 39.3.1.3 punktą taip“:

39.3.1.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje, įrašant „p. p.“ arba „n. p.“;“.

13. Išdėstau 53 punktą taip:

53. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo dalyko ar visų pradinio ugdymo programos dalykų nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka:

53.1. visų pradinio ugdymo programos dalykų gali mokytis mokinys, laikinai išvykęs gyventi į užsienį, jei tėvai (globėjai) raštu yra deklaravę, kad mokinys toje šalyje nesimoko pagal pradinio ugdymo programą;

53.2. grupine mokymosi forma besimokantiesiems konsultacijoms skiriama 40 procentų, pavienio mokymosi forma – 15 procentų Bendrojo ugdymo plano 20.3, 20.4 punktuose dalykui(-ams) skiriamų pamokų;

53.3. mokymą teikia mokykla, vykdanti nuotolinį mokymą.“.

14. Išdėstau III skyriaus VIII skirsnio pavadinimą taip:

VIII. MOKINIŲ MOKYMO NAMIE, LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS“

15. Išdėstau 60.4 punktą taip:

60.4. mokiniams, besimokantiems namie nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma), konsultacijoms grupėje skiriama 40 procentų, individualioms konsultacijoms – 15 procentų Bendrojo ugdymo plano 20.3, 20.4 punktuose nustatyto savaitinių pamokų skaičiaus, o besimokantiems nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma) – Bendrųjų ugdymo planų 20.3 ir 20.4 punktuose nustatytas savaitinių pamokų skaičius;“.

16. Papildau 60.5 punktu:

60.5. namie mokomam mokiniui savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu 1–3 klasėse skiriama 9 savaitinės pamokos, 4 klasėse –11 pamokų. Dalį pamokų gydytojo leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Mokyklos, kurios nuostatuose įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba, mokiniui kiekvienoje klasėje skiriamos 2 papildomos pamokos per savaitę lietuvių kalbai mokyti;“.

17. Pripažįstu netekusiu galios 61 punktą.

18. Išdėstau 63.1 punktą taip:

63.1. asmenims iki 16 metų, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, ugdymą organizuojant grupinio ar pavienio mokymosi forma:

63.1.1. grupine forma kasdieniu ar/ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu jungtinėse klasėse ar laikinosiose grupėse skiriant Bendrųjų ugdymo planų 20.3 ir 20.4 punktuose savaitinių pamokų skaičių;

63.1.2. pavienio mokymosi forma nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu konsultacijoms grupėje skiriama 40 procentų, individualioms konsultacijoms 15 procentų Bendrojo ugdymo plano 20.3, 20.4 punktuose nustatytų savaitinių pamokų;

63.1.3. pavienio mokymosi forma savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu individualioms konsultacijoms skiriant 15 procentų Bendrojo ugdymo plano 20.3, 20.4 punktuose nustatytų savaitinių pamokų.“

19. Išdėstau 64.2 punktą taip:

64.2. mokiniui, ligoninės mokykloje mokomam kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma), skiriama 13 pamokų per savaitę.“

20. Išdėstau 64.4 punktą taip:

64.4. Pavienio mokymosi forma konsultacijoms grupėse nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriama 40 procentų, individualioms konsultacijoms nuotoliniu ir savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu – 15 procentų Bendrojo ugdymo plano 64.2 punkte numatytų pamokų.“

21. Išdėstau 65.3 punktą taip:

65.3. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai sanatorijos mokykloje, skirtoje vaikams, atvykusiems trumpai gydytis į sanatoriją, mokant kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma), įgyvendinti:“.

22. Išdėstau 65.4 punktą taip:

65.4. dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai sanatorijos mokykloje, skirtoje vaikams, sergantiems įvairiomis tuberkuliozės formomis, mokant kasdieniu ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (grupine mokymosi forma), įgyvendinti:“.

23. Papildau šiuo 65.5 punktu:

65.5. Sanatorijos mokykloje nesusidarius mokinių klasei mokoma paviene mokymo forma savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, leidus gydančiam gydytojui. Konsultacijoms grupėse nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu skiriama 40 procentų, individualioms konsultacijoms – 15 procentų (savarankišku ir nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu) Bendrojo ugdymo plano 65.3, 65.4 punktuose dalykams skiriamų pamokų.“

24. Išdėstau 66 punktą taip:

66. Mokykla rengia Mokyklos ugdymą planą, atsižvelgdama į specialiųjų ugdymo poreikių turinčius mokinius ir, vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771), numato šių poreikių tenkinimo tvarką: priima sprendimus dėl specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi krūvio (planuoti privalomas, specialiąsias pamokas), psichologinės, socialinės pedagoginės ir/ ar specialiosios pagalbos teikimo, mokymosi aplinkos pritaikymo, aprūpinimo ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis ir specialiosiomis mokymo priemonėmis.“

25. Išdėstau 69.4 punktą taip:

69.4. turi išlaikyti Bendrajame ugdymo plane nurodytą minimalų mokinio pamokų skaičių pradinio ugdymo programai įgyvendinti. Mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, besimokantiems pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą ar pritaikytą Bendrąją programą, kurių ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendrojo ugdymo plano 20.3, 20.4 punktais, mokykla gali, 1–2 pamokomis sumažinusi minimalų mokinio privalomų pamokų skaičių, padidinti neformaliojo švietimo valandų skaičių“.

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius