LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2006 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO Nr. 3-199/1V-183 „DĖL LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ TAKSI VALSTYBINIO NUMERIO ŽENKLŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 17 d. Nr. 3-485/1V-531

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 3-199/1V-183 „Dėl Lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2098, Nr. 87-3423; 2011, Nr. 53-2570; 2012, Nr. 37-1864):

1. Išdėstome 4 punktą taip:

4. Savivaldybių vykdomosios institucijos, išduodančios vežėjams leidimus vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (toliau – leidimas), užtikrina informacijos teikimą VĮ „Regitra“ elektroninėmis ryšio priemonėmis apie išduotus ir panaikintus leidimus, išduotas pažymas apie ketinimą išduoti leidimą (toliau – pažyma) ir transporto priemones, kurioms per 30 darbo dienų nuo pažymos išdavimo dienos vežėjas negavo leidimo.“

2. Išdėstome 5 punktą taip:

5. VĮ „Regitra“ užtikrina informacijos apie išduotus taksi valstybinio numerio ženklus teikimą savivaldybių vykdomosioms institucijoms elektroninėmis ryšio priemonėmis.“

3. Išdėstome 6 punktą taip:

6. Taksi valstybinio numerio ženklai išduodami vežėjų, turinčių leidimą ar pažymą, turimiems nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomiems automobiliams.“

4. Išdėstome 8 punktą taip:

8. Vežėjas pateikia VĮ „Regitra“ prašymą išduoti taksi valstybinio numerio ženklus. Kartu su prašymu pateikiami Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse nustatyti dokumentai ir leidimo arba pažymos originalas (sutikrinus duomenis originalas grąžinamas pateikėjui).“

5. Išdėstome 12 punktą taip:

12. Vežėjai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo grąžinti VĮ „Regitra“ taksi valstybinio numerio ženklus panaikinus leidimų galiojimą, nutraukus keleivių vežimo taksi automobiliais veiklą ar negavus leidimo per 30 darbo dienų nuo pažymos išdavimo dienos. Taip pat VĮ „Regitra“ grąžinami susidėvėję taksi valstybinio numerio ženklai ir susidėvėję ar negaliojantys transporto priemonės registracijos liudijimai (naudotojo pažymėjimai).“

6. Išdėstome 14 punktą taip:

14. Savivaldybių vykdomosios institucijos užtikrina informacijos apie leidimų galiojimo panaikinimą, išskyrus jų galiojimo sustabdymą, teikimą elektroninio ryšio priemonėmis VĮ „Regitra“. Atitinkamos policijos įstaigos informuojamos joms užklausus.“

7. Išdėstome 15 punktą taip:

15. Draudžiama eksploatuoti taksi automobilius su standarto LST 1447 nustatytais taksi valstybinio numerio ženklais, neturint leidimo. Jei taksi valstybinio numerio ženklai buvo išduoti atsižvelgiant į pažymą, taksi automobilis gali būti eksploatuojamas, kol bus gautas leidimas, bet ne ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo pažymos išdavimo dienos.“

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis

Vidaus reikalų ministras                                                    Artūras Melianas