LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 29 d. Nr. D1-560

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440) 11 straipsnio 12 dalimi,

t v i r t i n u Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                     Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-560

 

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ AR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU DĖL PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vieno ar kelių daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų arba kitos paskirties pastatų bendrosios dalinės nuosavybės objektų savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarką. Vadovaujantis šiuo Tvarkos aprašu Bendrijos įstatuose nustatoma Bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų bendrijos narių visuotinio susirinkimo kompetencijos klausimais tvarka.

2. Balsavimą raštu (toliau – Balsavimas) organizuoja Bendrijos pirmininkas arba Bendrijos valdyba (toliau – Balsavimo organizatorius).

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2012, Nr. 50-2440).

 

II. BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO VYKDYMAS

 

4. Bendrijos narių balsavimas vykdomas taip:

4.1. Balsavimo organizatorius apie rengiamą Balsavimą paskelbia Bendrijos skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose ir parengia Bendrijos narių balsavimo raštu biuletenį (toliau – Balsavimo biuletenis) pagal formą, pateikiamą Tvarkos aprašo 1 priede;

4.2. Balsavimo biuletenį balsavimo organizatorius Bendrijos nariams įteikia asmeniškai pasirašant Balsavimo biuletenių išdavimo lape arba išsiunčia registruotu laišku. Bendrijos nariui nepriklausomai nuo to, kiek jam nuosavybės teise priklauso Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nuosavybės teisės objektų Bendrijai priklausančiame (priklausančiuose) pastate (pastatuose), įteikiamas vienas Balsavimo biuletenis. Kartu su Balsavimo biuleteniu gali būti pateikiami papildomi dokumentai, kuriuose pateikiama informacija, paaiškinanti ar pagrindžianti siūlomą sprendimą ir laukiamus rezultatus;

4.3. gavę Balsavimo biuletenį, Bendrijos nariai (ar jų įgalioti asmenys) turi ne vėliau kaip per 2 savaites nuo šio biuletenio įteikimo dienos jį grąžinti Balsavimo organizatoriui užpildę žymą „pritariu“ ar „nepritariu“. Užpildytą Balsavimo biuletenį pasirašo Bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo. Kai Bendrijos narys yra juridinis asmuo, pasirašo jo įgaliotas atstovas. Pasirašant Balsavimo biuletenį nurodomas pasirašiusio asmens vardas ir pavardė, taip pat pridedamas įgaliojimas veikti fizinio ar juridinio asmens vardu. Negaliojančiais laikomi neužpildyti ir (ar) Bendrijos narių nepasirašyti ar pasirašyti neturint įgaliojimo Balsavimo biuleteniai;

4.4. užpildytą Balsavimo biuletenį Bendrijos narys turi grąžinti įmesdamas į specialiai tam įrengtą balsadėžę gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato bendrojo naudojimo patalpose (laiptinėje, hole ir t. t.) ar atsiųsti paštu arba kitu Balsavimo biuletenyje nurodytu būdu perduoti Balsavimo organizatoriui. Balsavimo biuleteniai iš balsadėžės išimami ir paštu ar kitu Balsavimo biuletenyje nurodytu būdu gauti vokai su Balsavimo biuleteniais atplėšiami dalyvaujant balsų skaičiavimo komisijai;

4.5. Balsavimo rezultatus skaičiuoja Balsavimo organizatoriaus sprendimu ne mažiau kaip 3 asmenų sudaryta balsų skaičiavimo komisija;

4.6. Balsavimo rezultatai įforminami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Balsavimo dienos balsų skaičiavimo komisijos protokolu (2 priedas). Protokole turi būti nurodyta balsų skaičiavimo komisijos posėdžio data, svarstomas klausimas, įteiktų (išsiųstų) ir gautų, negaliojančių biuletenių skaičius, balsavimo rezultatai, priimtas sprendimas ar ne. Protokolą pasirašo balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir nariai. Pasirašytas protokolas registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka ir dedamas į atskirą bylą;

4.7. protokolai saugomi ne trumpiau kaip dešimt metų. Pasirašyto protokolo kopija viešai skelbiama Bendrijos nariams ir patalpų (pastatų) savininkams gyvenamojo namo skelbimų lentoje ir (ar) bendrojo naudojimo objektų valdytojo interneto tinklalapyje (jeigu tokį turi). Kiekvieno Bendrijos nario reikalavimu turi būti išduodama protokolo kopija. Balsavimo biuleteniai saugomi ne trumpiau kaip vienerius metus. Bendrijos nariams priimant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) sprendimus, Balsavimo biuleteniai saugomi ne trumpiau kaip trejus metus;

4.8. Balsavimas laikomas neįvykusiu, jeigu iki Balsavimo biuleteniuose nurodyto termino pabaigos grąžintų Balsavimo biuletenių skaičius yra mažesnis už 1/2 visų išduotų Balsavimo biuletenių. Pakartotinis Balsavimas tuo pačiu klausimu gali būti organizuojamas ne anksčiau kaip po 2 savaičių nuo neįvykusio Balsavimo dienos ir laikomas įvykusiu, kai grąžintų Balsavimo biuletenių skaičius yra didesnis už 1/4 visų išduotų Balsavimo biuletenių.

5. Kai Balsavimas organizuojamas dėl atskirų bendrojo naudojimo objektų, kurie pagal Bendrijos sudarytą bendrojo naudojimo objektų aprašą yra ar gali būti naudojami tenkinti ne visų daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų) savininkų, o tik jų dalies poreikius, Balsavimo biuleteniai įteikiami tiems Bendrijos nariams, kurie yra tos dalies butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai. Tokie sprendimai priimami laikantis šio Tvarkos aprašo 4 punkte nustatytos tvarkos.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Su Balsavimu susiję ginčai sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________

part_153a4b47823d4ca8893d2d596825086b_end


Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos

paskirties pastatų savininkų bendrijos narių

balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu biuletenio forma)

 

BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

 

1. Gyvenamojo namo ar kitos paskirties pastato adresas.............................................................

......................................................................................................................................................

2. Bendrijos nario vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas..............................................

......................................................................................................................................................

3. Bendrijos nariui nuosavybės teise priklausančio buto, kitų patalpų ar kitos paskirties pastato (pastatų) indentifikavimo kodas (kodai)......................................................................................................

......................................................................................................................................................

(buto numeris, patalpų, kitos paskirties pastato unikalus numeris ar kitas identifikavimo kodas)

4. Svarstomas klausimas (klausimai):

4.1. ...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ;

4.2. ...............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

5. Siūlomas sprendimas, dėl kurio balsuojama:

 

Eil. Nr.

Siūlomas sprendimas (pateikiamas aiškus ir konkretus sprendimo aprašymas)

Žyma raštu:

„pritariu“

„nepritariu“

Bendrijos nario ar jo įgalioto asmens, juridinio asmens įgalioto atstovo parašas, vardas ir pavardė

1

 

 

 

2

 

 

 

 

6. Biuletenis turi būti grąžintas balsavimo organizatoriui iki ......................................................

(nurodoma data)

7. Biuletenio grąžinimo būdai:

7.1. įmetant į balsadėžę, kuri yra................................................................................................. ;

(nurodoma vieta)

7.2. išsiunčiant paštu adresu........................................................................................................ ;

(nurodomas adresas)

7.3. Grąžinant balsavimo organizatoriui kitu būdu:

......................................................................................................................................................

(nurodoma, kokiu būdu grąžinamas balsavimo biuletenis)

8. Balsavimo organizatorius ........................................................................................................

(pavadinimas/vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas)

......................................................................................................................................................

Biuletenį įteikė (išsiuntė):

......................................................................................................................................................

(parašas, vardas, pavardė, data)

 

_________________

part_d92a2944d7024dc3a47bf8ea79a2ecc4_end


Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos

paskirties pastatų savininkų bendrijos narių

balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų

tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolo pavyzdinė forma)

 

__________________________________________

(dokumentą sudariusios bendrijos valdymo organo pavadinimas/ vardas, pavardė)

 

BENDRIJOS NARIŲ BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS

20..... m. ................ d. Nr.

(vieta)

 

Posėdis įvyko ____________________

(data)

1. Balsavimo organizatorius.........................................................................................................

(pavadinimas/vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. paštas, juridinio asmens kodas)

2. Bendrijos adresas......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Svarstomas klausimas (klausimai): ..........................................................................................

3.1................................................................................................................................................ ;

3.2. ...............................................................................................................................................

4. Balsų skaičiavimo komisija:

Pirmininkas ..................................................................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos, atstovavimas)

Nariai: ..........................................................................................................................................

(vardas, pavardė, pareigos, atstovavimas)

......................................................................................................................................................

5. Įteikta (išsiųsta) biuletenių........................................................................................................

iš jų paštu .........................................................................................................................

6. Gauta biuletenių........................................................................................................................

iš jų negaliojantys ............................................................................................................

7. Išvada dėl balsavimo ................................................................................................................

(nurodoma, ar balsavimas įvyko, ar neįvyko)

8. Balsavimo rezultatai:

 

Eil. Nr.

Siūlomas sprendimas

Balsavimo rezultatai

(nurodoma skaičiumi ir žodžiu)

Balsavimo išvada (nurodoma, ar sprendimas priimtas, ar nepriimtas)

1.

 

Pritarė...............

Nepritarė...............

 

2.

 

Pritarė...............

Nepritarė...............

 

 

9. Balsų skaičiavimo komisijos narių pastabos............................................................................

......................................................................................................................................................

(nurodomos komisijos narių pastabos)


 

Komisijos pirmininkas

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

Nariai

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

part_79af1b92650c4841b1fe9c8f2c11c149_end