LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. RUGSĖJO 14 d. įsakymo Nr. 3D-412 „DĖL DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO IR PALŪKANŲ UŽ KREDITUS, SUTEIKTUS SU UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDO GARANTIJA, KOMPENSAVIMO ŽUVININKYSTĖS SEKTORIUI“ pakeitimo

 

2012 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 3D-652

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. 3D-412 „Dėl dalies garantinio užmokesčio ir palūkanų už kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo žuvininkystės sektoriui“ (Žin., 2007, Nr. 99‑4015; 2009, Nr. 132-5766) ir išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ (Žin., 1997, Nr. 79-2009; 2011, Nr. 132-6283) 2.16 ir 2.17 punktais ir 2007 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 875/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1860/2004 (OL 2007 L 193, p. 6),“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintas Dalies garantinio užmokesčio už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisykles išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintose Dalies palūkanų už kreditus, suteiktus žuvininkystės sektoriui su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklėse įrašau 1 ir 6 punktuose vietoj žodžių „Specialiosios kaimo rėmimo programos“ žodžius „valstybės biudžeto“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA                                                       SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos            Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2012-07-24 raštu Nr. ((1.16-02030-5K-               2012-07-19 raštu Nr. (9.8-25)6V-1535

1214716)6K-1206390


patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-412

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-652

redakcija)

 

dalies Garantinio užmokesčio UŽ UAB ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Dalies garantinio užmokesčio už UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas garantijas žuvininkystės sektoriui kompensavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2007 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 875/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis valstybės pagalbai žuvininkystės sektoriuje ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1860/2004 (OL 2007 L 193, p. 6), ir reglamentuoja nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriuje, kompensuojant dalį garantinio užmokesčio, kurį žuvininkystės sektoriaus įmonės, užsiimančios žuvininkystės produktų gamyba, perdirbimu ir (ar) prekyba (toliau – žuvininkystės sektoriaus įmonės), moka uždarajai akcinei bendrovei Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už garantijos suteikimą kredito įstaigoms dėl teikiamų kreditų ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl teikiamų finansinės nuomos (lizingo) paslaugų (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

 

II. pagalbos SUTEIKIMO SĄLYGOS

 

2. Pagal šias taisykles, nepažeidžiant reglamento (EB) Nr. 875/2007 1 straipsnio ir 3 straipsnio 2 dalies nuostatų, 80 proc. garantinio užmokesčio kompensuojama:

2.1. žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams, skirtiems žuvininkystės produktų, išvardytų 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1258/2010 (OL 2010 L 343, p. 6) 1 straipsnyje (toliau – žuvininkystės produktai), gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai;

2.2. žuvininkystės sektoriaus įmonėms, lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, skirtus žuvininkystės produktų gamybai, perdirbimui ir (ar) prekybai.

3. Atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinio užmokesčio dalis gali būti mažinama.

4. Garantinis užmokestis nekompensuojamas žuvininkystės sektoriaus įmonėms, imančioms iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams ir (ar) lizingu perkančioms naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, kuriems įgyvendinti ir (ar) įsigyti teikiama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. C/2007/6703, investicines priemones.

5. Dalis garantinio užmokesčio taisyklių 2 punkte nurodytoms žuvininkystės sektoriaus įmonėms (toliau – subjektai) kompensuojama, jei pagal 2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008, skelbiančio tam tikrų rūšių pagalbą, suderinamą su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL 2008 L 214, p. 3), I priedą jie laikomi maža ar vidutine įmone ir jei jie nėra sunkumus patirianti įmonė, kaip apibrėžta Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (2004/C 244/02) (OL 2004 C244, p. 2) 2.1 dalyje.

6. Vykdant taisyklių 2.1 punkte nurodytus investicinius projektus bei įsigyjant taisyklių 2.2 punkte nurodytą naują (nenaudotą) gamybinę įrangą ir (ar) naujus (nenaudotus) įrenginius, turi būti siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų: didinti žuvininkystės produktų kokybę ir vertę, pagerinti darbo, higienos, žmonių ar gyvūnų sveikatos sąlygas, sumažinti neigiamą ar padidinti teigiamą poveikį aplinkai, gaminti arba parduoti naujus produktus, taikyti naujas technologijas arba plėtoti novatoriškus gamybos metodus ir kt.

7. Pagalba subjektams teikiama, jei tenkinamos 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (OL 2006 L 223, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 387/2012 (OL 2012 L 129, p. 7), 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41 straipsnių nuostatos.

8. Skaičiuojant bendrą nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriuje dydį, turi būti vadovaujamasi reglamento (EB) Nr. 875/2007 3 straipsnio nuostatomis.

 

III. ADMINISTRAVIMO PROCEDŪROS

 

9. Subjektai, norintys gauti pagalbą, kredito įstaigai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei pateikia:

9.1. žuvininkystės sektoriaus įmonių garantinio užmokesčio kompensavimo prašymą (prašymų formos skelbiamos Bendrovės interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt) (toliau – prašymas), kuriame:

9.1.1. pateikia informaciją apie bet kokią kitų institucijų tam pačiam investiciniam projektui įgyvendinti ir (ar) tai pačiai naujai (nenaudotai) gamybinei įrangai ir (ar) naujiems (nenaudotiems) įrenginiams įsigyti suteiktą (pagal priimtą sprendimą planuojamą suteikti) paramą. Jei subjektas į kitas institucijas dėl paramos tam pačiam investiciniam projektui ir (ar) tai pačiai naujai (nenaudotai) gamybinei įrangai ir (ar) naujiems (nenaudotiems) įrenginiams įsigyti nesikreipė, patvirtina tai prašyme;

9.1.2. pateikia kitus duomenis, reikalingus įvertinti jų atitiktį šiose taisyklėse nustatytoms pagalbos teikimo sąlygoms, išskyrus taisyklių 9.2 punkte nurodytą informaciją;

9.2. informaciją, reikalingą įvertinti subjekto atitiktį taisyklių 5 punkte nurodytiems reikalavimams.

10. Bendrovė, gavusi iš kredito įstaigos ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovės dokumentus dėl garantijos suteikimo ir pagalbos subjektui skyrimo:

10.1. pagal subjektų pateiktus dokumentus ir informaciją, nurodytus taisyklių 9 punkte, įvertina subjekto tinkamumą pagalbai gauti;

10.2. apskaičiuoja už garantijos suteikimą mokėtiną garantinio užmokesčio dydį;

10.3. vadovaudamasi šių taisyklių 2 punktu apskaičiuoja subjektui galimą skirti pagalbos sumą;

10.4. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Žin., 2005, Nr. 9-282), ir Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1S-111 (Žin., 2005, Nr. 118-4301) (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklės), patikrina informaciją apie visą per einamuosius ir dvejus ankstesnius subjekto mokestinius metus gautą nereikšmingą (de minimis) pagalbą žuvininkystės sektoriuje ir ar bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriuje suma, pridėjus pagal šias taisykles mokėtiną pagalbos dydį, neviršija leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos žuvininkystės sektoriuje dydžio.

11. Sprendimą dėl garantijos suteikimo, garantinio užmokesčio dydžio ir pagalbos jos prašantiems subjektams skyrimo ar neskyrimo priima Bendrovės valdyba. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, subjektas tampa pagalbos gavėju.

12. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

12.1. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos registravimo taisyklėmis, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo pateikia Suteiktos valstybės pagalbos registrui informaciją apie pagalbos gavėjui suteiktą pagalbą;

12.2. per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo raštu informuoja pagalbos gavėją ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos apie pagalbos gavėjui skiriamos pagalbos dydį ir pobūdį, pateikdama nuorodą į reglamentą, pagal kurį pagalba teikiama.

13. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą pagalbos gavėjui.

14. Pagalbos gavėjui sumokėjus nekompensuojamą garantinio užmokesčio dalį, Bendrovė suteikia garantiją kredito įstaigai ir (ar) finansinės nuomos (lizingo) bendrovei ir pateikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Ministerija) Finansų ir biudžeto departamentui pažymą apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti (1 priedas) ir (ar) pažymą apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti (2 priedas).

15. Ministerijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – Buhalterinės apskaitos skyrius), atsižvelgdamas į raštu iš Ministerijos Finansų ir biudžeto departamento gautą išvadą bei vadovaudamasis Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 195 (Žin., 2000, Nr. 65-1976; 2007, Nr. 90-3604), per 5 darbo dienas parengia mokėjimo paraišką Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui dėl pagalbos lėšų pervedimo į Bendrovės sąskaitą.

16. Pagalbos gavėjui pateikus prašymą, Bendrovė išduoda pažymą apie jam suteiktą pagalbą.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

17. Pagalbos gavėjai, gavę pagalbą pagal šias taisykles neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Siekiant viešo ir skaidraus pagalbos panaudojimo, Ministerijai pavedus, gali būti skelbiami pagalbos gavėjų, kuriems iš valstybės biudžeto skirta pagalba, sąrašai ir skirtos sumos.

20. Bendrovė privalo saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus ne trumpiau kaip 10 metų, skaičiuojant nuo dienos, kai pagal šias taisykles buvo skirta paskutinė individuali pagalba.

_________________


Dalies garantinio užmokesčio už UAB Žemės

ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas

garantijas žuvininkystės sektoriui

kompensavimo taisyklių

1 priedas

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3D-652

redakcija)

 

(Pažymos apie lėšų poreikį kreditų gavėjų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ KREDITŲ GAVĖJŲ GARANTINIO UŽMOKESČIO DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Bendrovės valdybos sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Kredito suma, Lt

Garantijos suma, Lt

Garantinio užmokesčio dydis, proc.

Garantinio užmokesčio suma, Lt

Kompensuotina garantinio užmokesčio dalis, Lt

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A. V.

 

Vyr. buhalteris

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

_________________


Dalies garantinio užmokesčio už UAB Žemės

ūkio paskolų garantijų fondo suteiktas

garantijas žuvininkystės sektoriui

kompensavimo taisyklių

2 priedas

 

(Pažymos apie lėšų poreikį lizingu perkančių subjektų garantinio užmokesčio daliai kompensuoti forma)

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ŽEMĖS ŪKIO PASKOLŲ GARANTIJŲ FONDAS

 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Finansų ir biudžeto departamentui

 

PAŽYMA

APIE LĖŠŲ POREIKĮ LIZINGU PERKANČIŲ SUBJEKTŲ GARANTINIO UŽMOKESČIO DALIAI KOMPENSUOTI

 

__________ Nr. _____

(data)

 

____________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Bendrovės valdybos sprendimas dėl garantijos suteikimo (data, protokolo Nr.)

Finansinės nuomos (lizingo) sutartyje nurodyta kaina, Lt

Garantijos suma, Lt

Garantinio užmokesčio dydis, proc.

Garantinio užmokesčio suma, Lt

Kompensuotina garantinio užmokesčio dalis, Lt

Pastabos

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

A. V.

 

Vyr. buhalteris

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

 

_________________