LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 400 „DĖL ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO KOMISIJOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ VIEŠO KONKURSO TVARKOS APRAŠO, ANTSTOLIŲ VEIKLOS TIKRINIMO TVARKOS APRAŠO, ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ, ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ IR ANTSTOLIŲ ATESTAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 1R-223

Vilnius

 

Pakeičiu Antstolių informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 2-57; 2004, Nr. 54-539; 2008, Nr. 41-1507; 2009, Nr. 47-1885; Nr. 2011, Nr. 10-449), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 400

(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo

Nr. 1R-223 redakcija)

 

ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Antstolių informacinės sistemos nuostatai (toliau – nuostatai) reguliuoja Antstolių informacinės sistemos paskirtį, pagrindines funkcijas, valdytoją, tvarkytojus, duomenų teikėjus, gavėjus, jų teises ir pareigas, Antstolių informacinės sistemos duomenis, jų apdorojimo procesus, šios informacinės sistemos duomenų saugos reikalavimus, finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Šie nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 163-7739), Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), ir kitais teisės aktais.

3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

Antstolių informacinės sistemos vartotojai – asmenys, besinaudojantys Antstolių informacinės sistemos ištekliais teisės aktuose nustatytoms funkcijoms vykdyti (toliau – vartotojai): antstoliai, antstolių padėjėjai, antstolių atstovai ar kiti antstolių įgalioti asmenys, bankroto administratoriai, kurie organizuoja ir vykdo elektronines varžytynes;

elektroninių paslaugų gavėjai – asmenys, dalyvaujantys elektroninėse varžytynėse ar elektroniniuose aukcionuose, kad įsigytų juose parduodamo turto.

Kitos šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse (Žin., 2002, Nr. 36-1340), Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme (Žin., 2002, Nr. 53-2042), Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme, Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėse, Bendruosiuose elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 49-1891), vartojamas sąvokas.

4. Antstolių informacinės sistemos steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymas, Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas (Žin., 2002, Nr. 53-2043).

5. Antstolių informacinės sistemos tikslai:

5.1. rinkti ir centralizuotai elektroniniu būdu tvarkyti duomenis, kurių reikia antstoliams jų teisės aktų pavestoms funkcijoms vykdyti;

5.2. padėti užtikrinti antstolių veiklos kontrolę ir padėti vykdyti antstolių darbo, ūkinės ir finansinės veiklos stebėseną;

5.3. padėti atlikti antstolių veiklos apibendrinimą, analizę, statistiką;

5.4. užtikrinti elektroninės vykdomosios bylos veikimą;

5.5. užtikrinti priemones elektroniniu būdu vykdyti turto pardavimą iš varžytynių ir aukcionuose.

6. Asmens duomenų tvarkymo Antstolių informacinėje sistemoje tikslas – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir teisingus duomenis apie asmenis, susijusius su antstolių funkcijų vykdymu ir paslaugų teikimu. Asmens duomenys Antstolių informacinėje sistemoje taip pat tvarkomi siekiant kontroliuoti antstolių veiklą.

7. Pagrindinės Antstolių informacinės sistemos funkcijos yra:

7.1. Antstolių informacinės sistemos naudotojų ir vartotojų darbo (vykdomųjų bylų tvarkymo, varžytynių ir aukcionų rengimo) automatizavimas;

7.2. centralizuotas duomenų, susijusių su vykdomųjų dokumentų vykdymu, dokumentų, procesinių dokumentų įteikimu, faktinių aplinkybių konstatavimu, išieškojimų valdymu, elektroninėmis varžytynėmis ir elektroniniais aukcionais, tvarkymas;

7.3. duomenų teikimas duomenų gavėjams;

7.4. duomenų teikimas antstolių ir bankroto administratorių veiklą kontroliuojančioms institucijoms;

7.5. elektroninių paslaugų teikimas:

7.5.1. elektroninės varžytynės;

7.5.2. elektroniniai aukcionai.

8. Laukiamas Antstolių informacinės sistemos rezultatas:

8.1. efektyvus duomenų tarp antstolių keitimasis;

8.2. optimizuotas išieškojimo procesas ir kitų antstolių funkcijų atlikimas;

8.3. efektyvi antstolių darbo, ūkinės ir finansinės veiklos kontrolė;

8.4. elektroninių aukcionų, elektroninių varžytynių viešumas, vykdymo proceso skaidrumas;

8.5. operatyvaus, saugaus ir patikimo turto pardavimo iš varžytynių ir aukcionuose procedūrų vykdymas;

8.6. užtikrintas aktyvesnis varžymasis ir turto pardavimas už galimą aukščiausią kainą.

 

II. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. Antstolių informacinės sistemos valdytoja yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, kuri:

9.1. koordinuoja Antstolių informacinės sistemos tvarkytojų darbą;

9.2. tvirtina Antstolių informacinės sistemos kūrimo ir plėtros planus, analizuoja pasiūlymus dėl Antstolių informacinės sistemos veikimo, priima sprendimus dėl šios informacinės sistemos tobulinimo ir modernizavimo, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

9.3. užtikrina, kad Antstolių informacinė sistema būtų tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais;

9.4. organizuoja duomenų saugos užtikrinimą;

9.5. organizuoja Antstolių informacinės sistemos tobulinimą;

9.6. nustato duomenų gavėjams teikiamų duomenų apimtis;

9.7. vykdo kitas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

10. Antstolių informacinės sistemos tvarkytojai yra valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Registrų centras) ir asociacija Lietuvos antstolių rūmai (toliau – Antstolių rūmai):

10.1. Registrų centras:

10.1.1. tvarko ir administruoja duomenų bazę;

10.1.2. užtikrina Antstolių informacinės sistemos funkcionavimą;

10.1.3. sudaro sutartis su duomenų ir informacijos teikėjais, gavėjais, informacinės sistemos naudotojais ir vartotojais;

10.1.4. užtikrina duomenų saugą;

10.1.5. vykdo kitas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

10.2. Antstolių rūmai:

10.2.1. užtikrina centralizuotą antstolių duomenų teikimą į Antstolių informacinę sistemą ir iš šios informacinės sistemos antstoliams;

10.2.2. teikia pasiūlymus Antstolių informacinės sistemos valdytojui dėl duomenų gavėjams teikiamų duomenų apimčių, Antstolių informacinės sistemos tvarkymo ir tobulinimo;

10.2.3. klasifikuoja, grupuoja ir naudoja duomenis istoriniams, statistiniams, moksliniams, tiriamiesiems ir antstolių veiklos kontrolės, antstolių darbo, ūkinės ir finansinės veiklos stebėsenos tikslams;

10.2.4. Antstolių informacinės sistemos tvarkytojui Registrų centrui teikia prašymus ištaisyti ar papildyti neteisingus, netikslius ar neišsamius sistemos duomenis.

11. Antstolių informacinės sistemos duomenų teikėjai yra:

11.1. Registrų centras – teikia Nekilnojamojo turto, Juridinių asmenų, Lietuvos Respublikos adresų registro ir Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (toliau – PLAI sistema) duomenis;

11.2. Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;

11.3. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis;

11.4. Centrinė hipotekos įstaiga – teikia Lietuvos Respublikos turto arešto aktų, Lietuvos Respublikos hipotekos, Testamentų, Sutarčių, Vedybų sutarčių registrų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenis;

11.5. Valstybinis patentų biuras – teikia Lietuvos Respublikos patentų, Lietuvos Respublikos prekių ženklų, Lietuvos Respublikos dizaino registrų duomenis;

11.6. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – teikia Mokesčių mokėtojų registro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos duomenis;

11.7. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – teikia Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenis;

11.8. valstybės įmonė „Regitra“ – teikia Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenis;

11.9. Civilinės aviacijos administracija – teikia Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro duomenis;

11.10. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos – teikia Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro duomenis;

11.11. Lietuvos saugios laivybos administracija – teikia Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro duomenis;

11.12. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – teikia Ginklų registro duomenis;

11.13. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – teikia Ūkininkų ūkių ir Žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenis, Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų bei Ūkinių gyvūnų registrų duomenis.

12. Antstolių informacinės sistemos duomenų gavėjai yra kredito įstaigos ir finansų įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, susijusias su rizikos prisiėmimu, kreditingumo vertinimo paslaugas teikiančios įmonės, skolų išieškojimo įmonės, bankroto administratoriai, kiti asmenys, kurie turi teisę gauti duomenis teisės aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti. Šiame punkte nurodytiems duomenų gavėjams, išskyrus bankroto administratorius, teikiami šių nuostatų 14.2–14.4, 15.3–15.9 punktuose išvardyti duomenys. Bankroto administratoriams teikiami tik duomenys apie elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų vykdymą.

13. Antstolių informacinės sistemos naudotojai yra:

13.1. Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, teisingumo ministro įsakymu paskirti vykdyti antstolių veiklos kontrolę;

13.2. Lietuvos antstolių rūmų darbuotojai, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimu paskirti vykdyti antstolių veiklos kontrolę;

13.3. Registrų centro darbuotojai, tvarkantys ir administruojantys Antstolių informacinę sistemą ir atliekantys kitas bandymo, testavimo ir klaidų šalinimo operacijas;

13.4. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos darbuotojai, kurie ūkio ministro įsakymo nustatyta tvarka vykdo bankroto administratorių veiklos priežiūrą;

13.5. Turto fondo darbuotojai, Turto banko darbuotojai, kurie organizuoja ir vykdo elektroninius aukcionus.

 

III. INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

14. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie antstolį:

14.1. vidinės struktūros neturintis antstolio identifikacinis kodas, sugeneruotas Antstolių informacinės sistemos;

14.2. antstolio vardas ir pavardė;

14.3. antstolio veiklos teritorijos pavadinimas;

14.4. antstolio veiklos pradžia, pabaiga, veiklos sustabdymo terminai;

14.5. antstolio (antstolių) kontoros, kurioje yra antstolio darbo vieta, adresas ir telefono numeris;

14.6. antstolio identifikavimo duomenys, suteikti prisijungti prie Antstolių informacinės sistemos, ir (ar) kiti antstolio identifikavimo duomenys (antstolio sutikimu suteikti jo atstovui, padėjėjui, kitam įgaliotam antstolio darbuotojui);

14.7. antstolio depozitinės sąskaitos duomenys:

14.7.1. banko kodas BIC (angl. Bank international code – banko tarptautinis kodas) formatu;

14.7.2. banko pavadinimas;

14.7.3. depozitinės sąskaitos numeris IBAN (angl. International bank account number – tarptautinis banko sąskaitos numeris) formatu.

15. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie vykdymo procesą:

15.1. unikalus vykdomosios bylos numeris;

15.2. vykdomosios bylos eilės numeris, sudarytas iš antstolio kodo, antstolio kontoros (skyriaus) eilės numerio, kalendorinių metų paskutinių dviejų skaitmenų ir bylos eilės numerio kiekvienais kalendoriniais metais;

15.3. vykdomojo dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data, vykdomąjį dokumentą išdavusi institucija;

15.4. vykdomosios bylos iškėlimo data, pabaigos data, pabaigos pagrindas;

15.5. išieškotojo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai išieškotojo asmens kodas nežinomas arba kai išieškotojas neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), o jei išieškotojas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

15.6. skolininko vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai skolininko asmens kodas nežinomas arba kai skolininkas neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), o jei skolininkas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

15.7. vykdomosios bylos kategorija:

15.7.1. piniginio pobūdžio išieškojimas:

15.7.1.1. bauda arba ekonominė sankcija;

15.7.1.2. mokestinė nepriemoka;

15.7.1.3. išlaikymas periodinėmis išmokomis;

15.7.1.4. kitas piniginio pobūdžio išieškojimas;

15.7.2. nepiniginio pobūdžio išieškojimas:

15.7.2.1. laikinosios apsaugos priemonės;

15.7.2.2. vaikų perdavimas;

15.7.2.3. daiktų perdavimas;

15.7.2.4. iškeldinimas;

15.7.2.5. įkeldinimas;

15.7.2.6. garbės ir orumo gynimas;

15.7.2.7. bendravimo su vaiku tvarka;

15.7.2.8. kitas nepiniginio pobūdžio išieškojimas;

15.8. išieškotina suma;

15.9. išieškota suma, data, iki kada suma buvo išieškota.

16. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie faktinių aplinkybių nustatymą:

16.1. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai (protokolų elektroninės formos);

16.2. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo numeris;

16.3. asmens, kurio prašymu buvo konstatuotos faktinės aplinkybės, vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (gimimo data nurodoma, kai asmens kodas nežinomas arba kai asmuo neturi Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo), o jei tai juridinis asmuo, – jo pavadinimas ir kodas;

16.4. faktinių aplinkybių konstatavimo data;

16.5. protokolo surašymo data.

17. Antstolių informacinėje sistemoje kaupiami šie duomenys apie elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų rengimą:

17.1. elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų unikalus numeris;

17.2. elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų pradžios ir pabaigos, atšaukimo, paskelbimo neįvykusiomis data ir laikas;

17.3. dokumentas, kurio pagrindu buvo atšauktos arba paskelbtos neįvykusiomis elektroninės varžytynės ar elektroninis aukcionas;

17.4. elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų vykdytojo, kuris rengia varžytynes arba aukcioną, vardas ir pavardė, jei vykdytojas juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) ir banko sąskaitos, į kurią bus pervedamas aukcioną ar varžytynes laimėjusio dalyvio sumokėtas varžytynių ar aukciono dalyvio mokestis, numeris;

17.5. parduodamo iš varžytynių ir aukcionuose turto savininko fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), o jei savininkas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

17.6. iš elektroninių varžytynių ir aukcionuose parduodamo turto aprašymas, vizualinė ir grafinė informacija;

17.7. elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų dalyvio mokestis;

17.8. elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų pradinė turto pardavimo kaina;

17.9. elektroninių varžytynių informacija apie turto nuosavybės apribojimus;

17.10. elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų dalyvio arba atstovo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas), o jei dalyvis arba jo atstovas yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas;

17.11. elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų dalyvio arba atstovo kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kiti elektroninių ryšių priemonių adresai);

17.12. elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų dalyvio arba atstovo banko sąskaitos numeris;

17.13. atstovaujamo asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, atstovavimo pagrindimas, o jei atstovaujamasis yra juridinis asmuo, – kodas, teisinė forma ir pavadinimas);

17.14. didžiausia elektroninėse varžytynėse ir elektroniniuose aukcionuose pasiūlyta kaina, kuri kartu yra ir turto pardavimo kaina;

17.15. per elektronines varžytynes ir elektroninius aukcionus dalyvių pasiūlytos kainos, pasiūlymo data ir laikas;

17.16. iš elektroninių varžytynių ir elektroniniuose aukcionuose parduodamo turto pirkimo–pardavimo dokumentas.

18. Kaupiami šie Antstolių informacinės sistemos naudotojų ir vartotojų duomenys:

18.1. vardas ir pavardė;

18.2. pareigų pavadinimas;

18.3. asmeniui suteiktas informacinės sistemos naudotojo ar vartotojo slaptažodis.

19. Antstolių informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys, gaunami iš:

19.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro:

19.1.1. asmens kodas;

19.1.2. vardas (-ai);

19.1.3. pavardė (-ės);

19.1.4. gimimo data;

19.1.5. mirties data;

19.1.6. lytis;

19.1.7. deklaruota gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietos deklaravimo data;

19.1.8. tėvų, nepilnamečių vaikų, sutuoktinių asmens kodai;

19.1.9. santuokų ir ištuokų datos;

19.1.10. paso ir (ar) tapatybės kortelės išdavimo data ir data, iki kurios galioja dokumentas;

19.1.11. šeiminė padėtis, šeiminės padėties pasikeitimo data.

19.2. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro:

19.2.1. kadastro vietovė, kadastro blokas, žemės sklypo numeris (žemės sklypo kadastrinis numeris);

19.2.2. unikalus žemės sklypo, statinio, buto, patalpos numeris;

19.2.3. duomenys apie nekilnojamojo daikto adresą;

19.2.4. nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenys ir kitų nekilnojamųjų daiktų planai;

19.2.5. duomenys apie nekilnojamųjų daiktų priklausinius, nurodant priklausinio priskyrimą konkrečiam nekilnojamajam daiktui ir priklausinio pavadinimą;

19.2.6. nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, juridinių faktų įregistravimo, pakeitimo ar išregistravimo juridiniai pagrindai, įregistravimo, išregistravimo datos;

19.2.7. duomenys, identifikuojantys daiktinių teisių turėtojus, kitus su daiktinėmis teisėmis susijusius asmenis (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė; juridinio asmens pavadinimas, kodas);

19.2.8. daiktinių teisių, juridinių faktų rūšys;

19.2.9. specifiniai daiktinių teisių, juridinių faktų duomenys (įregistravimo, sandorio sudarymo data ir suma, specialios sąlygos, identifikavimo kodas, terminai ir panašiai);

19.2.10. archyviniai nekilnojamųjų daiktų kadastro ir registro duomenys (nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų, nuosavybės ir kitų daiktinių teisių, tų teisių suvaržymų ir juridinių faktų kitimo duomenys);

19.2.11. įmonių dovanojimo, pirkimo–pardavimo ir nuomos sutarčių duomenys:

19.2.11.1. sutarties įregistravimo data;

19.2.11.2. sutarties sudarymo data ir kaina;

19.2.11.3. sutarties šalys (asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridinio asmens kodas), gyvenamoji vieta (buveinė);

19.2.11.4. perleidžiamo turto sudėtis;

19.2.11.5. sutarties priedų duomenys;

19.2.11.6. sutarties pakeitimo ar išregistravimo pagrindas ir data.

19.3. Juridinių asmenų registro:

19.3.1. duomenys apie juridinius asmenis, išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas, profesines sąjungas ar jų susivienijimus:

19.3.2. juridinio asmens kodas ir iki Juridinių asmenų registro veiklos pradžios suteiktas juridinio asmens kodas;

19.3.3. juridinio asmens pavadinimas;

19.3.4. juridinio asmens teisinė forma;

19.3.5. juridinio asmens buveinė (adresas);

19.3.6. juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės, duomenų ir veiklos dokumentų, jų pakeitimų kiekvieno įregistravimo Juridinių asmenų registre ir išregistravimo datos;

19.3.7. juridinio asmens organai: pavadinimai, šių organų, išskyrus dalyvių susirinkimą, narių skaičius;

19.3.8. duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius ar administravimo organo narius, jeigu Europos bendrovėje ar Europos kooperatinėje bendrovėje sudaromas administravimo organas, jų paskyrimo (išrinkimo) ir įgaliojimų pabaigos datos. Jeigu sudaromas kolegialus valdymo organas, nurodomas ir kolegialaus valdymo organo pirmininkas;

19.3.9. duomenys apie asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius;

19.3.10. juridinio asmens, filialo ar atstovybės valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, jų teisių ribos;

19.3.11. duomenys apie prokuristą, jeigu įregistruota prokūra;

19.3.12. bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens administratoriaus (likvidacinės komisijos pirmininko) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį, teisių ribos;

19.3.13. juridinio asmens likvidatoriaus (likvidacinės komisijos) paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie likvidatorių ar likvidacinės komisijos narius, likvidacinės komisijos pirmininką, likvidatoriaus ir likvidacinės komisijos pirmininko teisių ribos, jeigu jos skiriasi nuo numatytųjų įstatymuose ar juridinio asmens steigimo dokumentuose;

19.3.14. juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį, teisių ribos;

19.3.15. taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu;

19.3.16. restruktūrizuojamo juridinio asmens administratoriaus paskyrimo ir atleidimo datos, duomenys apie jį;

19.3.17. juridinio asmens filialų ir atstovybių duomenys:

19.3.17.1. filialo ar atstovybės kodas;

19.3.17.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

19.3.17.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

19.3.17.4. filialo ar atstovybės veiklos trukmė, jeigu ji ribota;

19.3.17.5. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius;

19.3.17.6. filialo ar atstovybės veiklos nutraukimo pagrindas, organas, priėmęs sprendimą nutraukti veiklą, ir sprendimo priėmimo data;

19.3.18. juridinio asmens veiklos apribojimai: apribota juridinio asmens veikla, duomenys apie instituciją, priėmusią sprendimą dėl juridinio asmens veiklos apribojimo ar apribojimo panaikinimo, ir sprendimo priėmimo data;

19.3.19. licencijuojama veikla, licencijos (leidimo) išdavimo data, numeris, duomenys apie instituciją, išdavusią licenciją (leidimą), licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo datos;

19.3.20. juridinio asmens finansinių metų pradžios ir pabaigos datos;

19.3.21. juridinio asmens veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

19.3.22. franšizės ar subfranšizės sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos faktai:

19.3.22.1. sutarties sudarymo, pakeitimo ir pabaigos datos;

19.3.22.2. duomenys apie sutarties šalis;

19.3.22.3. sutarties dalykas;

19.3.23. duomenys apie įmonės nuomos sutarties šalis, įmonės nuomos sutarties sudarymo data, įmonės nuomos sutarties įregistravimo ir išregistravimo iš Nekilnojamojo turto registro data;

19.3.24. juridinio asmens dalyvis, jeigu steigimo dokumentuose numatyta juridinio asmens dalyvio atsakomybė pagal juridinio asmens prievoles;

19.3.25. steigimo dokumento ar pakeisto steigimo dokumento sudarymo data;

19.3.26. socialinės įmonės statusas, socialinės įmonės statuso suteikimo ir panaikinimo data;

19.3.27. turto vertinimo pagrindas ir turto vertinimo ataskaitos pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui data;

19.3.28. metinių finansinių ataskaitų, o įstatymų nustatytais atvejais – metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų pavadinimai ir jų pateikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui data;

19.3.29. reorganizavimo būdas (prijungimas, sujungimas, išdalijimas, padalijimas), reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavimo procese juridinių asmenų pavadinimai ir kodai;

19.3.30. sprendimo dėl reorganizavimo, sprendimo dėl atskyrimo, sprendimo dėl vienos valstybės ribas peržengiančio jungimosi priėmimo data, organo, priėmusio sprendimą, pavadinimas;

19.3.31. teismo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo ar nutarties dėl supaprastinto bankroto proceso taikymo juridiniam asmeniui priėmimo data, duomenys apie nutartį priėmusį teismą;

19.3.32. duomenys apie pasibaigusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėją, duomenys apie pasibaigusį juridinį asmenį, kurio teises ir pareigas perėmė naujas juridinis asmuo, ir duomenys apie juridinį asmenį, nuo kurio buvo atskirtas juridinis asmuo;

19.3.33. duomenys apie bendrovės akcininką, kai bendrovės akcininkas yra vienas asmuo;

19.3.34. duomenys apie tikruosius narius;

19.3.35. apie individualias įmones – duomenys apie savininką;

19.3.36. įstatinio kapitalo dydis, išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves ir uždarojo tipo investicines bendroves;

19.3.37. akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases;

19.3.38. duomenys ir informacija apie tradicines Lietuvos religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtus juridinius asmenis:

19.3.38.1. juridinio asmens kodas;

19.3.38.2. juridinio asmens pavadinimas;

19.3.38.3. juridinio asmens įtraukimo į Juridinių asmenų registrą data, juridinio asmens, jo filialo ir atstovybės duomenų, jų pakeitimų kiekvieno įtraukimo į Juridinių asmenų registrą ir išbraukimo iš jo datos;

19.3.38.4. juridinio asmens teisinė forma;

19.3.38.5. duomenys apie juridinio asmens valdymo organų narius, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos;

19.3.39. duomenys apie užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialus ar atstovybes ir jų steigėjus:

19.3.39.1. filialo ar atstovybės kodas;

19.3.39.2. filialo ar atstovybės pavadinimas;

19.3.39.3. filialo ar atstovybės buveinė (adresas);

19.3.39.4. filialo ar atstovybės, duomenų ir dokumentų, jų pakeitimų įregistravimo ir išregistravimo datos;

19.3.39.5. filialo veikla;

19.3.39.6. duomenys apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius, jų paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos;

19.3.39.7. duomenys apie steigėjo valdymo organų narius, jų paskyrimo (išrinkimo), įgaliojimų pabaigos datos ir duomenys apie asmenis, turinčius teisę steigėjo vardu sudaryti sandorius, jų paskyrimo, įgaliojimų pabaigos datos.

19.4. Lietuvos Respublikos adresų registro:

19.4.1. unikalus adreso numeris;

19.4.2. savivaldybės identifikavimo kodas;

19.4.3. savivaldybės pavadinimas;

19.4.4. seniūnijos identifikavimo kodas;

19.4.5. seniūnijos pavadinimas;

19.4.6. gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas;

19.4.7. gyvenamosios vietovės pavadinimas;

19.4.8. gatvės identifikavimo kodas;

19.4.9. gatvės pavadinimas;

19.4.10. adreso identifikavimo kodas;

19.4.11. korpuso numeris (jeigu suteiktas);

19.4.12. patalpų numeris pastate ar korpuse;

19.4.13. patalpų numerio priklausomybė pastatui ar korpusui.

19.5. Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro:

19.5.1. registro objekto unikalus identifikavimo kodas;

19.5.2. kelių transporto priemonės valstybinis numeris ir jo tipas;

19.5.3. kelių transporto priemonės identifikavimo numeris – VIN kodas;

19.5.4. kelių transporto priemonės tipas / variantas / versija;

19.5.5. markė;

19.5.6. modelis (komercinis pavadinimas);

19.5.7. spalva;

19.5.8. kategorija;

19.5.9. klasė;

19.5.10. poklasis (kėbulo tipas);

19.5.11. specializacija;

19.5.12. variklio numeris;

19.5.13. variklio galia, kW;

19.5.14. variklio darbinis tūris, kub. centimetrais;

19.5.15. pagrindinis degalų tipas (galios šaltinis);

19.5.16. alternatyvus degalų tipas (galios šaltinis);

19.5.17. vietų skaičius;

19.5.18. transporto priemonės valdytojų duomenys: fizinių asmenų – asmens kodas, gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta transporto priemonės registravimo metu; juridinio asmens – kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas transporto priemonės registravimo metu.

19.6. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro:

19.6.1. identifikavimo kodas;

19.6.2. registracijos liudijimo numeris;

19.6.3. savivaldybės, kurios teritorijoje eksploatuojamas traktorius, kodas;

19.6.4. valstybinis numeris;

19.6.5. techniniai ir eksploataciniai duomenys:

19.6.5.1. modelis;

19.6.5.2. tipas;

19.6.5.3. gamybos metai arba pirmosios registracijos data;

19.6.6. savininkų fizinių ir juridinių asmenų aktualūs ir istoriniai duomenys (fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė, juridinio asmens – kodas, teisinė forma, pavadinimas).

19.7. Lietuvos Respublikos civilinių orlaivių registro:

19.7.1. orlaivio identifikavimo kodas;

19.7.2. orlaivio tipas;

19.7.3. orlaivio nacionalinis ir registravimo ženklai;

19.7.4. orlaivio savininkų ir naudotojų – fizinių asmenų duomenys (asmens kodas (arba gimimo data), vardas, pavardė, deklaruota gyvenamoji vieta (adresas));

19.7.5. orlaivio savininkų ir naudotojų – juridinių asmenų duomenys (kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas);

19.7.6. duomenys apie daiktines teises į orlaivį ir apribojimus.

19.8. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro:

19.8.1. registro objekto unikalus kodas;

19.8.2. registro objekto pavadinimas;

19.8.3. registro objekto identifikavimo numeris;

19.8.4. registro objekto markė, modelis, serija, tipas, pagaminimo data ir vieta, gamyklinė markė, tipas;

19.8.5. registro objekto savininko ir valdytojo – fizinio asmens duomenys (asmens kodas (gimimo data), vardas, pavardė, deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta);

19.8.6. registro objekto savininko ir valdytojo – juridinio asmens duomenys (kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas);

19.8.7. duomenys apie daiktines teises į registro objektą ir suvaržymus.

19.9. Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro:

19.9.1. registracijos numeris;

19.9.2. laivo įregistravimo data – jei laivas įregistruotas laikinai, pateikiama laikino įregistravimo data;

19.9.3. laivo išregistravimo data – jei laivas įregistruotas laikinai, pateikiama laikino išregistravimo pabaigos data;

19.9.4. laivo unikalus identifikavimo kodas;

19.9.5. IMO numeris – Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo identifikavimo numeris;

19.9.6. laivo duomenys:

19.9.6.1. bendroji / grynoji talpa;

19.9.6.2. dedveitas, tonomis;

19.9.6.3. laivo ilgis / plotis / borto aukštis, metrais;

19.9.6.4. laivo greitis, mazgais;

19.9.7. laivo pastatymo metai;

19.9.8. laivo paskirtis;

19.9.9. laivo kilmės šalis;

19.9.10. laivo variklio duomenys:

19.9.10.1 variklio tipas;

19.9.10.2. variklių skaičius;

19.9.10.3. variklių galingumas, kW;

19.9.10.4. variklio markė, pastatymo metai, pastatymo vieta;

19.9.11. laivo savininko arba valdytojo IMO numeris – Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas laivo savininko arba valdytojo identifikavimo numeris;

19.9.12. klasifikacinė bendrovė;

19.9.13. laivo pavadinimas;

19.9.14. savininko ir valdytojo – fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, deklaruota nuolatinė gyvenamoji vieta (adresas);

19.9.15. savininko ir valdytojo – juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinės adresas.

19.10. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registro:

19.10.1. unikalus registro objekto identifikavimo kodas – vidaus vandenų transporto priemonės (toliau – VVTP) unikalus identifikavimo kodas Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre;

19.10.2. VVTP registro (identifikavimo) numeris;

19.10.3. VVTP įregistravimo data (jei VVTP įregistruota laikinai, pateikiama laikino įregistravimo data);

19.10.4. VVTP išregistravimo data (jei VVTP įregistruota laikinai, tai pateikiama VVTP laikino išregistravimo pabaigos data);

19.10.5. VVTP pavadinimas;

19.10.6. VVTP paskirtis;

19.10.7. VVTP tipas;

19.10.8. VVTP modelis, markė;

19.10.9. VVTP pastatymo metai;

19.10.10. VVTP pastatymo vieta;

19.10.11. VVTP ilgis;

19.10.12. VVTP plotis;

19.10.13. VVTP borto aukštis;

19.10.14. VVTP variklio duomenys:

19.10.14.1. VVTP variklių tipas;

19.10.14.2. variklio galingumas;

19.10.14.3. variklio markė;

19.10.14.4. variklio gamybos metai;

19.10.14.5. variklio valstybės gamintojos pavadinimas;

19.10.15. duomenys apie registro objekto savininkus ir valdytojus – fizinius asmenis: asmens kodas arba gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas); apie juridinius asmenis: kodas, teisinė forma, pavadinimas, buveinė.

19.11. Ūkinių gyvūnų registro:

19.11.1. ūkinio gyvūno unikalus numeris;

19.11.2. ūkinio gyvūno rūšies kodas, galvijo, arklio paso numeris;

19.11.3. ūkinio gyvūno laikymo vietos ir bandos identifikatoriai;

19.11.4. ūkinio gyvūno laikymo vietos adresas;

19.11.5. ūkinių gyvūnų skaičius;

19.11.6. ūkinių gyvūnų savininkų duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens kodas, pavadinimas.

19.12. Ginklų registro:

19.12.1. Ginklų registro objekto identifikavimo kodas;

19.12.2. ginklo rūšis, modelis, numeris (jei yra), kategorija, ginklo šaudmens tipas ir pagaminimo metai (jeigu žinomi), ginklo įsigijimo data, ginklo įsigijimo būdas;

19.12.3. ginklo savininko – juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, ginklininko vardas (-ai), pavardė (-ės), ginklo laikymo vieta (-os);

19.12.4. ginklo savininko – fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta (jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena), ginklo laikymo vieta (-os).

19.13. Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro:

19.13.1. turto arešto akto identifikavimo kodas;

19.13.2. asmuo, kurio turtas areštuojamas (skolininkas, asmuo, kurio (galimai) prievolei užtikrinti areštuojamas turtas) (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data, vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

19.13.3. asmuo, kurio reikalavimams įvykdyti areštuojamas turtas (kreditorius), išskyrus atvejus, kai kreditorius nežinomas (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data, vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

19.13.4. areštuotas turtas – turto pavadinimas, turtą identifikuojantis kodas (jeigu turtas registruojamas viešame registre), buvimo vieta, trumpas aprašymas, kiti turtą identifikuojantys duomenys;

19.13.5. areštuoto turto savininkas (bendraturčiai) (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data, vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinės adresas);

19.13.6. turto arešto pagrindai;

19.13.7. turto arešto būdai (nuosavybės teisė į turtą gali būti apribojama visiškai ar apribojamos atskiros šios teisės sudedamosios dalys), mastas (jeigu jis nustatomas), taip pat kalendorine data nurodytas turto arešto terminas (jeigu jis nustatomas);

19.13.8. kiti teisių apribojimai, susiję su turto areštu, jeigu jie taikomi;

19.13.9. areštuoto turto saugotojas ar administratorius (fizinio asmens kodas, vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data, vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

19.13.10. turto arešto akto priėmimo laikas ir vieta;

19.13.11. turto arešto aktą, jo pakeitimą ar sprendimą panaikinti turto arešto aktą priėmusi institucija (pavadinimas, buveinė), pareigūnas (vardas, pavardė).

19.14. Lietuvos Respublikos hipotekos registro – duomenys pagal įregistruotus nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų (turtinių teisių) įkeitimo sandorius pagal dokumento, turto ar fizinio asmens identifikavimo kodus:

19.14.1. sutartinės hipotekos įregistravimo, išregistravimo, duomenų įrašymo ir keitimo registre data, laikas;

19.14.2. sutartinės hipotekos identifikavimo kodas;

19.14.3. skolininkas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

19.14.4. įkaito davėjas (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

19.14.5. kreditorius, jeigu jis nurodytas sandoryje (fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė);

19.14.6. kreditorių atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu tai nustatyta hipotekos sandoryje kreditorių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu. Nurodomas kreditorių atstovo fizinio asmens kodas (jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, – asmens gimimo data), vardas (-ai), pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, numeris, dokumento išdavimo data; juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, juridinio asmens kodas, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre, – juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas, buveinė;

19.14.7. hipotekos objektas (įkeičiamo turto rūšis, buvimo vieta (adresas), jeigu hipotekos sandorio sudarymo metu ji žinoma, identifikavimo kodas, jeigu hipotekos sandorio sudarymo metu jis suteiktas, vertė, jeigu ji nurodyta hipotekos sandoryje, kiti daiktą identifikuojantys duomenys; įmonės hipotekos atveju gali būti nurodoma, kad įkeičiamas visas įmonės turtas, ir (ar) nurodomi daiktai, kuriems taikomi disponavimo apribojimai);

19.14.8. bendra įkeičiamų daiktų vertė, jeigu ji nurodyta hipotekos sandoryje, arba bendra hipotekos objekto vertė, jeigu registruojama įmonės hipoteka;

19.14.9. sutartine hipoteka užtikrinta prievolė (-ės);

19.14.10. sutartine hipoteka užtikrintos prievolės (-ių) konkretus ir (ar) maksimalus dydis;

19.14.11. skolos dydžio fiksavimo data, jeigu sudarant maksimaliosios hipotekos sandorį dėl jos buvo susitarta;

19.14.12. prievolės (-ių) įvykdymo terminas (-ai);

19.14.13. palūkanos, jeigu šalys dėl jų susitarė;

19.14.14. sąlygos ir reikalavimai;

19.14.15. įkeistų daiktų pardavimo varžytynėse eilė (bendrosios hipotekos atveju);

19.14.16. informacija, kad hipotekos sandoris yra laikomas vertybiniu popieriumi, jeigu tai nustatyta šalių susitarimu arba vienašaliu įkeičiamo daikto savininko pareiškimu.

19.15. Testamentų registro (duomenys teikiami tik po testatoriaus mirties):

19.15.1. duomenys apie Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse nuo 2001 m. liepos 1 d. sudarytus ir priimtus saugoti testamentus, nurodant testamento identifikavimo kodą, testamento rūšį, testatorių arba testatorius (vardas, pavardė, asmens kodas), testamento sudarymo datą ir vietą, testamento saugojimo vietą, testamento notarinio registro numerį, testamento panaikinimo pagrindą ir datą, testamento įregistravimo (išregistravimo), duomenų keitimo registre datą;

19.15.2. duomenys apie užsienio valstybėse sudarytus (priimtus saugoti) testamentus, nurodant testamento rūšį, testatorių (vardas, pavardė, asmens kodas), testamento sudarymo datą, notarą, valstybės įstaigą ar asmenį, kuris gavo testamentą arba kuriam jis perduotas saugoti, testamento identifikavimo kodą, testamento panaikinimo pagrindą ir datą, testamento įregistravimo (išregistravimo), duomenų keitimo registre datą;

19.15.3. duomenys apie palikimo priėmimo faktą (nurodomi palikėjas, palikimą priėmę asmenys (vardas, pavardė, asmens kodas), palikimo priėmimo data, palikimo priėmimo fakto identifikavimo kodas, palikimo priėmimo fakto įregistravimas (išregistravimas), duomenų keitimo registre data, pastabos apie notarą, kuriam išsiųsta paveldėjimo byla, ir apie išduotą papildomą paveldėjimo teisės liudijimą, kai jį išduoda kitas, o ne užvedęs paveldėjimo bylą, notaras);

19.15.4. palikėjo, palikimą priėmusio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; notaro vardas, pavardė, biuro pavadinimas, adresas.

19.16. Sutarčių registro duomenys apie:

19.16.1. pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutartis:

19.16.1.1. sutarties sudarymo datą;

19.16.1.2. sutarties numerį;

19.16.1.3. sutarties šalis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; jeigu fizinis asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, jeigu juridinis asmuo registruotas ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas, buveinė);

19.16.1.4. sutarties ar jos pakeitimo įregistravimo datą ir laiką;

19.16.1.5. sutarties dalyką;

19.16.1.6. nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentą;

19.16.1.7. galutinį atsiskaitymo terminą;

19.16.1.8. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

19.16.2. pirkimo–pardavimo su atpirkimo teise sutartis:

19.16.2.1. sutarties sudarymo datą;

19.16.2.2. sutarties numerį;

19.16.2.3. sutarties šalis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; jeigu fizinis asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, jeigu juridinis asmuo registruotas ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas, buveinė);

19.16.2.4. sutarties ar jos pakeitimo įregistravimo datą ir laiką;

19.16.2.5. sutarties dalyką;

19.16.2.6. atpirkimo teisės terminą;

19.16.2.7. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

19.16.2.8. sutarties išregistravimo pagrindą, datą ir laiką;

19.16.2.9. kitą informaciją;

19.16.3. ilgalaikės nuomos sutartis, kurių dalykas yra neregistruotinas daiktas, įsigytas verslui arba paslaugoms teikti:

19.16.3.1. sutarties sudarymo datą;

19.16.3.2. sutarties numerį;

19.16.3.3. sutarties šalis (fizinio asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; jeigu fizinis asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta; juridinio asmens kodas arba registravimo numeris, užsienio valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, jeigu juridinis asmuo registruotas ne Lietuvos Respublikoje, pavadinimas, buveinė);

19.16.3.4. sutarties ar jos pakeitimo įregistravimo datą ir laiką;

19.16.3.5. sutarties dalyką;

19.16.3.6. nuosavybės teisės perėjimo ilgalaikės nuomos gavėjui momentą;

19.16.3.7. galutinį atsiskaitymo terminą;

19.16.3.8. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą.

19.17. Vedybų sutarčių registro duomenys apie:

19.17.1. sutarties identifikavimo kodą;

19.17.2. sutarties rūšį;

19.17.3. sutarties sudarymo datą;

19.17.4. sutartį sudariusių fizinių asmenų duomenis (nurodomas Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas (toliau – asmens kodas), vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas);

19.17.5. santuokos sudarymo arba partnerystės įregistravimo datą;

19.17.6. sutarties ar jos pakeitimo įsigaliojimo datą ar sąlygas;

19.17.7. turto, dėl kurio teisinio režimo susitarta ar priimtas teismo sprendimas, rūšis, identifikavimo kodą (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre registruotam objektui), aprašymą su teismo sprendime arba sutartyje nurodytais identifikavimo duomenimis;

19.17.8. turtui nustatytą teisinį režimą;

19.17.9. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą;

19.17.10. turto padalijimo fakto registravimo pagrindą;

19.17.11. sutarties dėl bendro sutuoktinių turto padalijimo patvirtinimo ar teismo sprendimo dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo priėmimo datą;

19.17.12. sutartį dėl turto padalijimo sudariusių fizinių asmenų duomenis (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas) ar fizinių asmenų, kurių turtas padalytas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, duomenis (nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas);

19.17.13. santuokos nutraukimo datą (tais atvejais, kai nutraukiama arba yra nutraukta santuoka);

19.17.14. turto, dėl kurio padalijimo patvirtinta sutartis ar priimtas teismo sprendimas, rūšis, identifikavimo kodą (jeigu režimas nustatomas konkrečiam turto registre registruotam objektui), aprašymą su teismo sprendime arba sutartyje nurodytais identifikavimo duomenimis;

19.17.15. sutartimi dėl turto padalijimo ar teismo sprendimu dėl turto padalijimo turtui nustatytą teisinį režimą;

19.17.16. duomenų pakeitimo pagrindą ir datą.

19.18. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys apie:

19.18.1. asmens kodą;

19.18.2. vardą (-us);

19.18.3. pavardę;

19.18.4. gyvenamosios vietos adresą;

19.18.5. teismo sprendimu asmeniui paskirtą globėją (rūpintoją); fizinį asmenį – nurodomas asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas; juridinį asmenį – nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas;

19.18.6. registro objekto įregistravimo registre datą, duomenų pakeitimo datą, išregistravimo iš registro datą;

19.18.7. asmens veiksnumą: asmuo pripažintas neveiksniu ar asmuo pripažintas ribotai veiksniu;

19.18.8. apie ribotai veiksniu pripažintam asmeniui nustatytą veiksnumo apribojimą; nurodoma, ar rūpintojo sutikimo reikia sandoriams, nurodytiems Civilinio kodekso 2.11 straipsnio 2 dalyje, sudaryti.

19.19. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro: bausmės atlikimo vietos įstaigos, kurioje asmuo atlieka laisvės atėmimo bausmę, kodas ir (ar) pavadinimas.

19.20. Lietuvos Respublikos patentų registro:

19.20.1. patento numeris;

19.20.2. išradimo pavadinimas;

19.20.3. patentinės paraiškos padavimo data (metai, mėnuo, diena);

19.20.4. patentinės paraiškos paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

19.20.5. patento paskelbimo data (metai, mėnuo, diena);

19.20.6. pareiškėjo, išradėjo, patento savininko, atstovo pavadinimas ar vardas, pavardė, gyvenamosios vietos (buveinės) adresas, juridinio ar fizinio asmens kodas;

19.20.7. patento panaikinimo, pripažinimo negaliojančiu ar patento galiojimo termino pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena).

19.21. Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro:

19.21.1. identifikavimo kodas (ženklo registracijos numeris);

19.21.2. paraiškos įregistruoti ženklą padavimo data (metai, mėnuo, diena);

19.21.3. ženklo registracijos liudijimo išdavimo data (metai, mėnuo, diena);

19.21.4. ženklo įregistravimo data (metai, mėnuo, diena);

19.21.5. juridinio asmens (pareiškėjo, ženklo savininko, atstovo) pavadinimas, adresas (buveinė), valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, juridinio asmens kodas;

19.21.6. fizinio asmens (pareiškėjo, ženklo savininko, atstovo) vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas pagal Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos standartą, asmens kodas;

19.21.7. ženklo registracijos galiojimo termino pasibaigimo data (metai, mėnuo, diena).

19.22. Lietuvos Respublikos dizaino registro:

19.22.1. dizaino registracijos numeris;

19.22.2. dizaino įregistravimo data;

19.22.3. dizaino registracijos galiojimo termino pasibaigimo data;

19.22.4. gaminio pavadinimas;

19.22.5. dizaino vaizdas;

19.22.6. juridinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) pavadinimas, adresas (buveinė), valstybės kodas, juridinio asmens kodas;

19.22.7. fizinio asmens (pareiškėjo, dizaino savininko, atstovo) vardas, pavardė, adresas, valstybės kodas, asmens kodas;

19.22.8. paraiškos įregistruoti dizainą padavimo data (metai, mėnuo, diena);

19.22.9. dizaino registracijos pripažinimo negaliojančia data (metai, mėnuo, data);

19.22.10. dizaino išregistravimo data (metai, mėnuo, diena) ir išregistravimo teisinis pagrindas.

19.23. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro:

19.23.1. duomenys apie asmens įdarbinimo / atleidimo iš darbo, statuso įgijimo / netekimo, atostogų pradžios / pabaigos, taip pat apie paskirtų nuolatinių išmokų periodus;

19.23.2. duomenys apie asmens draudžiamąsias / išmokų pajamas;

19.23.3. duomenys apie asmenų tipus:

19.23.3.1. asmuo, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktuose (gauna atlyginimą už darbą; yra nedraudiminiame laikotarpyje; yra vaiko priežiūros atostogose);

19.23.3.2. nedirbantis valstybės tarnautojo arba profesinės karo tarnybos kario sutuoktinis;

19.23.3.3. individualios įmonės savininkas / nuomotojas, tikrosios ūkinės bendrijos narys, komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys, individualia veikla ne pagal verslo liudijimą besiverčiantis asmuo (draudžiamas bazinei pensijai; draudžiamas papildomai pensijos daliai);

19.23.3.4. asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, turėdamas verslo liudijimą (draudžiamas bazinei pensijai);

19.23.3.5. tradicinės ar kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės / bendrijos dvasininkas arba tik vienuolyne dirbantis vienuolis;

19.23.3.6. individualios įmonės savininkas, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos tikrasis narys, asmuo, kuris verčiasi individualia veikla, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (Žin., 2002, Nr. 73-3085) (advokatas, advokato padėjėjas, notaras, antstolis);

19.23.3.7. ūkininkas ir jo partneris, tuo atveju, kai žemės ūkio valdos, įregistruotos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio ir kaimo verslo centro atliktus praėjusių metų mokestinio laikotarpio nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. skaičiavimus lygus 4 europinio dydžio vienetams arba didesnis;

19.23.3.8. asmuo, susijęs su draudėju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, tuo pat metu iš šio draudėjo gaunantis pajamas iš sporto veiklos (SD), atlikėjo veiklos (MD) arba pagal autorines sutartis (AD);

19.23.3.9. nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, kaip jis apibrėžtas Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, kuris gauna pajamas pagal autorinę sutartį, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, su kuriuo jis nesusijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

19.23.3.10. nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas, gaunantis pajamas iš sporto veiklos (SN) ar atlikėjo veiklos (MN), kaip šios sąvokos apibrėžtos Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, iš draudėjo – Lietuvos vieneto, su kuriuo jis nesusijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

19.23.3.11. darbo užmokestį gaunantys nuteistieji laisvės atėmimu;

19.23.4. vienkartinių išmokų tipas;

19.23.5. nuolatinių išmokų tipas;

19.23.6. draudėjo juridinio asmens kodas;

19.23.7. draudėjo pavadinimas.

19.24. Ūkininkų ūkių registro:

19.24.1. ūkininkų vykdoma žemės ūkio veikla;

19.24.2. turimos ir naudojamos žemės teisinis pagrindas, plotas, žemės našumo balas, kadastro duomenys;

19.24.3. ūkio kodas;

19.24.4. ūkininkų partneriai – vardai ir pavardės, asmens kodai, gyvenamosios vietos adresai.

19.25. Žemės ūkio ir kaimo verslo registro:

19.25.1. žemės ūkio valdos numeris;

19.25.2. valdos nariai: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, statusas; juridinio asmens kodas, teisinė forma, pavadinimas, adresas (buveinė).

19.26. PLAI sistemos:

19.26.1. nurašymo nurodymų teikėjo duomenys:

19.26.1.1. antstolio vardas, pavardė;

19.26.1.2. juridinio asmens kodas, pavadinimas;

19.26.2. paskirtą apribojimą nurodančio dokumento pavadinimas, numeris, išdavimo data, šio dokumento duomenis pateikusi institucija;

19.26.3. apribojimo nurodymo, konkrečios sumos apribojimo nurodymo duomenys:

19.26.3.1. apribojimo data;

19.26.3.2. apribojimo numeris;

19.26.3.3. apribojimo trukmė;

19.26.3.4. apribojamų piniginių lėšų suma;

19.26.4. piniginių lėšų nurašymo nurodymo įvykdymo banke duomenys:

19.26.4.1. skolininko pavadinimas arba vardas, pavardė;

19.26.4.2. skolininko fizinio ar juridinio asmens kodas;

19.26.4.3. skolininko sąskaitos numeris IBAN formatu;

19.26.4.4. piniginės operacijos atlikimo data;

19.26.4.5. faktinė nurašyta suma.

19.27. Bankų ir kitų kredito įstaigų, kurių duomenys būtini antstolių funkcijoms vykdyti:

19.27.1. turtinių teisių duomenys: terminuoto indėlio duomenys (suma, valiuta, terminuoto indėlio sutarties pradžios ir pabaigos datos, nekintama palūkanų norma, automatinio pratęsimo požymis, atsiskaitomųjų sąskaitų, į kurias pervedama terminuoto indėlio suma ir palūkanos pasibaigus sutarties terminui, numeriai);

19.27.2. lėšų bendraturčių duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė).

19.28. Mokesčių mokėtojų registro:

19.28.1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;

19.28.2. juridinio asmens apskaitą tvarkančio asmens duomenys (vardas, pavardė) ar įmonės, atsakingos už apskaitą, duomenys (įmonės pavadinimas, kodas);

19.29. Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos: pridėtinės vertės mokesčio, gyventojų pajamų mokesčio ir kitų mokesčių permokų dydžiai.

19.30. Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia tvarkomus duomenis:

19.30.1. informaciją apie išmokų teikimą;

19.30.2. informaciją apie išmokėtų išmokų dydį.

 

IV. FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

20. Antstolių informacinės sistemos funkcinę struktūrą sudaro posistemiai ir moduliai, jų atliekamos funkcijos, duomenų apdorojimo procesai, naudotojams ir vartotojams teikiamos paslaugos ir išorės duomenų integravimo sąsajos.

21. Antstolių informacinę sistemą sudaro šie posistemiai:

21.1. Elektroninių vykdomųjų bylų posistemis, kurio paskirtis – centralizuotai valdyti vykdymo procesą ir tvarkyti su vykdymo procesu susijusius duomenis. Posistemį sudaro šie moduliai:

21.1.1. vykdomojo dokumento pateikimo modulis. Modulyje atliekamas elektroninio vykdomojo dokumento ir prašymo pradėti vykdymo veiksmus pateikimas;

21.1.2. vykdomosios bylos formavimo modulis. Modulyje sukuriama vykdomoji byla iš vykdomojo dokumento duomenų;

21.1.3. vykdomųjų bylų paieškos modulis. Modulyje atliekamos paieškos pagal bylos unikalų numerį, skolininko ir išieškotojo asmens kodus, taip pat paieškos, grupuojančios antstolio vykdomąsias bylas pagal tam tikrus kriterijus (pagal bylos kategorijas, pagal instituciją, išleidusią vykdomąjį dokumentą ir kt.);

21.1.4. bylos dokumentų (antstolio patvarkymų) formavimo modulis. Modulyje automatiškai formuojami antstolio rengiami dokumentai iš vykdomojoje byloje saugomų duomenų ir pasirašomi elektroniniu parašu;

21.1.5. integracijos su PLAI sistema modulis. Modulyje atliekamas išieškojimas iš piniginių lėšų, esančių kredito įstaigose. Modulis apima priverstinio nurašymo ir apribojimų taikymo nurodymų formavimą ir pateikimą vykdyti PLAI sistemai;

21.1.6. finansų apskaitos modulis. Modulyje atliekamas antstolio sąskaitos išrašo importas į informacinę sistemą, vykdymo išlaidų apskaičiavimas, išieškotų piniginių lėšų paskirstymas išieškotojams, išieškotų sumų likučio grąžinimas skolininkui. Modulis apima mokėjimo pavedimų suformavimą išieškotojams LITAS-ESIS formatu ir pateikimą kredito įstaigoms vykdyti;

21.1.7. turto arešto aktų formavimo ir pateikimo Turto areštų aktų registrui modulis. Modulyje elektroniniu būdu turto arešto aktai ir dokumentai, kuriais taikomas, pakeičiamas ar panaikinamas turto areštas, pateikiami Turto areštų aktų registrui;

21.1.8. vykdomosios bylos dokumentų įteikimo modulis. Modulyje vykdomosios bylos šalys (skolininkas, išieškotojas) ar jų atstovai elektroninių ryšių priemonėmis informuojami apie jam (jiems) išsiųstą elektroninį bylos dokumentą (antstolio patvarkymą). Modulyje peržiūrimi elektroniniai bylos dokumentai ir patvirtinama apie dokumento gavimą. Taip pat modulyje formuojamas viešo raginimo įvykdyti sprendimą pateikimas ir viešas skelbimas bei paieška;

21.1.9. vykdomosios bylos užbaigimo modulis. Modulyje atliekama užbaigiamos vykdomosios bylos kontrolė – užtikrinama, kad būtų panaikinti visi areštai ir apribojimai, susiję su vykdomuoju procesu, paskirstytos lėšos išieškotojams, parengti visi būtini dokumentai bylai užbaigti ir informuojamos visos suinteresuotos bylos šalys;

21.1.10. susipažinimo su vykdomąja byla modulis. Modulyje teisės aktų nustatyta tvarka vykdomosios bylos šalys (skolininkas, išieškotojas), jų atstovai, teisėtvarkos ar antstolio veiklą kontroliuojančios institucijos, turinčios teisėtą pagrindą, susipažįsta su elektroniniais vykdomosios bylos duomenimis ir dokumentais.

21.2. Elektroninių varžytynių posistemis, kurio paskirtis – varžytynių vykdymo procesų valdymas. Posistemį sudaro šie moduliai:

21.2.1. elektroninių varžytynių paskelbimo modulis. Modulyje formuojamas ir skelbiamas skelbimas apie rengiamas elektronines varžytynes;

21.2.2. registracijos į elektronines varžytynes modulis. Modulyje atliekama dalyvių registracija į rengiamas elektronines varžytynes;

21.2.3. elektroninių varžytynių vykdymo modulis. Modulyje formuojamas visas varžytynių vykdymo procesas.

21.3. Elektroninių aukcionų posistemis, kurio paskirtis – elektroninių aukcionų vykdymo procesų valdymas. Posistemį sudaro šie moduliai:

21.3.1. elektroninių aukcionų paskelbimo modulis. Modulyje formuojamas ir skelbiamas skelbimas apie rengiamus elektroninius aukcionus;

21.3.2. registracijos į elektroninius aukcionus modulis. Modulyje atliekama dalyvių registracija į rengiamus elektroninius aukcionus;

21.3.3. elektroninių aukcionų vykdymo modulis. Modulyje formuojamas visas aukcionų vykdymo procesas.

21.4. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų posistemis, kurio paskirtis – tvarkyti faktinių aplinkybių nustatymo duomenis. Posistemį sudaro šie moduliai:

21.4.1. faktinio konstatavimo protokolo formavimo modulis. Modulyje atliekamas skaitmeninės formos faktinio konstatavimo protokolo įkėlimas į duomenų saugyklą;

21.4.2. paieškos modulis. Modulyje atliekama faktinių konstatavimo protokolų paieška pagal protokolo numerį, asmens kodą;

21.4.3. peržiūros modulis. Modulyje atliekamas faktinio protokolo paėmimas iš duomenų saugyklos ir peržiūra.

21.5. Administravimo posistemis, kurio paskirtis – valdyti Antstolių informacinės sistemos sisteminius nustatymus, užtikrinti sistemos stebėseną, informuoti sistemos administratorius apie visos ar dalies sistemos darbo sutrikimus, užtikrinti duomenų saugą, archyvuoti, naikinti duomenis.

21.6. Naudotojų ir vartotojų administravimo posistemis, kurio paskirtis – valdyti Antstolių informacinės sistemos naudotojų ir vartotojų duomenis ir privilegijas, rengti naudotojų ir vartotojų veiksmų ataskaitas.

21.7. Statistikos formavimo posistemis, kurio paskirtis – formuoti statistinę informaciją ir ataskaitas apie sistemoje laikomą informaciją.

21.8. Duomenų teikimo posistemis, kurio paskirtis – teikti duomenis duomenų gavėjams iš sistemos.

21.9. Dokumentų įteikimo posistemis, kurio paskirtis – vykdyti fizinių ar juridinių asmenų prašymu, teismo pavedimu dokumentų įteikimą per antstolį kitiems Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims.

21.10. Naudotojų ir vartotojų identifikavimo posistemis, kurio paskirtis – identifikuoti fizinį ar juridinį asmenį per elektroninius sertifikatus ar trečiųjų šalių informacines sistemas.

21.11. Integracijos posistemis, kurio paskirtis – sąsajų su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis užtikrinimas. Posistemyje vykdomas procesas, per kurį galima pateikti duomenų užklausas registrams ir informacinėms sistemoms apie skolininko ar su juo susijusio asmens duomenis, turtinę padėtį, taip pat naudoti ir kitoms vykdymo proceso, elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų reikmėms.

21.12. Viešo publikavimo posistemis, kurio paskirtis – publikuoti viešame portale rengiamų elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų skelbimus, atlikti elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų skelbimų paiešką pagal elektroninių varžytynių laiką, parduodamą turtą, jo vertę ir kitus paieškos duomenis.

21.13. Mokėjimų posistemis, kurio paskirtis – vykdyti ir valdyti visus mokėjimus teikiant elektronines paslaugas.

21.14. Informavimo posistemis, kurio paskirtis – Antstolių informacinės sistemos naudotojų, vartotojų ir elektroninių paslaugų gavėjų informavimas elektroninių ryšių priemonėmis apie įvykius sistemoje, susijusius su elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų skelbimu, registracija į elektronines varžytynes, elektroninius aukcionus, jų vykdymu, laimėtojo paskelbimu ir kitais atvejais.

21.15. Turinio valdymo posistemis, kurio paskirtis – užtikrinti interneto portale teikiamos informacijos valdymą.

 

V. DUOMENŲ SAUGA

 

22. Antstolių informacinės sistemos saugą reguliuoja Antstolių informacinės sistemos valdytojo patvirtinti Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti vadovaujantis Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais.

23. Antstolių informacinės sistemos duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2009, LST ISO/IEC 27001:2006, kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą, ir Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniais saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-384 (Žin., 2008, Nr. 127-4866), Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (Žin., 2008, Nr. 135-5298).

24. Už Antstolių informacinės sistemos saugą atsako Antstolių informacinės sistemos valdytojas ir tvarkytojai.

25. Duomenys informacinėje sistemoje saugomi 10 metų. Pasibaigus šiam terminui duomenys perkeliami į archyvą teisės aktų nustatytam terminui. Antstolių informacinės sistemos duomenys sunaikinami Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

26. Už duomenų, perduotų į Antstolių informacinę sistemą, teisingumą ir tikslumą įstatymų nustatyta tvarka atsako šiuos duomenis perdavęs antstolis, antstolio atstovas, antstolio padėjėjas, kitas įgaliotas antstolio darbuotojas, bankroto administratorius, Turto banko ir Valstybės turto fondo darbuotojas, elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų dalyviai, vykdomojo proceso šalys (skolininkas ir išieškotojas) arba jų atstovai.

27. Asmenys, tvarkantys asmens duomenis Antstolių informacinėje sistemoje, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį, jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

 

VI. KAUPIAMŲ DUOMENŲ ŠALTINIAI

 

28. Antstolių informacinės sistemos pirminių duomenų šaltiniai:

28.1. antstolis, antstolio atstovas, antstolio padėjėjas ir kitas įgaliotas antstolio darbuotojas, iš kurių Antstolių informacinė sistema gauna duomenis, išvardytus šių nuostatų 14–17 punktuose;

28.2. bankroto administratoriai, Turto banko, Valstybės turto fondo darbuotojai, iš kurių Antstolių informacinė sistema gauna duomenis, išvardytus šių nuostatų 17.1–17.9 punktuose;

28.3. elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų dalyviai arba jų atstovai, vykdomojo proceso šalys (skolininkas ir išieškotojas), iš kurių Antstolių informacinė sistema gauna duomenis, išvardytus šių nuostatų 17.10–17.17 punktuose;

28.4. Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kuri teikia duomenis, išvardytus šių nuostatų 19.30 punkte;

28.5. bankai ir kitos kredito įstaigos, kurios teikia duomenis, išvardytus šių nuostatų 19.27 punkte.

 

VII. ANTSTOLIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS FINANSAVIMAS

 

29. Antstolių informacinės sistemos tvarkymo išlaidos kompensuojamos iš lėšų, gautų už duomenų teikimą iš Antstolių informacinės sistemos, už suteiktas elektroninės vykdomosios bylos, elektroninių varžytynių ir elektroninių aukcionų paslaugas ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gautų lėšų.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Registrų centras Antstolių informacinės sistemos duomenis gavėjams teikia pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis, arba pagal prašymus (vienkartinio teikimo atveju), kuriuose turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis.

31. Informacija, tvarkoma Antstolių informacinėje sistemoje, jos prašančioms institucijoms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, pagal teisės aktus turintiems teisę ją gauti, teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu. Pagal gavėjų pateiktus prašymus specialiomis taikomosiomis programomis suformuoti duomenų išrašai, apibendrinimai, analizė, statistiniai skaičiavimai teikiami už atlyginimą, kurio dydį ir mokėjimo tvarką tvirtina Antstolių informacinės sistemos valdytojas.

32. Asmuo, kurio duomenys įrašyti Antstolių informacinėje sistemoje, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami. Susipažinęs su tvarkomais savo duomenimis, asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisomi neteisingi, netikslūs, papildomi neišsamūs duomenys.

33. Antstolių informacinė sistema modernizuojama ir likviduojama valdytojo sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Jei Antstolių informacinė sistema likviduojama, joje tvarkomi dokumentai ir duomenys perduodami kitai informacinei sistemai, valstybės archyvui arba sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

_________________