LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO Nr. D1-262 „DĖL PLANAVIMO SĄLYGŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI PARENGIMO IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 21 d. Nr. D1-675

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 94-2918; 2011, Nr. 68-3223) 10 straipsnio 4 dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 49 straipsnio 8 dalies nuostatomis ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr34-620; 2004, Nr28-868) 32 straipsnio 3 dalies 1 ir 12 punktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2, 13, 16, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo (Žin., 2012, Nr. 63-3172) nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 64-3237) 5, 7, 8 ir 9 punktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 626 „Dėl Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 64-3238) 14, 15, 16 ir 17 punktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2002, Nr. 70-2887; 2012, Nr. 64-3239) 16 ir 222 punktų nuostatomis,

1. P a k e i č i u Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 83-3028; 2006, Nr. 112-4293; 2008, Nr. 71-2574, Nr. 120-4570; 2009, Nr. 145-6460; 2010, Nr. 117-5986):

1.1. išdėstau 4 punkto sąvoką „Planavimo sąlygų sąvadas“ taip:

Planavimo sąlygų sąvadas (toliau – Sąvadas) – savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo savivaldybės vyriausiojo architekto (toliau – Savivaldybės vyriausiasis architektas) patvirtintas teritorijų planavimo dokumentui rengti išduodamų planavimo sąlygų sąrašas (6 priedas) ir planavimo sąlygos (5 priedas) arba Aplinkos ministerijos išduodamos ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiajam planui rengti skirtų planavimo sąlygų sąrašas (11 priedas) ir planavimo sąlygos (10 priedas);“;

1.2. išdėstau 4 punkto sąvoką „Pareiškėjas“ taip:

Pareiškėjas – Savivaldybės vyriausiasis architektas (Sąvado detaliojo plano rengimo atveju) ar Aplinkos ministerija (Sąvado ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano rengimo atveju) arba planavimo organizatorius, organizuojantis teritorijų planavimo dokumento rengimą;“;

1.3. išdėstau 4 punkto sąvoką „Prašymas“ taip:

Prašymas – kreipimasis raštu su pridedamais papildomais dokumentais į savivaldybės administraciją prašant išduoti Sąvadą detaliajam planui rengti (3 priedas) ar į Aplinkos ministeriją prašant išduoti Sąvadą ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiajam planui rengti (8 priedas);“;

1.4. išdėstau 4 punkto sąvoką „Paraiška“ taip:

Paraiška – kreipimasis raštu su pridedamais papildomais dokumentais į Sąlygas išduodančias institucijas, prašant išduoti Sąlygas bendrajam ir specialiajam (1 priedas), detaliajam (4 priedas) ar ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiajam planui (9 priedas) rengti;“;

1.5. įrašau 4 punkto sąvokoje „Sąvado rengimas“ po žodžio „architektas“ žodžius „ar Aplinkos ministerija“;

1.6. įrašau 4 punkto sąvokoje „Sąlygų rengimas“ vietoje skaičių ir žodžių „2, 5 ir 7 priedai“ skaičius ir žodžius „2, 5, 7 ir 10 priedai“;

1.7. išdėstau 4 punkto sąvoką „Sąvado išdavimas“ taip:

Sąvado išdavimas – procedūra, kurios metu Savivaldybės vyriausiasis architektas ar Aplinkos ministerija per nustatytą laiką pateikia pareiškėjui pagal nustatytą formą (6 ir 11 priedai) parengtą Sąvadą;“;

1.8. įrašau 4 punkto sąvokoje „Sąlygų išdavimas“ vietoje skaičių „2, 5 ir 7 priedai“ skaičius ir žodžius „2, 5, 7 ir 10 priedai“;

1.9. įrašau 6 punkto pirmajame sakinyje po žodžio „nustatytus“ žodį „teritorijų“ ir trečiajame šio punkto sakinyje išbraukiu žodžius „Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytu atveju“ ir po žodžio „dokumentus“ įrašau žodžius „Tvarkos aprašo 30 punkte nurodytoms“;

1.10. papildau šiuo nauju 61 punktu:

61. Prieš pradėdamas rengti ypatingos valstybinės svarbos projekto specialųjį planą, planavimo organizatorius raštu kreipiasi į Aplinkos ministeriją dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano Sąvado išdavimo. Aplinkos ministerija per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo kreipiasi į Tvarkos aprašo 32 punkte nurodytas institucijas dėl Sąlygų išdavimo.“;

1.11. papildau šiuo nauju 71 punktu:

71. Tais atvejais, kai Aplinkos ministerija kreipiasi raštu į Sąlygas išduodančią instituciją ir per Tvarkos aprašo 35 punkte nustatytą terminą negauna iš jos Sąlygų, planavimo organizatoriui išduodamame Sąvade nurodo, kad Sąlygas išduodanti institucija Sąlygų nepateikė.“;

1.12. išdėstau 9 punktą taip:

9. Sąlygos rengiamos vadovaujantis sąžiningumo bei protingumo principais. Sąlygų reikalavimai turi būti konkretūs, tiesiogiai susieti su planuojama teritorija, teritorijų planavimo tikslais ir uždaviniais, vietovės ypatumais ir ribomis, parengti atsižvelgiant į gretimybes (gretimų sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdus ir/ar pobūdžius) bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą, susijusią su teritorijų planavimo tikslais ir uždaviniais, ir įvertinantys planuojamoje teritorijoje išduotas kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo Sąlygas. Teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai turi būti aiškiai suformuluoti ir atitikti numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento rūšiai ir lygmeniui keliamus teritorijų planavimo tikslus ir uždavinius, numatytus Teritorijų planavimo įstatyme ir atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse. Sąlygose gali būti išvardijami konkretūs normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiamas teritorijų planavimo dokumento projektas. Tuo atveju, kai įstatymais bei kitais teisės aktais nėra reglamentuoti Sąlygas išduodančių institucijų kompetencijai priskirti klausimai, jie gali būti įrašomi į Sąlygas.“;

1.13. išdėstau 10 punktą taip:

10. Išduotos bendrųjų planų, specialiųjų planų ir ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiųjų planų Sąlygos ir Sąvadas galioja viso teritorijų planavimo proceso metu ir kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet ne ilgiau kaip 5 metus. Detaliojo plano Sąlygos ir Sąvadas galioja viso teritorijų planavimo proceso metu ir kol neprieštarauja teisės aktams ir teritorijų planavimo dokumentams, bet ne ilgiau kaip 3 metus. Jei teritorijų planavimo procesas nėra baigtas, Sąlygų ir/ar Sąvado galiojimo terminą pagal motyvuotą planavimo organizatoriaus prašymą pratęsia (išskyrus Tvarkos aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytus atvejus) Sąlygas ir/ar Sąvadą išdavusios institucijos, bet ne ilgiau kaip 2 metams. Planavimo organizatorius raštu kreipiasi į Sąlygas ir/ar Sąvadą išdavusią instituciją dėl Sąlygų ir/ar Sąvado galiojimo termino pratęsimo. Sąvadą išdavusi institucija pagal teritorijų planavimo tikslus ir uždavinius raštu kreipiasi į Tvarkos aprašo 30.1–30.11 ar 32 punktuose nurodytas institucijas dėl Sąlygų galiojimo termino pratęsimo. Išnagrinėjusi planavimo organizatoriaus prašymą ir priėmusi sprendimą dėl Sąlygų ir/ar Sąvado galiojimo termino pratęsimo, Sąlygas išdavusi institucija per 10 darbo dienų, o Sąvadą išdavusi institucija per 20 darbo dienų pratęsia Sąlygų ir/ar Sąvado galiojimo terminą arba išduoda naujas Sąlygas ir/ar Sąvadą. Sąlygas ir/ar Sąvadą rengusios ir išdavusios institucijos turi organizuoti Sąlygų ir/ar Sąvado atitikimo teisės aktams stebėseną (monitoringą) visą Sąlygų ir/ar Sąvado galiojimo laikotarpį.“;

1.14. išdėstau 11.2 punktą taip:

11.2. įsigalioja patvirtinti nauji teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, darantys įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniams (ši nuostata netaikoma, kai teritorijų planavimo dokumentas patvirtintas ir teikiamas registruoti teritorijų planavimo registre).“;

1.15. išdėstau 12 punktą taip:

12. Sąlygos ir/ar Sąvadas turi būti keičiami naujais planavimo organizatoriaus iniciatyva, kai teritorijų planavimo proceso metu keičiasi teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai.“;

1.16. išbraukiu 13 punkte žodį „teisinių“;

1.17. išdėstau 14 punkto pirmąjį sakinį taip:

14. Jei numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai prieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, Sąlygos ir/ar Sąvadas neišduodami (išskyrus Teritorijų planavimo įstatymo 181 straipsnio 1 dalyje ir 24 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus, kai rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai neatitinka regiono ir rajono lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių).“;

1.18. įrašau 16 punkte po žodžio „nustatytus“ žodį „teritorijų“;

1.19. įrašau 17 punkte po žodžio „nustatytus“ žodį „teritorijų“;

1.20. įrašau 18.1 punkte po skaičių „18.1“ žodį „teritorijų“;

1.21. įrašau 19 punkte po žodžio „nustatytus“ žodį „teritorijų“;

1.22. įrašau 20 punkte po žodžio „nustatytus“ žodį „teritorijų“;

1.23. įrašau 21.1 punkte po skaičių „21.1“ žodį „teritorijų“;

1.24. įrašau 22.6 punkte po žodžių „numatoma prie jų“ žodžius „valdomų tinklų“;

1.25. išdėstau 22.8 punktą taip:

22.8. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kai planuojamoje teritorijoje (ar jos dalyje) yra pasienio ruožas;“;

1.26. papildau 22.10–22.12 punktais:

22.10. Civilinės aviacijos administracija, kai planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti statiniai ir įrenginiai numatomi:

22.10.1. aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonose;

22.10.2. bendrosiose civilinės aviacijos radiolokatorių apsaugos zonose;

22.10.3. 100 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus;

22.10.4. 30 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus pasienio ruože;

22.11. Lietuvos kariuomenės vadas, kai planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti statiniai ir įrenginiai numatomi:

22.11.1. aerodromų apsaugos zonose;

22.11.2. bendrosiose karinių radiolokatorių apsaugos zonose;

22.11.3. 50 m ir aukštesni specialiosiose radiolokatorių apsaugos zonose;

22.11.4. 100 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus;

22.11.5. 30 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus pasienio ruože;

22.12. Lietuvos kariuomenės vadui persiuntus dokumentus – kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, kai planuojamos teritorijos vėjo elektrinėms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir atvejais.“;

1.27. išdėstau 23 punktą taip:

23. Rajono lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatorius pagal nustatytus teritorijų planavimo tikslus ir uždavinius pateikia paraiškas Sąlygas išduodančioms institucijoms, nurodytoms atitinkamos rūšies specialiųjų planų rengimo taisyklėse.“;

1.28. įrašau 24.1 punkte po skaičių „24.1“ žodį „teritorijų“;

1.29. įrašau 27.1 punkte po skaičių „27.1“ žodį „teritorijų“;

1.30. išdėstau 30 punktą taip:

30. Savivaldybės vyriausiasis architektas, atsižvelgdamas į teritorijų planavimo tikslus ir uždavinius, turi pateikti paraiškas Sąlygoms parengti, o Sąlygas per 10 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos turi pateikti šios institucijos:

30.1. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai pagal Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą (Žin., 2008, Nr. 66-2516) (7 priedas);

30.2. valstybinių parkų, valstybinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijos pagal Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir šių dokumentų derinimo ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą (Žin., 2008, Nr. 66-2516) (7 priedas);

30.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis padalinys, jei planuojama kultūros paveldo vietovių ar objektų, kuriems taikoma pradinė apsauga arba jie paskelbti saugomais valstybės, teritorijose ir jų apsaugos zonose;

30.4. Visuomenės sveikatos centras;

30.5. savivaldybės teritorijoje ūkinę veiklą vykdančios šilumos, elektros, dujų, naftos įmonės ir kitos tiekimo organizacijos, kai numatoma prie jų valdomų tinklų prijungti naujus vartotojus;

30.6. inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų valdytojai, kai numatoma išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas;

30.7. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kai planuojama teritorija (ar jos dalis) yra:

30.7.1. pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos – 500 m pločio juostoje į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos linijos, kai valstybės siena eina sausuma, arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis;

30.7.2. pasienio ruože prie Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos – 300 m pločio juostoje į Lietuvos Respublikos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos linijos, kai valstybės siena eina sausuma, arba nuo vandens telkinio kranto, kai valstybės siena eina pasienio vandenimis;

30.7.3. pasienio ruože ir joje planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti statiniai ir įrenginiai numatomi 30 m ir aukštesni;

30.7.4. valstybės sienos apsaugos zonoje;

30.7.5. nuo valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių – 100 m pločio juostoje miestų ir miestelių teritorijose, 300 m pločio juostoje – kitose teritorijose;

30.8. Civilinės aviacijos administracija, kai planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti statiniai ir įrenginiai numatomi:

30.8.1. aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonose;

30.8.2. bendrosiose civilinės aviacijos radiolokatorių apsaugos zonose;

30.8.3. 100 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus;

30.8.4. 30 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus pasienio ruože;

30.9. Lietuvos kariuomenės vadas, kai planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti statiniai ir įrenginiai numatomi:

30.9.1. aerodromų apsaugos zonose;

30.9.2. bendrosiose karinių radiolokatorių apsaugos zonose;

30.9.3. 50 m ir aukštesni specialiosiose radiolokatorių apsaugos zonose;

30.9.4. 100 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus;

30.9.5. 30 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus pasienio ruože;

30.10. Lietuvos kariuomenės vadui persiuntus dokumentus – kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, kai planuojamos teritorijos vėjo elektrinėms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir atvejais;

30.11. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, kai:

30.11.1. planuojamoje teritorijoje (ar jos dalyje) yra Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė;

30.11.2. valstybinėje žemėje numatoma tiesti inžinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas.“;

1.31. papildau nauju IX skirsniu „IX. Sąlygos ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiajam planui rengti“, buvusį IX skirsnį atitinkamai laikau X skirsniu ir išdėstau šiuos skirsnius taip:

 

IX. Sąlygos ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiajam planui rengti

 

32. Aplinkos ministerija pagal 61 punkte nurodytą prašymą, atsižvelgdama į teritorijų planavimo tikslus ir uždavinius, turi pateikti paraiškas Sąlygoms ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiajam planui parengti, o Sąlygas ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiajam planui turi pateikti šios institucijos:

32.1. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;

32.2. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra;

32.3. savivaldybių, į kurias patenka planuojamos teritorijos administracijų direktoriai;

32.4. ministerijos, nurodytos atitinkamos rūšies specialiųjų planų rengimo taisyklėse.

33. Ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano planavimo organizatorius kartu su paraiška pateikia:

33.1. teritorijų planavimo tikslus ir uždavinius;

33.2. planuojamos teritorijos situacijos schemą su nurodytomis preliminariomis planuojamos teritorijos ribomis.

34. Aplinkos ministerija privalo išduoti ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano Sąvadą per 30 darbo dienų nuo planavimo organizatoriaus prašymo gavimo dienos. Sąvadą tvirtina teritorijų planavimo sritį kuruojantis aplinkos viceministras.

35. Sąlygos išduodamos arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 15 darbo dienų nuo paraiškos gavimo dienos. Jei Sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos, o Aplinkos ministerijai ir planavimo organizatoriui nepranešta apie neišdavimo priežastis, Aplinkos ministerija išduoda Sąvadą ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiajam planui rengti, nurodydama Sąlygas neišdavusias institucijas. Šiuo atveju planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Apie tai jis per 5 darbo dienas raštu praneša institucijai, kuriai pavaldi yra Sąlygas turėjusi išduoti institucija. Pranešimą gavusi institucija turi priimti sprendimą, kaip turės būti patikrinami be išduotų Sąlygų parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniai.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Ginčus, kilusius tarp Sąlygas ir/ar Sąvadą išdavusių institucijų ir/ar planavimo organizatoriaus, nagrinėja ir sprendimus priima valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos ir Teritorijų planavimo valstybinės priežiūros tvarkos aprašo (Žin., 2010, Nr. 116-5949) nustatyta tvarka tikrina, ar Sąlygos ir Sąvadas atitinka teisės aktų reikalavimus. Kitus ginčus ir žalos atlyginimo klausimus sprendžia teismas.

37. Planavimo organizatorius atsako už pateiktų dokumentų teisėtumą ir kartu su Sąlygų ir/ar Sąvado rengėju ir išdavėju atsako už Sąlygų ir/ar Sąvado išdavimo procedūros organizavimą bei teisingą su tuo susijusių dokumentų apiforminimą ir privalo laikytis teisės aktų ir Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų.

38. Žala, atsiradusi dėl neteisėtais veiksmais įgyvendinamų teritorijų planavimo dokumentų, atlyginama Civilinio kodekso, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“;

1.32. išdėstau 1 priedo pavadinimą taip:

 

PARAIŠKA SĄLYGOMS NACIONALINIO, REGIONO, RAJONO LYGMENS

BENDROJO IR SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI *“;

1.33. išdėstau 1 priedo 6 punktą taip:

6. Teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai:__________________________________ “;

1.34. įrašau 1 priedo pastabų pirmajame punkte po žodžio „rengti“ žodį „teritorijų“ ir antrajame punkte po žodžių „atsižvelgiant į“ – žodį „teritorijų“;

1.35. išdėstau 2 priedo pavadinimą taip:

PLANAVIMO SĄLYGOS NACIONALINIO, REGIONO, RAJONO LYGMENS

BENDROJO IR SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS RENGTI*“;

1.36. įrašau 2 priede tvirtinimo žymoje vietoj nuorodos į metus „200____m.“ nuorodą į metus „20 ____m.“;

1.37. įrašau 2 priede sąlygų registravimo datos žymoje vietoj nuorodos į metus „200____m.“ nuorodą į metus „20 ____m.“;

1.38. išdėstau 2 priedo 5 punktą taip:

5. Teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai:__________________________________ “;

1.39. įrašau 2 priedo 6 punkte po žodžio „įvertinant“ žodį „teritorijų“;

1.40. įrašau 2 priedo pastabų pirmajame punkte po žodžio „rengti“ žodį „teritorijų“;

1.41. išdėstau 3 priedo pavadinimą taip:

PRAŠYMAS PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADUI DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI“;

1.42. įrašau 3 priedo 8 punkte po žodžio „Detaliojo“ žodį „teritorijų“;

1.43. išdėstau 4 priedo pavadinimą taip:

PARAIŠKA SĄLYGOMS

DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI“;

1.44. išbraukiu 4 priedo 7 punkte žodį „tikslinė“;

1.45. įrašau 4 priedo 9 punkte po žodžio „Detaliojo“ žodį „teritorijų“;

1.46. įrašau 5 priede tvirtinimo žymoje vietoj nuorodos į metus „200____m.“ nuorodą į metus „20 ____m.“;

1.47. įrašau 5 priede sąlygų registravimo datos žymoje vietoj nuorodos į metus „200____m.“ nuorodą į metus „20 ____m.“;

1.48. išdėstau 5 priedo pavadinimą taip:

PLANAVIMO SĄLYGOS

DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI“;

1.49. išbraukiu 5 priedo 5 punkte žodį „tikslinė“;

1.50. išdėstau 5 priedo 6 punktą taip :

6. Teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:“;

1.51. įrašau 6 priede tvirtinimo žymoje vietoj nuorodos į metus „200____m.“ nuorodą į metus „20 ____m.“;

1.52. įrašau 6 priede sąlygų registravimo datos žymoje vietoj nuorodos į metus „200____m.“ nuorodą į metus „20 ____m.“ ir vietoj žodžio „sąlygų“ žodžius „planavimo sąlygų sąvado“;

1.53. išdėstau 6 priedo pavadinimą taip:

PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS

DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI“;

1.54. įrašau 7 priede tvirtinimo žymoje vietoj nuorodos į metus „200____m.“ nuorodą į metus „20 ____m.“;

1.55. įrašau 7 priede sąlygų registravimo datos žymoje vietoj nuorodos į metus „200____m.“ nuorodą į metus „20 ____m.“;

1.56. išdėstau 7 priedo pavadinimą taip:

PLANAVIMO SĄLYGOS

RAJONO LYGMENS BENDROJO AR SPECIALIOJO IR VIETOVĖS

LYGMENS SPECIALIOJO AR DETALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO

DOKUMENTAMS RENGTI*“;

1.57. išbraukiu 7 priedo 4 punkte žodį „tikslinė“;

1.58. išdėstau 7 priedo 5 punktą taip:

5. Teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai:__________________________________ “;

1.59. įrašau 7 priedo pirmojoje pastaboje po žodžio „rengti“ žodį „teritorijų“;

1.60. papildau naujais 8, 9, 10, 11 priedais (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.13, 1.30, 1.59, 1.60, 1.61 ir 1.62 punktai taikomi:

2.1.1. ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų, dėl kurių iki 2012 m. liepos 1 d. dar nebuvo išduotos planavimo sąlygos, rengimui, derinimui, keitimui, tikrinimui, tvirtinimui, galiojimui, viešumo užtikrinimui ir ginčų sprendimui;

2.1.2. jau galiojančių ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų pakeitimų rengimui, derinimui, keitimui, tikrinimui, tvirtinimui, galiojimui, viešumo užtikrinimui ir ginčų sprendimui.

2.2. Ypatingos valstybinės svarbos projektų specialieji planai, dėl kurių iki 2012 m. liepos 1 d. buvo išduotos planavimo sąlygos, planavimo organizatoriaus pasirinkimu yra baigiami rengti, derinti, viešai skelbti ir tvirtinti pagal iki 2012 m. liepos 1 d. galiojusius teisės aktus arba pradedami rengti iš naujo pagal Teritorijų planavimo įstatymo 181 straipsnyje nustatytą ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų planų rengimo, derinimo, keitimo, tikrinimo, tvirtinimo, galiojimo, viešumo užtikrinimo ir ginčų sprendimo tvarką.

2.3. Projektui, kuris pripažįstamas ypatingos valstybinės svarbos projektu nuo 2012 m. liepos 1 d., įgyvendinti rengiami ir (ar) parengti specialieji planai taip pat yra laikomi ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiaisiais planais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

PRAŠYMAS PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADUI

ypatingos valstybinės svarbos projektO SPECIALIAJAM PLANUI RENGTI

 

____________________________________________

(prašymo išsiuntimo data, registracijos Nr.)

 

1. Planavimo sąlygų sąvado rengėjas:

___________________________________________________________________________

(institucijos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

2. Pareiškėjas: _______________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

3. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________________________

4. Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį:        

 

5. Planavimo organizavimo pagrindas _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(Vyriausybės nutarimo dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano rengimo

pavadinimas, data, Nr.)

6. Planuojama teritorija: ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(teritorijos dislokacijos vieta, plotas, ha)

 

7. Teritorijos pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, naudojimo būdas ir/ar pobūdis:

___________________________________________________________________________

 

8. Teritorijos naudojimo apribojimai ir servitutai:

___________________________________________________________________________

9. Teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:

___________________________________________________________________________

10. Priedai:

1) situacijos schema su preliminariomis planuojamos teritorijos ribomis;

 

2)__________________________________________________________________ ;

 

3) __________________________________________________________________

 

11. Prašymą parengė: __________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas) (parašas)

12. Prašymo parengimo data: ___________________________________________________

 

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

9 priedas

 

PARAIŠKA SĄLYGOMS

ypatingos valstybinės svarbos projektO SPECIALIAJAM PLANUI RENGTI

_______________________________

(paraiškos išsiuntimo data, registracijos Nr.)

 

1. Planavimo sąlygų rengėjas: ___________________________________________________

(institucijos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

2. Pareiškėjas: _______________________________________________________________

(institucijos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

 

3. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________________________

4. Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių

konkretizavimo lygį:___________________________________________________________

 

5. Planavimo organizatorius:_____________________________________________________

(pavadinimas, adresas, tel./faksas)

6. Planuojama teritorija: ________________________________________________________

(teritorijos dislokacijos vieta, preliminarus plotas, ha)

___________________________________________________________________________

 

7. Planavimo organizavimo pagrindas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo

priėmimo data, reg. Nr.): _______________________________________________________

 

8. Teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai: ________________________________________

 

9. Priedai:

1) situacijos schema su preliminariomis planuojamos teritorijos ribomis;

2)___________________________________________________________________ ;

3) ___________________________________________________________________

 

10. Paraišką parengė: __________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigos, tel./faksas) (parašas)

 

11. Paraiškos parengimo data: ___________________________________________________

 

Pastabos: Priedai pateikiami atsižvelgiant į teritorijų planavimo tikslus ir uždavinius.

 

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

10 priedas

 

TVIRTINU___________

(parašas)

____________________

____________________

(atsakingo asmens vardas,

pavardė, pareigos)

20___m.

____________________ d.

 

PLANAVIMO SĄLYGOS

ypatingos valstybinės svarbos projektO SPECIALIAJAM PLANUI RENGTI

 

20_____ m. __________ d. Nr. _____

(sąlygų registravimo data)

 

1. Planavimo sąlygų rengėjas: ___________________________________________________

(institucijos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

___________________________________________________________________________

2. Pareiškėjas: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(institucijos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

3. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________________________

4. Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių

konkretizavimo lygį:___________________________________________________________

 

5. Planavimo organizatorius:_____________________________________________________

(pavadinimas, adresas, tel./faksas)

6. Planuojama teritorija: ________________________________________________________

(teritorijos dislokacijos vieta, plotas, ha)

___________________________________________________________________________

 

7. Teritorijų planavimo tikslai ir uždaviniai:

___________________________________________________________________________

8. Įvertinant teritorijų planavimo tikslus ir uždavinius, planuojamai teritorijai galioja

atitinkamo lygmens teritorijų planavimo dokumentai ir kitų strateginių dokumentų bei

programos (projektai):

 

1) bendrųjų planų: ______________________________________________________

(dokumento pavadinimas, reg. Nr.)

___________________________________________________________________________ ;

 

2) specialiųjų planų: _____________________________________________________

(dokumento pavadinimas, reg. Nr.)

___________________________________________________________________________ ;

 

3) ūkio šakų plėtros programų ir strateginių dokumentų: ________________________

 

___________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, data, Nr.)

___________________________________________________________________________

 

9. Rengiamo teritorijų planavimo dokumento strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir/ar

sprendinių poveikio vertinimas atliekamas šiais aspektais:______________________________

___________________________________________________________________________

 

10. Kitos sąlygos:

1)___________________________________________________________________ ;

 

2)___________________________________________________________________ ;

 

3) ___________________________________________________________________

 

11. Planuojamoje teritorijoje išduotos kitų atitinkamo lygmens teritorijų planavimo

dokumentų rengimo sąlygos:

1)___________________________________________________________________ ;

 

2)___________________________________________________________________ ;

 

3) ___________________________________________________________________

 

12. Sąlygas parengė: __________________________________________________________

(vardas, pavardė) (pareigos) (parašas)

13. Sąlygų parengimo data: _____________________________________________________

 

14. Sąlygos galioja: ___________________________________________________________

(nurodomas sąlygų galiojimo terminas)

 

Pastabos: Planavimo sąlygos surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka sąlygas išdavusioje institucijoje.

 

_________________


Planavimo sąlygų teritorijų planavimo

dokumentams rengti parengimo ir

išdavimo tvarkos aprašo

11 priedas

 

TVIRTINU___________

(parašas)

____________________

____________________

(atsakingo asmens vardas,

pavardė, pareigos)

20___m.

____________________ d.

 

PLANAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS

ypatingos valstybinės svarbos projektO SPECIALIAJAM PLANUI RENGTI

 

20_____ m. ___________________ d. Nr. _____

(planavimo sąlygų sąvado registravimo data)

 

1. Planavimo sąlygų sąvado rengėjas: _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(institucijos pavadinimas, adresas, tel./faksas)

2. Pareiškėjas: _______________________________________________________________

(planavimo organizatorius, adresas, tel./faksas)

3. Tikslus numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas:

___________________________________________________________________________

 

4. Teritorijų planavimo lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių

konkretizavimo lygį:___________________________________________________________

 

5. Institucijų išduotas sąlygų sąrašas (institucijos pavadinimas, sąlygų išdavimo data, Nr.):

1)___________________________________________________________________ ;

 

2)___________________________________________________________________ ;

 

3) ___________________________________________________________________

 

6. Priedai:

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl ypatingos valstybinės svarbos projekto specialiojo plano rengimo kopija.

2) Prašymo sąlygų sąvadui gauti planavimo organizatoriaus patvirtinta kopija.

3) Preliminari planuojamos teritorijos situacijos schema.

 

7. Planavimo sąlygų sąvadą parengė: _____________________________________________

(vardas, pavardė) (pareigos) (parašas)

 

8. Planavimo sąlygų sąvado parengimo data: _______________________________________

 

9. Planavimo sąlygų sąvadas galioja: ______________________________________________

(nurodomas planavimo sąlygų sąvado galiojimo terminas)

 

Pastabos: Planavimo sąlygų sąvadas surašomos trimis egzemplioriais, kurių vienas lieka planavimo sąlygų sąvadą išdavusioje institucijoje.

 

_________________