LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 m. LAPKRIČIO 21 d. ĮSAKYMO Nr. V-890 „DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO IR IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. liepos 2 d. Nr. V-666

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 140-5047; 2009, Nr. 112-4784), ir išdėstau 16 punktą taip:

16. TLK ne vėliau kaip per 30 dienų nuo suaugusio asmens (arba jo atstovo) prašymo gavimo iš PAASPĮ datos užpildo pagal Aprašo 4 priede nurodytą formą pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo TLK sąrašą ir išsiunčia šį pranešimą asmeniui prašyme nurodytu adresu.“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS