LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VAGONĖLIŲ IR KITŲ KILNOJAMŲJŲ OBJEKTŲ AR ĮRENGINIŲ PASTATYMO, LAIKYMO IR NAUDOJIMO MOKSLINIAMS STEBĖJIMAMS IR TYRIMAMS VYKDYTI SAUGOMOSE TERITORIJOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 12 d. Nr. D1-584

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902) bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395), 8.1.4 punktu,

t v i r t i n u Vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių pastatymo, laikymo ir naudojimo moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti saugomose teritorijose tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-584

 

VAGONĖLIŲ IR KITŲ KILNOJAMŲJŲ OBJEKTŲ AR ĮRENGINIŲ PASTATYMO, LAIKYMO IR NAUDOJIMO MOKSLINIAMS STEBĖJIMAMS IR TYRIMAMS VYKDYTI SAUGOMOSE TERITORIJOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių pastatymo, laikymo ir naudojimo moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti saugomose teritorijose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vagonėlių ir kitų kilnojamųjų objektų ar įrenginių (toliau – Kilnojamieji objektai), kurie reikalingi mokslo institucijoms moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti, pastatymo, laikymo ir naudojimo sąlygas saugomose teritorijose.

2. Šio Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos kultūriniams rezervatams, istoriniams nacionaliniams parkams, kultūriniams draustiniams, kurių apsaugą ir tvarkymą organizuoja Kultūros ministerija, taip pat savivaldybių įsteigtoms teritorijoms, kurių apsaugą ir tvarkymą organizuoja savivaldos institucijos.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597) ir kituose teisės aktuose.

 

II. KILNOJAMŲJŲ OBJEKTŲ PASTATYMO, LAIKYMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

4. Kilnojamuosius objektus saugomose teritorijose mokslo institucijos gali pastatyti, laikyti ir naudoti, kai jie būtini atliekamiems stebėjimams ir tyrimams vykdyti, stebėjimų ir tyrimų įrangai laikyti.

5. Moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti reikalingų Kilnojamųjų objektų pastatymui, laikymui ir naudojimui valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose bei jų buferinės apsaugos zonose turi būti gautas rašytinis valstybinio rezervato, valstybinio parko ar biosferos rezervato direkcijos (toliau – Direkcija) pritarimas, o valstybiniuose draustiniuose, biosferos poligonuose – rašytinis regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Departamentas) pritarimas. Pajūrio juostos atkarpose, kurios nepatenka į Kuršių nerijos nacionalinį ir Pajūrio regioninį parkus, turi būti gautas rašytinis Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento pritarimas.

6. Kilnojamieji objektai turi būti laikomi ir naudojami pagal jų paskirtį moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti.

7. Moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti reikalingų Kilnojamųjų objektų išdėstymo vieta parenkama suderinus su žemės sklypo savininku, naudotoju ar žemės valdytoju, išlaikant specialiuosius žemės ir miško naudojimo apribojimų reikalavimus (atstumus nuo vandens telkinių ir kitas sąlygas). Kilnojamieji objektai neturi būti kultūros paveldo objektų teritorijose, matomi nuo pagrindinių kelių, apžvalgos vietų (regyklų, turizmo trasų).

8. Kilnojamieji objektai pastatomi, laikomi ir naudojami mokslinių tyrimų (stebėjimų) vykdymo laikotarpiu. Pasibaigus tyrimų (stebėjimų) terminui, nurodytam Direkcijos ar Departamento rašytiniam pritarime pastatyti, laikyti ir naudoti kilnojamąjį objektą, Kilnojamasis objektas turi būti išardytas ar išvežtas per 1 mėnesį nuo termino pabaigos. Jeigu dėl vykdomos veiklos Kilnojamasis objektas turi būti naudojamas ilgiau nei nustatytas terminas, jo naudojimo arba laikymo terminą rašytiniu pritarimu gali pratęsti atitinkamai Direkcija ar Departamentas Tvarkos aprašo 9–12 punktuose nustatyta tvarka.

 

III. PRAŠYMŲ PASTATYTI, LAIKYTI IR NAUDOTI KILNOJAMUOSIUS OBJEKTUS PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

9. Mokslo institucija, norėdama pastatyti, laikyti ir naudoti Kilnojamąjį daiktą, kuris reikalingas moksliniams stebėjimams ir tyrimams atlikti, kreipiasi atitinkamai į Direkciją ar Departamentą su prašymu pastatyti, laikyti ir naudoti Kilnojamą objektą tyrimų (stebėjimų) laikotarpiu.

10. Kartu su prašymu pateikiamas dokumentas (2 egzemplioriai), kuriame turi būti nurodoma tyrimų (stebėjimų) tikslas, trukmė, vietos žemėlapis, Kilnojamojo objekto parametrai (aukštis, plotis ir kt.) ir/ar kita reikalinga informacija.

11. Direkcija ar Departamentas, ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas, išnagrinėjęs pateiktą prašymą dėl Kilnojamojo objekto pastatymo, laikymo ir naudojimo, pritaria prašymui arba motyvuotai jį atmeta apie tai informuojant raštu prašymą pateikusią mokslo instituciją.

12. Pritarimas rašomas ant institucijos blanko pridedant vieną iš gautų dokumento egzempliorių. Pritarime nurodomas terminas, iki kada leidžiama naudoti Kilnojamąjį objektą.

13. Pritarimo kopiją mokslo institucija turi pakabinti prie Kilnojamojo objekto matomoje vietoje.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Šio Tvarko aprašo reikalavimų laikymąsi valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose bei jų buferinės apsaugos zonose kontroliuoja valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai, o valstybiniuose draustiniuose, biosferos poligonuose, pajūrio juostos atkarpose, kurios nepatenka į Kuršių nerijos nacionalinį ir Pajūrio regioninį parkus – Departamento pareigūnai.

15. Už šiame Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų pažeidimus atsako Kilnojamųjų objektų, kuriems yra taikomas šis Tvarkos aprašas, savininkai ar naudotojai. Įstatymų nustatyta tvarka pažeidėjams taikoma drausminė, administracinė ir civilinė atsakomybė.

 

_________________