LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL REIKALAVIMŲ VISUOMENĖS ŠVIETIMUI IR INFORMAVIMUI ATLIEKŲ, KURIOMS TAIKOMAS GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPAS, TVARKYMO KLAUSIMAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 28 d. Nr. D1-554

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190) 341 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 341 straipsnio 16 dalimi, 344 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 347 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 348 straipsnio 3 dalies 6 punktu, 3415 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 3415 straipsnio 12 dalies 2 punktu, 3418 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2001, Nr. 85-2968; 2005, Nr. 86-3206; 2012, Nr. 6-191) 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

t v i r t i n u Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-554

 

REIKALAVIMŲ VISUOMENĖS ŠVIETIMUI IR INFORMAVIMUI ATLIEKŲ, KURIOMS TAIKOMAS GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPAS, TVARKYMO KLAUSIMAIS TVARKOS APRAŠAS

 

i. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reikalavimus atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas (elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių, išskyrus baterijas ir akumuliatorius, pakuočių), gamintojų ir importuotojų (toliau – Gamintojai ir importuotojai), elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojams, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, vykdomam visuomenės švietimui ir informavimui.

2. Tvarkos aprašas taikomas elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) gamintojams ir importuotojams, individualiai vykdantiems Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) tokiems gamintojams ir importuotojams numatytas pareigas, elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojams, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, ir pakuočių gamintojams, gaminių pripildytų pakuočių gamintojams ir importuotojams, individualiai vykdantiems Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme tokiems gamintojams ir importuotojams numatytas pareigas.

3. Tvarkos aprašas netaikomas Gamintojams ir importuotojams, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvą, baterijas ir akumuliatorius, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) naudojantiems savoms reikmėms, ir Gamintojams ir importuotojams, per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantiems ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių atliekų bei tiekiantiems Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais ne daugiau kaip 5 baterijų ar akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių vienetus.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Visuomenės švietimas ir informavimas – Gamintojų ir importuotojų informacijos teikimas visuomenei apie atliekų, kurių tvarkymui taikomas gamintojo atsakomybės principas (elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių, išskyrus baterijas ir akumuliatorius, pakuočių atliekų), keliamą pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai, šių atliekų tvarkymo galimybes, netinkamo atliekų tvarkymo žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai ir kitą susijusią informaciją.

Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016; 2012, Nr. 6-190), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968; 2005, Nr. 86-3206; 2012, Nr. 6-191), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakyme Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2598), Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakyme Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599).

5. Visuomenės švietimą ir informavimą Gamintojai ir importuotojai privalo pradėti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įregistravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade dienos, o elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, pradėti teikti informaciją ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo veiklos pradžios.

 

II. REIKALAVIMAI VISUOMENĖS švietimui ir INFORMAVIMui

 

6. Gamintojai ir importuotojai, įgyvendindami Atliekų tvarkymo įstatyme ir Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme numatytas pareigas, privalo šviesti ir informuoti visuomenę tokiais būdais:

6.1. leidžiant ir platinant specialius leidinius (lankstinukus, bukletus ar pan.), informaciją skelbiant informaciniuose stenduose ir (ar) spaudoje;

6.2. informaciją pateikiant pardavimo dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, alyvą, baterijas ir akumuliatorius, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius);

6.3. informaciją skelbiant gamintojo, importuotojo interneto svetainėje ir (ar) interneto naujienų svetainėse.

7. Gamintojai ir importuotojai visuomenės švietimą ir informavimą privalo vykdyti kalendorinių metų laikotarpiu taikydami ne mažiau kaip du Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus būdus, atitinkamai pasirenkant bent po vieną priemonę iš Tvarkos aprašo 6.1 ir 6.2 ar 6.1 ir 6.3 arba 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytų visuomenės informavimo priemonių. Gamintojai ir importuotojai savo iniciatyva gali taikyti ir kitas papildomas visuomenės švietimo ir informavimo priemones, nenurodytas Tvarkos apraše.

8. Informuodami ir šviesdami visuomenę Gamintojai ir importuotojai privalo laikytis šių reikalavimų užtikrindami:

8.1. teikiamos informacijos informatyvumą, aiškumą, aktualumą ir nuolatinį atnaujinimą (pasikeitus teikiamai informacijai);

8.2. informacijos arba nuorodos į tokią informaciją gamintojo, importuotojo interneto svetainėje skelbimą nuolat ir gerai matomoje interneto svetainės vietoje;

8.3. informacijos interneto naujienų svetainėse skelbimą ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius arba pasikeitus teikiamai informacijai;

8.4. Tvarkos aprašo 6.1 punkte nurodytų specialių leidinių platinimą juos platinti vartotojams prieinamose, lankomose vietose;

8.5. informacinių stendų, ne mažesnių kaip A3 formato (420x297 mm), įrengimą ir pateikimą aiškiai vartotojams matomoje elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) pardavimo vietoje.

9. Šviesdami ir informuodami gaminių ir pakuočių vartotojus, gaminių ir pakuočių atliekų turėtojus, Gamintojai ir importuotojai privalo jiems teikti informaciją apie:

9.1. elektros ir elektroninėje įrangoje, transporto priemonėse, baterijose ir akumuliatoriuose esančias pavojingas medžiagas ir jų keliamą pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai (taikoma elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, baterijų ir akumuliatorių gamintojams ir importuotojams);

9.2. netinkamo atliekų tvarkymo žalą visuomenės sveikatai ir aplinkai;

9.3. atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje ir perdirbimo ar kitokio naudojimo svarbą saugant aplinką ir tausojant gamtinius išteklius;

9.4. reikalavimą perdirbti tinkamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekas nešalinti kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis;

9.5. gaminių atliekų surinkimo vietas, nurodant sąrašą vietų kuriose vartotojai turi galimybę atiduoti atitinkamas atliekas;

9.6. esamas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų grąžinimo, surinkimo ir perdirbimo sistemas ir galimybes jomis naudotis;

9.7. vartotojų ir atliekų turėtojų vaidmenį skatinant elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvos, baterijų ir akumuliatorių, apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir jų atliekų pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir kitokį naudojimą;

9.8. pakuočių ženklų reikšmes (taikoma pakuočių gamintojams, gaminių pripildytų pakuočių gamintojams ir importuotojams);

9.9. baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-117/D3-196 (Žin., 2004, Nr. 59-2097), nustatytų baterijų ir akumuliatorių ženklinimo reikšmes (baterijų ir akumuliatorių gamintojams ir importuotojams) ir galimybę įstatymuose numatytais atvejais nemokamai atiduoti atitinkamas atliekas prekybos vietose arba savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

10. Gamintojai ir importuotojai, vykdydami visuomenės švietimą ir informavimą, visą Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytą informaciją turi skelbti pasirinktinai vienoje, keliose ar visose įgyvendinant 6 punkte pasirinktas informavimo priemones.

11. Elektros ir elektroninės įrangos ir nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių platintojai, įgyvendindami Atliekų tvarkymo įstatyme numatytas pareigas, privalo teikti rašytinę informaciją visiems vartotojams apie galimybę atiduoti atitinkamų gaminių atliekas platintojams (platinimo vietose). Informacija gali būti skelbiama naudojant vieną iš šių priemonių:

11.1. informaciją skelbiant informaciniuose stenduose (ne mažesniuose kaip A4 formato (210x297 mm));

11.2. informaciją pateikiant pardavimo dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama parduodant elektros ir elektroninę įrangą, nešiojamąsias baterijas ir akumuliatorius;

11.3. informaciją skelbiant platintojo interneto svetainėje ir (ar) interneto naujienų svetainėse.

12. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, privalo šviesti ir informuoti vartotojus apie alyvos keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes. Informacija gali būti skelbiama naudojant vieną iš šių priemonių:

12.1. informaciją skelbiant informaciniuose stenduose (ne mažesniuose kaip A3 formato (420x297 mm));

12.2. informaciją pateikiant pardavimo / apmokėjimo už suteiktas pasaugas dokumentuose ir (ar) reklaminėje literatūroje, kuri naudojama teikiant paslaugas;

12.3. informaciją skelbiant transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės interneto svetainėje ir (ar) interneto naujienų svetainėse.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________