LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. gruodžio 20 D. ĮSAKYMO Nr. D1-624 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.09:2005 „PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS. ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 21 d. Nr. D1-674

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 151-5568; 2011, Nr. 73-3521) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.01.09:2012 „PASTATŲ ENERGINIS NAUDINGUMAS. ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2005, Nr. 143-5175; 2011, Nr. 72-3476) 431 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2005, Nr. 147-5361; 2010, Nr. 120-6119) 1.2.27 punktu bei įgyvendindamas 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo:

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ (pridedama)*.

2. N u s t a t a u, kad statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ įsigalioja nuo 2013 m. sausio 9 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                     Gediminas Kazlauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. D1-674

redakcija)

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 2.01.09:2012 Pastatų energinis naudingumas. energinio naudingumo sertifikavimas.

 

I. bendrosios nuostatos

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) taikomas šildomų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų (jų dalių) [3.5] energinio naudingumo įvertinimui ir energinio naudingumo sertifikavimui.

2. Reglamento tikslai:

2.1. efektyviai, apdairiai, racionaliai ir tvariai naudoti energiją, kuriai inter alia priskiriami naftos produktai, gamtinės dujos ir kietasis kuras, kurie yra ne tik pagrindiniai energijos šaltiniai, bet ir pagrindiniai anglies dvideginio emisijos šaltiniai;

2.2. valdyti energijos poreikį, mažinti energijos vartojimą pastatuose ir didinti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą pastatų sektoriuje, kad būtų sumažinta energinė priklausomybė ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija. Tuo būdu sudaryti sąlygas įgyvendinti Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą (UNFCCC), didinti energijos tiekimo saugumą, skatinti technologijų plėtrą ir sukurti galimybes užimtumui bei regioninei plėtrai, ypač kaimo vietovėse;

2.3. sudaryti prielaidas energijos poreikio valdymui, nes tai svarbi priemonė, leidžianti Europos Sąjungai daryti poveikį pasaulio energijos rinkai, taip užtikrinanti energijos tiekimą žvelgiant iš vidutinės trukmės ir ilgalaikės perspektyvos;

2.4. įgyvendinti Komisijos komunikate „Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą“ (KOM(2006)545 galutinis) nustatytus prioritetus, kurie sudarytų sąlygas didinti energijos vartojimo efektyvumą Europos Sąjungoje, kad būtų pasiektas tikslas iki 2020 m. 20 proc. sumažinti Europos Sąjungoje suvartojamos energijos kiekį;

2.5. mažinti ir apriboti anglies dvideginio išskyrimą į aplinką įgyvendinant 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas (OL 2009 L 140, p. 136), kuriame reikalaujama siekti įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, pasiekti privalomą tikslą, kad atsinaujinančių išteklių energija iki 2020 m. sudarytų 20 proc. bendro Europos Sąjungoje suvartojamos energijos kiekio, nustatomi nacionaliniai privalomi CO2 kiekio mažinimo tikslai, kurių siekiant itin svarbus bus energijos vartojimo efektyvumas pastatų sektoriuje;

2.6. įgyvendinti 1988 m. gruodžio 21 d. Europos Tarybos direktyvos 89/106/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su statybos produktais, derinimo (OL 1989 L 40, p. 12) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 1882/2003 (OL 2003 L 284, p. 1), nuostatas, kad statybos objektai ir jų įranga būtų suprojektuota ir įrengta taip, kad, atsižvelgiant į vietovės klimato ir pastato naudotojų reikmes, energijos suvartojimas būtų mažesnis;

2.7. įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. gegužės 19 d. direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo (OL 2010 L 153, p.13) reikalavimus, pastatų energinio naudingumo skaičiavimams taikyti galiojančiais Europos standartais paremtą metodiką, kurioje be faktinės šiluminės pastato charakteristikos numatyti kiti faktoriai, įgaunantys vis daugiau svarbos, kaip antai šildymo ir oro kondicionavimo įranga, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas, pasyvaus šildymo ir vėsinimo elementai, apsauga nuo saulės, pastato konstrukcijų šiluminė talpa, patalpų oro kokybė, pastatų techninių sistemų efektyvumas, tinkama natūrali šviesa ir pastatų projektavimas. Energinio naudingumo skaičiavimo metodiką pagrįsti ne tik tuo laikotarpiu, kai reikalingas šildymas, bet apimti metinį pastato energinį naudingumą;

2.8. siekiama, kad nauji pastatai atitiktų minimalius energinio naudingumo reikalavimus, kad pastatų energinį naudingumą didinantys veiksniai būtų išnaudojami optimaliai;

2.9. siekiama, kad kapitalinė esamų didelių pastatų renovacija turėtų būti laikoma proga imtis ekonomiškai efektyvių priemonių didinant šių pastatų energinį naudingumą.

 

II. Nuorodos

 

3. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

3.2. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 62-2936);

3.3. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1049 „Dėl nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 117-4234; 2011, Nr. 28-1321);

3.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. 4-73 „Dėl pastatuose įrengtų šildymo katilų, šildymo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tikrinimo reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 27-902);

3.5. statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2003, Nr. 58-2611);

3.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372);

3.7. statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2005 „Pastatų atitvarų šiluminė technika“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. D1-156 (Žin., 2005, Nr. 100-3733);

3.8. statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1-665 (Žin., 2007, Nr. 131-5326);

3.9. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 310 (Žin., 1999, Nr. 84-2507);

3.10. statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių techninių dydžių projektinės vertės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-451 (Žin., 2009, Nr. 95-4047);

3.11. statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 (Žin., 2004, Nr. 54-1851);

3.12. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 (Žin., 2010, Nr. 115-5902);

3.13. statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947);

3.14. statybos techninis reglamentas STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-972 (Žin., 2011, Nr. 157-7448);

3.15. LST EN ISO 6946:2008 „Statybiniai komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientas. Skaičiavimo metodas (ISO 6946:2007)“;

3.16. LST EN ISO 13370:2008 „Šiluminės pastatų charakteristikos. Šilumos pernaša gruntu. Skaičiavimo metodai (ISO 13370:2007)“;

3.17. LST EN ISO 10211:2008 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus temperatūros. Detalieji skaičiavimai (ISO 10211:2007)“;

3.18. LST EN ISO 10077-1:2006 „Šiluminės langų, durų ir anginių charakteristikos. Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. 1 dalis. Bendrieji dalykai (ISO 10077-1:2006)“;

3.19. LST EN 15217:2007 „Energetinės pastatų charakteristikos. Pastatų energetinių charakteristikų išreiškimo ir energetinio sertifikavimo metodai“;

3.20. LST EN 15603:2008 „Energetinės pastatų charakteristikos. Visuminis energijos suvartojimas ir energetinių parametrų apibrėžtis“;

3.21. LST EN 13829:2002 „Šiluminės statinių charakteristikos. Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996)“;

3.22. LST EN ISO 13790:2008 „Energetinės pastatų charakteristikos. Patalpoms šildyti ir aušinti sunaudojamos energijos skaičiavimas (ISO 13790:2008)“;

3.23. LST EN ISO 15242:2007 „Pastatų vėdinimas. Skaičiavimo metodas nustatyti pastatų oro srautą, įskaitant infiltraciją“;

3.24. LST EN 15316-1:2007 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 1 dalis. Bendrieji dalykai“;

3.25. LST EN 15316-3-2:2008 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 3-2 dalis. Karšto buitinio vandens sistemos, paskirstymas“;

3.26. LST EN 15316-3-3:2008 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 3-3 dalis. Karšto buitinio vandens sistemos, karšto vandens paruošimas“;

3.27. LST EN 15316-4-3:2007 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 4-3 dalis. Šilumos gamybos sistemos, Saulės šiluminės energijos sistemos“;

3.28. LST EN 15316-4-6:2007 „Pastatų šildymo sistemos. Sistemos energijos poreikio ir sistemos našumo skaičiavimo metodas. 4-6 dalis. Šilumos gamybos sistemos, fotovoltinės sistemos“;

3.29. LST EN 15193:2007 „Energetinės pastatų charakteristikos. Energetiniai apšvietimo reikalavimai“;

3.30. LST EN 13363-1+A1:2007 „Apsaugos nuo saulės priemonės su stikliniais elementais. Saulės energijos ir šviesos praleidimo faktorių skaičiavimas. 1 dalis. Supaprastintas metodas“;

3.31. LST EN 13363-2:2005 „Apsaugos nuo saulės priemonės su stikliniais elementais. Saulės energijos ir šviesos pralaidumo faktoriaus skaičiavimas. 2 dalis. Detaliojo skaičiavimo metodas“;

3.32. LST EN 1873:2006 „Surenkamoji pagalbinė stogų įranga. Kupoliniai plastikiniai stoglangiai. Gaminio techniniai reikalavimai ir bandymo metodai“;

3.33. LST EN 12426:2002 „Pramonės, prekybos pastatų ir garažų durys bei vartai. Pralaidumas orui. Klasifikavimas“;

3.34. LST EN 12207:2002 (LST EN 12207:2004) „Langai ir durys. Oro skverbtis. Klasifikavimas“;

3.35. LST EN 15450:2008 „Pastatų šildymo sistemos. Šildymo sistemų su šilumos siurbliais projektavimas“;

3.36. LST EN 12975-2:2006 „Saulės šiluminės energijos sistemos ir komponentai. Saulės kolektoriai. 2 dalis. Bandymo metodai“;

3.37. LST EN 14511-3:2012 „Oro kondicionieriai, skysčio aušinimo įrenginiai ir šilumos siurbliai su elektriniais kompresoriais patalpoms šildyti ir vėsinti. 3 dalis. Bandymo metodai“.

 

III. PAGRINDINĖS sąvokos

 

4. Šiame Reglamente naudojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

4.1. pastato (jo dalies) energinis naudingumas – pagal Reglamento reikalavimus apskaičiuotas energijos kiekis, išreikštas pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį;

4.2. pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikavimas – teisės aktų reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato (jo dalies) energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato (jo dalies) energinis naudingumas priskiriant pastatą (jo dalį) energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas [3.1];

4.3. pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal šio Reglamento reikalavimus įvertintas pastato (jo dalies) energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė;

4.4. pastato (jo dalies) kvalifikacinis rodiklis – pagal šio Reglamento reikalavimus apskaičiuotas rodiklis, pagal kurio vertę nustatoma pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė;

4.5. pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė – pagal kvalifikacinio rodiklio vertę ir šio Reglamento reikalavimus nustatyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė;

4.6. pirminė energija – atsinaujinančių ir neatsinaujinančių energijos išteklių energija, kuri nebuvo kaip nors konvertuota ar transformuota;

4.7. pastato (jo dalies) norminės energijos sąnaudos – tam tikros paskirties pastatų (jų dalių) energijos sąnaudos, atitinkančios statybos techninių reglamentų reikalavimus;

4.8. pastato (jo dalies) atskaitinės energijos sąnaudos – numatomos mažiausiai energijos naudojančių 50% tam tikros paskirties pastatų vidutinės energijos sąnaudos;

4.9. pastato (jo dalies) skaičiuojamosios energijos sąnaudos – pagal šio Reglamento reikalavimus apskaičiuotos pastato (jo dalies) standartines naudojimo sąlygas atitinkančios energijos sąnaudos;

4.10. norminė šiluminio techninio rodiklio vertė – statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodyta šiluminio techninio rodiklio vertė;

4.11. atskaitinė šiluminio techninio rodiklio vertė – mažiausiai energijos naudojančių 50% tam tikros paskirties pastatų vidutinė rodiklio vertė;

4.12. skaičiuojamoji šiluminio techninio rodiklio vertė – pastato būklę atitinkanti šiluminio techninio rodiklio vertė. Paženklintų atitikties „CE“ ženklu statybos produktų skaičiuojamoji šiluminio techninio rodiklio vertė atitinka šio rodiklio projektinę vertę;

4.13. pastato (jo dalies) šildomas plotas – visų šildomų pastato (jo dalies) patalpų grindų plotų suma, įskaitant šildomų rūsių, laiptinių, bendro naudojimo ir kitų šildomų patalpų grindų plotus, taip pat patalpų, kurias iš visų pusių riboja šildomos patalpos, grindų plotus. Ši sąvoka atitinka Statybos įstatymo 431 straipsnio 1 ir 2 dalyse esančią sąvoką „bendras naudingasis vidaus patalpų plotas“ [3.1]. Gyvenamosios paskirties pastatų atveju ši sąvoka atitinka STR 1.14.01:1999 [3.9] pateiktą gyvenamojo pastato šildomo ploto apibrėžimą;

4.14. mažai energijos naudojantys pastatai (jų dalys) – pastatai (jų dalys), atitinkantys šio Reglamento reikalavimus B, A, ir A+ klasės pastatams;

4.15. energijos beveik nevartojantys pastatai – pastatai, atitinkantys šio Reglamento reikalavimus A++ energinio naudingumo klasės pastatams, t. y. labai aukšto energinio naudingumo pastatai, kuriuose energijos sunaudojimas beveik lygus nuliui arba energijos sunaudojimas labai mažas; didžiąją sunaudojamos energijos dalį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, įskaitant vietoje ar netoliese pagamintą atsinaujinančių išteklių energiją;

4.16. kitos sąvokos atitinka Statybos įstatyme [3.1], Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme [3.2] ir juos įgyvendinančiuose teisės aktuose naudojamas sąvokas.

 

IV. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

 

5. Reglamente naudojami šie sutrumpinimai:

5.1. pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikavimas – pastato (jo dalies) sertifikavimas;

5.2. pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas – sertifikatas;

5.3. ekspertas, turintis teisę atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą [3.14] – sertifikavimo ekspertas;

5.4. langai, stoglangiai, švieslangiai, įstiklintos balkonų durys ir kitos skaidrios atitvaros – langai.

6. Reglamente vartojami dydžiai, jų simboliai ir vienetai:

 

Simbolis

Dydis

Vienetai

A

plotas

m2

alfa?sol

paviršiaus Saulės spinduliuotės sugerties koeficientas

-

C

pastato kvalifikacinis rodiklis

-

Cm

pastato vidaus šiluminė talpa

J/K

vwind

vėjo greitis

m/s

B?

būdingasis grindų matmuo

m

d

atitvaros sluoksnio storis

m

D

vamzdyno skersmuo

m

dt

atstojamasis grindų storis

m

g

įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas

-

hse.r

išorinio paviršiaus spindulinis šilumos perdavimo koeficientas

W/(m2·K)

Isol

bendrosios Saulės spinduliuotės srauto tankis

W/m2

G

oro skverbtis atitvaros ploto vienetui esant 100 Pa slėgių skirtumui

m3/(m2·h)

m

mėnuo, mėnesio numeris

-

eta?

naudingumo koeficientas

-

lambda?

šilumos laidumo koeficientas

W/(m·K)

pwind

vėjo slėgis

Pa

R

šiluminė varža

m2·K/W

Rg

oro tarpo šiluminė varža

m2·K/W

Rsi

vidinio paviršiaus šiluminė varža

m2·K/W

Rse

išorinio paviršiaus šiluminė varža

m2·K/W

Rt

visuminė šiluminė varža

m2·K/W

Rs

suminė šiluminė varža

m2·K/W

U

šilumos perdavimo koeficientas

W/(m2·K)

Uv

vamzdžių apšiltinimo ilginis šilumos perdavimo koeficientas

W/(m·K)

V

ūris

m3

Psi?

ilginio šiluminio tiltelio šilumos perdavimo koeficientas

W/(m·K)

P

perimetras

m

w

sienos ar pamato storis

m

Theta?

temperatūra

?C

rho?air·cair

oro tūrinė šiluminė talpa, rho?air·cair =0,34 Wh/(m3·K)

Wh/(m3·K)

 

7. Reglamente vartojami poraidžiai:

 

air – 

oras;

 

mv –

mechaninis vėdinimas;

avg –

vidutinė vertė, vidurkis

 

iH – 

vidus šildymo sezono laikotarpiu;

C – 

ne šildymo sezonas, energija vėsinimui;

 

iC – 

vidus ne šildymo sezono laikotarpiu;

Ceq –

orą šaldantis įrenginys

 

lg – 

apšvietimas;

 

 

 

ls –

šilumos nuostoliai;

cp –

cirkuliacinis siurblys

 

m – 

mėnuo, mėnesio numeris;

do –

durų varstymas;

 

mvH – 

mechaninis vėdinimas su oro pašildymu;

ds – 

projektinis;

 

n –

skaičius (kiekis);

dis –

paskirstymas, skirstomieji vamzdynai; 

 

nv – 

natūralus vėdinimas;

e – 

išorė;

 

og – 

kitos skaidrios atitvaros

E – 

elektros energija, elektros energijos suvartojimas; 

 

op – 

nepermatoma, neskaidri atitvara;

EC – 

elektros energijos suvartojimas pastate ne šildymo sezono laikotarpiu;

 

p – 

pastatas;

EH – 

elektros energijos suvartojimas pastate šildymo sezono laikotarpiu;

 

PR –

suminė pirminė energija iš neatsinaujinančių energijos išteklių;

eq –

įrengimai, įranga;

 

PRn –

pirminė energija iš neatsinaujinančių energijos išteklių;

fvSK –

fotovoltinis Saulės kolektorius;

 

PRr –

pirminė energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;

gn – 

šilumos pritekėjimai;

 

re –

rekuperacija;

H – 

šildymo sezonas, energija šildymui;

 

reH –

rekuperacija su oro pašildymu;

HE –

hidroelektrinė;

 

se –

išorinis paviršius;

hs – 

šildymo sistema;

 

si –

vidinis paviršius;

HWE –

horizontalios ašies vėjo elektrinė;

 

sol –

Saulės spinduliuotė;

hw – 

karštas vanduo;

 

SW –

karšto vandens talpa;

hwSK –

Saulės kolektorius vandeniui šildyti;

 

t

visuminis;

(hw+H) – 

energija buitiniam karštam vandeniui ruošti ir pastatui šildyti;

 

vent

vėdinimas;

hwSW – 

buitinio karšto vandens talpa;

 

VWE –

vertikalios ašies vėjo elektrinė;

HSW –

karšto vandens akumuliacinė talpa pastato šildymo reikmėms;

 

wind – 

vėjas;

i – 

vidus;

 

x – 

skaičius;

inf – 

infiltracija;

 

WE –

vėjo elektrinės.

 

 

 

 

 

 

Kitų simbolių paaiškinimai pateikiami Reglamente.

 

V. pastato (jo dalies) ENERGINIO NAUDINGUMO ir pastato (jo dalies) sertifikavimo REIKALAVIMŲ privalomumas

 

8. Pastatų (jų dalių) energinio naudingumo reikalavimai privalomi Statybos įstatymo [3.1] 431 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais.

9. Pastatų (jų dalių) sertifikavimas privalomas Statybos įstatymo [3.1] 431 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

10. Pastatų (jų dalių) sertifikavimas neprivalomas ir energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi Statybos įstatymo [3.1] 431 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais.

 

VI. PASTATO (jo dalies) ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS IR pastato (jo dalies) būklę apibūdinantys rodikliai

 

11. Pastatai (jų dalys) pagal energinį naudingumą klasifikuojami į 9 klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. A++ klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo energijos beveik nevartojantį pastatą (jo dalį) [3.2]. Pastato ir atskiros pastato dalies energinio naudingumo rodikliai gali būti netapatūs.

12. Pastato (jo dalies) energinio naudingumo įvertinimas ir sertifikavimas turi būti atlikti pagal Reglamento 2 priede pateiktą mėnesinį skaičiavimo metodą, pagal kurį turi būti apskaičiuoti ir įvertinti šie pagrindiniai pastato rodikliai:

12.1. pastato (jo dalies) norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios metinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos;

12.2. pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklių Cir C2 vertės;

12.3. pastato (jo dalies) atitvarų norminiai, atskaitiniai ir skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai;

12.4. pastato (jo dalies) skaičiuojamosios metinės atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos ir šių sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė;

12.5. pastato (jo dalies) mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemų techniniai rodikliai;

12.6. pastato (jo dalies) sandarumas.

13. Pastato (jo dalies) norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios metinės neatsinaujinančios bei atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos turi būti nustatytos pagal Reglamento 2 priedo reikalavimus, įvertinant kiekvieno mėnesio toliau išvardintas energijos sąnaudas vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) šildomo ploto:

13.1. energijos sąnaudas šildymui, tarp jų šilumos nuostolius šildymo sistemos akumuliacinėse talpose;

13.2. energijos sąnaudas vėsinimui, įvertinant pasyvių nuo Saulės apsaugos priemonių įtaką šioms sąnaudoms;

13.3. elektros energijos sąnaudas, tarp jų elektros energijos sąnaudas patalpų apšvietimui;

13.4. karšto buitinio vandens ruošimo energijos sąnaudas, tarp jų šilumos nuostolius karšto vandens ruošimo sistemos vamzdynuose ir karšto vandens talpose;

13.5. energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, sąnaudas.

14. Jei pastate (jo dalyje) karšto buitinio vandens ruošimo sistemos nėra, energijos sąnaudos karšto vandens ruošimui vis tiek turi būti skaičiuojamos. Skaičiavimai turi būti atlikti pagal Reglamento 2 priedo nurodymus, o sertifikate turi būti įrašas, kad karšto vandens ruošimo sistemos pastate (jo dalyje) nėra.

15. Pastato (jo dalies) sertifikavimo rezultatai turi būti pateikti sertifikate pagal Reglamento VIII skyriaus reikalavimus.

16. Pastato (jo dalies) energijos sąnaudų skaičiavimams reikalingų išeities duomenų nustatymas:

16.1. pastato (jo dalies) matmenys gali būti nustatyti šiais būdais:

16.1.1. iš pastato (jo dalies) projekto;

16.1.2. iš Nekilnojamojo turto registre esančių duomenų apie pastatą (jo dalį);

16.1.3. iš pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktų duomenų;

16.1.4. iš pastato (jo dalies) matavimų pagal Reglamento 1 ir 7 priedų reikalavimus;

16.1.5. pastato (jo dalies) matmenų nustatymo būdus pasirenka sertifikavimo ekspertas;

16.2. duomenys apie pastato (jo dalies) atitvarų šiluminių techninių rodiklių vertes gali būti nustatyti šiais būdais:

16.2.1. iš pastato (jo dalies) projekto;

16.2.2. iš Nekilnojamojo turto registre esančių duomenų apie pastatą (jo dalį);

16.2.3. iš pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktų duomenų;

16.2.4. iš tyrimų rezultatų, gautų atlikus Lietuvos standartais įteisintus bandymus;

16.2.5. Reglamento 2 priede pateiktais skaičiavimo būdais;

16.2.6. iš Reglamento 3, 4, 5, 6 priedų;

16.2.7. duomenų apie pastato (jo dalies) atitvarų šiluminių techninių rodiklių vertes nustatymo būdus pasirenka sertifikavimo ekspertas;

16.3. duomenys apie pastato (jo dalies) vėdinimo ir vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemas gali būti nustatyti šiais būdais:

16.3.1. iš pastato (jo dalies) projekto;

16.3.2. iš pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktų duomenų;

16.3.3. iš pastatų vėsinimo (oro kondicionavimo) sistemų periodinių tikrinimų dokumentacijos [3.4];

16.3.4. pastato (jo dalies) patalpų, kuriose įrengtos vėdinimo ir vėsinimo sistemos, matavimų ir šių sistemų apžiūros bei įvertinimo būdu pagal Reglamento 1 ir 2 priedų reikalavimus;

16.3.5. duomenų apie pastato (jo dalies) vėdinimo ir vėsinimo sistemas nustatymo būdus pasirenka sertifikavimo ekspertas;

16.4. duomenys apie šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemas gali būti nustatyti šiais būdais:

16.4.1. iš pastato (jo dalies) projekto;

16.4.2. iš pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktų duomenų;

16.4.3. iš pastatų šildymo sistemų periodinių tikrinimų dokumentacijos [3.4];

16.4.4. pastato (jo dalies) šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų apžiūros bei įvertinimo būdu pagal Reglamento 1 ir 2 priedų reikalavimus;

16.4.5. duomenų apie pastato (jo dalies) šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemas nustatymo būdus pasirenka sertifikavimo ekspertas;

16.5. duomenys apie pastato (jo dalies) patalpų apšvietimo elektros prietaisus gali būti nustatyti šiais būdais:

16.5.1. iš pastato (jo dalies) projekto;

16.5.2. iš pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktų duomenų;

16.5.3. pastato (jo dalies) apšvietimo sistemų apžiūros bei įvertinimo būdu pagal Reglamento 1 ir 2 priedų reikalavimus;

16.5.4. duomenų apie pastato (jo dalies) patalpų apšvietimo elektros prietaisus nustatymo būdus pasirenka sertifikavimo ekspertas;

16.6. duomenys apie pastate (jo dalyje) esančias pasyvias apsaugos nuo Saulės priemones gali būti nustatyti šiais būdais:

16.6.1. iš pastato (jo dalies) projekto;

16.6.2. iš pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovo pateiktų duomenų;

16.6.3. pastato (jo dalies) pasyvių apsaugos nuo Saulės priemonių apžiūros bei įvertinimo būdu pagal Reglamento 1 ir 2 priedų reikalavimus;

16.6.4. duomenų apie pastate (jo dalyje) esančias pasyvias apsaugos nuo Saulės priemones nustatymo būdus pasirenka sertifikavimo ekspertas;

16.7. kiti išeities duomenys pateikti Reglamento prieduose.

17. A, A+, A++ energinio naudingumo klasės pastatams (jų dalims) keliami tokie papildomi reikalavimai pastato (jo dalies) būklės duomenų nustatymui:

17.1. pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovas sertifikavimo ekspertui turi pateikti šių ilginių šiluminių tiltelių projektinius sprendimus:

17.1.1. tarp pastato pamatų ir išorinių sienų;

17.1.2. apie langų angas sienose;

17.1.3. apie išorinių įėjimo durų angas sienose;

17.1.4. tarp pastato sienų ir stogo;

17.1.5. fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose;

17.1.6. balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis;

17.1.7. tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų;

17.1.8. stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų angų perimetru;

17.2. ilginų šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų vertės turi būti pagrįstos skaičiavimais pagal LST EN ISO 10211:2008 [3.17] reikalavimus.

 

VII. SERTIFIKATAS

 

18. Pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas turi atitikti Reglamento 9 priede nustatytą formą. Sertifikate turi būti šie duomenys:

18.1. sertifikato pirmajame lape:

18.1.1. sertifikato numeris;

18.1.2. pastato (jo dalies) unikalus numeris;

18.1.3. pastato (jo dalies) adresas;

18.1.4. pastato (jo dalies) paskirtis;

18.1.5. pastato (jo dalies) šildomas plotas;

18.1.6. viso pastato šildomas plotas;

18.1.7. pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė;

18.1.8. skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.1.9. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos (t. y. energijos iš atsinaujinančių išteklių) sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.1.10. skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė;

18.1.11. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.1.12. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.1.13. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.1.14. skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per metus;

18.1.15. skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų apšvietimui;

18.1.16. pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas anglies dvideginio (CO2) kiekis per metus;

18.1.17. sertifikavimo eksperto pastabos;

18.1.18. sertifikato išdavimo data;

18.1.19. sertifikato galiojimo terminas;

18.1.20. sertifikatą išdavusio eksperto vardas, pavardė, pažymėjimo numeris, parašas;

18.2. sertifikato antrajame lape:

18.2.1. sertifikato numeris;

18.2.2. pastato (jo dalies) unikalus numeris;

18.2.3. pastato (jo dalies) adresas;

18.2.4. pastato (jo dalies) paskirtis;

18.2.5. pastato (jo dalies) šildomas plotas;

18.2.6. viso pastato šildomas plotas;

18.2.7. pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė;

18.2.8. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.9. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos (t. y. energijos iš atsinaujinančių išteklių) sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.10. skaičiuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė;

18.2.11. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.12. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.13. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.14. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.15. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.16. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.17. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.18. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.19. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos karštam buitiniam vandeniui ruošti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.20. skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.21. skaičiuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;

18.2.22. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios suminės pastato (jo dalies) elektros energijos sąnaudos per metus;

18.2.23. norminės, atskaitinės ir skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos per metus pastato (jo dalies) patalpų apšvietimui;

18.2.24. duomenys apie pastato (jo dalies) šildymui naudojamus šilumos šaltinius, nurodant pagal Reglamento 2 priedo 11 punkte pateiktą vėdinimo sistemų tipų sąrašą vėdinimo sistemos tipą ir šildomus plotus, kuriuose šios vėdinimo sistemos naudojamos;

18.2.25. duomenys apie pastato (jo dalies) vėsinimui naudojamus orą šaldančių įrenginių tipus, nurodant pagal Reglamento 2 priedo 2.43 lentelėje pateiktą šių įrenginių tipų sąrašą įrenginio tipą ir šildomus plotus, kuriuose šie įrenginiai naudojami;

18.2.26. duomenys apie pastato (jo dalies) vėdinimui naudojamus vėdinimo sistemų tipus, nurodant pagal Reglamento 2 priedo 2.45 lentelėje pateiktą šilumos šaltinių sąrašą šilumos šaltinius ir šildomus plotus, kuriuose šie šaltiniai naudojami;

18.2.27. duomenys apie pastate (jo dalyje) karšto buitinio vandens ruošimui naudojamus įrangos tipus, nurodant pagal Reglamento 2 priedo 23 lentelėje pateiktą įrangų tipų sąrašą įrangos tipą ir šildomus plotus, kuriuose ši įranga naudojama;

18.2.28. pastato (jo dalies) į aplinką išmetamas CO2 kiekis per metus;

18.2.29. pastato sandarumo matavimų duomenys pagal LST EN 13829:2002 [3.21] reikalavimus esant 50 Pa slėgių skirtumui;

18.2.30. nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą;

18.2.31. sertifikato išdavimo data;

18.2.32. sertifikato galiojimo terminas;

18.2.33. sertifikatą išdavusio eksperto vardas, pavardė, pažymėjimo numeris, parašas.

19. Sertifikatas pastato daliai gali būti išduotas viso pastato sertifikato pagrindu statybos įstatymo [3.1] 431 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

20. Kartu su sertifikatu pastato (jo dalies) sertifikavimo užsakovui turi būti pateiktos pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos pagal Reglamento 10 priedo reikalavimus.

21. Sertifikato galiojimo trukmė turi atitikti statybos įstatymo [3.1] 431 straipsnio 5 dalies reikalavimus.

 

VIII. pastatų energiniO naudingumO reikalavimai

 

22. Naujai pastatytų pastatų ar pastato dalių, kurių projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo arba visų prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo diena, o, kai minėti dokumentai neprivalomi, – projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo diena (kai projektavimas atliekamas rangos būdu) [3.12], yra po 2006 m. sausio 4 d. [3.12], energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C.

23. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B.

24. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2016 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A.

25. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti, yra po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A+.

26. Naujai statomi pastatai, kuriems leidimas statyti naują statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1], o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi – statybos darbai pradėti, yra po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++.

27. Rekonstruojami, atnaujinami (modernizuojami) ar remontuojami pastatai (jų dalys), kai rekonstravimo, atnaujinimo (modernizavimo) ar remonto [3.1] [3.6], kuriais atkuriamos ar pagerinamos pastato atitvarų ir (ar) jo inžinerinių sistemų fizinės ir energinės savybės, kaina sudaro daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo, ant kurio stovi pastatas, vertės, turi atitikti tokius energinio naudingumo reikalavimus:

27.1. pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1] iki 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D;

27.2. pastatai, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti (modernizuoti) ar remontuoti statinį ar rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas statinio projektui išduotas [3.1] po 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C;

27.3. pastato vertės nustatymui turi būti taikomas atkuriamosios vertės metodas [3.3];

27.4. šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma.

28. Reikalavimai parduodamų ir išnuomojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasei nekeliami.

29. Projektuojant D, C ir B energinio naudingumo klasės pastatus, turi būti įvertinta šių pastato rodiklių atitiktis Reglamento 2 priedo 80 punkto reikalavimams dėl:

29.1. pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių;

29.2. pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių Cir C2 verčių.

30. Projektuojant A ir A+ energinio naudingumo klasės pastatus, turi būti įvertinta šių pastato rodiklių atitiktis Reglamento 2 priedo 80 punkto reikalavimams dėl:

30.1. pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių;

30.2. pastato sandarumo;

30.3. mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių;

30.4. pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių Cir C2 verčių.

31. Projektuojant A++ energinio naudingumo klasės pastatus, turi būti įvertinta šių pastato rodiklių atitiktis Reglamento 2 priedo 80 punkto reikalavimams dėl:

31.1. pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių;

31.2. pastato sandarumo;

31.3. mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių;

31.4. pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklių Cir C2 verčių;

31.5. pastate sunaudojamos energijos dalies iš atsinaujinančių išteklių.

32. Projektuojant naujus pastatus, turi būti įvertinta didelio naudingumo ir (ar) iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunamos energijos naudojimą užtikrinančių inžinerinių statinio sistemų naudojimo galimybė ir projekte pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pasirinktus projekto sprendinius.

 

IX. pastatų (jų dalių) energinio naudingumO sertifikavimo dalyviai

 

33. Pastatų (jų dalių) sertifikavimo dalyviai yra:

33.1. pastato (jų dalies) sertifikavimo užsakovas;

33.2. sertifikavimo ekspertas;

33.3. Aplinkos ministerijos paskirtoji pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinti institucija.

34. Sertifikavimo užsakovu gali būti fizinis ar juridinis asmuo.

35. Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis pagal Reglamento 1 priedą.

36. Sertifikavimo ekspertas atsakingas už objektyvų ir kokybišką pastato (jų dalies) sertifikavimo proceso atlikimą.

37. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimą prižiūrinti institucija atsakinga už pastatų energinio naudingumo sertifikatų numeravimą ir teisingą pastato (jų dalies) sertifikavimo rezultatų paskelbimą.

38. Pastato (jų dalies) sertifikavimo užsakovo ir sertifikavimo eksperto santykius ir veiklą reglamentuoja Lietuvos teisės aktai.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

39. Statybos įstatymo [3.1] 431 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais skelbimuose apie parduodamus ar išnuomojamus pastatus ir (ar) jų dalis turi būti nurodoma sertifikate nurodyta pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė, kuriai yra priskirtas pastatas ar jo dalis.

40. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimui naudojama Aplinkos ministerijos aprobuota arba rekomenduojama kompiuterinė programa.

41. Asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

_________________


 

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas.

Energinio naudingumo sertifikavimas“

1 priedas

 

pastato būklĖS duomenys

 

Sertifikavimui atlikti turi būti surinkti toliau išvardinti duomenys apie pastato būklę (žr. Reglamento 16 punkto reikalavimus).

1. Pastato naudojimo paskirtis pagal vieną iš Reglamento 2 priedo 2.4 lentelėje nurodytų paskirčių.

2. Pastato šildomas plotas 0,1 m2 tikslumu.

3. Pastato šildomų patalpų tūris 1 m³ tikslumu

4. Pastato aukštis 0,1 m tikslumu.

5. Pastato vidaus šiluminė talpa pagal Reglamento 2 priedo 2.37 lentelėje išvardintus duomenis.

6. Surenkami tokie duomenys apie sienas, langus, duris ir vartus šiose fasadų dalyse: tarp patalpų ir išorės; tarp patalpų ir šiltnamio; tarp patalpų ir įstiklinto balkono; tarp šildomo ir nešildomo pastato:

6.1. Duomenys apie sienas Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

6.1.1. sienų atskirų dalių plotai be angų langams ir durims 0,01 m2 tikslumu;

6.1.2. sienos atskirų dalių skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra sienos sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šilumos perdavimo koeficiento vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys arba šiai vertei nustatyti naudojami Reglamento 5 priede pateikti duomenys;

6.1.3. sienų apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.30 lentelėje išvardintus atvejus.

6.2. Duomenys apie langus Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

6.2.1. langų pagal Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodytus langų tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu bei langų kiekis (vnt.);

6.2.2. langų plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.2.3. langų skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra langų skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Jei yra langų šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimo pagal lango plotą [3.18] ne mažesnį kaip 5 % skaičiavimo tikslumą lyginant su lango bandymų rezultatais patvirtinantys dokumentai, atitinkamo dydžio lango šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimui gali būti naudojamas LST EN ISO 10077-1 5.4.2 punkte [3.18] pateiktas skaičiavimo metodas. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys.

6.2.4. langų įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas 0,01 tikslumu. Jei yra langų įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys;

6.2.5. langų įstiklintos dalies plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.2.6. langų skaičiuojamoji oro skverbtis esant 100 Pa slėgių skirtumui 1 m3/(m2×h) tikslumu. Jei yra lango orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta paga Reglamento 2 priedo 2.13 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys;

6.2.7. langų apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.27 lentelėje išvardintus atvejus;

6.2.8. langų išorinio paviršiaus pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu.

6.3. Duomenys apie išorines įėjimo duris Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

6.3.1. durų pagal Reglamento 4 priede 4.2 lentelėje nurodytus durų tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu bei durų kiekis (vnt.);

6.3.2. durų plotas 0,01 m2 tikslumu;

6.3.3. durų skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra durų skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.2 lentelėje nurodyti duomenys;

6.3.4. durų skaičiuojamoji oro skverbtis esant 100 Pa slėgių skirtumui 1 m3/(m2×h) tikslumu. Jei yra durų orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta pagal Reglamento 2 priedo 2.13 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.2 lentelėje nurodyti duomenys;

6.3.5. išorinių įėjimo durų, per kurias dažniausiai vaikštoma į pastatą, tipas pagal Reglamento 2 priedo 2.16 lentelėje pateiktus durų tipo apibūdinimus;

6.3.6. durų apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.32 lentelėje išvardintus atvejus.

7.3. Duomenys apie vartus Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

7.3.1. vartų pagal Reglamento 4 priede 4.3 lentelėje nurodytus vartų tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu bei durų kiekis (vnt.);

7.3.2. vartų plotas 0,01 m2 tikslumu;

7.3.3. vartų skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra vartų skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.3 lentelėje nurodyti duomenys;

7.3.4. vartų skaičiuojamoji oro skverbtis esant 100 Pa slėgių skirtumui 1 m3/(m2×h) tikslumu. Jei yra vartų orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta pagal Reglamento 2 priedo 2.13 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.3 lentelėje nurodyti duomenys;

7.3.5. vartų apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.32 lentelėje išvardintus atvejus.

8. Duomenys apie stoglangius Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

8.1. stoglangių pagal Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodytus stoglangių tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu bei langų kiekis (vnt.);

8.2. stoglangių plotas 0,01 m2 tikslumu;

8.3. stoglangių skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra stoglangių skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys.

8.4. stoglangių įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas 0,01 tikslumu. Jei yra stoglangių įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys;

8.5. stoglangių įstiklintos dalies plotas 0,01 m2 tikslumu;

8.6. stoglangių skaičiuojamoji oro skverbtis esant 100 Pa slėgių skirtumui 1 m3/(m2×h) tikslumu. Jei yra stoglangių orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta pagal Reglamento 2 priedo 2.13 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1 lentelėje nurodyti duomenys;

8.7. stoglangių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.27 lentelėje išvardintus atvejus;

8.8. stoglangių išorinio paviršiaus pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu.

9. Duomenys apie švieslangius Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

9.1. švieslangių pagal Reglamento 4 priede 4.4 lentelėje nurodytus švieslangių tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu bei langų kiekis (vnt.);

9.2. švieslangių plotas 0,01 m2 tikslumu;

9.3. švieslangių skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra švieslangių skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.4 lentelėje nurodyti duomenys.

9.4. švieslangių įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas 0,01 tikslumu. Jei yra švieslangių įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.4 lentelėje nurodyti duomenys;

9.5. švieslangių įstiklintos dalies plotas 0,01 m2 tikslumu;

9.6. švieslangių skaičiuojamoji oro skverbtis esant 100 Pa slėgių skirtumui 1 m3/(m2×h) tikslumu. Jei yra švieslangių orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta paga Reglamento 2 priedo 2.13 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.4 lentelėje nurodyti duomenys;

9.7. švieslangių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.27 lentelėje išvardintus atvejus;

9.8. švieslangių išorinio paviršiaus pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu.

10. Duomenys apie kitas skaidrias atitvaras Š, ŠR, R, PR, P, PV, V, ŠV orientacijos fasadų dalyse:

10.1. kitų skaidrių atitvarų pagal Reglamento 4 priede 4.5 lentelėje nurodytus kitų skaidrių atitvarų tipus plotis ir aukštis 0,01 m tikslumu bei langų kiekis (vnt.);

10.2. kitų skaidrių atitvarų plotas 0,01 m2 tikslumu;

10.3. kitų skaidrių atitvarų skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra kitų skaidrių atitvarų skaičiuojamąją šilumos perdavimo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.5 lentelėje nurodyti duomenys.

10.4. kitų skaidrių atitvarų įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficientas 0,01 tikslumu. Jei yra kitų skaidrių atitvarų įstiklinimo visuminės saulės energijos praleisties koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojama šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento vertė. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.5 lentelėje nurodyti duomenys;

10.5. kitų skaidrių atitvarų įstiklintos dalies plotas 0,01 m2 tikslumu;

10.6. kitų skaidrių atitvarų skaičiuojamoji oro skverbtis esant 100 Pa slėgių skirtumui 1 m3/(m2×h) tikslumu. Jei yra kitų skaidrių atitvarų orinio laidžio klasę patvirtinantys dokumentai, ši skverbtis turi būti nustatyta pagal Reglamento 2 priedo 2.13 lentelės duomenis. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.5 lentelėje nurodyti duomenys;

10.7. kitų skaidrių atitvarų apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.27 lentelėje išvardintus atvejus;

10.8. kitų skaidrių atitvarų išorinio paviršiaus pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu.

11. Duomenys apie stogą šiose fasadų dalyse: tarp patalpų ir išorės; tarp patalpų ir šiltnamio; tarp patalpų ir įstiklintų galerijų:

11.1. stogo atskirų dalių plotai be angų stoglangiams ir švieslangiams 0,01 m2  tikslumu;

11.2. stogo atskirų dalių skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra stogo sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šilumos perdavimo koeficiento vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys arba šiai vertei nustatyti naudojami Reglamento 5 priede pateikti duomenys;

11.3. stogo apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.31 lentelėje išvardintus atvejus.

12. Duomenys apie perdangas, kurios ribojasi su išore:

12.1. perdangų, kurios ribojasi su išore, matmenys 0,01 m tikslumu;

12.2. perdangų, kurios ribojasi su išore, plotai 0,01 m2  tikslumu;

12.3. perdangų, kurios ribojasi su išore, skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento vertė 0,01 W/(m2·K) tikslumu. Jei yra perdangų, kurios ribojasi su išore, sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi šilumos perdavimo koeficiento vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra, šilumos perdavimo koeficiento vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys arba šiai vertei nustatyti naudojami Reglamento 5 priede pateikti duomenys.

13. Duomenys apie perdangas virš nešildomų rūsių ir pogrindžių (žr. Reglamento 2 priedo 2.9 pav.):

13.1. perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių matmenys 0,01 m tikslumu;

13.2. perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių plotai 0,01 m2  tikslumu;

13.3. perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rf vertė 0,01 m2×K/W tikslumu. Jei yra šių perdangų sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  suminės šiluminės varžos Rf vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  suminės šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede pateikti duomenys. 

13.4. nešildomų rūsių ar pogrindžių sienos storis 0,01 m tikslumu;

13.5. patalpų grindų aukštis virš žemės paviršiaus 0,01 m tikslumu;

13.6. nešildomo rūsio ar pogrindžio grindų gylis nuo grunto paviršiaus 0,01 m tikslumu;

13.7. nešildomų rūsių ir pogrindžių grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rbf vertė  0,01 m2×K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rbf vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  3.5 lentelėje pateikti duomenys.

13.8. nešildomų rūsių ir pogrindžių sienų suminės šiluminės varžos Rbw vertė 0,01 m2×K/W tikslumu. Jei yra šių sienų sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rbw vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra, šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  3.5 ir 3.6 lentelėse pateikti duomenys.

14. Duomenys apie grindis ant grunto (žr. Reglamento 2 priedo 2.3 pav.):

14.1. grindų ant grunto plotas 0,01 m2 tikslumu;

14.2. atitvarų, kurios ribojasi su išore, ilgis 0,01 m tikslumu;

14.3. sienos ar pamato storis 0,01 m tikslumu;

14.4. grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rf vertė  0,01 m2×K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rf vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede 3.6 lentelėje pateikti duomenys.]

15. Duomenys apie horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto (žr. Reglamento 2 priedo 2.4 pav.):

15.1. grindų plotas 0,01 m2 tikslumu;

15.2. atitvarų, kurios ribojasi su išore, ilgis 0,01 m tikslumu;

15.3. pamato storis 0,01 m tikslumu;

15.4. grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rf vertė  0,01 m2×K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rf vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  3.6 lentelėje pateikti duomenys;

15.5. horizontaliam termoizoliaciniam sluoksniui panaudoto statybos produkto pavadinimas ir projektinis šilumos laidumo koeficientas 0,001 W/(m×K) tikslumu. Jei yra šio statybos produkto projektinę šilumos laidumo koeficientų vertę [3.10] patvirtinantys dokumentai, ši koeficiento vertė turi būti naudojama skaičiavimuose. Jei tokių dokumentų nėra, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės turi būti imamos iš Reglamento 3 priedo 3.6 lentelės;

15.6. horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio storis dins 0,01 m tikslumu;

15.7. horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio plotis D 0,01 m tikslumu.

16. Duomenys apie vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto (žr. Reglamento 2 priedo 2.5 pav.):

16.1. grindų plotas 0,01 m2 tikslumu;

16.2. atitvarų, kurios ribojasi su išore, ilgis 0,01 m tikslumu;

16.3. pamato storis 0,01 m tikslumu;

16.4. grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rf vertė  0,01 m2×K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rf vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  3.6 lentelėje pateikti duomenys;

16.5. vertikaliam termoizoliaciniam sluoksniui panaudoto statybos produkto pavadinimas ir projektinis šilumos laidumo koeficientas 0,001 W/(m×K) tikslumu. Jei yra šio statybos produkto projektinę šilumos laidumo koeficientų vertę [3.10] patvirtinantys dokumentai, ši koeficiento vertė turi būti naudojama skaičiavimuose. Jei tokių dokumentų nėra, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės turi būti imamos iš Reglamento 3 priedo 3.6 lentelės;

16.6. vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio storis dins 0,01 m tikslumu;

16.7. vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio gylis D 0,01 m tikslumu.

17. Duomenys apie grindis ant grunto, kurių pakraščiuose įrengti horizontalus ir vertikalus termoizoliaciniai sluoksniai (žr. Reglamento 2 priedo 2.6 pav.):

17.1. grindų plotas 0,01 m2 tikslumu;

17.2. atitvarų, kurios ribojasi su išore, ilgis 0,01 m tikslumu;

17.3. pamato storis 0,01 m tikslumu;

17.4. grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rf vertė  0,01 m2×K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rf vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  3.6 lentelėje pateikti duomenys;

17.5. horizontaliam termoizoliaciniam sluoksniui panaudoto statybos produkto pavadinimas ir projektinis šilumos laidumo koeficientas 0,001 W/(m×K) tikslumu. Jei yra šio statybos produkto projektinę šilumos laidumo koeficientų vertę [3.10] patvirtinantys dokumentai, ši koeficiento vertė turi būti naudojama skaičiavimuose. Jei tokių dokumentų nėra, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės turi būti imamos iš Reglamento 3 priedo 3.6 lentelės;

17.6. horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio storis dins 0,01 m tikslumu;

17.7. horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio plotis D 0,01 m tikslumu;

17.8. vertikaliam termoizoliaciniam sluoksniui panaudoto statybos produkto pavadinimas ir projektinis šilumos laidumo koeficientas 0,001 W/(m×K) tikslumu. Jei yra šio statybos produkto projektinę šilumos laidumo koeficientų vertę [3.10] patvirtinantys dokumentai, ši koeficiento vertė turi būti naudojama skaičiavimuose. Jei tokių dokumentų nėra, projektinės šilumos laidumo koeficientų vertės turi būti imamos iš Reglamento 3 priedo 3.6 lentelės;

17.9. vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio storis dins 0,01 m tikslumu;

17.10. vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio gylis D 0,01 m tikslumu.

18. Duomenys apie šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu (žr. Reglamento 2 priedo 2.7 pav.):

18.1. rūsio grindų plotas 0,01 m2 tikslumu;

18.2. sienų, kurios ribojasi su gruntu, ilgis 0,01 m tikslumu;

18.3. pamato storis 0,01 m tikslumu;

18.4. sienų, kurios ribojasi su gruntu, suminės šiluminės varžos Rbw vertė 0,01 m2×K/W tikslumu. Jei yra sienų sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rbw vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  3.5 ir 3.6 lentelėje pateikti duomenys;

18.5. grindų plokštės suminės šiluminės varžos Rbf  vertė 0,01 m2×K/W tikslumu. Jei yra šių grindų plokštės sluoksnius sudarančių medžiagų projektines šilumos laidumo koeficientų vertes [3.10] patvirtinantys dokumentai, šie koeficientai turi būti taikomi  šiluminės varžos Rbf vertės pagal Reglamentų 2 ir 3 priedų reikalavimus skaičiavimams. Jei tokių dokumentų nėra,  šios šiluminės varžos vertės skaičiavimams turi būti taikomi Reglamento 3 priede  3.5 ir 3.6 lentelėje pateikti duomenys;

18.6. rūsio sienų požeminės dalies aukštis z 0,01 m tikslumu.

19. Duomenys apie ilginius šiluminius tiltelius:

19.1. ilginių šiluminių tiltelių tarp pamatų ir išorinių sienų ilgis 0,01 m tikslumu;

19.2. ilginių šiluminių tiltelių tarp pamatų ir išorinių sienų skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento Y  vertė 0,01 W/(m×K) tikslumu, nustatyta pagal Reglamento 16, 17 punktų ir 6 priedo reikalavimus;

19.3. ilginių šiluminių tiltelių apie langų angas ilgis 0,01 m tikslumu;

19.4. ilginių šiluminių tiltelių apie langų angas skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento Y vertė 0,01 W/(m×K) tikslumu, nustatyta pagal Reglamento 16, 17 punktų ir 6 priedo reikalavimus;

19.5. ilginių šiluminių tiltelių apie durų angas ilgis 0,01 m tikslumu;

19.6. ilginių šiluminių tiltelių apie durų angas skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento Y vertė 0,01 W/(m×K) tikslumu, nustatyta pagal Reglamento 16, 17 punktų ir 6 priedo reikalavimus;

19.7. ilginių šiluminių tiltelių balkono grindų susikirtimo vietose su sienomis ilgis 0,01 m tikslumu;

19.8. ilginių šiluminių tiltelių balkono grindų susikirtimo vietose su sienomis skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento Y vertė 0,01 W/(m×K) tikslumu, nustatyta pagal Reglamento 16, 17 punktų ir 6 priedo reikalavimus;

19.9. ilginių šiluminių tiltelių tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų ilgis 0,01 m tikslumu;

19.10. ilginių šiluminių tiltelių tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų skaičiuojamojo šilumos perdavimo koeficiento Y vertė 0,01 W/(m×K) tikslumu, nustatyta pagal Reglamento 16, 17 punktų ir 6 priedo reikalavimus;

20. Duomenys apie išorinių durų tipą, nurodant vieną iš Reglamento 2 priede 2.16 lentelėje išvardintų durų tipą. Durų tipas turi būti parinktas pagal duris, per kurias dažniausiai vaikštoma, arba pagal duris, kurios apibendrintai atitinka visų pastato išorinių įėjimo durų tipą.

21. Duomenys apie pastato vėdinimo sistemas:

21.1. pastato šildomas plotas, kuriame įrengta natūralaus vėdinimo sistema, 0,01 m2 tikslumu;

21.2. pastato šildomas plotas, kuriame įrengta mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema be į patalpas tiekiamo oro pašildymo, 0,01 m2 tikslumu;

21.3. mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos be į patalpas tiekiamo oro pašildymo elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis vienam m³ oro debitui 0,01 Wh/m³ tikslumu;

21.4. pastato šildomas plotas, kuriame įrengta mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema su į patalpas tiekiamo oro pašildymu, 0,01 m2 tikslumu;

21.5. mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos su į patalpas tiekiamo oro pašildymu elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis vienam m³ oro debitui 0,01 Wh/m³ tikslumu;

21.6. mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos su į patalpas tiekiamo oro pašildymu šiam oro pašildymui naudojamas šilumos šaltinis pagal Reglamento 2 priedo 2.17 lentelėje pateiktą šilumos šaltinių sąrašą ir energijos šaltinis pagal Reglamento 2 priedo 2.19 lentelėje pateiktą energijos šaltinių sąrašą. Jei oro pašildymui naudojamas šiluminis siurblys, šiluminio siurblio apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.18 lentelėje nurodytus šiluminių siurblių variantus ir  skaičiuojamasis sezoninis naudingumo koeficientas ηSPF [3.35] 0,1 vnt. tikslumu. Jei yra šio naudingumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas šiluminio siurblio gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojamos šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento ηSPF vertė. Jei tokių dokumentų nėra, arba nėra žinomas siurblio gamintojas ar gaminio tipas (markė), skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 2 priede 2.18 lentelėje pateikti duomenys;

21.7. pastato šildomas plotas, kuriame įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema be į patalpas tiekiamo oro pašildymo, 0,01 m2 tikslumu;

21.8. mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos be į patalpas tiekiamo oro pašildymo rekuperatoriaus elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis vienam m³ oro debitui 0,01 Wh/m³ tikslumu ir rekuperatoriaus naudingumo koeficientas 0,01 vnt. tikslumu. Jei yra rekuperatoriaus elektrinių ventiliatorių sunaudojamą elektros energijos kiekį vienam m³ oro debitui ir rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas rekuperatoiaus gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojamos šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, arba nėra žinomas rekuperatoriaus gamintojas ar gaminio tipas (markė), skaičiavimuose turi būti naudojamas 2 Wh/m³ rekuperatoriaus elektrinių ventiliatorių elektros energijos kiekis vienam m³ oro debitui ir 0,65 rekuperatoriaus naudingumo koeficientas; 

21.9. pastato šildomas plotas, kuriame įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema su į patalpas tiekiamo oro pašildymu, 0,01 m2 tikslumu;

21.10. mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos su į patalpas tiekiamo oro pašildymu elektrinių ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis vienam m³ oro debitui 0,01 Wh/m³ tikslumu ir rekuperatoriaus naudingumo koeficientas 0,01 vnt. tikslumu. Jei yra rekuperatoriaus elektrinių ventiliatorių sunaudojamą elektros energijos kiekį vienam m³ oro debitui ir rekuperatoriaus naudingumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas rekuperatoiaus gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojamos šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, arba nėra žinomas rekuperatoriaus gamintojas ar gaminio tipas (markė), skaičiavimuose turi būti naudojamas 2 Wh/m³ rekuperatoriaus elektrinių ventiliatorių elektros energijos kiekis vienam m³ oro debitui ir 0,65 rekuperatoriaus naudingumo koeficientas;;

21.11. mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos su į patalpas tiekiamo oro pašildymu šiam oro pašildymui naudojamas šilumos šaltinis pagal Reglamento 2 priedo 2.17 lentelėje pateiktą šilumos šaltinių sąrašą ir energijos šaltinis pagal Reglamento 2 priedo 2.19 lentelėje pateiktą energijos šaltinių sąrašą. Jei oro pašildymui naudojamas šiluminis siurblys, šiluminio siurblio apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.18 lentelėje nurodytus šiluminių siurblių variantus ir  skaičiuojamasis sezoninis naudingumo koeficientas ηSPF [3.35] 0,1 vnt. tikslumu. Jei yra šio naudingumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas šiluminio siurblio gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojamos šiuose dokumentuose nurodyta koeficiento ηSPF vertė. Jei tokių dokumentų nėra, arba nėra žinomas siurblio gamintojas ar gaminio tipas (markė), skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 2 priede 2.18 lentelėje pateikti duomenys. 

22. Duomenys apie karšto vandens ruošimo sistemą:

22.1. karšto vandens ruošimo sistemos įrangos tipo ir įrangos reguliavimo apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.23 lentelėje pateiktus duomenis;

22.2. pastato vamzdynų tarp karšto vandens ruošimo įrenginio ir paskirstymo stovų ilgis 0,1 m tikslumu. Jei šis ilgis nežinomas, turi būti nurodytas didžiausias pastato ilgis ir plotis pagal pastato išorinius matmenis 0,01 m tikslumu;

22.3. vamzdynų tarp karšto vandens ruošimo įrenginio ir paskirstymo stovų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas tarp vamzdyno išorinio paviršiaus ir aplinkos 0,01 W/(m·K) tikslumu. Apskaičiuojamas pagal Reglamento 8 priedo reikalavimus, o nesant pakankamai duomenų turi būti imamas iš Reglamento 2 priedo 2.24 lentelės;

22.4. karšto vandens ruošimo sistemos paskirstymo stovų ilgis 0,1 m tikslumu. Jei šis ilgis nežinomas, turi būti nurodytas didžiausias pastato ilgis ir plotis pagal pastato išorinius matmenis 0,01 m tikslumu;

22.5. karšto vandens ruošimo sistemos paskirstymo stovų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas tarp vamzdyno išorinio paviršiaus ir aplinkos 0,01 W/(m·K) tikslumu. Apskaičiuojamas pagal Reglamento 8 priedo reikalavimus, o nesant pakankamai duomenų turi būti imamas iš Reglamento 2 priedo 2.25 lentelės;

22.6. karšto vandens ruošimo sistemos patalpų skirstomųjų vamzdynų ilgis 0,1 m tikslumu. Jei šis ilgis nežinomas, turi būti nurodytas didžiausias pastato ilgis ir plotis pagal pastato išorinius matmenis 0,01 m tikslumu;

22.7. karšto vandens ruošimo sistemos patalpų skirstomųjų vamzdynų vidutinis ilginis šilumos perdavimo koeficientas tarp vamzdyno išorinio paviršiaus ir aplinkos 0,01 W/(m·K) tikslumu. Apskaičiuojamas pagal Reglamento 8 priedo reikalavimus, o nesant pakankamai duomenų turi būti imamas iš Reglamento 2 priedo 2.26 lentelės;

22.8. patalpos, kurioje įrengta karšto vandens ruošimo sistemos karšto vandens talpa, šildymo/nešildymo apibūdinimas;

22.9. šilumos nuostoliai per parą karšto vandens talpoje 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

23. Duomenys apie pasyvias apsaugos nuo Saulės priemones:

23.1. atitvarų išorėje įrengtų skaidrių apsaugos nuo Saulės priemonių visuminės Saulės energijos praleisties koeficientai gov ir gfin 0,01 vnt. tikslumu. Jei yra koeficientų vertes [3.30], [3.31] patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, skaičiavimuose turi būti naudojama vertė 0,8;

23.2. atitvarų išorėje įrengtų stogelių ir vertikalių žaliuzių kampas α 5° tikslumu , kaip tai nurodyta Reglamento 2 priedo 2.10 – 2.12 pav.;

23.3. atitvarų šonuose įrengtų priemonių nuo Saulės spinduliuotės kampas β 5° tikslumu, kaip tai nurodyta Reglamento 2 priedo 2.13 pav., o taip pat apsaugos priemonės orientacija pasaulio šalių atžvilgiu nuo atitvaros paviršiaus, kaip tai nurodyta Reglamento 2 priedo 16.2.2 punkte.

24. Duomenys apie vandenį šildančius Saulės kolektorius:

24.1. kolektorių naudojimo apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 20.1 – 20.3 punktuose išvardintus atvejus;

24.2. kolektorių orientacija pasaulio šalių atžvilgiu ir pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu;

24.3. kolektorių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.38 lentelėje išvardintus kolektorių tipus;

24.4. kolektorių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.39 lentelėje išvardintus kolektorių tipus;

24.5. kolektorių vidinis plotas (plotas be kolektoriaus rėmo užimamo ploto) 0,01 m² tikslumu;

24.6. buitinio karšto vandens talpų, prie kurių prijungti Saulės kolektoriai, tūris 1 litro tikslumu;

24.7. pastatui šildyti naudojamų karšto vandens talpų, prie kurių prijungti Saulės kolektoriai, tūris 1 litro tikslumu;

24.8. patalpų, kuriose įrengtos buitinio karšto vandens talpos, šildymo/nešildymo apibūdinimas;

24.9. patalpų, kuriose įrengtos pastatui šildyti naudojamos karšto vandens talpos, šildymo/nešildymo apibūdinimas;

24.10. šilumos nuostoliai per parą buitinio karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

24.11. šilumos nuostoliai per parą pastatui šildyti naudojamose karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

24.12. buitinio karšto vandens talpų ir pastatui šildyti skirtų karšto vandens talpų naudojimo apibūdinimas pagal tai, tos pati talpa naudojama šildymui ir karštam buitiniam vandeniui, ar atskiriems tikslams naudojamos atskiros talpos;

24.13. patalpų karšto buitinio vandens skirstomųjų vamzdynų apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas.

25. Duomenys apie fotovoltinius Saulės kolektorius:

25.1. kolektorių naudojimo apibūdinimas pagal Reglamento 20.4 – 20.10 punktuose išvardintus atvejus;

25.2. kolektorių orientacija pasaulio šalių atžvilgiu ir pasvyrimo kampas nuo horizontalios plokštumos 5° tikslumu;

25.3. kolektorių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.40 lentelėje išvardintus kolektorių tipus;

25.4. kolektorių pikinė galia 0,01 kW/m² tikslumu. Jei yra šios galios vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti naudojami Reglamento 2 priedo 2.40 lentelėje pateikti duomenys

25.5. kolektorių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.41 lentelėje išvardintus kolektorių tipus;

25.6. kolektorių vidinis plotas (plotas be kolektoriaus rėmo užimamo ploto) 0,01 m² tikslumu;

25.7. buitinio karšto vandens talpų, prie kurių prijungti kolektoriai, tūris 1 litro tikslumu;

25.8. pastatui šildyti naudojamų karšto vandens talpų, prie kurių prijungti kolektoriai, tūris 1 litro tikslumu;

25.9. patalpų, kuriose įrengtos buitinio karšto vandens talpos, šildymo/nešildymo apibūdinimas;

25.10. patalpų, kuriose įrengtos pastatui šildyti naudojamos karšto vandens talpos, šildymo/nešildymo apibūdinimas;

25.11. šilumos nuostoliai per parą buitinio karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

25.12. šilumos nuostoliai per parą pastatui šildyti naudojamose karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

25.13. buitinio karšto vandens talpų ir pastatui šildyti skirtų karšto vandens talpų naudojimo apibūdinimas pagal tai, tos pati talpa naudojama šildymui ir karštam buitiniam vandeniui, ar atskiriems tikslams naudojamos atskiros talpos;

25.14. patalpų karšto buitinio vandens skirstomųjų vamzdynų apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas.

26. Duomenys apie vėjo elektrines ir hidroelektrines:

26.1. vėjo elektrinių ir hidroelektrinių naudojimo apibūdinimas pagal Reglamento 20.12 – 20.18 punktuose išvardintus atvejus;

26.2. vietovės, kurioje įrengta vėjo elektrinė, apibūdinimas pagal Reglamento 2 priede 2.42 lentelėje išvardintas vietoves;

26.3. horizontalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio darbinis plotas 0,01 m² tikslumu. Jei yra šio ploto vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas horizontalios ašies vėjo elektrinės sparnų ilgis, t.y. atstumas nuo vėjo elektrinės ašies iki sparno galo, 0,1 m tikslumu;

26.4. horizontalios ašies vėjo elektrinės mechaninis naudingumo koeficientas η1,HWE 0,01 vnt. tikslumu. Jei yra šio koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, skaičiavimuose turi būti naudojama koeficiento vertė 0,99;

26.5. horizontalios ašies vėjo elektrinės elektrinis naudingumo koeficientas η2,HWE 0,01 vnt. tikslumu. Jei yra šio koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, skaičiavimuose turi būti naudojama koeficiento vertė 0,96;

26.6. horizontalios ašies vėjo elektrinės auštis virš žemės paviršiaus, t.y. atstumas nuo žemės paviršiaus iki vėjo elektrinės vėjaračio ašies 0,1m tikslumu;

26.7. vertikalios ašies elektrinės galia 1W tikslumu ir vėjo greitis 0,1 m/s tikslumu, kuriam esant š galia nustatyta. Jei yra šią galios vertę ir minėtą vėjo greitį patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, skaičiavimuose vertikalios ašies elektrinė nevertinama;

26.8. aukštis nuo žemės paviršiaus iki vertikalios ašies vėjo elektrinės vėjaračio centro 0,1 m tikslumu;

26.9. buitinio karšto vandens talpų, kurių šildymui naudojama elektrinių energija, tūris 1 litro tikslumu;

26.10. pastatui šildyti naudojamų karšto vandens talpų, kurių šildymui naudojama elektrinių energija, tūris 1 litro tikslumu;

26.11. patalpų, kuriose įrengtos buitinio karšto vandens talpos, šildymo/nešildymo apibūdinimas;

26.12. patalpų, kuriose įrengtos pastatui šildyti naudojamos karšto vandens talpos, šildymo/nešildymo apibūdinimas;

26.13. šilumos nuostoliai per parą buitinio karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

26.14. šilumos nuostoliai per parą pastatui šildyti naudojamose karšto vandens talpose 0,01 kWh/para tikslumu ir temperatūrų skirtumas 1 °C tikslumu, kuriam esant šie nuostoliai nustatyti. Jei yra šių šilumos nuostolių vertes ir temperatūrų skirtumo vertes patvirtinantys dokumentai, skaičiavimuose turi būti naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, turi būti nurodytas karšto vandens talpos tūris 1 litro tikslumu ir talpos apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas;

26.15. buitinio karšto vandens talpų ir pastatui šildyti skirtų karšto vandens talpų naudojimo apibūdinimas pagal tai, tos pati talpa naudojama šildymui ir karštam buitiniam vandeniui, ar atskiriems tikslams naudojamos atskiros talpos;

26.16. patalpų karšto buitinio vandens skirstomųjų vamzdynų apšiltinimo/neapšiltinimo apibūdinimas.

27. Duomenys apie pastato patalpų elektrinę apšvietimo įrangą:

27.1. patalpų plotai 0,01 m² tikslumu ir šiuose plotuose esančios apšvietimo įrangos apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.21 lentelėje išvardintus apšvietimo įrangos tipus.

28. Duomenys apie pastato šildymo sistemą:

28.1. duomenys apie šildymo sistemos reguliavimo įtaisus, nurodant vieną iš Reglamento 2 priede 2.44 lentelėje išvardintų reguliavimo įtaisų apibūdinimų;

28.2. duomenys apie šilumos šaltinių skaičiuojamuosius naudingumo koeficientus 0,01 vnt tikslumu.  Jei yra šio naudingumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas šilumos šaltinio gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, arba nėra žinomas šilumos šaltinio gamintojas ar gaminio tipas (markė), skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 2 priede 2.45 lentelėje pateikti duomenys;

28.3. kada pastatui šildyti naudojami du šilumos šaltiniai, šilumos šaltinių apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.46 lentelėje nurodytus duomenis.

29. Duomenys apie pastato vėsinimo sistemą:

29.1. duomenys apie orą šaldančio įrenginio buvimą/nebuvimą pastate;

29.2. pastato vėsinimui naudojamo orą šaldančio įrenginio apibūdinimas pagal Reglamento 2 priedo 2.43 lentelėje nurodytus duomenis;

29.3. pastato plotas 0,01 m² tikslumu ir šiame plote vėsinimui naudojamo orą šaldančio įrenginio energinio efektyvumo koeficientas ηEER [3.37] 0,01 vnt. tikslumu. Jei yra šio energinio efektyvumo koeficiento vertę patvirtinantys dokumentai, turi būti nurodytas orą šaldančio įrenginio gamintojo pavadinimas, tipas (markė) ir skaičiavimuose naudojami šiuose dokumentuose nurodyti duomenys. Jei tokių dokumentų nėra, arba nėra žinomas orą šaldančio įrenginio gamintojas ar gaminio tipas (markė), skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 2 priede 2.43 lentelėje nurodyti duomenys; 

30. Duomenys apie pastato sandarumą:

30.1. duomenys apie pastato sandarumo matavimų atlikimą/neatlikimą pagal LST EN 13829:2002 [3.21] reikalavimus;

30.2. pastato sandarumo matavimų pagal [3.21] atveju turi būti nurodyta bandymų protokole įrašyta pastato sandarumo vertė esant 50 Pa slėgių skirtumui 0,01 karto per valandą tikslumu, bandymus atlikusios akredituotos laboratorijos pavadinimas, bandymų protokolo numeris ir bandymų protokolo išdavimo data.

___________________________


 

Statybos techninio reglamento

STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas.

Energinio naudingumo sertifikavimas“

2 priedas

 

 

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMO METODIKA

 

 

 

i. Bendrosios nuostatos

 

1. Metodika skirta energijos suvartojimui pastate apskaičiuoti ir pastato energiniam naudingumui įvertinti. Pastato energijos sąnaudų skaičiavimams reikalingi išeities duomenys nustatomi pagal Reglamento 16 punkto reikalavimus. Pastato energinio naudingumo klasė nustatoma pagal šių pastato rodiklių vertes: pastato atitvarų skaičiuojamųjų savitųjų šilumos nuostolių; pastato sandarumo; mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos techninių rodiklių; pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C1 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą šildymui, vėdinimui, vėsinimui ir apšvietimui; pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklio C2 vertę, apibūdinančią pirminės neatsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą karštam buitiniam vandeniui ruošti; pastate sunaudojamos energijos dalį iš atsinaujinančių išteklių.

 

 

ii. Atitvaros šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas

 

2. Atitvaros suminė šiluminė varža Rs (m2·K/W) apskaičiuojama pagal formulę [3.7], [3.15]:

 

;                                                                                       (2.1)

 

čia:       Rg – nevėdinamo oro tarpo šiluminė varža (m2·K/W) imama iš 2.1 lentelės. Jei nevėdinamo oro tarpo storis nežinomas, skaičiavimuose turi būti naudojama 10 mm oro tarpo šiluminė varža;

Rq – plono sluoksnio (plėvelės) šiluminė varža (m2·K/W) imama iš 2.2 lentelės;

R1, R2, … Rn – atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos (m2·K/W) apskaičiuojamos pagal formulę:

 

;                                                                                                                             (2.2)

čia:       d – sluoksnio storis (m);

λds – sluoksnio projektinis šilumos laidumo koeficientas, W/(m·K). Paženklintiems atitikties „CE” ženklu statybos produktams projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė gali būti apskaičiuota  pagal [3.10] reikalavimus, kitais atvejais ji gali būti nustatyta iš Reglamento 3 priedo.

 

Atitvaros termoizoliacinių sluoksnių šiluminės varžos turi būti apskaičiuojamos pagal Reglamento 3 priedo nurodymus, t. y. šiuose skaičiavimuose turi būti įvertinta:

- papildomi šilumos nutekėjimai per termoizoliacinius sluoksnius kertančias metalines jungtis;

- termoizoliacinio sluoksnio tvirtinimui panaudoto karkaso įtaka šio sluoksnio šiluminei varžai.

 

2.1 lentelė

Nevėdinamojo oro tarpo šiluminė varža Rg (m2·K/W)

 

Oro tarpo storis

d, mm

 

Šiluminė varža, Rg, m2·K/W

 

Šilumos srauto kryptis

 

Horizontali  ®

 

Aukštyn ­

 

Žemyn ¯

 

5

 

0,11

 

0,11

 

0,11

 

7

 

0,13

 

0,13

 

0,13

 

10

 

0,15

 

0,15

 

0,15

 

15

 

0,17

 

0,16

 

0,17

 

25

 

0,18

 

0,16

 

0,19

 

50

 

0,18

 

0,16

 

0,21

 

100

 

0,18

 

0,16

 

0,22

 

300

 

0,18

 

0,16

 

0,23

 

 

2.2 lentelė

Plonų sluoksnių (plėvelių, kartono ir kt.) šiluminė varža Rq (m2·K/W)

 

Plono sluoksnio padėtis

 

Rq, m2·K/W

 

Glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvaros sluoksnio paviršiaus

 

0,02

 

Tarp atitvaros sluoksnių *

 

0,04

 

 

* Šiluminė varža Rq apibūdina plono sluoksnio šiluminę varžą, įskaitant šiluminę varžą, atsirandančią dėl nepakankamo šio sluoksnio sąlyčio su kitomis atitvaros dalimis.

 

3. atitvarų visuminė šiluminė varža (m2·K/W) apskaičiuojama pagal formulę:

 

;                                                                                                            (2.3)

čia:       Rsi – atitvaros vidinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W) imama iš 2.3 lentelės;

Rs – atitvaros sluoksnių suminė šiluminė varža (m2·K/W);

Rse – atitvaros išorinio paviršiaus šiluminė varža (m2·K/W) imama iš 2.3 lentelės.

 

2.3 lentelė

Vidaus ir išorės paviršių šiluminės varžos Rsi ir Rse (m2·K/W)

 

Vidinio paviršiaus šiluminė varža,

 

Rsi, m2·K/W

 

Išorinio paviršiaus šiluminė varža,

 

Rse, m2·K/W

šilumos srauto kryptis

horizontali

®

aukštyn

­

žemyn

¯

Visomis kryptimis

 

0,13

 

0,10

 

0,17

 

0,04

 

 

Pastaba. Horizontaliuoju vadinamas srautas, kurio kryptis vertikaliosios plokštumos atžvilgiu nesiskiria daugiau kaip ±30º.

4. atitvaros be oro sluoksnių šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2·K)) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

;                                                                                                                            (2.4)

čia:       Rt atitvaros visuminė šiluminė varža (m2·K/W).

 

Atitvaros su nevėdinamu oro sluoksniu (žr. 2.1 pav.) šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2·K)) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

.                                                                                         (2.5)

 

 

nevedinama atitvara

 

2.1 pav. Atitvaros su nevėdinamu oro sluoksniu schema

Atitvaros su vėdinamu oro tarpsluoksniu (žr. 2.2 pav.) šilumos perdavimo koeficientas U (W/(m2×K)) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

.

 

(2.6)

 

vedinama atitvara

2.2 pav. Atitvaros su vėdinamu oro sluoksniu schema

Jei atitvaros sluoksnį, kuriame yra Reglamento 3 priede 3.5 lentelėje išvardytas statybos produktas, kerta metalinės jungtys, tokios atitvaros šilumos perdavimo koeficientas turi būti skaičiuojamas Reglamento 3 priede nurodytu būdu.

Šilumos perdavimo koeficiento vertė suapvalinama vienos šimtosios dalies tikslumu (iki dviejų skaitmenų po kablelio).

 

iii. Pastato parametrų nustatymas pagal pastato paskirtį

 

5. Prieš atliekant pastato energinio naudingumo skaičiavimus, turi būti nustatyta pastato naudojimo paskirtis. Pastatas priskiriamas vienai iš 2.4 lentelėje nurodytų pastatų paskirčių. Pagal pastato paskirtį iš 2.4, 2.5 ir 2.6 lentelių surandama pastato energinio naudingumo skaičiavimams reikalingų dydžių vertė. 

 

iv. Mėnesinių Šilumos nuostolių per pastato sienas skaičiavimas

 

6. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.w,m (kWh/(m2×mėn)), atskaitiniai QR.H.w,m (kWh/(m2×mėn)) ir skaičiuojamieji QH.w,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai per pastato sienas, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

 

 

;                                                          (2.7)

 

 

;                                                            (2.8)

 

 

                                                   (2.9)

čia:    0,001 – daugiklis W pervesti į kW;

tm dienų skaičius atitinkamame metų mėnesyje (vnt). Imama iš 2.8 lentelės;

24 – valandų kiekis dienoje (h);

Aw.sum – suminis sienų plotas (m2) nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Aw,x – atitinkamos „x“ sienos ar sienos dalies plotas (m2) nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Ap – pastato šildomas plotas, m2;

UN.w – sienų norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)) imamas iš 2.5 lentelės ;

UR.w – sienų atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)) imamas iš 2.6 lentelės;

Uw,x – atitinkamos „x“ sienos ar sienos dalies skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K));

qiH – pastato patalpų temperatūra šildymo sezono metu (°C) imama iš 2.4 lentelės;

qe,m – atitinkamo mėnesio „m“ vidutinė išorės oro temperatūra (°C) imama iš 2.8 lentelės

kw,x – pataisos koeficientas atitinkamai „x“ sienai ar sienos daliai, imamas iš 2.7 lentelės.

 

 

 

2.4 lentelė

Įvairios paskirties pastatų įvairių rodiklių vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams [3.20]

Eil. Nr. 

Pastato paskirtis [3.5] 

Vidaus tempe-ratūra šildymo sezono metu, qiH, °C

Vidaus tempe-ratūra ne šildymo sezono metu (vasarą), qiC, °C

Plotas vienam žmogui*,

Ao, m2/žm.

Žmogaus išskiriama šiluma,

go,

W/žm.

Žmonių buvimo patalpoje laikas per parą (vidutinis mėnesio),

t,

h/(para)

Metinis elektros energijos suvartojimas pastato ploto vienetui*,

yE

kWh/(m2×

metai)

Elektros energijos dalis, sunaudojama pastato šildomose patalpose,

fE

 

Išorės oro kiekis 1m2 pastato vėdinimui*,

vo,

m3/(h.m2)

Metinis šiluminės energijos poreikis karštam vandeniui gaminti 1m2 pastato*,

yhw,

kWh/(m2×metai)

1

Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)

20

24

60

70

12

20

0,9

0,7

10

2

Kiti gyvenamieji pastatai (namai )

20

24

40

70

12

30

0,9

0,7

20

3

Administracinės paskirties pastatai

20

24

20

80

6

20

0,9

0,7

10

4

Mokslo paskirties pastatai

20

24

10

70

4

10

0,9

0,7

10

5

Gydymo paskirties pastatai

22

24

30

80

16

30

0,8

1

30

6

Maitinimo paskirties pastatai

20

24

5

100

3

30

0,8

1,2

60

7

Prekybos paskirties pastatai

20

24

10

90

4

30

0,8

0,7

10

8

Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus

18

24

20

100

6

10

0,9

0,7

80

9

Baseinai

28

28

20

60

4

60

0,9

0,7

80

10

Kultūros paskirties pastatai

20

24

5

80

3

20

0,8

1

10

11

Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai

18**

24

20

100

6

20

0,9

0,7

10

12

Sandėliavimo paskirties pastatai

18**

24

100

100

6

6

0,9

0,3

1,4

13

Viešbučių paskirties pastatai

20

24

40

70

12

30

0,7

0,7

20

14

Paslaugų paskirties pastatai

20

24

20

80

6

20

0,9

0,7

10

15

Transporto paskirties pastatai

20

24

20

80

6

20

0,9

0,7

10

16

Poilsio paskirties pastatai

18

24

20

100

6

10

0,9

0,7

80

17

Specialiosios paskirties pastatai

20

24

40

70

12

30

0,7

0,7

20

 

 

* nurodytų dydžių vertės susietos su pastato naudinguoju plotu.

** - šių temperatūrų vertės skaičiavimuose turi būti naudojamos tais atvejais, kai pastato projektinė temperatūra pastato šildomame plote nežinoma. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojama projektinė temperatūra pastato šildomame plote.

2.5 lentelė

Įvairios paskirties pastatų įvairių atitvarų norminės šilumos perdavimo koeficientų UN  (W/(m2·K)), ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų YN, W/(m·K), vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams [3.7] 1)

Eil. Nr. 

Pastato paskirtis [3.5] 

Stogų, UN.r

Perdangų, kurios ribojasi su išore,

UN.ce

Atitvarų, kurios ribojasi su gruntu,

UN.fg

Perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių,

UN.cc

Sienų, UN.w

Durų ir vartų,

UN.d

Langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų,

UN1.wda

Langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų,

UN2.wda

Ilginių šiluminių tiltelių,

YN

1

Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)

0,16·κ

0,16·κ

0,25·κ

0,25·κ

0,20·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 3)

0,18·κ

2

Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

0,16·κ

0,16·κ

0,25·κ

0,25·κ

0,20·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 3)

0,18·κ

3

Administracinės paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

4

Mokslo paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

5

Gydymo paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

6

Maitinimo paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

7

Prekybos paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,9·κ 2)

0,2·κ

8

Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

9

Baseinai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

10

Kultūros paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

11

Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai

0,25·κ

0,25·κ

0,40·κ

0,40·κ

0,30·κ

1,9·κ

1,9·κ

1,9·κ

0,25·κ

12

Sandėliavimo paskirties pastatai

0,25·κ

0,25·κ

0,40·κ

0,40·κ

0,30·κ

1,9·κ

1,9·κ

1,9·κ

0,25·κ

13

Viešbučių paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

14

Paslaugų paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

15

Transporto paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

16

Poilsio paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

17

Specialiosios paskirties pastatai

0,20·κ

0,20·κ

0,30·κ

0,30·κ

0,25·κ

1,6·κ

1,6·κ

1,3·κ 4)

0,2·κ

 

 

Pastabos.

1) [3.7] numatyta, kad norminė šilumos perdavimo koeficiento vertė turi būti dauginama iš daugiklio k. Šio daugiklio vertė apskaičiuojama taip: κ =20/(qiH -0,6).

2) Šilumos perdavimo koeficiento norminė vertė pirmųjų dviejų aukštų langams ir kitoms skaidrioms atitvaroms.

3) Šilumos perdavimo koeficiento norminė vertė, jei langų ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 25%  pastato sienų ploto.

4) Šilumos perdavimo koeficiento norminė vertė, jeigu langų ir kitų skaidrių atitvarų plotas didesnis už 35%  pastato sienų ploto.

 

2.6 lentelė

Įvairios paskirties pastatų įvairių atitvarų atskaitinės šilumos perdavimo koeficientų UR (W/(m2·K)), ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų YR  (W/(m·K)), ir oro skverbties KR (m3/(m2×h)), vertės pastatų energinio naudingumo skaičiavimams

Eil. Nr. 

Pastato paskirtis [3.5] 

Stogų, UR.r

Perdangų, kurios ribojasi su išore,

UR.ce

Atitvarų, kurios ribojasi su gruntu,

UR.fg

Perdangų virš nešildomų rūsių ir pogrindžių,

UR.cc

Sienų, UR.w

Durų ir vartų,

UR.d

Langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų,

UR.wda.

Ilginių šiluminių tiltelių,

YR

1

Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)

0,24

0,22

0,33

0,31

0,35

1,82

1,85

0,11

2

Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

0,25

0,25

0,48

0,39

0,48

1,81

1,90

0,11

3

Administracinės paskirties pastatai

0,44

0,34

0,57

0,60

0,58

1,84

2,17

0,09

4

Mokslo paskirties pastatai

0,33

0,28

0,53

0,54

0,45

1,73

1,72

0,11

5

Gydymo paskirties pastatai

0,35

0,30

0,57

0,59

0,49

1,73

1,74

0,10

6

Maitinimo paskirties pastatai

0,23

0,22

0,34

0,35

0,31

1,74

1,76

0,15

7

Prekybos paskirties pastatai

0,23

0,22

0,34

0,35

0,31

1,74

1,76

0,15

8

Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus

0,33

0,28

0,53

0,54

0,45

1,73

1,72

0,11

9

Baseinai

0,25

0,22

0,37

0,37

0,34

1,73

1,72

0,10

10

Kultūros paskirties pastatai

0,33

0,28

0,53

0,54

0,45

1,73

1,72

0,11

11

Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai

0,38

0,32

0,60

0,60

0,52

1,92

2,05

0,12

12

Sandėliavimo paskirties pastatai

0,38

0,32

0,60

0,60

0,52

1,92

2,05

0,12

13

Viešbučių paskirties pastatai

0,23

0,22

0,34

0,35

0,31

1,74

1,76

0,15

14

Paslaugų paskirties pastatai

0,23

0,22

0,34

0,35

0,31

1,74

1,76

0,15

15

Transporto paskirties pastatai

0,38

0,32

0,60

0,60

0,52

1,92

2,05

0,12

16

Poilsio paskirties pastatai

0,23

0,22

0,34

0,35

0,31

1,74

1,76

0,15

17

Specialiosios paskirties pastatai

0,43

0,34

0,66

0,77

0,62

1,71

1,77

0,10

 

 

 

2.7 lentelė

Pataisos koeficiento sienoms kw vertės

 

Sienos apibūdinimas

 

kw

Sienos tarp patalpų ir išorės

1

Sienos tarp patalpų ir šiltnamio

0,8

Sienos tarp patalpų ir įstiklinto balkono, įstiklintų galerijų ir pan.

0,85

Sienos tarp šildomo ir nešildomo pastato patalpų

0,75

 

 

2.8 lentelė

Dienų kiekis atitinkamą metų mėnesį tm (vnt) ir vidutinės mėnesio išorės oro temperatūros θe,m (°C)

 

Metų mėnesio numeris

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

tm, vnt

 

31

 

28

 

31

 

30

 

31

 

30

 

31

 

31

 

30

 

31

 

30

 

31

 

θe,m,°C

 

-5,1

 

-4,4

 

-0,7

 

5,5

 

11, 9

 

15,4

 

16,7

 

16,2

 

11,9

 

7,2

 

2

 

-2,4

 

 

7. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji QC.w,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai per pastato sienas, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami pagal formules:

 

;                                                 (2.10)

čia:           qiC – pastato patalpų temperatūra ne šildymo sezono metu (°C) imama iš 2.4 lentelės.

 

v. Mėnesinių Šilumos nuostolių per pastato stogus skaičiavimas

 

8. Stogų atitvaroms taip pat priskiriamos perdangos po nešildoma pastoge ir perdangos po patalpų oru vėdinamomis pastogėmis daugiaaukščiuose pastatuose. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.r,m (kWh/(m2×mėn)), atskaitiniai QR.H.r,m (kWh/(m2×mėn)) ir skaičiuojamieji QH.r,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai per pastato stogus, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

 

;                                                           (2.11)

 

;                                                            (2.12)

 

;                                                   (2.13)

čia:

Ar.sum. – suminis stogo plotas (m2) nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Ar,x – atitinkamo „x“ stogo ar stogo dalies plotas (m2) nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

UN.r – stogų norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)) imamas iš 2.5 lentelės ;

UR.r – stogų atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)) imamas iš 2.6 lentelės;

Ur,x – atitinkamo „x“ stogo ar stogo dalies skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K));

kr,x – pataisos koeficientas atitinkamam „x“ stogui ar stogo daliai, imamas iš 2.9 lentelės.

 

2.9 lentelė

Pataisos koeficiento stogams kr  vertės

 

Stogo apibūdinimas

 

kr

Perdangos po nešildoma pastoge

Perdangos po patalpų oru vėdinamomis pastogėmis

0,13

Stogai tarp patalpų ir išorės

1

Stogai tarp patalpų ir šiltnamio

0,8

Stogai tarp patalpų ir įstiklintų galerijų ir pan.

0,85

 

 

9. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per pastato stogus QC.r,m (kWh/(m2×mėn)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami pagal formulę:

 

 .                                                  (2.14)

 

 

vi. Mėnesinių Šilumos nuostolių per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore, skaičiavimas

 

10. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.ce,m (kWh/(m2×mėn)), atskaitiniai QR.H.ce,m (kWh/(m2×mėn)) ir skaičiuojamieji QH.ce,.m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai per su išore besiribojančias pastato perdangas, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

 

;                                                      (2.15)

 

 

;                                                       (2.16)

 

 

;                                              (2.17)

čia:

Ace.sum – suminis perdangų plotas (m2) nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Ace,x – atitinkamos „x“ perdangos plotas (m2) nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

UN.ce – perdangų, kurios ribojasi su išore, norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)) imamas iš 2.5 lentelės ;

UR.ce – perdangų, kurios ribojasi su išore, atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)) imamas iš 2.6 lentelės;

Uce,x – atitinkamos „x“ perdangos, kuri ribojasi su išore, skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K));

kr,x – pataisos koeficientas atitinkamai „x“ perdangai ar jos daliai, imamas iš 2.10 lentelės.

 

2.10 lentelė

Pataisos koeficiento perdangoms, kurios ribojasi su išore, kce vertės

 

Perdangų, kurios ribojasi su išore, apibūdinimas

 

kce

Perdangos tarp patalpų ir išorės

1

Perdangos tarp patalpų ir šiltnamio

0,8

Perdangos tarp patalpų ir įstiklinto balkono, įstiklintų galerijų ir pan.

0,85

Perdangos tarp šildomo ir nešildomo pastato patalpų

0,75

 

11. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per su išore besiribojančias pastato perdangas QC.ce,m (kWh/(m2×mėn)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami pagal formulę:

 

.

 

(2.18)

 

 

vii. Mėnesinių šilumos nuostolių per pastato atitvaras, kurios ribojasi su gruntu, skaičiavimas 

 

12. Šilumos nuostolių skaičiavimuose naudojama grunto periodinio prasiskverbimo gylio d (m) vertė imama d=3,2 m. Grunto šilumos laidumo koeficientas visuose skaičiavimuose imamas lgr = 2 W/(m·K).

Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimuose naudojama būdingojo grindų matmens B′ (m) vertė apskaičiuojama taip [3.16]:

 

;

 

(2.19)

čia:       A grindų ant grunto plotas (m2);

P grindų perimetras (m).

 

Dydžių A ir P vertėms apskaičiuoti imami pastato vidaus matmenys. Jei patalpa turi išorines ir vidines sienas, perimetrui apskaičiuoti imami tik su išore besiribojančių sienų ilgiai. Jei prie šildomo pastato priblokuotas nešildomas pastatas, skaitoma, kad šildomas pastatas ribojasi su išore, t.y. nešildomo pastato buvimas ignoruojamas.

13. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.fg,m (kWh/(m2×mėn)), atskaitiniai QR.H.fg,m (kWh/(m2×mėn)) ir skaičiuojamieji QH.fg,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai per su gruntu besiribojančias pastato atitvaras, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

 

;

 

(2.20)

 

 

;

 

(2.21)

 

 

;

 

(2.22)

čia:    ΦN.H.fg1,m, ΦR.H.fg,m1, ΦH.fg1,mapskaičiuojami pagal 15 punkto reikalavimus atitinkamai pagal (2.24), (2.25) ir (2.26) formules (kWh/(m2×mėn));

ΦN.H.fg2,m, ΦR.H.fg2,m, ΦH.fg2,m - apskaičiuojami pagal 16 punkto reikalavimus atitinkamai pagal (2.34), (2.35) ir (2.36) formules (kWh/(m2×mėn));

ΦN.H.fg3,m, ΦR.H.fg3,m, ΦH.fg3,m - apskaičiuojami pagal 17 punkto reikalavimus atitinkamai pagal (2.49), (2.50) ir (2.51) formules (kWh/(m2×mėn));

ΦN.H.fg4,m, ΦR.H.fg4,m, ΦH.fg4,m - apskaičiuojami pagal 18 punkto reikalavimus atitinkamai pagal (2.60), (2.61) ir (2.62) formules (kWh/(m2×mėn));

ΦN.H.fg5,m, ΦR.H.fg5,.m, ΦH.fg5,m - apskaičiuojami pagal 19 punkto reikalavimus atitinkamai pagal (2.71), (2.72) ir (2.73) formules (kWh/(m2×mėn)).

 

14. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per su gruntu besiribojančias pastato atitvaras QC.fg,m (kWh/(m2×mėn)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami pagal formulę:

 

;

 

(2.23)

 

 

čia:    ΦC.fg1,mapskaičiuojama pagal 15 punkto reikalavimus pagal (2.33) formulę (kWh/(m2×mėn));

ΦC.fg2,m - apskaičiuojama pagal 16 punkto reikalavimus pagal (2.48) formulę (kWh/(m2×mėn));

ΦC.fg3,m - apskaičiuojama pagal 17 punkto reikalavimus pagal (2.59) formulę (kWh/(m2×mėn));

ΦC.fg4,m - apskaičiuojama pagal 18 punkto reikalavimus pagal (2.70) formulę (kWh/(m2×mėn));

ΦC.fg5,m - apskaičiuojama pagal 19 punkto reikalavimus pagal (2.82) formulę (kWh/(m2×mėn)).

 

15. Šilumos srautų skaičiavimas per grindis ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalus termoizoliacinis sluoksnis (2.3 pav.), turi būti atliktas dviem atvejais: turi būti apskaičiuoti šilumos srautai per grindis, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir šilumos srautai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

 

2.3 pav. Grindų ant grunto schema. Grindys gali būti neapšiltintos arba su vienodu ištisiniu termoizoliaciniu sluoksniu po grindų plokšte, jos viduje arba virš jos

 

15.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminis FN.H.fg1,m (W), atskaitinis FR.H.fg1,m (W) ir skaičiuojamasis FH.fg1,m (W) šilumos srautas per grindis, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.16]:

 

;

 

(2.24)

 

 

;

 

(2.25)

 

 

;

 

(2.26)

čia:    Afg1.sum – grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalus termoizoliacinis sluoksnis, suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Afg1,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalus termoizoliacinis sluoksnis, plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Hpe1,x - kiekvienų „x“ grindų išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.29) formulę;

UN.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.5 lentelės;

UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.6 lentelės;

Ufg1,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalus termoizoliacinis sluoksnis, skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Priklausomai nuo grindų apšiltinimo, apskaičiuojamas pagal (2.30) arba (2.31) formules;

m – atitinkamo metų mėnesio numeris. Pvz sausio mėnesį m=1, gruodžio - m=12;

τ – mėnesio su žemiausia temperatūra numeris, τ =1;

 – išorės oro temperatūros metinė amplitudė (°C). Apskaičiuojama pagal 2.8 lentelėje nurodytas vidutines sausio (-5,2 °C) ir liepos (16,7 °C) mėnesių temperatūras:

 

;

 

(2.27)

β1,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ grindis ant grunto pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

 

;

 

(2.28)

čia:       dt1,x – apskaičiuojamas pagal (2.32) formulę.

 

Atitinkamų „x“ grindų ant grunto išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe1,x (W/K) apskaičiuojami pagal formulę:

 

;

 

(2.29)

 

 

čia:    P1,x    atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalus termoizoliacinis sluoksnis, perimetras (m).

 

Atitinkamų „x“ grindų ant grunto Ufg1,x vertė apskaičiuojama taip:

-           jei grindys neapšiltintos arba mažai apšiltintos (dt1,x < B′1,x), tai:

 

;

 

(2.30)

 

 

- jei grindys gerai apšiltintos (dt,x ≥ B′1,x), tai:

 

;

 

(2.31)

čia:      

B'1,x  - atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalus termoizoliacinis sluoksnis,  būdingasis grindų matmuo (m);

λgr – grunto šilumos laidumo koeficientas (W/(m·K)). lgr = 2 W/(m·K);

dt1,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalus termoizoliacinis sluoksnis, atstojamasis grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu (m):

 

;

 

(2.32)

čia:                Rf,x atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalus termoizoliacinis sluoksnis, grindų plokštės šiluminė varža (m2·K/W) (žr. 2.3 pav.);

wx atitinkamas „x“ grindis ant grunto, kai grindys neapšiltintos arba jose įrengtas ištisinis horizontalus termoizoliacinis sluoksnis, ribojantis sienos storis (m) (žr. 2.3 pav.).

 

Pastaba. Galima nevertinti grindų betoninės plokštės ir plonos grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ toks pats kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat gali būti nevertinama.

15.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamasis šilumos srautas per grindis ant grunto FC.fg1,m (W), pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojamas pagal formulę [3.16]:

 

.

 

(2.33)

 

16. Šilumos srautų skaičiavimas per grindis ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose (2.4 – 2.6 pav.), turi būti atliktas dviem atvejais: turi būti apskaičiuoti šilumos srautai per grindis, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir šilumos srautai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

 

2.4 pav. Grindų ant grunto apšiltinimo schema, kai grindų pakraščiuose įrengtas horizontalus termoizoliacinis sluoksnis

 

 

2.5 pav. Grindų ant grunto apšiltinimo schema, kai grindų pakraščiuose įrengtas vertikalus termoizoliacinis sluoksnis

 

2.6 pav. Grindų ant grunto apšiltinimo schema, kai grindų pakraščiuose įrengti horizontalus ir vertikalus termoizoliaciniai sluoksniai

 

16.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminis FN.H.fg2,m (W), atskaitinis FR.H.fg2,m (W) ir skaičiuojamasis FH.fg2,m (W) šilumos srautas per pakraščiuose apšiltintas grindis, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.16]:

 

;

 

(2.34)

 

 

;

 

(2.35)

 

 

;

 

(2.36)

 

 

čia:    Afg2.sum – grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Afg2,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Hpe2,x - kiekvienų „x“ grindų išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.38) formulę;

UN.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.5 lentelės ;

UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.6 lentelės;

Ufg2,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Priklausomai nuo grindų apšiltinimo, apskaičiuojamas pagal (2.40) formulę.

β2,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto, pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

 

;

 

(2.37)

čia:       dt2,x – apskaičiuojamas pagal (2.43) formulę.

 

Atitinkamų „x“ grindų išoriniai savitieji šilumos nuostoliai  Hpe2,x (W/K),  kai grindų pakraščiuose įrengtas horizontalus termoizoliacinis sluoksnis,   apskaičiuojami pagal formulę:

 

;

 

(2.38)

 

 

čia:    Dh,x – atitinkamų „x“ grindų horizontalaus termoizoliacinio sluoksnio plotis (m) (žr. 2.4 ir 2.6 pav.).

 

Atitinkamų „x“ grindų išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe2,x (W/K), kai grindų pakraščiuose įrengtas vertikalus termoizoliacinis sluoksnis, apskaičiuojami pagal formulę:

 

;

 

(2.39)

 

 

čia:    Dv,x – atitinkamų „x“ grindų vertikalaus termoizoliacinio sluoksnio gylis (m) (žr. 2.5 ir 2.6 pav.)

 

Kai grindų pakraščiuose įrengti horizontalus ir vertikalus termoizoliaciniai sluoksniai, skaičiavimams naudojami to termoizoliacinio sluoksnio duomenys, kurio šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuotas pagal (2.40) formulę, mažiausias.

 

Atitinkamų „x“ grindų šilumos perdavimo koeficientas Ufg2,x (W/(m2·K)) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

;

 

(2.40)

čia:    U02,x – atitinkamų „xgrindų šilumos perdavimo koeficiento dedamoji, priklausanti nuo grindų, ploto, perimetro ir grindis ribojančių sienų storio (W/(m2·K). Apskaičiuojama pagal (2.41) arba (2.42) formules;

Yg.e.2,x atitinkamų „x“ grindų pakraščių apšiltinimo ilginis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K)). Apskaičiuojama pagal (2.46) arba (2.47) formules.

 

Atitinkamų „x“ grindų U02,x vertė apskaičiuojama taip:

- jei grindys neapšiltintos arba mažai apšiltintos (dt2,x < B′2,x), tai:

 

;

 

(2.41)

 

- jei grindys gerai apšiltintos (dt2,x ≥ B2,x), tai:

 

;

 

(2.42)

 

čia:       B′2,i  - atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, būdingasis grindų matmuo (m);

λgr – grunto šilumos laidumo koeficientas (W/(m·K)). lgr = 2 W/(m·K);

dt2,x – atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, atstojamasis grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu (m):

 

;

 

(2.43)

čia:       Rf,x atitinkamų „x“ grindų ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose, grindų plokštės šiluminė varža (m2·K/W) (žr. 2.4-2.6 pav.);

wx atitinkamas „x“ grindis ant grunto ribojantis sienos storis (m) (žr. 2.4-2.6 pav.).

 

Apskaičiuojama atitinkamų „x“ grindų ant grunto papildomosios šiluminės varžos, esant horizontaliam R′h.ins,x (m2·K/W) ir vertikaliam R′v.ins,x (m2·K/W) pakraščių apšiltinimui:

 

     ir      ;                      

 

(2.44)

čia:       Rh.ins,x atitinkamų „x“ grindų horizontalaus pakraščių termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža (m2·K/W);

Rv.ins,x atitinkamų „x“ grindų vertikalaus pakraščių termoizoliacinio sluoksnio šiluminė varža (m2·K/W);

dh.ins,x atitinkamų „x“ grindų horizontalaus pakraščių termoizoliacinio sluoksnio storis (m);

dv.ins,x atitinkamų „x“ grindų vertikalaus pakraščių termoizoliacinio sluoksnio storis (m);

lgr grunto šilumos laidumo koeficientas (W/(m·K)). lgr = 2 W/(m·K).

 

Apskaičiuojamas atitinkamų „x“ grindų atstojamasis papildomojo apšiltinančio sluoksnio storis (išreikštas grunto sluoksnio storiu), esant horizontaliam d′h,x (m) ir vertikaliam d′v,x (m) pakraščių apšiltinimui:

 

    ir     .

 

(2.45)

 

Atitinkamų „x“ grindų Ψg.e.2,x vertė apskaičiuojama taip:

- kai termoizoliacinis sluoksnis įrengtas pagal pastato perimetrą horizontaliai (2.4 pav.):

 

;

 

(2.46)

 

 

čia:       dt2,x – apskaičiuojamas pagal (2.43) formulę;

d’h,x – apskaičiuojamas pagal (2.45) formulę.

 

Formulė (2.46) taip pat taikoma, jei horizontalusis pakraščių termoizoliacinis sluoksnis įrengtas virš grindų plokštės arba išorinėje pamatų pusėje.

 

- kai termoizoliacinis sluoksnis įrengtas pagal pastato perimetrą vertikaliai, pamatų vidinėje arba išorinėje pusėje (2.5 pav.):

 

;

 

(2.47)

 

 

- kai termoizoliacinis sluoksnis įrengtas pagal pastato perimetrą vertikaliai ir horizontaliai, pagal (2.46) ir (2.47) formules turi būti apskaičiuotos Yg.e.2,x vertės ir tolimesniems skaičiavimams turi būti naudojama ta vertė, kuri labiausiai mažina Ufg2,x vertę, apskaičiuojamą pagal (2.40) formulę.

 

Kai pamato sienos požeminės dalies šilumos laidumo koeficientas mažesnis už grunto, gali būti priimama, kad ši pamato dalis yra vertikalusis apšiltinimas (žr. 2.6 pav.) ir Yg.e.2,x vertė skaičiuojama pagal (2.47) formulę.

 

16.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamasis  šilumos srautas per pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto FC.fg2,m (W), pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojamas pagal formulę [3.16]:

 

.

 

(2.48)

 

17. Šilumos srautų skaičiavimas per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu (2.7 pav.), turi būti atliktas dviem atvejais: turi būti apskaičiuoti šilumos srautai per grindis, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir šilumos srautai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

2.7 pav. Šildomo rūsio schema

 

17.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminis FN.H.fg3,m (W), atskaitinis FR.H.fg3,m (W) ir skaičiuojamasis FH.fg3,m (W) šilumos srautas per su gruntu besiribojančias šildomų rūsių atitvaras, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.16]:

 

;

 

(2.49)

 

 

;

 

(2.50)

 

 

;

 

(2.51)

 

 

čia:

Afg3.sum –šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Abf3,x – atitinkamų „x“ šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, grindų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Hpe3,x - kiekvienų „x“ šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.53) formulę;

UN.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.5 lentelės ;

UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.6 lentelės;

Ubf3,x – atitinkamų „x“ šildomų rūsių grindų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Priklausomai nuo grindų apšiltinimo, apskaičiuojamas pagal (2.54) arba (2.55) formulę;

Ubw3,x – atitinkamų „x“ šildomų rūsių sienų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.57) formulę;

zbf,x – atitinkamų „x“ rūsio grindų gylis nuo grunto paviršiaus (m). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

β3,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ grindis ant grunto, kai grindys apšiltintos pakraščiuose,  pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

 

;

 

(2.52)

čia:       dt3,x – apskaičiuojamas pagal (2.56) formulę.

 

Atitinkamų „x“ šildomų rūsių atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe3,x  (W/K), apskaičiuojami pagal formulę:

 

.

 

(2.53)

 

 

Atitinkamų „x“ šildomo rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas Ubf3,x  apskaičiuojamas pagal formules:

a) neapšiltintų arba mažai apšiltintų rūsio grindų (dt3,x + 0,5·zbf,x < B′3,x):

 

;

 

(2.54)

 

b) gerai apšiltintų rūsio grindų (dt3,x + 0,5·zbf,x ≥ B3,x):

 

.

 

(2.55)

 

Atitinkamų „x“ rūsio grindų atstojamasis storis dt3,x apskaičiuojamas:

 

;

 

(2.56)

 

čia:       Rbf,x – atitinkamų „x“ rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminė varža (m2·K/W). Apskaičiuojant Rbf,x, galima nevertinti grindų betoninės plokštės ir plonos grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ imamas toks pats kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat nevertinama.

 

Atitinkamų „x“ šildomo rūsio sienų šilumos perdavimo koeficientas Ubw3,x apskaičiuojamas pagal formulę:

 

;

 

(2.57)

 

 

(2.57) formulė naudojama, kai dw,x ≥ dt3,x. Jeigu dw,x < dt3,x, tada vietoje dt3,x imama dw,x:

 

;

 

(2.58)

čia:       dw,x – atstojamasis rūsio požeminės dalies sienos storis (m);

Rbw,x – atitinkamų „x“ rūsio sienos požeminės dalies suminė šiluminė varža (m2·K/W) (žiūr. 2.7 pav.).

 

Tuo atveju, jei tik po dalimi pastato yra rūsys, o kitoje dalyje – grindys ant grunto, galima skaičiuoti apytiksliai, tariant, kad po visu pastatu yra rūsys, tačiau jo įgilinimas imamas lygus pusei rūsio įgilinimo.

 

17.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamasis  šilumos srautas per su gruntu besiribojančias šildomų rūsių atitvaras FC.fg3,m (W), pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojamas pagal formulę [3.16]:

 

.

 

(2.59)

 

 

18. Šilumos srautų skaičiavimas per grindis virš vėdinamų pogrindžių (2.8 pav.), turi būti atliktas dviem atvejais: turi būti apskaičiuoti šilumos srautai per grindis, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir šilumos srautai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

Atitvaros grindų virš vėdinamų pogrindžių tipui priskiriamos, kai pogrindžio grindų gylis zbf (žr. 2.8 pav.) ne didesnis už 0,5 m. Kai šis gylis didesnis, atitvaros priskiriamos grindų virš vėdinamų rūsių tipui ir jų skaičiavimas turi būti atliktas pagal 19 punkto reikalavimus. Grindų gylis zbf turi būti nustatytas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

2.8 pav. Grindų virš vėdinamo pogrindžio schema

 

18.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminis FN.H.fg4,m (W), atskaitinis FR.H.fg4,m (W) ir skaičiuojamasis FH.fg4,m (W) šilumos srautas per grindis, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.16]:

 

;

 

(2.60)

 

 

;

 

(2.61)

 

 

;

 

(2.62)

čia:    Afg4.sum – grindų virš vėdinamų pogrindžių suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Afg4,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Hpe4,x - kiekvienų „x“ grindų išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.65) formulę;

UN.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.5 lentelės ;

UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.6 lentelės;

Ufg4,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių, skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.64) formulę;

β4,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ grindis virš vėdinamų pogrindžių  pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

 

;

 

(2.63)

čia:       dt4,x – apskaičiuojamas pagal (2.68) formulę.

 

Atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių Ufg4,x (W/(m²·K)) vertė apskaičiuojama taip:

 

.

 

(2.64)

 

Atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe4,x (W/K) apskaičiuojami pagal formulę:

 

;

 

(2.65)

 

čia:       P4,x    atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių perimetras (m).

 

Atitinkamų „x“ grindų perdenginio tarp patalpų ir vėdinamo pogrindžio Uf,x (W/(m²·K)) vertė apskaičiuojama taip:

 

.

 

(2.66)

 

Atitinkamų „x“ grindų vėdinamo pogrindžio grindų plokštės Ug,x (W/(m²·K)) vertė apskaičiuojama taip:

 

;

 

(2.67)

 

čia:       B'4,x  - atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių, būdingasis grindų matmuo (m);

dt4,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių, atstojamasis pogrindžio grindų plokštės storis, išreikštas grunto sluoksnio storiu (m):

 

;

 

(2.68)

 

Šilumos perdavimo koeficientas tarp vėdinamo pogrindžio ir išorės Uu,x (W/(m²·K)) apskaičiuojamas taip:

 

;

 

(2.69)

čia:       hx  - atitinkamų „x“ grindų pogrindžio sienų aukštis virš grunto lygio (m). Jei sienų aukštis pogrindžio perimetru nevienodas, skaičiavimuose turi būti naudojama vidutinė hx vertė;

Uu,x - pogrindžio sienų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m²·K)). Nesant duomenų, priimama Uu,x= 0,3 W/(m²·K);

event,x – atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių vėdinimo angų plotas vienam vėdinamo pogrindžio perimetro metrui (m²/m). Nesant pakankamai duomenų, priimama event,x = 0,002 m²/m;

vwind    vidutinis vėjo greitis (m/s). Priimama vwind = 3,5 m/s;

fwind    rodiklis, įvertinantis pastato išorėje esančias užtvaras vėjui. Priimama fwind = 0,05.

 

18.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamasis  šilumos srautas per virš vėdinamų pogrindžių esančias grindis FC.fg4,m (W), pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojamas pagal formulę [3.16]:

 

;

 

(2.70)

 

19. Šilumos srautų skaičiavimas per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių (2.9 pav.), turi būti atliktas dviem atvejais: turi būti apskaičiuoti šilumos srautai per grindis, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir šilumos srautai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

2.9 pav. Nešildomo vėdinamo rūsio schema

 

19.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminis FN.H.fg5,m (W), atskaitinis FR.H.fg5,m (W) ir skaičiuojamasis FH.fg5,m (W) šilumos srautas per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių, pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojamas pagal formules [3.16]:

 

;

 

(2.71)

 

 

 

;

 

(2.72)

 

 

;

 

(2.73)

 

 

čia:    Afg5.sum – grindų virš nešildomų rūsių suminis plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Abf5,x – atitinkamų „x“ grindų virš nešildomų rūsių plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Hpe5,x - kiekvienų „x“ grindų virš nešildomų rūsių išoriniai savitieji šilumos nuostoliai. Apskaičiuojami pagal (2.76) formulę;

Ufg5,x atitinkamų „x“ grindų virš vėdinamų pogrindžių šilumos perdavimo koeficientas (W/(m²·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.75) formulę;

UN.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.5 lentelės ;

UR.fg – atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.6 lentelės;

Ubf,x – atitinkamų „x“ nešildomo rūsio grindų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Priklausomai nuo grindų apšiltinimo, apskaičiuojamas pagal (2.77) arba (2.78) formulę;

Ubw,x – atitinkamų „x“ nešildomo rūsio sienų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Apskaičiuojamas pagal (2.80) formulę;

zbf,x – atitinkamų „x“ nešildomo rūsio grindų gylis nuo grunto paviršiaus (m). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

β5,x – rodiklis, įvertinantis šilumos srauto per atitinkamas ‚x“ grindis virš nešildomų rūsių pokyčio vėlavimą lyginant su išorės oro temperatūros pokyčiu (mėnesiai);

 

;

 

(2.74)

 

čia:       dt5,x – apskaičiuojamas pagal (2.79) formulę.

 

Atitinkamų „x“ grindų virš nešildomo rūsio Ufg5,x (W/(m²·K)) vertė apskaičiuojama taip:

 

;

 

(2.75)

 

 

čia:       nx – oro pasikeitimo dažnis atitinkamame „x“ nešildomame rūsyje (h-1). Nesant duomenų, imama n=0,3 h-1;

V5,x – atitinkamo „x“ nešildomo rūsio patalpų tūris (m³). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

 

Atitinkamų „x“ grindų virš nešildomo rūsio, išoriniai savitieji šilumos nuostoliai Hpe5,x  (W/K), apskaičiuojami pagal formulę:

.

(2.76)

 

Atitinkamų „x“ nešildomo rūsio grindų šilumos perdavimo koeficientas Ubf,x  apskaičiuojamas pagal formules:

a) neapšiltintų arba mažai apšiltintų rūsio grindų (dt5,x + 0,5·zbf,x < B′5,x):

 

;

 

(2.77)

 

 

 

b) gerai apšiltintų rūsio grindų (dt5,x + 0,5·zbf,x ≥ B5,x):

 

.

 

(2.78)

 

Atitinkamų „x“ rūsio grindų atstojamasis storis dt5,x apskaičiuojamas:

 

;

 

(2.79)

čia:       Rbf,x – atitinkamų „x“ rūsio grindų (su termoizoliaciniu sluoksniu) suminė varža (m2·K/W). Apskaičiuojant Rbf,x, galima nevertinti grindų betoninės plokštės ir plonos grindų dangos. Išlyginamojo grunto pasluoksnio λ imamas toks pats kaip ir grunto, todėl jo šiluminė varža taip pat nevertinama.

 

Atitinkamų „x“ nešildomo rūsio sienų šilumos perdavimo koeficientas Ubw,x apskaičiuojamas pagal formulę:

 

;

 

(2.80)

 

 

(2.80) formulė naudojama, kai dw,x ≥ dt5,x. Jeigu dw,x < dt3,x, tada vietoje dt5,x imama dw,x:

 

;

 

(2.81)

čia:       dw,x – atstojamasis rūsio požeminės dalies sienos storis (m);

Rbw,x – atitinkamų „x“ rūsio sienos požeminės dalies suminė šiluminė varža (m2·K/W) (žiūr. 2.9 pav.).

 

19.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamasis šilumos srautas per su gruntu besiribojančias nešildomų rūsių atitvaras FC.fg5,m (W), pagal kurį skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojamas pagal formulę [3.16]:

 

.

 

(2.82)

 

 

viii. Mėnesinių Šilumos nuostolių per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras skaičiavimas

 

20. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.wda,m (kWh/(m2×mėn)), atskaitiniai QR.H.wda,m (kWh/(m2×mėn)) ir skaičiuojamieji QH.wda,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

 

;

 

(2.83)

 

 

;

 

(2.84)

 

 

;

 

(2.85)

 

čia:    Awd.sum, Agw.sum, Abw.sum, Aog.sum – atitinkamai langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų suminiai plotai (m2). Nustatomi pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Awd,x, Agw,x, Abw,x, Aog,x  .– atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ir kitos skaidrios atitvaros plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

UN.wda – langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). UN.wda vertė priklauso nuo 2.5 lentelės pastabose nurodytų sąlygų. Atsižvelgiant į jas, UN.wda vertė atitinka 2.5 lentelėje pateiktą UN1.wda arba UN2.wda vertę ;

UR.wda – langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.6 lentelės;

Uwd,x, Ugw,x, Ubw,x, Uog,x – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio ar kitos skaidrios atitvaros skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)); Imamas iš gamintojo deklaracijos. Kitais atvejais skaičiavimuose turi būti naudojami Reglamento 4 priede 4.1, 4.3 ir 4.4 lentelėse nurodyti duomenys.

kwd,x, kgw,x,  kbw,x, kog,x – pataisos koeficientas atitinkamam „x“ langui, stoglangiui, švieslangiui ir kitai skaidriai atitvarai. Imamas iš 2.11 lentelės.

2.11 lentelė

Pataisos koeficientų langams kwd , stoglangiams kgw , švieslangiams kbw ir kitoms skaidrioms atitvaroms kog vertės

 

Langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų apibūdinimas

 

kwd, kgw, kbw, kog

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros tarp patalpų ir išorės

1

Langai stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros tarp patalpų ir šiltnamio

0,8

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros tarp patalpų ir įstiklinto balkono, įstiklintų galerijų ir pan.

0,85

Langai, stoglangiai, švieslangiai ir kitos skaidrios atitvaros tarp šildomų ir nešildomų pastato patalpų

0,8

 

21. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras QC.wda,m (kWh/(m2×mėn)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami pagal formulę:

 

.

 

(2.86)

 

 

ix. Mėnesinių Šilumos nuostolių per pastato išorines duris ir vartus skaičiavimas

 

22. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.d,m (kWh/(m2×mėn)), atskaitiniai QR.H.d,m (kWh/(m2×mėn)) ir skaičiuojamieji QH.d,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

 

;

 

(2.87)

 

 

;

 

(2.88)

 

 

;

 

(2.89)

čia:    Ad.sum – suminis išorinių durų ir vartų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

Ad,x – atitinkamų „x“ išorinių durų ar vartų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

UN.d – durų ir vartų norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.5 lentelės ;

UR.d – durų ir vartų atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K)). Imamas iš 2.6 lentelės;

Ud,x – atitinkamų „x“ išorinių durų ar vartų skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m2·K));

kd,x - pataisos koeficientas atitinkamoms „x“ durims ar vartams, imamas iš 2.12 lentelės.

2.12 lentelė

Pataisos koeficiento durims ir vartams kd vertės

 

Durų apibūdinimas

 

kd

Durys ir vartai tarp patalpų ir išorės

1

Durys ir vartai tarp patalpų ir šiltnamio

0,8

Durys ir vartai tarp patalpų ir įstiklinto balkono, įstiklintų galerijų ir pan.

0,85

Durys ir vartai tarp šildomo ir nešildomo pastato patalpų

0,8

 

23. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus QC.d,m (kWh/(m2×mėn)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami pagal formulę:

 

.

 

(2.90)

 

 

x. Mėnesinių šilumos nuostolių per pastato ilginius šiluminius tiltelius skaičiavimas

 

24. Šilumos nuostolių skaičiavimas per pastato ilginius šiluminius tiltelius turi būti atliktas šiems tilteliams:

-     tarp pastato pamatų ir išorinių sienų;

-     apie langų angas sienose;

-     apie išorinių įėjimo durų angas sienose;

-     tarp pastato sienų ir stogo;

-     fasadų išoriniuose ir vidiniuose kampuose;

-     balkonų grindų susikirtimo vietose su išorinėmis sienomis;

-     tarp perdangų, kurios ribojasi su išore, ir sienų;

-     stoglangių ir švieslangių bei kitų skaidrių atitvarų angų perimetru.

25. Šilumos nuostolių skaičiavimas per ilginius šiluminius tiltelius turi būti atliktas dviem atvejais: turi būti apskaičiuoti šilumos nuostoliai, susiję su energijos poreikiais pastatui šildyti ir šilumos nuostoliai, susiję su energijos poreikiais pastatui vėsinti.

25.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.Y,m (kWh/(m2×mėn)), atskaitiniai QR.H.Y,m (kWh/(m2×mėn)) ir skaičiuojamieji QH.Y,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

 

;

 

(2.91)

 

 

;

 

(2.92)

 

 

;

 

(2.93)

 

 

čia:

lY.sum – suminis ilginių šiluminių tiltelių ilgis (m). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus;

YN – ilginių šiluminių tiltelių norminis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K)). Imamas iš 2.5 lentelės ;

YR – ilginių šiluminių tiltelių atskaitinis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m·K)). Imamas iš 2.6 lentelės;

Ψf-w,x, Ψwdp,x, Ψd,x, Ψw-r,x, Ψc,x, Ψbc-w,x, Ψc-w,x, Ψs,x - atitinkamo „x“ ilginio šiluminio tiltelio skaičiuojamasis šilumos perdavimo koeficientas (W/(m×K)), Tiltelių rūšį atitinkantys poraidžiai išvardinti 2.44 lentelėje;

lΨ.f-w,x, l Ψ.wdp,x, l Ψ.d,x, l Ψ.w-r,x, l Ψ.c,x, l Ψ.bc-w,x, l Ψ.c-w,x, , l Ψ.s,x – atitinkamo „x“ ilginio šiluminio tiltelio ilgis, m. Tiltelių rūšį atitinkantys poraidžiai išvardinti 2.44 lentelėje.

 

25.2. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius QC.Y,m (kWh/(m2×mėn)), pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami pagal formulę:

 

.

 

(2.94)

 

 

 

 

XI. Mėnesinių Šilumos nuostolių dėl pastato vėdinimo skaičiavimas

 

26. Vidutinis mėnesio į patalpas per valandą infiltruojamas išorės oro kiekis pastato šildomo ploto vienetui νinf,m (m3/m²·h) apskaičiuojamas taip [3.23]:

- kada pastato sandarumas išmatuotas pagal LST EN 13829 [3.21] reikalavimus:

,

(2.95)

 

 

-     kada pastato sandarumas neišmatuotas pagal LST EN 13829 [3.21] reikalavimus vinf,m (m3/h) apskaičiuojamas taip:

;

(2.96)

 

 

čia:       0,25 – koeficientas, įvertinantis, kad oro infiltracija į pastatą vyksta ne visame atitvarų plote;

n50 - bandymais pagal LST EN 13829 [3.21] reikalavimus nustatyta oro apykaitos pastate vertė (h-1).

0,75 – pastato aerodinaminis koeficientas [3.23].

rair  – oro tankis (kg/m3). r =1,21 kg/m3;

0,9 – koeficientas, įvertinantis vėjo greičio sumažėjimą dėl šalia pastatų esančių įvairių barjerų [3.23];

vwind,m – vidutinis mėnesio vėjo greitis (m/s). Imamas iš 2.14 lentelės;

50 – slėgis, kuriam esant matuojamas pastato sandarumas (Pa);

Vppastato šildomų patalpų tūris (m³);

n – bandymais pagal LST EN 13829 [3.21] reikalavimus nustatyta laipsnio rodiklio vertė;

Gwd,x, Ggw,x, Gbw,x, Gd1,x, Gd2,x    – atitinkamo „x“ lango, stoglangio, švieslangio, išorinių įėjimo durų ir vartų oro skverbties klasę atitinkančios skaičiuojamosios oro skverbties vertės (m3/(m2×h)) esant 100 Pa slėgių skirtumui. Šios vertės nustatomos pagal gamintojo deklaracijoje pateiktą gaminio orinio laidžio klasę ir 2.13 lentelėje pateiktus duomenis;

Gog,x  – atitinkamos „x“ kitos skaidrios atitvaros oro skverbties vertės (m3/(m2×h)) esant 100 Pa slėgių skirtumui. Šios vertės imamos iš Reglamento 4 priedo;

1,2 – koeficientas, įvertinantis infiltraciją per atitvaras ir jų sandūras;

Awd,x, Agw,x, Abw,x, Aog,x, Ad1,x, Ad2,x – atitinkamo „x“ “ lango, stoglangio, švieslangio, kitos skaidrios atitvaros, išorinių įėjimo durų ir vartų plotas (m2). Nustatomas pagal Reglamento 7 priedo reikalavimus.

2.13 lentelė

Langų, stoglangių, švieslangių, išorinių įėjimo durų ir vartų skaičiuojamosios oro skverbties Gwd, Ggw, Gbw,  Gd1  ir Gd2 (m3/(m2×h)) vertės esant 100 Pa slėgių skirtumui

Langų orinio laidžio klasė [3.34]

1

2

3

4

Langų oro skverbtis Gwd, m3/(m2×h)

50

27

10

3

Stoglangių orinio laidžio klasė [3.34]

1

2

3

4

Stoglangių oro skverbtis Ggw, m3/(m2×h)

50

27

10

3

Švieslangių orinio laidžio klasė [3.32]

A1

A2

A3

A4

AE

Švieslangių oro skverbtis* Gbw,m3/(m2×h)

1,1

0,72

0,55

0,45

Išorinių įėjimo durų orinio laidžio klasė [3.34]

1

2

3

4

Išorinių įėjimo durų oro skverbtis Gd1, m3/(m2×h)

50

27

10

3

Vartų orinio laidžio klasė [3.33]

1

2

3

4

5

Vartų oro skverbtis Gd2, m3/(m2×h)

38

19

9,5

4,8

2,4

* - AE orinio laidžio klasės švieslangių oro skvergtis apskaičiuojama pagal pateiktą lentelėje formulę, kurioje dydis PAE – tai gamintojo deklaracijoje ar švieslangio bandymų protokole nurodytas slėgis (Pa), kuriam esant nustatyta AE orinio laidžio klasė.

2.14 lentelė

Vidutiniai mėnesio vėjo greičiai vwind (m/s)

Metų mėnesio numeris

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

vwind

4,1

3,8

3,8

3,5

3,2

3,0

2,9

2,7

3,2

3,6

4,0

3,9

 

27. Vidutinis mėnesio į patalpas per valandą infiltruojamas išorės oro kiekis dėl išorinių įėjimo durų varstymo pastato šildomo ploto vienetui  νdo,m (m3/m²·h) apskaičiuojamas taip:

 

;

 

(2.97)

čia:    Vo atidarant duris į patalpas patenkantis oro kiekis (m³). Priimama Vo =1,5 m³;

Ao – plotas vienam žmogui (m²/žmogui). Imamas iš 2.4 lentelės;

kd1 – pataisos koeficientas, įvertinantis išorinių įėjimo durų varstymo dažnumą įvairios paskirties pastatuose, imamas iš 2.15 lentelės. Koeficientas nusako apibūdina durų atidarymų dažnį per parą, susijusį su vienu pastate esančiu žmogumi ((kartai per parą)/žmogui);

kd2 – pataisos koeficientas, įvertinantis išorinių įėjimo durų tipą. Koeficiento vertė parenkama iš 2.16 lentelės pagal pastato išorinių įėjimo durų tipą: pagal duris, per kurias dažniausiai vaikštoma, arba pagal duris, kurios apibendrintai atitinka visų pastato išorinių įėjimo durų tipą;

h – pastato aukštis (m), t. y. atstumas nuo grunto paviršiaus iki aukščiausiai pastate esančių šildomų patalpų lubų aukščiausio taško.

 

2.15 lentelė

Pataisos koeficiento durims kd1 vertės

 

Pastato paskirtis

 

kd1

Gyvenamosios paskirties vieno ir dviejų butų pastatai (namai)

7

Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

7

Administracinės paskirties pastatai

10

Mokslo paskirties pastatai

5

Gydymo paskirties pastatai

14

Maitinimo paskirties pastatai

14

Prekybos paskirties pastatai

2

Sporto paskirties pastatai, išskyrus baseinus

9

Baseinai

7

Kultūros paskirties pastatai

3

Garažų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai

5

Sandėliavimo paskirties pastatai

5

Viešbučių paskirties pastatai

7

Paslaugų paskirties pastatai

18

Transporto paskirties pastatai

50

Poilsio paskirties pastatai

10

Specialiosios paskirties pastatai

5

 

2.16 lentelė

Pataisos koeficiento durims kd2 vertės

 

Išorinių įėjimo durų tipo apibūdinimas

 

kd2

Vienerios durys be tambūro tarp patalpų ir išorės

1

Vienerios durys be tambūro tarp patalpų ir nešildomų koridorių

0,9

Dvejos durys tarp patalpų ir išorės + tambūro nėra

1,1

Dvejos durys tarp patalpų ir nešildomų koridorių + tambūro nėra

1

Dvejos durys tarp patalpų ir išorės + tambūras tarp jų + durų mechaninių uždarymo įtaisų nėra

0,8

Dvejos durys tarp patalpų ir išorės + tambūras tarp jų + vienų durų mechaninis uždarymo įtaisas

0,65

Dvejos durys tarp patalpų ir išorės + tambūras tarp jų + abiejų durų mechaniniai uždarymo įtaisai

0,5

Dvejos durys tarp patalpų ir nešildomų koridorių + tambūras tarp jų

0,5

Automatinės vienerios durys be tambūro

0,9

Automatinės+mechaniškai varstomos be durų mechaninių uždarymo įtaisų durys + tambūras tarp jų

0,5

Automatinės+mechaniškai varstomos su durų mechaniniais uždarymo įtaisais durys + tambūras tarp jų

0,4

Trejos durys su tambūrais tarp jų

0,4

Dvejos automatinės durys su tambūru tarp jų

0,3

Sukamosios durys

0,75

Durys su oro užuolaida

0,1

 

28. Šilumos nuostolių dėl pastato vėdinimo, susijusių su energijos poreikiais pastatui šildyti, skaičiavimuose turi būti įvertintos šios pastato vėdinimo sistemos:

-     natūralaus vėdinimo sistema;

-     mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema be į patalpas tiekiamo oro pašildymo;

-     mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema su į patalpas tiekiamo oro pašildymu;

-     mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema be į patalpas tiekiamo oro pašildymo;

-     mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema su į patalpas tiekiamo oro pašildymu.

 

28.1. Kiekvieno mėnesio „m“ norminiai QN.H.vent,m (kWh/(m2×mėn))  ir atskaitiniai QR.H.vent,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules:

 

;

 

(2.98)

čia:     vo – išorės oro kiekis 1 m2 pastato vėdinimui (m3/(m2×h)). Imamas iš 2.4 lentelės.

νN.do,m  – norminis (taip pat ir atskaitinis)  per atitinkamą „m“ mėnesį į patalpas per valandą infiltruojamas išorės oro kiekis dėl išorinių įėjimo durų varstymo (m3/m²·h). Apskaičiuojamas pagal (2.97) formulę, priimant, kad pastato išorinių įėjimo durų tipas „dvejos durys tarp patalpų ir išorės + tambūras tarp jų + durų mechaninių uždarymo įtaisų nėra“ (žr. 2.16 lentelę).

 

28.2. Jei dėl oro infiltracijos ir išorinių įėjimo durų varstymo į pastato vidų patenkantis išorės oro kiekis mažesnis už norminį oro kiekį pastato vėdinimui, t.y. jei νinf,m+νdo,m <vo, kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji QH.vent,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami pagal formules [3.22]:

 

;

 

(2.99)

čia:       QH.vent.nv,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato natūralaus vėdinimo sistemose (kWh/(m²·mėn)). Apskaičiuojami pagal (2.100) formulę;

QH.vent.mv,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemose, kuriose nėra oro pašildymo (kWh/(m²·mėn)). Apskaičiuojami pagal (2.101) formulę;

QH.vent.mvH,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemose, kuriose yra oro pašildymas (kWh/(m²·mėn)). Apskaičiuojami pagal (2.102) formulę;

QH.vent.re,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato vėdinimo su rekuperacija sistemose, kuriose nėra oro pašildymo (kWh/(m²·mėn)). Apskaičiuojami pagal (2.103) formulę;

QH.vent.reH,m – skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai pastato vėdinimo su rekuperacija sistemose, kuriose yra oro pašildymas (kWh/(m²·mėn)). Apskaičiuojami pagal (2.104) formulę.

 

 

;

 

(2.100)

 

 

;

 

(2.101)

 

 

;

 

(2.102)

 

 

;

 

(2.103)

 

 

;

 

(2.104)

 

 

čia:       vo – išorės oro kiekis 1 m2 pastato vėdinimui (m3/(m2×h)). Imamas iš 2.4 lentelės;

Anv – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos natūralaus vėdinimo sistemos (m2);

Amv – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kuriose nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

Amv,x –pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

AmvH – pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kuriose yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

AmvH,x – pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistema, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

Are –pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kuriose nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

Are,x –pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo (m2);

AreH –pastato šildomas plotas, kuriame įrengtos mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemosa, kuriose yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

AreH,x –pastato šildomas plotas, kuriame įrengta atitinkama „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas (m2);

hre,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje nėra į patalpas tiekiamo oro pašildymo, skaičiuojamasis šios sistemos šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imama hre,x=0,65;

hreH,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, skaičiuojamasis šios sistemos šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imama hreH,x=0,65;

hmvH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imamas iš 2.17 lentelės;

hreH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imamas iš 2.17 lentelės.

 

Jei vėdinimo sistemoje įrengti du nuosekliai sujungti rekuperatoriai su šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientais ηr1 ir ηr2, tokios rekuperacinės sistemos šilumos sugrąžinimo naudingumo koeficientas ηr apskaičiuojamas taip [3.22]:

.

(2.105)

 

Pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemų, kuriose yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai QH1.vent.mvH,m (kWh/(m²·mėn)), kuriuos turi padengti pastato šildymo sistema, apskaičiuojami taip:

.

(2.106)

 

Pastato vėdinimo su rekuperacija sistemų, kuriose yra oro pašildymas, skaičiuojamieji mėnesiniai šilumos nuostoliai QH1.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn)), kuriuos turi padengti pastato šildymo sistema, apskaičiuojami taip:

.

(2.107)

 

28.3. Jei dėl oro infiltracijos ir išorinių įėjimo durų varstymo į pastato vidų patenkantis išorės oro kiekis didesnis arba lygus norminiam oro kiekiui pastato vėdinimui, t.y. jei νinf,m+νdo,mvo, bet kurios vėdinimo sistemos mėnesinis šilumos poreikis toks pat, todėl atskirų vėdinimo sistemų šilumos poreikiai neskaičiuojami. Šiuo atveju, kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji QH.vent,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos poreikiai pastato vėdinimui, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui šildyti, apskaičiuojami taip:

.

(2.108)

 

29. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamieji QC.vent,m (kWh/(m2×mėn)) šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo, pagal kuriuos skaičiuojami energijos poreikiai pastatui vėsinti, apskaičiuojami taip:

-  jei νinf,m+νdo,m <vo,

;

(2.109)

-  jei νinf,m+νdo,m ³vo,

.

(2.110)

 

 

xii. Vėdinimo sistemų su oro pašildymu mėnesinių šiluminės energijos sąnaudų pastatui šildyti skaičiavimas

 

30. Atitinkamos „x“ pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemos, kurioje yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.mvH,m,x (kWh/(m²·mėn)) apskaičiuojamos taip:

 

;

 

(2.111)

 

čia:       hmvH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imamas iš 2.17 lentelės;

 

Visų pastato mechaninio vėdinimo be rekuperacijos sistemų, kuriose yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.mvH,m (kWh/(m²·mėn)) apskaičiuojamos taip:

 

.

 

(2.112)

 

31. Atitinkamos „x“ pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn)) apskaičiuojamos taip:

 

;

 

(2.113)

čia:       hreH.air,x – atitinkamos „x“ mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemos, kurioje yra į patalpas tiekiamo oro pašildymas, oro pašildymui naudojamo šilumos šaltinio skaičiuojamasis naudingumo koeficientas, vieneto dalys. Nesant duomenų, imamas iš 2.17 lentelės.

 

Visų pastato mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistemų, kuriose yra oro pašildymas, skaičiuojamosios mėnesinės šiluminės energijos sąnaudos į pastato vidų tiekiamam išorės orui sušildyti iki patalpų temperatūros QH2.vent.reH,m (kWh/(m²·mėn)) apskaičiuojamos taip:

.

(2.114)

 

2.17 lentelė

Šilumos šaltinių, naudojamų mechaninėse vėdinimo sistemose išorės orui pašildyti, skaičiuojamųjų naudingumo koeficientų hmvH.air ir hreH.air vertės

Šilumos šaltinio apibūdinimas

hmvH.air ,

hreH.air

Šilumos tinklai

1

Dujinis katilas

0,94

Skysto kuro katilas

0,87

Kieto kuro katilas

0,85

Šildymas elektra

1

Šiluminis siurblys

hSPF*

* - sezoninis naudingumo koeficientas (SPF) pagal LST EN 15450:2008 [3.35]. Imamas iš šiluminio siurblio techninės dokumentacijos, o nesant duomenų, imamas iš 2.18 lentelės.

2.18 lentelė

Šiluminių siurblių skaičiuojamųjų sezoninių naudingumo koeficientų hSPF vertės

Šiluminio siurblio apibūdinimas

hSPF

Šiluminis siurblys, kai energija imama iš oro

3,0 

Šiluminis siurblys, kai energija imama iš grunto

4,0

Šiluminis siurblys, kai energija imama iš vandens

4,5

 

 

XIII. Pastato savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas

 

32. Atitinkamo mėnesio „m“ pastato norminiai HN.H.p,m (W/K), atskaitiniai HR.H.p,m (W/K) ir skaičiuojamieji HH.p,m (W/K) savitieji šilumos nuostoliai, kurie turi būti įvertinti energijos poreikių pastatui šildyti skaičiavimuose, nustatomi taip:

 

,

 

(2.115)

 

 

,

 

(2.116)

 

 

,

 

(2.117)

 

 

,

 

(2.118)

 

 

,

 

(2.119)

 

 

;

 

(2.120)

čia:      QN.H.w,m, QR.H.w,m, QH.w,m – apskaičiuojama atitinkamai pagal (2.7), (2.8) ir (2.9) formules

(kWh/(m2·mėn));

QN.H.r,m, QR.H.r,m, QH.r,m – apskaičiuojama atitinkamai pagal (2.11), (2.12) ir (2.13) formules (kWh/(m2·mėn));

QN.H.ce,m, QR.H.ce,m, QH.ce,m – apskaičiuojama atitinkamai pagal (2.15), (2.16) ir (2.17) formules (kWh/(m2·mėn));

QN.H.fg,m, QR.H.gf,m, QH.fg,m – apskaičiuojama atitinkamai pagal (2.19), (2.20) ir (2.21) formules (kWh/(m2·mėn));

QN.H.wda,m, QR.H.wda,m, QH.wda,m – apskaičiuojama atitinkamai pagal (2.83), (2.84) ir (2.85) formules (kWh/(m2·mėn));

QN.H.d,m, QR.H.d,m, QH.d,m – apskaičiuojama atitinkamai pagal (2.87), (2.88) ir (2.89) formules (kWh/(m2·mėn));

QN.H.Ψ,m, QR.H.Ψ,m, QH.Ψ,m – apskaičiuojama atitinkamai pagal (2.91), (2.92) ir (2.93) formules (kWh/(m2·mėn)).

 

33. Atitinkamo mėnesio „m“ pastato norminiai HC.H.p,m (W/K), atskaitiniai HC.H.p,m (W/K) ir skaičiuojamieji HC.p,m (W/K) savitieji šilumos nuostoliai, kurie turi būti įvertinti energijos sąnaudoms pastatui vėsinti skaičiavimuose, nustatomi taip:

 

 

,

 

(2.121)

 

 

;

 

(2.122)

čia:      QC.w,m – apskaičiuojama pagal (2.10) formulę (kWh/(m2·mėn));

QC.r,m – apskaičiuojama pagal (2.14) formulę (kWh/(m2·mėn));

QC.ce,m – apskaičiuojama pagal (2.18) formulę (kWh/(m2·mėn));

QC.fg,m – apskaičiuojama pagal (2.23) formulę (kWh/(m2·mėn));

QC.wda,m – apskaičiuojama pagal (2.86) formulę (kWh/(m2·mėn));

QC.d,m – apskaičiuojama pagal (2.90) formulę (kWh/(m2·mėn));

QC.Ψ,m – apskaičiuojama pagal (2.94) formulę (kWh/(m2·mėn)).

 

 

XIV. Mėnesinių Elektros energijos sąnaudų skaičiavimas

 

34. Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai turi būti apskaičiuotos taip:

34.1. skaičiuojant mėnesines pastato elektros energijos sąnaudas, turi būti įvertintos elektrinės įrangos pastato šildomose patalpose energijos sąnaudos, elektros energijos sąnaudos šildomų patalpų apšvietimui, elektros energijos sąnaudos ne šildomame pastato plote kitoms su pastato paskirtimi susijusioms reikmėms, pastato mechaninių vėdinimo sistemų ventiliatorių elektros energijos sąnaudos, elektros energijos sąnaudos pastatui vėsinti ir fotovoltiniuose Saulės kolektoriuose bei vėjo elektrinėse pagaminta ir pastate suvartota elektros energija;

34.2. kiekvieno mėnesio „m“ norminės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QN.PRn.E,m (kWh/(m²×mėn)) apskaičiuojamos taip:

;

(2.123)

čia: 12 – mėnesių kiekis metuose;

yE – metinis elektros energijos suvartojimas pastato šildomo ploto vienetui (kWh/(m²×metai)). Imamas iš 2.4 lentelės;

fN.PRn.E – norminis neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai.  Faktoriaus vertė imama iš 2.19 lentelės 11 eilutės (elektros įvairių gamybos būdų vidurkis).

 

34.3. Kiekvieno mėnesio „m“ atskaitinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QR.PRn.E,m (kWh/(m²×mėn)) apskaičiuojamos taip:

;

(2.124)

čia:     fR.PRn.E – atskaitinis neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Imama fR.PRn.E =2,8.

 

34.4. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m (kWh/(m²×mėn)) apskaičiuojamos taip:

- jeigu pastate naudojama iš bendrų elektros tinklų tiekiama elektros energija arba elektros energija iš Saulės kolektorių ir vėjo elektrinių tiekiama viso pastato elektros sistemai,

;

(2.125)

 

 

- jeigu atskirose pastato zonose įrengtos autonominės (viena nuo kitos atskirtos) elektros sistemos, (2.125) formulės dešinėje pusėje esančių dedamųjų skaičiavimai turi būti atlikti ne pastato šildomo ploto Ap (m²) vienetui, bet kiekvienos zonos „z“ ploto  AE,z (m²) vienetui. Kiekvienoje pastato zonoje „z“  turi būti apskaičiuotos  kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m,z (kWh/(m²·mėn)), o viso pastato skaičiuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijai QPRn.E,m (kWh/(m²·mėn)) turi būti apskaičiuotos taip:

;

(2.126)

 

 

čia:     fPRn.E – neatsinaujinančios pirminės energijos faktorius elektros energijai. Imama iš 2.19 lentelės;

QE.Eq,m – apskaičiuojama pagal 35 punkto reikalavimus;

QE.lg,m – apskaičiuojama pagal 36 punkto reikalavimus;

QE.e,m – apskaičiuojama pagal 37 punkto reikalavimus;

QE.vent,m – apskaičiuojama pagal 38 punkto reikalavimus;

QC.E,m – apskaičiuojama pagal (2.417) formulę;

QE.SK+WE+HE.m – vėjo elektrinėse, hidroelektrinėse ir Saulės kolektoriuose pagamintos elektros energijos sąnaudos pastate (kWh/(m²×mėn)). Apskaičiuojamas pagal (2.413) formulę;

QE.PRn.SK+WE+HE.m – vėjo elektrinių, hidroelektrinių ir Saulės kolektorių neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos elektros energijos gamybai (kWh/(m²×mėn)). Apskaičiuojamos pagal (2.414) formulę.

 

2.19 lentelė

Energijos gamybai naudojamų energijos šaltinių neatsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPRn  (vnt), atsinaujinančios pirminės energijos faktoriaus fPR,r  (vnt)   ir CO2 emisijų faktoriaus MCO2 (kgCO2/kWh) vertės

Eil.

Nr.

Energijos šaltinis

fPRn,

vnt

fPRr,

vnt

MCO2, kgCO2/kWh

1

Mazutas

1,1

0

0,28

2

Orimulsija

1,1

0

0,29

3

Dyzelinas, krosninis skystas kuras, skalūnų alyva

1,1

0

0,27

4

Suskystintos dujos

1,1

0

0,23

5

Tepalai

1,1

0

0,34

6

Durpės

1,1

0

0,37

7

Akmens anglis

1,2

0

0,34

8

Biokuras (mediena, šiaudai, biodujos, bioalyva ir kt.)

0,1

1

0

9

Gamtinės dujos

1,1

0

0,2

10

Elektra, gaminama hidroelektrinėse

0,5

1

0,007

11

Elektros įvairių gamybos būdų vidurkis

2,8

0

0,6

12

Fotovoltiniai Saulės kolektoriai

0,7

1

0

13

Vandenį šildantys Saulės kolektoriai

0,2

1

0

14

Vėjo elektrinės

0,3

1

0

15

Šiluma iš šilumos tinklų (Lietuvos vidurkis)

1,3

0,26

0,29

16

Šiluma iš UAB „Birštono šiluma“ šilumos tinklų

0,52

1,19

0,097

17

Šiluma iš UAB „Fortum Švenčionių energija“ šilumos tinklų

0,43

1,01

0,070

18

Šiluma iš UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,23

1,60

0,017

19

Šiluma iš UAB „Lazdijų šiluma“ šilumos tinklų

0,19

1,37

0,014

20

Šiluma iš UAB „Molėtų šiluma“ šilumos tinklų

0,22

1,42

0,020

21

Šiluma iš UAB „Raseinių šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,48

1,33

0,104

22

Šiluma iš UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,24

1,71

0,022

23

Šiluma iš UAB „Šilutės šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,51

1,20

0,122

24

Šiluma iš UAB „Širvintų šiluma“ šilumos tinklų

0,21

1,13

0,019

25

Šiluma iš UAB „Tauragės šilumos tinklai“ šilumos tinklų

0,40

1,18

0,082

26

Šiluma iš UAB „Varėnos šiluma“ šilumos tinklų

0,33

1,41

0,058

 

35. Kiekvieno mėnesio „m“ pastato šildomose patalpose esančios įrangos norminės QN.E.eq,m (kWh/(m²×mėn)), atskaitinės QR.E.eq,m (kWh/(m²×mėn)) ir skaičiuojamosios elektros energijos sąnaudos QE.eq,m (kWh/(m²×mėn)) apskaičiuojamos taip:

;

(2.127)

 

 

čia: 12 – mėnesių kiekis metuose;

0,5 – elektros energijos dalis nuo bendro elektros suvartojimo pastato šildomose patalpose, prietaisams;

fE – elektros energijos dalis, sunaudojama pastato šildomose patalpose. Imama iš 2.4 lentelės;

yE – metinis elektros energijos suvartojimas pastato šildomo ploto vienetui (kWh/(m²×metai)). Imamas iš 2.4 lentelės.

 

36. Kiekvieno mėnesio „m“ skaičiuojamosios QE.lg,m  (kWh/(m²×mėn)) elektros energijos sąnaudos šildomų patalpų apšvietimui [3.29] apskaičiuojamos taip:

;

(2.128)

 

 

čia:     0,5 – elektros energijos dalis nuo bendro elektros suvartojimo pastato šildomose patalpose, naudojama apšvietimui;

km – koeficientas, apibūdinantis elektros energijos patalpų apšvietimui naudojimą atitinkamą metų mėnesį. Imamas iš 2.20 lentelės;

25,89 – mėnesinių koeficientų km suma;

fE – elektros energijos dalis, naudojama pastato šildomose patalpose. Imama iš 2.4 lentelės;

yE – metinis elektros energijos suvartojimas pastato ploto vienetui (kWh/(m²×metai)). Imamas iš 2.4 lentelės;

Ap,x – pastato patalpų plotas, kuriose įrengta atitinkama „x“ patalpų apšvietimo įranga (m²);

ηE,xatitinkamos „x“ patalpų apšvietimo įrangos efektyvumo rodiklis (lm/W). Imama iš apšvietimo įrangos techninės dokumentacijos, o nesant duomenų, imama iš 2.21 lentelės.

 

Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.E.lg,m (kWh/(m²×mėn)) ir atskaitinės QR.E.lg,m (kWh/(m²×mėn)) elektros energijos sąnaudos šildomų patalpų apšvietimui apskaičiuojamos pagal (2.128) formulę, imant ηE=15.

 

2.20 lentelė

Koeficientų km vertės skirtingais metų mėnesiais

Metų mėnesio numeris

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

km

3,1

2,52

2,06

1,73

1,51

1,41

1,45

1,63

1,92

2,33

2,9

3,33

 

2.21 lentelė

Rodiklio ηE vertės

Patalpų apšvietimo įrangos apibūdinimas

ηE,

lm/W

Šviestuvai su kaitrinėmis lempomis

15

Šviestuvai su halogeninėmis ar liuminescencinėmis (tame tarpe „taupiomis“) lempomis

50

Šviestuvai su šviesos diodų (LED) lempomis

150

 

37. Kiekvieno mėnesio „m“ norminės QN.E.e,m (kWh/(m²×mėn)), atskaitinės QR.E.e,m (kWh/(m²×mėn)) ir skaičiuojamosios QE.e,m  (kWh/(m²×mėn)) elektros energijos sąnaudos ne šildomame pastato plote kitoms su pastato paskirtimi susijusioms reikmėms apskaičiuojamos taip: