PASAULINĖS METEOROLOGIJOS ORGANIZACIJOS

KONVENCIJA

 

Autentiškas tekstas1

 

Atsižvelgdamos į tvarios plėtros poreikį, taip pat poreikį mažinti gaivalinių nelaimių ir kitų su oru, klimatu ir vandeniu susijusių katastrofiškų įvykių sukeltą gyvybės ir turto praradimą ir išsaugoti aplinką ir pasaulio klimatą dabarties ir ateities žmonijos kartoms,

pripažindamos, kokia svarbi yra integruota tarptautinė meteorologinių, hidrologinių ir susijusių duomenų ir produktų stebėjimo, rinkimo, apdorojimo ir sklaidos sistema,

dar kartą patvirtindamos, kokia gyvybiškai svarbi yra nacionalinių meteorologijos, hidrometeorologijos ir hidrologijos tarnybų misija stebint ir perprantant orą ir klimatą ir teikiant meteorologijos, hidrologijos ir susijusias paslaugas, kai reikia padėti patenkinti atitinkamus šalies poreikius, kurie būtinai turi apimti šias sritis:

a) gyvybės ir turto apsauga,

b) aplinkos apsauga,

c) indėlis į tvarią plėtrą,

d) meteorologijos, hidrologijos ir klimatologijos duomenų, įskaitant susijusius aplinkosaugos duomenis, ilgalaikio stebėjimo ir rinkimo skatinimas,

e) vidinių pajėgumų stiprinimo skatinimas,

f) tarptautinių įsipareigojimų vykdymas,

g) indėlis į tarptautinį bendradarbiavimą,

taip pat pripažindamos, kad narėms reikia dirbti kartu siekiant koordinuoti, standartizuoti ir tobulinti, teikiant pagalbą žmonių veiklai, keitimąsi meteorologine, klimatologine, hidrologine ir susijusia informacija, taip pat skatinti tokio keitimosi veiksmingumą,

atsižvelgdamos į tai, kad yra geriausia, jei meteorologijos sritį tarptautiniu lygiu koordinuoja viena atsakinga tarptautinė organizacija,

taip pat atsižvelgdamos į poreikį artimai bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, taip pat dirbančiomis hidrologijos, klimato ir aplinkos srityse,

Susitariančiosios Valstybės susitarė dėl šios Konvencijos:

 

I dalis

Įsteigimas

 

1 straipsnis

 

Šia Konvencija įsteigiama Pasaulinė meteorologijos organizacija (toliau – Organizacija).

 

II dalis

 

2 straipsnis

Tikslai

 

Organizacijos tikslai:

a) sudaryti sąlygas pasauliniam bendradarbiavimui steigiant meteorologinių stebėjimų, taip pat hidrologinių ir kitų su meteorologija susijusių geofizinių stebėjimų stočių tinklus ir skatinti meteorologines ir susijusias paslaugas teikiančių centrų steigimą ir eksploatavimą;

b) skatinti spartaus keitimosi meteorologine ir susijusia informacija sistemų kūrimą ir eksploatavimą;

c) skatinti meteorologinių ir susijusių stebėjimų standartizaciją ir užtikrinti bendrą stebėjimų ir statistikos skelbimą;

d) skatinti taikyti meteorologiją aviacijos, laivybos, vandens problemų sprendimo, žemės ūkio ir kitose žmonių veiklos srityse;

e) skatinti veiklą operatyviosios hidrologijos srityje ir glaudesnį meteorologinių ir hidrologinių tarnybų bendradarbiavimą; ir

f) skatinti tiriamąją ir mokomąją veiklą meteorologijos ir, kai tinkama, susijusiose srityse ir padėti koordinuoti tokią tiriamąją ir mokomąją veiklą tarptautiniu mastu.

 

III dalis

Narystė

 

3 straipsnis

Narės

 

Vadovaujantis šioje Konvencijoje nustatyta tvarka, Organizacijos narėmis gali tapti toliau išvardyti subjektai:

a) bet kuri valstybė, kuri buvo atstovaujama 1947 m. rugsėjo 22 d. Vašingtone (Kolumbijos apyg.) sušauktoje Tarptautinės meteorologijos organizacijos direktorių konferencijoje, kaip nurodyta prie šios Konvencijos pridedamame I priede, ir kuri pasirašo šią Konvenciją ir ją ratifikuoja pagal 32 straipsnį arba kuri prie šios Konvencijos prisijungia pagal 33 straipsnį;

b) bet kuri meteorologijos tarnybą turinti Jungtinių Tautų Organizacijos narė, prisijungdama prie šios Konvencijos pagal 33 straipsnį;

c) bet kuri visiškai už savo tarptautinių santykių plėtojimą atsakinga meteorologijos tarnybą turinti valstybė, kuri neįtraukta į šios Konvencijos I priedą ir kuri nėra Jungtinių Tautų Organizacijos narė, Organizacijos sekretoriatui pateikusi narystės prašymą, kuriam pritaria du trečdaliai Organizacijos narių, nurodytų šio straipsnio a, b ir c dalyse, prisijungdama prie šios Konvencijos pagal 33 straipsnį;

d) bet kuri prie šios Konvencijos pridedamame II priede įrašyta meteorologijos tarnybą turinti teritorija ar teritorijų grupė, valstybei ar valstybėms, atsakingai (-oms) už tokios teritorijos ar teritorijų grupės tarptautinius santykius, kuri (-ios) buvo atstovaujama (-os) 1947 m. rugsėjo 22 d. Vašingtone (Kolumbijos apyg.) sušauktoje Tarptautinės meteorologijos organizacijos direktorių konferencijoje, kaip nurodyta šios Konvencijos I priede, pritaikius šią Konvenciją tokiai teritorijai ar teritorijų grupei pagal 34 straipsnio a dalį;

e) bet kuri šios Konvencijos II priede neįrašyta meteorologijos tarnybą turinti teritorija ar teritorijų grupė, neatsakinga už savo tarptautinių santykių plėtojimą, kuriai ši Konvencija taikoma pagal 34 straipsnio b dalį, jei narystės prašymą pateikia už tokios teritorijos ar teritorijų grupės tarptautinių santykių plėtojimą atsakinga narė, o prašymui pritaria du trečdaliai Organizacijos narių, nurodytų šio straipsnio a, b ir c dalyse;

f) bet kuri Jungtinių Tautų Organizacijos administruojama meteorologijos tarnybą turinti globojama teritorija ar globojamų teritorijų grupė, kuriai Jungtinių Tautų Organizacija taiko šios Konvencijos 34 straipsnį.

Bet kokiame narystės prašyme būtina nurodyti, pagal kurią šio straipsnio dalį siekiama tapti Organizacijos nare.

 

IV dalis

Organizacija

 

4 straipsnis

 

a) Organizaciją sudaro:

1) Pasaulinis meteorologijos kongresas (toliau – Kongresas);

2) Vykdomoji taryba;

3) regioninės meteorologijos asociacijos (toliau – regioninės asociacijos);

4) techninės komisijos;

5) sekretoriatas.

b) Organizacija turi Prezidentą ir tris viceprezidentus, kurie taip pat yra Kongreso ir Vykdomosios tarybos Prezidentas ir viceprezidentai.

 

5 straipsnis

 

Sprendimus dėl Organizacijos veiklos ir jos reikalų priima Organizacijos narės.

a) Tokius sprendimus paprastai priima Kongresas savo sesijose.

b) Tačiau, išskyrus tais klausimais, kurie pagal šią Konvenciją priklauso išimtinei Kongreso kompetencijai, sprendimus susirašinėdamos taip pat gali priimti Organizacijos narės, kai tarp Kongreso sesijų reikia skubiai imtis veiksmų. Toks balsavimas susirašinėjant rengiamas generaliniam sekretoriui gavus daugumos Organizacijos narių prašymą arba jei taip nusprendžia Vykdomoji taryba.

Balsavimas rengiamas vadovaujantis šios Konvencijos 11 ir 12 straipsniais ir Bendruoju reglamentu (toliau – Reglamentas).

 

V dalis

Organizacijos pareigūnai ir Vykdomosios tarybos nariai

 

6 straipsnis

 

a) Teisę būti išrinktiems eiti Organizacijos Prezidento ir viceprezidentų, regioninių asociacijų prezidento ir viceprezidento pareigas ir, pagal šios Konvencijos 13 straipsnio c dalies ii punkto nuostatas, tapti Vykdomosios tarybos nariais turi tik tie asmenys, kuriuos Organizacijos narės šios Konvencijos tikslais paskiria eiti savo meteorologijos ar hidrometeorologijos tarnybų direktorių pareigas, kaip nustatyta Reglamente.

b) Atlikdami savo pareigas visi Organizacijos pareigūnai ir Vykdomosios tarybos nariai veikia kaip Organizacijos atstovai, o ne kaip konkrečių Organizacijos narių atstovai.

 

VI dalis

Pasaulinis meteorologijos kongresas

 

7 straipsnis

Sudėtis

 

a) Kongresas yra narėms atstovaujančių atstovų generalinė asamblėja ir iš esmės yra aukščiausiasis Organizacijos organas;

b) Kiekviena narė paskiria vieną atstovą, kuris turėtų būti jos meteorologijos ar hidrometeorologijos tarnybos direktorius, pagrindiniu savo atstovu Kongrese;

c) Siekiant užtikrinti kuo platesnį techninį atstovavimą, Prezidentas gali paprašyti bet kurio meteorologijos ar hidrometeorologijos tarnybos direktoriaus arba bet kurio kito asmens dalyvauti Kongresui diskutuojant arba dalyvauti Kongreso diskusijose, kaip nustatyta Reglamente.

 

8 straipsnis

Funkcijos

 

Be funkcijų, kurios nurodytos kituose šios Konvencijos straipsniuose, pagrindinės Kongreso pareigos yra šios:

a) priimti sprendimus dėl bendrųjų politikos krypčių siekiant 2 straipsnyje nustatytų Organizacijos tikslų;

b) teikti rekomendacijas narėms su Organizacijos tikslais susijusiais klausimais;

c) perduoti bet kuriam Organizacijos organui bet kurį šioje Konvencijoje nustatytą klausimą, dėl kurio tas organas yra įgaliotas veikti;

d) priimti sprendimus dėl reglamentų, kuriais nustatoma skirtingų Organizacijos organų darbo tvarka, visų pirma dėl Bendrojo, Techninio, Finansų ir Darbuotojų reglamentų;

e) svarstyti Vykdomosios tarybos ataskaitas ir veiklą ir imtis atitinkamų su tuo susijusių veiksmų;

f) steigti regionines asociacijas vadovaujantis 18 straipsnio nuostatomis; priimti sprendimus dėl jų geografinių ribų, koordinuoti jų veiklą ir svarstyti jų rekomendacijas;

g) steigti technines komisijas vadovaujantis 19 straipsnio nuostatomis; apibrėžti šių komisijų įgaliojimus, koordinuoti jų veiklą ir svarstyti jų rekomendacijas;

h) steigti, jei reikia, bet kokius papildomus organus;

i) nuspręsti, kur bus Organizacijos sekretoriato būstinė;

j) rinkti Organizacijos Prezidentą ir viceprezidentus, taip pat ir Vykdomosios tarybos narius, tačiau ne regioninių asociacijų prezidentus.

Kongresas taip pat gali imtis kitų atitinkamų su Organizacijos reikalais susijusių veiksmų.

 

9 straipsnis

Kongreso sprendimų vykdymas

 

a) Narės deda visas pastangas, kad įgyvendintų Kongreso sprendimus;

b) Tačiau jeigu bet kuriai narei yra neįmanoma įgyvendinti kažkurio Kongreso priimto techninės rezoliucijos reikalavimo, tokia narė informuoja Organizacijos generalinį sekretorių, ar tai, jog ji negali įgyvendinti minėto reikalavimo, yra laikinos ar nuolatinės aplinkybės, ir nurodo kodėl.

 

10 straipsnis

Sesijos

 

a) Kongresas paprastai sušaukiamas kuo labiau laikantis ketverių metų intervalo; dėl sesijos vietos ir datos sprendžia Vykdomoji taryba;

b) Neeilinė Kongreso sesija gali būti sušaukta nusprendus Vykdomajai tarybai;

c) Gavęs prašymus sušaukti neeilinę Kongreso sesiją iš trečdalio Organizacijos narių, generalinis sekretorius surengia balsavimą susirašinėjant, ir jeigu paprastoji narių dauguma yra už, sušaukiama neeilinė Kongreso sesija.

 

11 straipsnis

Balsavimas

 

a) Balsuojant Kongrese kiekviena narė turi vieną balsą. Tačiau tik tos Organizacijos narės, kurios yra valstybės (toliau – narės, kurios yra valstybės) turi teisę balsuoti ar priimti sprendimus šiais klausimais:

1) Konvencijos pataisos ar aiškinimas arba pasiūlymai dėl naujos Konvencijos priėmimo;

2) prašymai tapti Organizacijos narėmis;

3) ryšiai su Jungtinių Tautų Organizacija ir kitomis tarpvyriausybinėmis organizacijomis;

4) Organizacijos Prezidento ir viceprezidentų, taip pat ir Vykdomosios tarybos narių, tačiau ne regioninių asociacijų prezidentų, rinkimas.

b) Sprendimai priimami dviejų trečdalių balsų, atiduotų už ir prieš, dauguma, išskyrus tai, kad renkant asmenis eiti bet kurias pareigas Organizacijoje sprendimai priimami paprastąja atiduotų balsų dauguma. Tačiau šios dalies nuostatos netaikomos sprendimams, priimamiems pagal šios Konvencijos 3 straipsnį, 10 straipsnio c dalį ir 25, 26 ir 28 straipsnius.

 

12 straipsnis

Kvorumas

 

Kongreso posėdžio kvorumą sudaro daugumos narių atstovai. Tuose Kongreso posėdžiuose, kuriuose priimami sprendimai 11 straipsnio a dalyje išvardytais klausimais, kvorumą sudaro daugumos narių, kurios yra valstybės, atstovai.

 

VII dalis

Vykdomoji taryba

 

13 straipsnis

Sudėtis

 

Vykdomąją tarybą sudaro:

a) Organizacijos Prezidentas ir viceprezidentai;

b) regioninių asociacijų prezidentai, kuriuos per sesijas gali pakeisti pakaitiniai atstovai, kaip nustatyta reglamentuose;

c) dvidešimt septyni Organizacijos narių meteorologijos ar hidrometeorologijos tarnybų direktoriai, kuriuos per sesijas gali pakeisti pakaitiniai atstovai, jeigu:

i) šie pakaitiniai atstovai pakeis direktorius taip, kaip nustatyta reglamentuose;

ii) ne daugiau kaip devyni ir ne mažiau kaip keturi Vykdomosios tarybos nariai, įskaitant Organizacijos Prezidentą ir viceprezidentus, regioninių asociacijų prezidentai ir dvidešimt septyni renkami direktoriai gali atstovauti vienam regionui; šis regionas kiekvienos narės atveju nustatomas vadovaujantis reglamentais.

 

14 straipsnis

Funkcijos

 

Vykdomoji taryba yra Organizacijos vykdomasis organas; ji yra atskaitinga Kongresui už Organizacijos programų koordinavimą ir jos biudžeto lėšų panaudojimą vadovaujantis Kongreso sprendimais.

Be tų funkcijų, kurios nustatytos kituose šios Konvencijos straipsniuose, pagrindinės Vykdomosios tarybos funkcijos yra šios:

a) įgyvendinti Organizacijos narių Kongreso sesijoje arba susirašinėjant priimtus sprendimus ir vykdyti Organizacijos veiklą atsižvelgiant į tokių sprendimų motyvus;

b) peržiūrėti generalinio sekretoriaus parengtą kito finansinio laikotarpio programą ir biudžeto sąmatas ir pateikti savo įžvalgas ir rekomendacijas Kongresui;

c) svarstyti regioninių asociacijų ir techninių komisijų rezoliucijas ir rekomendacijas ir, prireikus, imtis veiksmų Organizacijos vardu, vadovaujantis reglamentuose nustatyta tvarka;

d) teikti techninę informaciją, patarimus ir paramą pagal Organizacijos veiklos sritis;

e) analizuoti bet kokius su tarptautine meteorologija ir panašia Organizacijos veikla susijusius klausimus ir teikti rekomendacijas tais klausimais;

f) rengti Kongreso darbotvarkę ir teikti patarimus regioninėms asociacijoms ir techninėms komisijoms rengiant darbo programas;

g) atsiskaityti už savo veiklą per kiekvieną Kongreso sesiją;

h) administruoti Organizacijos lėšas vadovaujantis šios Konvencijos XI dalies nuostatomis.

Vykdomoji taryba taip pat gali atlikti kitas funkcijas, kurias jai priskirtų Kongresas arba narės kartu.

 

15 straipsnis

Sesijos

 

a) Vykdomoji taryba paprastai posėdžiauja bent kartą per metus; dėl sesijos vietos ir datos sprendžia Organizacijos Prezidentas, pasitaręs su kitais tarybos nariais;

b) Neeilinė Vykdomosios tarybos sesija gali būti sušaukta vadovaujantis reglamentuose nustatyta tvarka, generaliniam sekretoriui gavus daugumos Vykdomosios tarybos narių prašymus. Tokia sesija taip pat gali būti sušaukta susitarus Organizacijos Prezidentui ir visiems trims viceprezidentams.

 

16 straipsnis

Balsavimas

 

a) Vykdomosios tarybos sprendimai priimami dviejų trečdalių už ir prieš atiduotų balsų dauguma. Kiekvienas Vykdomosios tarybos narys turi tik vieną balsą neatsižvelgiant į tai, kad jis gali eiti daugiau negu vienas pareigas;

b) Tarp sesijų Vykdomoji taryba gali balsuoti susirašinėdama. Toks balsavimas vyksta vadovaujantis šios Konvencijos 16 straipsnio a dalimi ir 17 straipsniu.

 

17 straipsnis

Kvorumas

 

Vykdomosios tarybos posėdžio kvorumą sudaro du trečdaliai narių.

 

VIII dalis

Regioninės asociacijos

 

18 straipsnis

 

a) Regionines asociacijas sudaro Organizacijos narės, kurių tinklai yra išsidėstę atitinkamame regione arba į jį patenka;

b) Organizacijos narės turi teisę dalyvauti regioninių asociacijų, kurioms jos nepriklauso, posėdžiuose, dalyvauti diskusijose ir išsakyti savo nuomonę su jų meteorologijos ar hidrometeorologijos tarnybomis susijusiais klausimais, tačiau neturi teisės balsuoti;

c) Regioninės asociacijos posėdžiauja kai to prireikia. Dėl posėdžio datos ir vietos sprendžia regioninių asociacijų prezidentai pasitarę su Organizacijos Prezidentu;

d) Regioninių asociacijų funkcijos yra šios:

i) skatinti Kongreso ir Vykdomosios tarybos rezoliucijų vykdymą atitinkamuose regionuose;

ii) svarstyti klausimus, kuriuos regioninėms asociacijoms pateikia Vykdomoji taryba;

iii) aptarti bendrai rūpimus klausimus ir koordinuoti meteorologinę ir susijusią veiklą atitinkamuose regionuose;

iv) teikti rekomendacijas Kongresui ir Vykdomajai tarybai su Organizacijos tikslais susijusiais klausimais;

v) atlikti kitas funkcijas, kurias joms priskirtų Kongresas;

e) Kiekviena regioninė asociacija išsirenka prezidentą ir viceprezidentą.

 


IX dalis

Techninės komisijos

 

19 straipsnis

 

a) Kongresas gali sudaryti techninių ekspertų komisijas, kurios atliktų analizę ir pateiktų rekomendacijas Kongresui ir Vykdomajai tarybai bet kokiu su Organizacijos tikslais susijusiu klausimu;

b) Organizacijos narės turi teisę būti atstovaujamos techninėse komisijose;

c) Kiekviena techninė komisija išsirenka prezidentą ir viceprezidentą;

d) Techninių komisijų prezidentai gali dalyvauti, be teisės balsuoti, Kongreso ir Vykdomosios tarybos posėdžiuose.

 

X dalis

Sekretoriatas

 

20 straipsnis

 

Nuolatinį Organizacijos sekretoriatą sudaro generalinis sekretorius ir Organizacijos darbui reikalingi techniniai ir kanceliarijos darbuotojai.

 

21 straipsnis

 

a) Generalinį sekretorių Kongreso patvirtintomis sąlygomis skiria Kongresas;

b) Sekretoriato darbuotojus, vadovaudamasis Kongreso nustatytomis taisyklėmis, skiria generalinis sekretorius Vykdomajai tarybai pritarus.

 

22 straipsnis

 

a) Generalinis sekretorius už techninį ir administracinį sekretoriato darbą atskaitingas Organizacijos Prezidentui;

b) Vykdydami savo pareigas, generalinis sekretorius ir jo darbuotojai nesiekia gauti ir negauna nurodymų iš jokios nuo Organizacijos atskiros institucijos. Jie susilaiko nuo bet kokių veiksmų, kurie mestų šešėlį jų, kaip tarptautinių pareigūnų, statusui. Kiekviena Organizacijos narė, savo ruožtu, gerbia išimtinai tarptautinį generalinio sekretoriaus ir jo darbuotojų pareigų pobūdį ir nesiekia daryti įtakos jiems vykdant įsipareigojimus Organizacijai.

 

XI dalis

Finansai

 

23 straipsnis

 

a) Kongresas sprendžia, kokios gali būti didžiausios Organizacijos išlaidos, remdamasis generalinio sekretoriaus pateiktomis sąmatomis, kurias iš anksto peržiūrėjo Vykdomoji taryba ir pateikė savo rekomendacijas;

b) Kongresas perduoda Vykdomajai tarybai tokius įgaliojimus, kokie yra reikalingi metinėms Organizacijos išlaidoms patvirtinti atsižvelgiant į Kongreso nustatytus apribojimus.

 

24 straipsnis

 

Organizacijos išlaidos paskirstomos Organizacijos narėms Kongreso nustatytomis dalimis.

 

XII dalis

Ryšiai su Jungtinių Tautų Organizacija

 

25 straipsnis

 

Organizacija palaiko ryšius su Jungtinių Tautų Organizacija pagal Jungtinių Tautų Chartijos 57 straipsnį. Bet koks susitarimas dėl tokio ryšių palaikymo turi būti patvirtintas dviejų trečdalių narių, kurios yra valstybės.

 

XIII dalis

Ryšiai su kitomis organizacijomis

 

26 straipsnis

 

a) Organizacija pagal poreikį užmezga veiksmingus ryšius su kitomis tarpvyriausybinėmis organizacijomis ir su jomis glaudžiai bendradarbiauja. Bet kokį oficialų susitarimą su šiomis organizacijomis sudaro Vykdomoji taryba, dviem trečdaliams narių, kurios yra valstybės, pritarus Kongrese arba susirašinėjant;

b) Organizacija gali, su jos tikslais susijusiais klausimais, atitinkamai susitarti dėl konsultacijų ir bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis tarptautinėmis organizacijomis ir, gavusi atitinkamos vyriausybės pritarimą, su nacionalinėmis organizacijomis, tiek vyriausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis;

c) Dviem trečdaliams narių, kurios yra valstybės, pritarus, Organizacija gali perimti iš bet kurios kitos tarptautinės organizacijos ar agentūros, kurios tikslai ir veikla yra susiję su Organizacijos tikslais, tokias funkcijas, išteklius ir įsipareigojimus, kuriuos galima perduoti Organizacijai jai sudarius tarptautinius susitarimus arba sudarius abipusiškai priimtinus atitinkamų organizacijų kompetentingų institucijų susitarimus.

 

XIV dalis

Teisinis statusas, privilegijos ir imunitetai

 

27 straipsnis

 

a) Organizacijai kiekvienos narės teritorijoje suteiktas toks teisinis statusas, koks yra reikalingas jos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

b) i) Organizacija kiekvienos narės, kuriai taikoma ši Konvencija, teritorijoje turi tokias privilegijas ir imunitetus, kokie yra reikalingi jos tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

ii) Organizacijos narių atstovai, pareigūnai ir darbuotojai ir Vykdomosios tarybos nariai taip pat turi tokias privilegijas ir imunitetus, kurie yra reikalingi su Organizacija susijusioms jų funkcijoms nepriklausomai atlikti;

c) Bet kurios narės, kuri yra valstybė ir kuri yra prisijungusi prie 1947 m. lapkričio 21 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos Konvencijos dėl specializuotų agentūrų privilegijų ir imunitetų, teritorijoje taikomas toks teisinis statusas, privilegijos ir imunitetai, kokie apibrėžti minėtoje konvencijoje.

 


XV dalis

Pataisos

 

28 straipsnis

 

a) Bet kokios siūlomos šios Konvencijos pataisos tekstą generalinis sekretorius pateikia Organizacijos narėms bent prieš šešis mėnesius iki šios pataisos svarstymo Kongrese;

b) Tokioms šios Konvencijos pataisoms, kuriomis narėms nustatomi nauji įsipareigojimai, reikia dviejų trečdalių Kongreso daugumos patvirtinimo vadovaujantis šios Konvencijos 11 straipsnio nuostatomis, pataisos įsigalioja jas patvirtinus dviem trečdaliams narių, kurios yra valstybės, kiekvienai pataisą patvirtinusiai narei, o vėliau kiekvienai likusiai narei, jai patvirtinus pataisą. Bet kurios narės, neatsakingos už savo tarptautinių santykių plėtojimą, atžvilgiu tokios pataisos įsigalioja jas tokios narės vardu pavirtinus narei, atsakingai už minėtos narės tarptautinių santykių plėtojimą;

c) Kitos pataisos įsigalioja jas patvirtinus dviem trečdaliams narių, kurios yra valstybės.

 

XVI dalis

Aiškinimas ir ginčų sprendimas

 

29 straipsnis

 

Bet koks klausimas ar ginčas dėl šios Konvencijos aiškinimo ar taikymo, kuris neišsprendžiamas derybomis arba Kongrese, perduodamas nepriklausomam arbitrui, kurį paskiria Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininkas, nebent suinteresuotosios šalys susitaria dėl kitokio ginčo sprendimo būdo.

 

XVII dalis

Pasitraukimas

 

30 straipsnis

 

a) Bet kuri narė gali pasitraukti iš Organizacijos, prieš dvylika mėnesių pateikusi rašytinį pranešimą Organizacijos generaliniam sekretoriui, kuris nedelsdamas informuoja visas Organizacijos nares apie tokį pranešimą dėl pasitraukimo;

b) Bet kuri Organizacijos narė, neatsakinga už savo tarptautinių santykių plėtojimą, gali būti pašalinta iš Organizacijos, narei ar atitinkamai institucijai, atsakingai už minėtos narės tarptautinių santykių plėtojimą, prieš dvylika mėnesių pateikus rašytinį pranešimą Organizacijos generaliniam sekretoriui, kuris nedelsdamas informuoja visas Organizacijos nares apie tokį pranešimą dėl pasitraukimo.

 

XVIII dalis

Sustabdymas

 

31 straipsnis

 

Bet kuriai narei neįvykdžius savo finansinių įsipareigojimų Organizacijai arba kitų įsipareigojimų pagal šią Konvenciją, Kongresas gali priėmęs rezoliuciją laikinai neleisti tai narei naudotis savo, kaip Organizacijos narės, teisėmis ir privilegijomis, kol ji įvykdo tokius finansinius ar kitokius įsipareigojimus.

 


XIX dalis

Ratifikavimas ir prisijungimas

 

32 straipsnis

 

Šią Konvenciją ratifikuoja ją pasirašančios valstybės; ratifikavimo dokumentai deponuojami Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei, kuri praneša kiekvienai šią Konvenciją pasirašančiai ir prie jos prisijungiančiai valstybei ratifikavimo dokumentų deponavimo datą.

 

33 straipsnis

 

Vadovaujantis šios Konvencijos 3 straipsnio nuostatomis, prie šios Konvencijos prisijungiama deponuojant prisijungimo dokumentą Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei, kuri apie tai praneša kiekvienai Organizacijos narei.

 

34 straipsnis

 

Vadovaujantis šios Konvencijos 3 straipsnio nuostatomis:

a) Bet kuri susitariančioji valstybė gali paskelbti, kad jei ji ratifikuoja šią Konvenciją arba prie jos prisijungia, tai galioja ir bet kuriai teritorijai ar teritorijų grupei, už kurios tarptautinių santykių plėtojimą ji yra atsakinga;

b) Ši Konvencija gali bet kuriuo metu vėliau pradėti galioti bet kuriai tokiai teritorijai ar teritorijų grupei, pateikus rašytinį pranešimą Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei; ši Konvencija ima galioti tai teritorijai ar teritorijų grupei Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės, kuri apie tai praneša kiekvienai šią Konvenciją pasirašančiai ir prie jos prisijungiančiai valstybei, pranešimo gavimo dieną;

c) Jungtinių Tautų Organizacija gali taikyti šią Konvenciją bet kuriai jos administruojamai globojamai teritorijai ar globojamų teritorijų grupei. Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė praneša visoms šią Konvenciją pasirašančioms ir prie jos prisijungiančioms valstybėms apie visus tokio šios Konvencijos taikymo atvejus.

 

XX dalis

Įsigaliojimas

 

35 straipsnis

 

Ši Konvencija įsigalioja trisdešimtą dieną po to, kai buvo deponuotas trisdešimtas ratifikavimo arba prisijungimo dokumentas. Ši Konvencija įsigalioja kiekvienai ją ratifikuojančiai arba prie jos prisijungiančiai valstybei po tokio ratifikavimo arba prisijungimo, trisdešimtą dieną nuo tos dienos, kai buvo deponuotas jos ratifikavimo arba prisijungimo dokumentas.

Šios Konvencijos data yra diena, kai ji pateikiama pasirašyti, ir nuo tos dienos ją galima pasirašyti šimtą dvidešimt dienų.

Tai patvirtindami, toliau nurodyti atitinkamų Vyriausybių tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šią Konvenciją.

 

Priimta 1947 m. spalio vienuoliktą dieną Vašingtone anglų ir prancūzų kalbomis, abu tekstai yra autentiški; šios Konvencijos originalas deponuojamas Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės archyvuose. Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė perduoda šios Konvencijos patvirtintas kopijas visoms Konvenciją pasirašiusioms ir prie jos prisijungusioms valstybėms.

 

Toliau pateikiami 17 puslapyje išvardytų valstybių atstovų parašai.

 

VALSTYBĖS SIGNATARĖS

 

Ši Konvencija, kuri buvo pateikta pasirašyti 1947 m. spalio 11 d. Vašingtone (Kolumbijos apyg.) ir nuo tada ją buvo galima pasirašyti šimtą dvidešimt dienų, buvo pasirašyta šių valstybių vardu:

 

Airija

Kanada

Argentina

Kinija

Australija

Kolumbija

Belgija (įskaitant Belgijos Kongą)

Kuba

Birma

Lenkija

Brazilija

Meksika

Čekoslovakija

Naujoji Zelandija

Čilė

Nyderlandų Karalystė

Danija

Norvegija

Dominikos Respublika

Pakistanas

Egiptas

Paragvajus

Ekvadoras

Pietų Afrikos Sąjunga

Filipinų Respublika

Portugalija

Graikija

Prancūzija

Gvatemala

Siamas

Indija

Suomija

Islandija

Švedija

Italija

Šveicarija

Jugoslavija

Turkija

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Urugvajus

Jungtinės Amerikos Valstijos

Vengrija

 

_________________

 


1 priedas

 

Valstybės, kurios buvo atstovaujamos 1947 m. rugsėjo 22 d. Vašingtone (Kolumbijos apyg.) sušauktoje Tarptautinės meteorologijos organizacijos direktorių konferencijoje:

 

Airija

Kolumbija

Argentina

Kuba

Australija

Lenkija

Belgija

Meksika

Birma

Naujoji Zelandija

Brazilija

Nyderlandai

Čekoslovakija

Norvegija

Čilė

Pakistanas

Danija

Paragvajus

Dominikos Respublika

Pietų Afrikos Sąjunga

Egiptas

Portugalija

Ekvadoras

Prancūzija

Filipinai

Rumunija

Graikija

Siamas

Gvatemala

Suomija

Indija

Švedija

Islandija

Šveicarija

Italija

Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga

Jugoslavija

Turkija

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Urugvajus

Jungtinės Amerikos Valstijos

Venesuela

Kanada

Vengrija

Kinija

 

 

_________________

 


2 priedas

 

Meteorologijos tarnybas turinčios teritorijos ar teritorijų grupės, už kurių tarptautinių santykių plėtojimą atsakingos valstybės buvo atstovaujamos 1947 m. rugsėjo 22 d. Vašingtone (Kolumbijos apyg.) sušauktoje Tarptautinės meteorologijos organizacijos direktorių konferencijoje:

 

Anglijos ir Egipto Sudanas

Mauricijus

Belgijos Kongas

Naujoji Kaledonija

Bermudų salos

Nyderlandų Indija

Britų Gviana

Palestina

Britų Rytų Afrika

Portugalijos Rytų Afrika

Britų Vakarų Afrika

Portugalijos Vakarų Afrika

Ceilonas

Prancūzijos Okeanijos kolonijos

Honkongas

Prancūzijos Pusiaujo Afrika

Indokinija

Prancūzijos Somalis

Jamaika

Prancūzijos Togas

Kamerūnas

Prancūzijos Vakarų Afrika

Kiurasao

Rodezija

Madagaskaras

Surinamas

Malaja

Tunisas

Marokas (neįskaitant Ispanijos zonos)

Žaliojo Kyšulio salos

 

_____________________

1 Autentiškas Pasaulinės meteorologijos organizacijos konvencijos tekstas, priimtas 1947 m. spalio 11 d. Vašingtono konferencijoje, su pataisomis, patvirtintomis 1 ir 2 rezoliucijose, priimtose 1959 m. trečiojoje Kongreso sesijoje; 1 ir 2 rezoliucijose, priimtose 1963 m. ketvirtojoje Kongreso sesijoje; 1, 2 ir 3 rezoliucijose, priimtose 1967 m. penktojoje Kongreso sesijoje; 48 rezoliucijoje, priimtoje 1975 m. septintojoje Kongreso sesijoje; 50 rezoliucijoje, priimtoje 1979 m. aštuntojoje Kongreso sesijoje; 41, 42 ir 43 rezoliucijose, priimtose 1983 m. devintojoje Kongreso sesijoje; 39 ir 41 rezoliucijose, priimtose 2003 m. keturioliktojoje Kongreso sesijoje ir 44 rezoliucijoje, priimtoje 2007 m. penkioliktojoje Kongreso sesijoje.

 

_________________