VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

Dėl veterinariNIŲ medicinINIŲ atliekų TVARKYMO REIKALAVIMŲ patvirtinimo

 

2012 m. liepos 20 d. Nr. B1-562

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2010, Nr. 54-2645; 2012, Nr. 6-188) 24 straipsniu ir siekdamas užtikrinti tinkamą gyvūnų sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų tvarkymą:

1. T v i r t i n u pridedamus Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimus.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                       Vidmantas Paulauskas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

2012-07-19 raštu Nr. (17-2)-D8-6586

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktoriaus

2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. B1-562

 

veterinariNių Medicininių atliekų TvarkYMO REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo reikalavimai (toliau – Reikalavimai) nustato veterinarinių medicininių atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje, surinkimo, pakavimo, ženklinimo, pradinio apdorojimo, laikino laikymo ir apskaitos tvarką Lietuvos Respublikoje.

2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

Infekcinės veterinarinės medicininės atliekos – atliekos, turinčios Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos ligų sąraše nurodytų ligų sukėlėjų ar jų toksinų, kurie sukelia arba gali sukelti žmogaus ir (ar) gyvūnų ligas.

Veterinarijos paslaugų teikėjas – juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas arba fizinis asmuo, siūlantys ir teikiantys veterinarijos paslaugas.

Veterinarinių medicininių atliekų pakuotė (toliau – atliekų pakuotė)talpykla, konteineris ar kitoks gaminys, skirtas veterinarinėms medicininėms atliekoms pakuoti, laikinai laikyti, vežti ir pateikti atliekų tvarkytojui.

Veterinarinių medicininių atliekų biologinio kenksmingumo pašalinimas (toliau – kenksmingumo pašalinimas)daugelio arba visų ligų sukėlėjų, išskyrus bakterijų sporas, ir jų toksinų sunaikinimas fizinėmis ir (ar) cheminėmis priemonėmis.

Veterinarinės medicininės atliekos – gyvūnų sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekos.

Veterinarinių medicininių atliekų darytojas asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje vykdantis veiklą, dėl kurios susidaro arba jau susidarė veterinarinės medicininės atliekos.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys.

3. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (Žin., 2006, Nr. 78-3056), Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2011, Nr. 57-2721), Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 (Žin., 2011, Nr. 57-2720), Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. B1-594 patvirtintuose Veterinarinių vaistų registravimo, gamybos ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimuose (Žin., 2005, Nr. 131-4754; 2008, Nr. 128-4912) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Šie Reikalavimai taikomi veterinarinių medicininių atliekų darytojams: veterinarijos paslaugų teikėjams, gyvūnų laikytojams, kurių laikomus gyvūnus gydo jų darbuotojas (veterinarijos gydytojas), mokslinius tyrimus atliekantiems ir kitiems asmenims, dėl kurių vykdomos veiklos susidaro veterinarinės medicininės atliekos. Reikalavimai netaikomi veterinarine farmacija užsiimantiems asmenims, kurie farmacines atliekas turi tvarkyti Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Veterinarijos paslaugų teikėjai, teikiantys veterinarijos paslaugas gyvūnų laikymo vietoje, tvarko veterinarines medicinines atliekas, kaip nurodyta Reikalavimų 15 punkte.

5. Gydant gyvūnus ar su jais atliekant mokslinius tyrimus susidarę šalutiniai gyvūniniai produktai tvarkomi vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, nustatančio žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisykles ir panaikinantį reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/63/ES (OL 2010 L 276, p. 33), nuostatomis.

6. Nekokybiški, pasibaigusio tinkamumo naudoti termino ir kiti dėl atitinkamų priežasčių netinkami naudoti veterinariniai vaistai (toliau – naikintini veterinariniai vaistai) tvarkomi šiuose Reikalavimuose nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jų pavojingumą ir priskyrimą pagal Reikalavimų priedą atitinkamam atliekų kodui, t. y. 18 02 07 arba 18 02 08. Rekomenduojama visus naikintinus veterinarinius vaistus priskirti prie pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų (kodas 18 02 07 pagal Reikalavimų priedą).

7. Veterinarijos paslaugų teikėjas, pas kurį dirba 10 ir daugiau darbuotojų, t. y. įskaitant ir tuos darbuotojus, kurie tiesiogiai negydo gyvūnų (pvz. administratoriai, vairuotojai, valytojai), parengia ir patvirtina veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo procedūrų tvarkos aprašą, kuriame aprašomi veterinarinių medicininių atliekų surinkimo, rūšiavimo, pakavimo, pradinio apdorojimo, ženklinimo, laikino laikymo, apskaitos ir perdavimo atliekų tvarkytojui etapai.

8. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai susidariusias pavojingąsias veterinarines medicinines atliekas atsižvelgdami į jų pavojingumą rūšiuoja ir įtraukia į apskaitą. Nustatant veterinarinių medicininių atliekų pavojingumą, remiamasi Reikalavimų priedu, Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo 4.5 punktu.

9. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka veterinarines medicinines atliekas perduoda teisę tvarkyti šias atliekas turinčiam atliekų tvarkytojui, su kuriuo sudaryta sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo. Pavojingosios veterinarinės medicininės atliekos turi būti perduodamos pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka pavojingų atliekų tvarkymo licenciją turinčiam atliekų tvarkytojui, nepavojingosios veterinarinės medicininės atliekos – Atliekas tvarkančių įmonių registre įregistruotam medicininių atliekų tvarkytojui.

10. Nepavojingąsias veterinarines medicinines atliekas veterinarinių medicininių atliekų darytojas atliekų tvarkytojui perduoda pats arba per Atliekas tvarkančių įmonių registre įregistruotą atliekų vežėją. Pavojingąsias veterinarines medicinines atliekas veterinarinių medicininių atliekų darytojas šių atliekų tvarkytojui gali perduoti tik per pavojingų atliekų vežėjo licenciją turintį vežėją.

11. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas, perduodantis pats arba per vežėją veterinarines medicinines atliekas atliekų tvarkytojui, turi turėti dokumentą, kuriuo patvirtinamas veterinarinių medicininių atliekų perdavimas (pvz.: sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriuose turi būti nurodyta perduotų veterinarinių medicininių atliekų rūšis, kodas, svoris, perdavimo data).

 

II. VETERINARINIŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS IR LAIKINAS LAIKYMAS

 

12. Veterinarinės medicininės atliekos rūšiuojamos, laikinai laikomos ir atliekamas jų pradinis apdorojimas taip, kad nekeltų pavojaus visuomenės, gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

13. Pavojingosios ir nepavojingosios veterinarinės medicininės atliekos, nurodytos Reikalavimų priede, rūšiuojamos pagal kategorijas ir kodus jų susidarymo vietoje į atskiras pakuotes ir nemaišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis. Surinktas veterinarines medicinines atliekas draudžiama rūšiuoti. Veterinarinėms medicininėms atliekoms surinkti ar pakuoti skirta atliekų pakuotė aiškiai pažymima. Veterinarinėms medicininėms atliekoms surinkti ir pakuoti rekomenduojama naudoti kitos spalvos atliekų pakuotę, nei naudoja veterinarinių medicininių atliekų darytojas savo veikloje visoms kitoms susidarančioms atliekoms surinkti ar pakuoti.

14. Draudžiama pavojingąsias veterinarines medicinines atliekas perklasifikuoti į nepavojingąsias, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos pažeidžiant Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas sąlygas ir siekiant sumažinti pradines pavojingų medžiagų koncentracijas, kurios būtų mažesnės už nustatytas mažiausias ribines vertes, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip pavojingosios.

15. Kai veterinarijos paslaugų teikėjo veterinarijos paslaugų teikimo metu gyvūnų laikymo vietoje susidaro veterinarinės medicininės atliekos, veterinarijos paslaugų teikėjas jas tvarko Reikalavimuose nustatyta tvarka. Draudžiama veterinarijos paslaugų teikėjui po suteiktų veterinarijos paslaugų gyvūnų laikymo vietoje palikti veterinarines medicinines atliekas, galimai pavojingas pakuotes.

16. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai pavojingąsias veterinarines medicinines atliekas gali laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias veterinarines medicinines atliekas – ne ilgiau kaip vienerius metus, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

17. Veterinarinės medicininės atliekos laikomos atliekų laikymui skirtoje vietoje ar patalpoje. Veterinarinės medicininės atliekos iš patalpų, kuriose jos susidaro, kasdien išnešamos (išvežamos) į laikinam saugojimui skirtą vietą ar patalpą.

18. Laikinai laikomos veterinarinės medicininės atliekos turi būti stabilios, t. y. neturi savaime keisti fizinių, cheminių ar biologinių savybių.

19. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas užtikrina, kad laikinai laikomos aplinkos poveikiui neatsparios veterinarinės medicininės atliekos būtų apsaugotos nuo šio poveikio, iš laikinai laikomų veterinarinių medicininių atliekų ar atliekų pakuočių netekėtų skysčiai, jos neskleistų kvapų, dulkių, nekiltų pavojus daugintis ir išplisti užkrečiamosioms ligoms ir kt. Atliekų pakuotės turi būti atsparios veterinarinių medicininių atliekų poveikiui.

20. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai, nepakenkdami veterinarijos paslaugų kokybei, imasi priemonių, kad susidarytų kuo mažiau veterinarinių medicininių atliekų ir jos būtų tvarkomos saugiai, kad nekeltų pavojaus visuomenės, gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

 

III. nepavojingųJŲ VeTERINARINIŲ medicinINIŲ atliekų PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

 

21. Nepavojingosios veterinarinės medicininės atliekos pakuojamos į bet kokios spalvos atskiras atliekų pakuotes, atitinkančias Reikalavimų 19 punktą. Rekomenduojama nepavojingąsias veterinarines medicinines atliekas pakuoti į vienkartines atliekų pakuotes tam, kad atliekų tvarkytojai galėtų sunaikinti nepavojingąsias veterinarines medicinines atliekas kartu su atliekų pakuotėmis.

22. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas ant supakuotų nepavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų pakuočių užrašo atliekų pavadinimus ir kodus pagal Reikalavimų priedą.

23. Atliekų pakuotes, į kurias dedami aštrūs neužkrėsti daiktai, rekomenduojama pripildyti ne daugiau kaip 3/4 jų tūrio. Pripildytos aštrių neužkrėstų daiktų atliekų pakuotės sandariai uždaromos, kad šie daiktai juos laikant, pernešant, kraunant ar vežant neiškristų, nesužeistų juos tvarkančių asmenų.

 

IV. PAVOJINGŲJŲ VETERINARINIŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ PRADINIS APDOROJIMAS, PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

 

24. Pavojingosios veterinarinės medicininės atliekos renkamos į atskiras atliekų pakuotes.

25. Pavojingosios veterinarinės medicininės atliekos pakuojamos į atliekų pakuotes, atitinkančias Reikalavimų 19 punktą. Atliekų pakuotės turi būti pagamintos taip, kad jose esančios pavojingosios veterinarinės medicininės atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

26. Medžiagos, iš kurių gaminamos atliekų pakuotės pavojingosioms veterinarinėms medicininėms atliekoms pakuoti, turi būti atsparios pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

27. Pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų pakuočių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

28. Pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų pakavimo metu pažeidus atliekų pakuotę, pavojingosios veterinarinės medicininės atliekos perpakuojamos laikantis saugos reikalavimų, o aplinkos paviršiai, ant kurių galimai pateko tokių pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų, nedelsiant nuvalomi ir išdezinfekuojami.

29. Pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų laikino laikymo vieta ar patalpa tinkamai įrengiama, kad nepatektų pašaliniai asmenys, gyvūnai, paukščiai, graužikai, vabzdžiai ar kiti gyvūnai. Laikino pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų laikymo vietos ar patalpos sienos ir grindys turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos.

30. Visos pavojingosioms veterinarinėms medicininėms atliekoms laikinai laikyti, surinkti susidarymo vietoje ar pervežti į laikino saugojimo vietą naudojamos atliekų pakuotės suženklinamos. Ant kiekvienos atliekų pakuotės užklijuojama nustatytos formos ženklinimo etiketė, nurodyta Atliekų tvarkymo taisyklių 6 priede. Ženklinimo etiketės turi būti lengvai pastebimos, tvirtai pritvirtintos prie atliekų pakuotės, atsparios aplinkos poveikiui.

31. Infekcinės veterinarinės medicininės atliekos, kurių kenksmingumas nepašalintas, laikomos šaldytuve. Infekcines veterinarines medicinines atliekas, kurių kenksmingumas nepašalintas, esant aukštesnei kaip +15 °C temperatūrai galima laikyti ne ilgiau kaip 72 val., o esant žemesnei kaip +15 °C galima laikyti ne ilgiau kaip 7 dienas. Pasibaigus šiame punkte nurodytam terminui infekcinėms veterinarinėms medicininėms atliekoms atliekamas pirminis kenksmingumo pašalinimas specialiuose kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose (pvz., garo sterilizatoriuose ir kt.) arba naudojant chemines medžiagas (pvz., biocidus) arba jos perduodamos tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui. Kenksmingumo pašalinimas atliekamas vadovaujantis cheminių medžiagų ar kenksmingumo pašalinimo įrenginių gamintojo instrukcijomis.

32. Infekcinės veterinarinės medicininės atliekos, kurioms atliekamas kenksmingumo pašalinimas, renkamos ir pakuojamos į atliekų pakuotes, kurias galima naudoti kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose arba kuriose galima atlikti kenksmingumo pašalinimą cheminėmis medžiagomis.

33. Infekcinės veterinarinės medicininės atliekos, kurioms atliktas kenksmingumo pašalinimas ir kurių kenksmingumui pašalinti nebuvo naudojamos cheminės medžiagos, pakuojamos, ženklinamos, laikinai saugomos, kaip numatyta Reikalavimų 21–23 punktuose.

34. Aštrūs užkrėsti daiktai jų surinkimo metu atskiriami nuo kitų pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų. Tuo atveju, kai aštrūs užkrėsti daiktai yra sujungti su neaštriais daiktais (pvz., vienkartiniai švirkštai su adatomis) ir jų atskyrimui atliekų pakuotėje nėra specialių įrenginių, jie talpinami į aštriems užkrėstiems daiktams skiriamas atliekų pakuotes, kurias rekomenduojama pripildyti ne daugiau kaip 3/4 jų tūrio. Pripildytos aštrių užkrėstų daiktų atliekų pakuotės sandariai uždaromos, kad šie daiktai juos laikant, pernešant, kraunant ar vežant neiškristų.

35. Infekcinės veterinarinės medicininės atliekos, kurių kenksmingumui pašalinti buvo naudojamos cheminės medžiagos, kurios priskiriamos pavojingosioms atliekoms, ženklinamos, pakuojamos, laikinai laikomos vadovaujantis Reikalavimų 24–34 punktais.

 

V. DARBUOTOJŲ SAUGA

 

36. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai ar jų įgalioti asmenys, rinkdami, rūšiuodami ar pakuodami veterinarines medicinines atliekas, turi laikytis saugos reikalavimų.

37. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai ar jų įgalioti asmenys, rinkdami, rūšiuodami, atlikdami kenksmingumo pašalinimą ar pakuodami pavojingąsias veterinarines medicinines atliekas, turi:

37.1. dėvėti chalatą ir gumines pirštines;

37.2. laikytis cheminių medžiagų naudojimo saugos lape nurodytų reikalavimų;

37.3. esant reikalui naudoti papildomas apsaugos priemones (apsauginius akinius, prijuostę, guminius batus, galvos apdangalą).

38. Surenkant, rūšiuojant ar pakuojant veterinarines medicinines atliekas draudžiama:

38.1. rankomis nuimti naudotas, užterštas krauju ir (ar) kita biologine medžiaga švirkštų adatas, jas ir kitus aštrius daiktus laužyti, lankstyti. Adatos nuo švirkštų turi būti nuimamos tam skirtu įtaisu;

38.2. rankomis rinkti užterštus sudaužytus stiklinius daiktus (jie turi būti renkami, valomi naudojant mechanines priemones – semtuvėlius, šepečius, žnyples, pincetus);

38.3. atidarinėti vienkartines atliekų pakuotes, jas tuštinti, valyti rankomis;

38.4. rankomis smulkinti veterinarines medicinines atliekas (jos gali būti smulkinamos specialiai tam skirtame atliekų smulkintuve).

39. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai ar jų įgalioti asmenys, susižeidę aštriais užkėstais instrumentais ar kitais daiktais:

39.1. turi nedelsdami žaizdą ir odą gausiai plauti tekančiu vandeniu ir muilu;

39.2. pranešti apie įvykį atsakingam už veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo kontrolę darbuotojui, esant reikalui kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą.

 

VI. VETERINARINIŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ APSKAITA

 

40. Pagal Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles veterinarijos paslaugų teikėjai, pas kuriuos dirba 10 ir daugiau darbuotojų, t. y. įskaitant ir tuos darbuotojus, kurie tiesiogiai negydo gyvūnų (pvz.: administratoriai, vairuotojai, valytojai), ir kiti veterinarinių medicininių atliekų darytojai, dėl kurių vykdomos veiklos per kalendorinius metus susidaro daugiau nei 12 tonų nepavojingųjų atliekų ir (ar) 0,6 tonos pavojingųjų atliekų, turi vykdyti atliekų susidarymo apskaitą ir teikti atitinkamam Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui metines atliekų susidarymo ataskaitas.

41. Veterinarinių medicininių atliekų darytojai, išskyrus nurodytus Reikalavimų 40 punkte, duomenis apie susidariusias veterinarines medicinines atliekas įrašo į veterinarinių medicininių atliekų susidarymo apskaitos žurnalą (toliau – žurnalas). Į žurnalą susidariusių pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų duomenys įrašomi ne rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų – kartą per mėnesį. Jei pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų susidaro rečiau kaip kartą per 2 savaites, o nepavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų – rečiau kaip kartą per mėnesį, tai duomenys apie susidariusias atliekas į žurnalą įrašomi iš karto.

42. Reikalavimų 41 punkte nurodytame žurnale turi būti nurodomi šie veterinarinių medicininių atliekų duomenys:

42.1. veterinarinių medicininių atliekų kodas pagal Reikalavimų priedą;

42.2. veterinarinių medicininių atliekų pavadinimai;

42.3. veterinarinių medicininių atliekų susidarymo periodas arba data;

42.4. veterinarinių medicininių atliekų kiekis;

42.5. perduotas veterinarinių medicininių atliekų kiekis;

42.6. atliekų vežėjas, kuriam perduotos veterinarinės medicininės atliekos;

42.7. atliekų tvarkytojas, kuris tvarkys veterinarines medicinines atliekas;

42.8. veterinarinių medicininių atliekų perdavimo data;

42.9. atliekų perdavimą patvirtinančio dokumento numeris ir data;

42.10. veterinarinių medicininių atliekų darytojo atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas.

43. Tuo atveju, kai Reikalavimų 41 punkte nurodytas veterinarinių medicininių atliekų darytojas veterinarinių medicininių atliekų apskaitą tvarko kompiuteriu, pasibaigus mėnesiui atspausdinamas žurnalo lapas, kuris patvirtinamas veterinarinių medicininių atliekų darytojo atsakingo asmens parašu ir saugomas ne mažiau kaip penkerius metus bei prireikus pateikiamas veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo kontrolę vykdantiems pareigūnams.

44. Veterinarinių medicininių atliekų darytojas nepavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus saugo ne mažiau kaip trejus metus, pavojingųjų veterinarinių medicininių atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus – ne mažiau kaip penkerius metus. Šiame punkte nurodyti dokumentai prireikus pateikiami veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo kontrolę vykdantiems pareigūnams.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

45. Veterinarinių vaistų, biocidų ir kitų veterinarinių priemonių pirminės, antrinės ir tretinės pakuotės (pvz.: tušti veterinarinių vaistų buteliukai, ampulės ir kitos pakuotės, 15 kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą) renkamos, rūšiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Atliekų tvarkymo taisyklėmis ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 (Žin., 2002, Nr. 81-3503).

46. Kitas atliekas veterinarinių medicininių atliekų darytojai tvarko, kaip numatyta atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

47. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuoja, kaip veterinarinių medicininių atliekų darytojai laikosi šių Reikalavimų nuostatų.

48. Asmenys, pažeidę Reikalavimų nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų sprendimai, veterinarinių medicininių atliekų tvarkymo kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

 


Veterinarinių medicininių

atliekų tvarkymo reikalavimų

priedas

 

VeterinarinIŲ medicinINIŲ Atliekų SĄRAŠAS

 

Atliekų KATEGORIJA

Atliekų kodas

Atliekų pavadinimas

Atliekų apibūdinimas

Pavojingosios

18 02 02

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

Infekcinės veterinarinės medicinos atliekos (Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos ligų sąraše išvardytomis ligomis sergantiems ar galimai sergantiems gyvūnams gydyti naudotos ar kontaktavusios su tokiais gyvūnais priemonės, infekcinės su gyvūnais susijusių mokslinių tyrimų atliekos, pvz.: vienkartiniai plastikiniai švirkštai, lašinės sistemos, kateteriai, guminiai, plastikiniai vamzdeliai, drenai, vakuuminės kraujo paėmimo sistemos, mėgintuvėliai, pipetės, Petri lėkštelės, pirštinės, prijuostės, kitos vienkartinės slaugos priemonės, vienkartiniai apsaugos drabužiai, aštrūs užkrėsti daiktai ir kt.)

18 02 05

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

Cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios (pvz.: biocidai, kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų, ar infekcinės veterinarinės medicinos atliekos, kurių kenksmingumas pašalintas tokiais biocidais)

18 02 07

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

Citotoksiniai arba citostatiniai veterinariniai vaistai ir veterinariniai vaistai, kurie vadovaujantis Reikalavimų 8 punktu priskiriami pavojingosioms atliekoms

NEPAVOJINGOSIOS

18 02 01

aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)

Aštrūs neužkrėsti daiktai (pvz.: nenaudoti netekę sterilumo švirkštai su pritvirtintomis adatomis, adatos, skalpeliai, lancetai, chirurginės adatos, grąžtai, siurbliai, mėgintuvėliai, pipetės, vamzdeliai, skutimosi peiliukai ir panašus aštrūs daiktai, išskyrus priskiriamus 18 02 02)

18 02 03

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

Neinfekcinės veterinarinės medicinos atliekos (vienkartiniai plastikiniai švirkštai, lašinės sistemos, kateteriai, guminiai, plastikiniai vamzdeliai, drenai, vakuuminės kraujo paėmimo sistemos, pirštinės, prijuostės, kitos vienkartinės slaugos priemonės, neužkrėsti vienkartiniai apsaugos drabužiai ir kt.)

18 02 06

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

Cheminės medžiagos, sudarytos iš nepavojingų cheminių medžiagų arba neturinčios pavojingų cheminių medžiagų

18 02 08

vaistai, nenurodyti 18 02 07

Veterinariniai vaistai, nenurodyti 18 02 07

 

_________________