VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO nR. B1-216 „dĖL alkoholio kontrolės ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto IR alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo FORMŲ patvirtinimo BEI alkoholio kontrolės ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO komisijos SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. rugpjūčio 14 d. Nr. B1-605

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 2, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 181, 182, 22, 26, 28, 29, 34, 341, 36, 41 straipsnių, ketvirtojo skirsnio pavadinimo bei priedo pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo 183 straipsniu ir 15 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu (Žin., 2012, Nr. 78-4025) ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 (Žin., 2000, Nr. 53-1537; 2011, Nr. 70-3314), 20.2 ir 20.3 punktais:

1. Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“ (Žin., 2012, Nr. 34-1692) patvirtintus:

1.1. Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašą ir jo 2 punktą išdėstau taip:

2. Aprašo nuostatos taikomos įmonėms, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams, užsienio juridinių asmenų atstovybėms Lietuvos Respublikoje (toliau – ūkio subjektai).“;

1.2. Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto formą ir joje įrašau vietoje žodžių „Juridinis asmuo, užsienio juridinio asmens filialas ar atstovybė (toliau – ūkio subjektas)“ žodžius „Įmonė, Europos juridinis asmuo ar jo filialas, užsienio juridinio asmens atstovybė Lietuvos Respublikoje (toliau – ūkio subjektas)“;

1.3. Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formą ir joje įrašau vietoje žodžių „juridinio asmens, užsienio juridinio asmens filialo ar atstovybės (toliau – ūkio subjektas)“ žodžius „įmonės, Europos juridinio asmens ar jo filialo, užsienio juridinio asmens atstovybės Lietuvos Respublikoje (toliau – ūkio subjektas)“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

Direktorius                                                                                                Jonas Milius