LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ ministRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo
Nr. 1V-329 „DĖL MOTORINIŲ transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo SĄLYGŲ ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 26 d. Nr. 1V-578

Vilnius

 

Įgyvendindamas 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL 2006 L 403, p. 18):

1. Pakeičiu Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-329 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 106-4061):

1.1. papildau 1 punktą antrąja pastraipa:

„Aprašo nuostatos taip pat taikomos asmenims, kurie Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-328 (Žin., 2008, Nr. 106-4060), nustatytu atveju laiko egzaminus, norėdami pakeisti vairuotojo pažymėjimus.“;

1.2. išdėstau 5 punkto pirmąją pastraipą taip:

„Egzaminus gali laikyti tik egzaminuojamasis, kuris gyvena Lietuvos Respublikoje bent 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais dėl asmeninių ir darbo ryšių arba (jeigu asmuo darbo ryšių neturi) tik dėl asmeninių ryšių, kurie artimai sieja asmenį su vieta, kurioje jis gyvena. Egzaminuojamasis, kurio darbo ir asmeniniai ryšiai yra skirtingose vietose ir kuris dėl to pakaitomis gyvena skirtingose vietose, esančiose dviejose ar daugiau valstybių, egzaminus gali laikyti tik tada, kai Lietuvos Respublikoje yra jo asmeninių ryšių vieta ir asmuo čia nuolat sugrįžta (ši sąlyga netaikytina, kai egzaminuojamasis užsienio valstybėje gyvena, kad atliktų apibrėžtos trukmės užduotį). Egzaminus taip pat gali laikyti studentas (užsienietis), kuris studijuoja Lietuvos Respublikoje mažiausiai 6 mėnesius, arba asmuo, norintis susigrąžinti teisę vairuoti TP, kurią įgijo gyvendamas Lietuvos Respublikoje.“;

1.3. išdėstau 6 punktą taip:

6. Egzaminuojamųjų sveikatos būklė turi būti patikrinta Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir tinkama vairuoti atitinkamos kategorijos TP. Egzaminuojamieji, išskyrus tuos, kurie nori susigrąžinti teisę vairuoti TP, turi būti baigę mokymo kursą pagal Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos nustatytą vairuotojų pirminio mokymo tvarką.“;

1.4. išdėstau 7 punktą taip:

7. Pirmiausia laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius – praktikos egzaminas. Egzaminą laikyti leidžiama, sumokėjus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 22 d. įsakyme Nr. 1V-80 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ teikiamų monopolinio pobūdžio paslaugų kainų“ (Žin., 2004, Nr. 25-273) nustatyto dydžio mokestį (toliau – mokestis).

Jei egzaminuojamasis neišlaiko egzamino, pakartotinai laikyti egzaminą – tiek teorijos, tiek praktikos – leidžiama ne anksčiau kaip po septynių dienų, iš naujo užsiregistravus laikyti egzaminą ir sumokėjus mokestį.

Egzaminuojamieji, kurie nori susigrąžinti teisę vairuoti daugiau nei vienos kategorijos TP arba pakeisti vairuotojo pažymėjimą, kuriame patvirtinta teisė vairuoti daugiau nei vienos kategorijos TP, egzaminus laiko pagal vairavimo ypatumus sudėtingiausios kategorijos TP vairavimo teisei įgyti.

Pagal sudėtingumą TP kategorijos nuo lengviausios iki sunkiausios išdėstomos taip: B1, B, BE, C1/D1 (pasirinktinai arba C1, arba D1), C1E/D1E (pasirinktinai arba C1E, arba D1E), C, D, DE, CE. Jei egzaminuojamasis nori susigrąžinti teisę vairuoti A1, A2 arba A kategorijos TP arba pakeisti vairuotojo pažymėjimą, kuriame patvirtinta teisė vairuoti A1, A2 arba A kategorijos TP, egzaminai šios kategorijos TP vairavimo teisei įgyti yra laikomi visada.

Egzaminuojamieji, norintys įgyti teisę vairuoti AM kategorijos TP, laiko tik teorijos egzaminą. Tik praktikos egzaminą laiko egzaminuojamieji, turintys teisę vairuoti:“;

1.5. išdėstau 7.1 punktą taip:

7.1. tam tikros kategorijos TP su automatine pavarų dėže ir norintys įgyti teisę vairuoti tos pačios kategorijos TP su mechanine pavarų dėže. TP su automatine pavarų dėže yra tokia TP, kurioje nėra sankabos pedalo (rankinio valdymo svirties A1, A2 ar A kategorijos TP);“

1.6. išdėstau 7.2 punktą taip:

7.2. A1 kategorijos TP bei turintys tokių TP dvejų metų vairavimo patirtį, kuriems yra sukakę 18 ar daugiau metų ir kurie siekia įgyti teisę vairuoti A2 kategorijos TP;“

1.7. papildau aprašą 7.3 punktu:

7.3. A2 kategorijos TP bei turintys tokių TP dvejų metų vairavimo patirtį, kuriems yra sukakę 20 ir daugiau metų, bet kurie dar nėra sulaukę 24 metų ir siekia įgyti teisę vairuoti A kategorijos TP;“

1.8. papildau šiuo 7.4 punktu:

7.4. B kategorijos TP bei norintys įgyti teisę vairuoti šios kategorijos TP, sujungtas su priekaba, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 750 kg, jeigu junginio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3500 kg, bet ne didesnė nei 4250 kg.“;

1.9. išdėstau 10 punktą taip:

10. Užsiregistravęs ir iki egzamino pradžios į VĮ „Regitra“ vairuotojų egzaminavimo centrą neatvykęs, iki egzamino pradžios nepateikęs aprašo 11 ir 12 punktuose nurodytų dokumentų arba nesumokėjęs mokesčio, egzaminuojamasis registruojasi iš naujo. Registravimosi laikyti egzaminą tvarką tvirtina VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.“;

1.10. išdėstau 11.1 punktą taip:

11.1. vieną iš šių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų:

11.1.1. asmens tapatybės kortelę;

11.1.2. pasą;

11.1.3. Lietuvos Respublikos piliečio pasą;

11.1.4. laikinąjį pažymėjimą, išduotą praradus asmens tapatybės kortelę arba galiojantį Lietuvos Respublikos piliečio pasą;

11.1.5. užsienio valstybės piliečio pasą, jį atitinkantį kelionės dokumentą ar kitą užsienio valstybės institucijos išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

11.1.6. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje;

11.1.7. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;“

1.11. išdėstau 11.2 punktą taip:

11.2. Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3-493 (Žin., 2010, Nr. 99-5151), numatytais atvejais dokumentą, patvirtinantį, kad egzaminuojamasis gali laikyti egzaminą pasirengęs savarankiškai; ši ir aprašo 11.4 bei 11.5 punkte išdėstytos nuostatos netaikomos egzaminuojamiesiems, kurie nori susigrąžinti teisę vairuoti TP, o aprašo 11.4 punkte – egzaminuojamiesiems, kurie laiko praktikos egzaminą 7.1–7.4 punktuose nurodytais atvejais;“

1.12. išdėstau 11.3 punktą taip:

11.3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad jo sveikatos būklė yra tinkama vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) TP, kuri išduodama Vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2008, Nr. 121-4626) nustatyta tvarka;“

1.13. išdėstau 12 punktą taip:

12. Kai aprašo 11 punkte nurodytuose dokumentuose neįrašytas asmens kodas, o juose įrašyti asmens duomenys nesutampa su Lietuvos Respublikos gyventojų registre tvarkomais asmens duomenimis, turi būti pateikti ir dokumentai, patvirtinantys asmens duomenų pasikeitimo faktą (santuokos liudijimas, vardo, pavardės pakeitimo liudijimas).“;

1.14. išdėstau 16 punktą taip:

16. Teorijos egzamino metu tikrinamos ir vertinamos egzaminuojamojo teorinės žinios, atsižvelgiant į tai, kokios (-ių) kategorijos (-ų) TP jis siekia įgyti arba susigrąžinti teisę vairuoti. Teorijos egzamino metu daromas vaizdo ir garso įrašas. Vaizdo ir garso įrašymo bei saugojimo įrangos techninius reikalavimus ir naudojimo tvarką tvirtina VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.“;

1.15. išdėstau 19 punkto pirmąją pastraipą taip:

„Teorijos egzamino klausimus rengia ir keičia VĮ „Regitra“, atsižvelgdama į teisės aktus, reglamentuojančius kelių eismą, ir TP techninę raidą. Teorijos egzamino klausimus tvirtina VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.“;

1.16. išdėstau 20 punktą taip:

20. Testą sudaro 30 bendrųjų klausimų ir po 5 specifinius klausimus pagal TP kategorijas.

Jei egzaminuojamasis siekia įgyti teisę ar susigrąžinti teisę vairuoti B1, B arba BE kategorijų TP, testą sudaro 30 bendrųjų klausimų.

Testas gali būti papildomas ne daugiau kaip 5 naujai parengtais klausimais, jei reikia patikrinti naujai parengtų testų ir klausimų kokybę ir tam neprieštarauja egzaminuojamasis. Šiuo atveju atsakymai į naujai parengtus klausimus nevertinami.“;

1.17. išdėstau 21 punktą taip:

21. Testui spręsti skiriama tiek minučių, kiek teste yra klausimų. Pasibaigus skirtam laikui, teorijos egzaminas nutraukiamas.“;

1.18. išdėstau 27 punktą taip:

27. Siekiant išsamiai ir objektyviai įvertinti egzaminuojamojo TP valdymo įgūdžius bei gebėjimus, praktikos egzamino metu tikrinama, kaip egzaminuojamasis sugeba pasiruošti ir saugiai vairuoti pasirinktos kategorijos TP, o egzaminuojamojo, kuris nori susigrąžinti teisę vairuoti TP, – kaip jis sugeba pasiruošti ir saugiai vairuoti TP tos kategorijos, kurios teisę vairuoti nori susigrąžinti. Praktikos egzamino metu daromas vaizdo ir garso įrašas. Vaizdo ir garso įrašymo bei saugojimo įrangos techninius reikalavimus ir naudojimo tvarką tvirtina VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.“;

1.19. išdėstau 28 punktą taip:

28. TP, naudojamos praktikos egzaminui, turi atitikti aprašo 3 priede išdėstytus reikalavimus. A1, A2, B, C ir CE kategorijos TP, reikalingas praktikos egzaminui, skiria VĮ „Regitra“. Kitų kategorijų TP bei aprašo 30 punkte nurodytų TP pateikimu praktikos egzaminui rūpinasi egzaminuojamasis.“;

1.20. išdėstau 29 punktą taip:

29. Egzaminuojamieji, neturintys A2 kategorijos TP dvejų metų vairavimo patirties, sukakę 24 ir daugiau metų ir kurie siekia įgyti teisę vairuoti A kategorijos TP, egzaminą laiko aprašo 3 priedo 2.2 punkte nurodyta TP.“;

1.21. išdėstau 32 punktą taip:

32. Egzaminuojant A1, A2 arba A kategorijos TP keliuose, tarp egzaminuojamojo ir jį lydinčio egzaminuotojo palaikomas radijo ryšys. Egzaminuojamasis vilki geltonos spalvos liemenę, dėvi saugos šalmą. Geltonos spalvos liemenę, saugos šalmą ir radijo ryšio priemones skiria VĮ „Regitra“. Kita motociklininkui reikalinga apranga pasirūpina egzaminuojamasis. Nuo kiekvienų metų lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. praktikos egzaminas A1, A2 arba A kategorijos TP nevyksta.“;

1.22. išdėstau 34 punkto trečią pastraipą taip:

„Jei praktikos egzaminas laikomas A1, A2 arba A kategorijos TP, egzaminuojamasis stebimas iš kitos, jį lydinčios, TP.“;

1.23. išdėstau 34 punkto ketvirtą pastraipą taip:

„Praktikos egzamino metu TP gali būti tik egzaminuojamasis, egzaminuotojas, vertėjas ir, jei reikia, asmuo, kompetentingas stebėti ir prižiūrėti egzaminuotojo darbą, kad būtų užtikrintas teisingas ir nuoseklus vertinimas. Praktikos egzaminą gali stebėti egzaminuojamąjį mokęs vairavimo instruktorius, jei tam neprieštarauja egzaminuojamasis. Egzaminuotojas egzaminuojamajam parenkamas prieš praktikos egzaminą atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterines programines priemones.“;

1.24. išdėstau 36 punktą taip:

36. Egzaminuojamųjų, vairuojančių A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų TP, praktikos egzaminas kelyje tęsiasi ne mažiau kaip 25 minutes, o vairuojantieji C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų TP kelyje egzaminuojami ne mažiau kaip 45 minutes, išskyrus aprašo 41 punkte nustatytus atvejus.“;

1.25. išdėstau 39 punktą taip:

„Kiekviename VĮ „Regitra“ vairuotojų egzaminavimo centre pagal aprašo 1 priedo reikalavimus sudaromi praktikos egzamino kelyje maršrutai (toliau – maršrutai), atsižvelgiant į įvairių kategorijų TP vairavimo ypatumus ir minimalų privalomą laiką vairuoti kelyje. Visus maršrutus tvirtina VĮ „Regitra“ filialo vadovas. Maršrutas egzaminuojamajam parenkamas prieš praktikos egzaminą atsitiktinumo principu.“;

1.26. papildau aprašo 1 priedą 6.10 punktu:

6.10. pastatyti TP taip, kad keleiviai galėtų saugiai įlipti ar išlipti (tik D1, D ir T kategorijų TP).“;

1.27. išdėstau aprašo 2 priedo 2 punktą taip:

2. Specifinių klausimų apie AM, A1, A2 ir A kategorijų TP turinys:“;

1.28. išdėstau aprašo 3 priedo 2 punktą taip:

2. Motociklai be šoninės priekabos, kurių:

2.1. variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 400 cm3, o variklio galia ne mažesnė kaip 25 kW (A2 kategorijos TP);

2.2. variklio darbinis tūris ne mažesnis kaip 600 cm3, o variklio galia ne mažesnė kaip 40 kW (A kategorijos TP).“;

1.29. išdėstau aprašo 4 priedo 1.1 punktą taip:

1.1. A1, A2 ir A kategorijų TP:“;

1.30. Aprašo 4 priedo 2.1 punktą išdėstau taip:

2.1. A1, A2 ir A kategorijų TP:“;

1.31. išdėstau aprašo 4 priedo 2.3.1 punktą taip:

2.3.1. pastatymas šonu prie pakylos (tik D1, D ir T kategorijos TP);“.

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1, 1.4, 1.5–1.8, 1.11, 1.14, 1.16, 1.18–1.22, 1.24, 1.27–1.30 punktai įsigalioja nuo 2013 m. sausio 19 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                    Artūras Melianas

 

Suderinta

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos

2012-07-19 raštu Nr. 2-3375 (102)