LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 94, 342, 344, 362, 364, 365, 3652 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR KODEKSO PAPILDYMO 173, 3653, 3654 STRAIPSNIAIS
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 30 d. Nr. XI-2200

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2003, Nr. 38-1734; 2004, Nr. 115-4276; 2006, Nr. 68-2494; 2007, Nr. 81-3312, Nr. 140-5748; 2010, Nr. 113-5742, Nr. 145-7440; 2011, Nr. 81-3960; 2012, Nr. 4-109)

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 173 straipsniu

Papildyti Kodeksą 173 straipsniu:

 

173 straipsnis. Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimtas sprendimas konfiskuoti

Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimtas sprendimas konfiskuoti – dėl nusikalstamos veikos vykusiame procese Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimtas galutinis sprendimas dėl bausmės ar kitokios priemonės, kurios pasekmė yra neatlygintinis turto paėmimas, paskyrimo.“

 

2 straipsnis. 94 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 94 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytą sprendimą priėmęs teismas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gali jį perduoti vykdyti kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kurioje yra konfiskuotinas turtas arba kurioje asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas nutarimas, gali turėti pajamų ar turto, kompetentingai institucijai.“

2. Buvusią 94 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

 

3 straipsnis. 342 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Pakeisti 342 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Jeigu nuosprendžiu nuteistajam paskirta bausmė – bauda arba baudžiamojo poveikio ar auklėjamojo poveikio priemonės – įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą arba turto konfiskavimas ar išplėstinis turto konfiskavimas, turtinės žalos atlyginimas arba pašalinimas, arba teismas iš nuteistojo nusprendė išieškoti proceso išlaidas, o nuteistasis ar turtas, į kurį gali būti nukreiptas išieškojimas, arba konfiskuotinas turtas yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, teismas savo iniciatyva arba bausmę (baudžiamojo poveikio ar auklėjamojo poveikio priemonę) vykdančios institucijos teikimu gali šią bausmę ar baudžiamojo poveikio ar auklėjamojo poveikio priemonę arba sprendimą dėl proceso išlaidų išieškojimo perduoti vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai. Sprendimas priimamas šio Kodekso 362 straipsnyje nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos teismų paskirtų piniginių sankcijų ir sprendimų konfiskuoti perdavimo vykdyti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms taisykles patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

4 straipsnis. 344 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 344 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

344 straipsnis. Nuteistojo asmens turto apsauga

Nuosprendį vykdyti pateikiantis teismas, jeigu tai nebuvo padaryta anksčiau, privalo imtis priemonių nuteistojo būstui ir kitokiam turtui išsaugoti. Dėl to teismas, pateikdamas nuosprendį vykdyti, tuo pat metu siunčia rašytinį pavedimą turto buvimo vietos savivaldybės vykdomajai institucijai ir apie tai praneša nuteistajam.“

 

5 straipsnis. 362 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 362 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Klausimus dėl baudos, turtinės žalos atlyginimo ar pašalinimo, įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, turto konfiskavimo, išplėstinio turto konfiskavimo vykdymo ar proceso išlaidų išieškojimo perdavimo vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai pagal šio Kodekso 342 straipsnį nagrinėja ir nutartimi išsprendžia nuosprendį priėmęs teismas.“

2. Buvusias 362 straipsnio 3, 4, 5 dalis laikyti atitinkamai 4, 5, 6 dalimis.

 

6 straipsnis. 364 straipsnio 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 364 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nutartis dėl šio Kodekso 361–363, 365, 3651, 3653 straipsniuose nurodytų klausimų gali apskųsti prokuroras, nuteistasis, asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, ir jų gynėjas, nepilnamečio nuteistojo atstovas pagal įstatymą, juridinio asmens atstovas, o kai klausimas susijęs su nuosprendžio vykdymu civilinio ieškinio atžvilgiu, – taip pat civilinis ieškovas ir civilinis atsakovas arba jų atstovai.“

2. Pakeisti 364 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Skundo padavimas sustabdo teismo nutarčių atidėti nuosprendžio vykdymą, atleisti nuteistąjį nuo bausmės atlikimo dėl ligos, pripažinti Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimtą sprendimą konfiskuoti ir šio Kodekso 360 straipsnio 5 dalies 1 ir 4 punktuose nurodytų nutarčių vykdymą.“

 

7 straipsnis. 365 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 365 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

365 straipsnis. Užsienio valstybių teismų nuosprendžių ir Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimų vykdymas

1. Užsienio valstybių teismų nuosprendžiai ir Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimai Lietuvos Respublikoje vykdomi Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu pagal jose ir šio Kodekso VII dalyje nustatytas taisykles.

2. Užsienio valstybės kompetentingos institucijos prašymą vykdyti užsienio valstybės teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę, baudžiamojo poveikio ar auklėjamojo poveikio priemonę nagrinėja nuteisto fizinio asmens gyvenamosios vietos ar nuteisto juridinio asmens buveinės vietos apylinkės teismas. Ši taisyklė netaikoma laisvės atėmimo bausmių ir priverčiamųjų medicinos priemonių vykdymo atvejais.

3. Užsienio valstybės teismo nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę su Lietuvos Respublikos baudžiamųjų ir bausmių vykdymo įstatymų reikalavimais Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatytais atvejais ir sąlygomis suderina ir pataisos įstaigos rūšį nustato apylinkės teismas, kurio veiklos teritorijoje yra iš užsienio valstybės perimto nuteistojo laisvės atėmimo vieta, šią laisvės atėmimo bausmę vykdančios pataisos įstaigos administracijos teikimu. Tuo atveju, kai nuteistasis yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jo laisvė nėra apribota, laisvės atėmimo bausmės suderinimo klausimą sprendžia nuteistojo gyvenamosios vietos apylinkės teismas, gavęs Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos prašymą.

4. Teismas šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytus klausimus išsprendžia nutartimi šio Kodekso 362 straipsnyje nustatyta tvarka. Teismo nutartį nuteistasis, jo gynėjas, prokuroras gali skųsti šio Kodekso 364 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. Užsienio valstybės teismo pritaikytą priverčiamąją medicinos priemonę su Lietuvos Respublikos įstatymais suderina šios priemonės taikymo vietos apylinkės teismas, gavęs Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos prašymą. Teismo nutartis šiuo klausimu priimama ir gali būti skundžiama šio Kodekso 405 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. 3652 straipsnio 2 dalies pakeitimas

3652 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „ją pripažinęs apylinkės teismas“ įrašyti žodį „prokuroras“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Piniginės sankcijos vykdymą kontroliuoja prokuroras.“

 

9 straipsnis. Kodekso papildymas 3653 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3653 straipsniu:

 

3653 straipsnis. Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimo konfiskuoti pripažinimas Lietuvos Respublikoje

1. Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti pripažįsta fizinio asmens, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, gyvenamosios vietos arba juridinio asmens, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, buveinės vietos apylinkės teismas. Tais atvejais, kai fizinis asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, neturi gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje arba juridinis asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, neturi buveinės Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti pripažįsta konfiskuotino turto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos apylinkės teismas.

2. Gavęs Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti, apylinkės teismas per septynias dienas nuo sprendimo gavimo dienos rengia teismo posėdį. Į posėdį teismas šaukia asmenį, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, jo gynėją, juridinio asmens atstovą, prokurorą ir kitus suinteresuotus asmenis, tačiau šių asmenų neatvykimas klausimo nagrinėjimo nesustabdo. Klausimo nagrinėjimas pradedamas posėdžio pirmininko pranešimu. Po to teismas išklauso į posėdį atvykusius asmenis ir priima nutartį pripažinti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti arba nutartį atsisakyti pripažinti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti. Nutartį teismas priima pasitarimų kambaryje.

3. Teismas atsisako pripažinti ir vykdyti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti, jeigu:

1) sprendimo konfiskuoti vykdymas pažeistų pagrindines žmogaus teises ir (ar) laisves;

2) sprendimo konfiskuoti vykdymas pažeistų draudimą bausti asmenį už tą pačią nusikalstamą veiką antrą kartą;

3) sprendimas konfiskuoti priimtas dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą nelaikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu, išskyrus atvejus, kai sprendimas konfiskuoti priimtas dėl 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 6 straipsnio 1 dalyje nurodytų nusikalstamų veikų;

4) asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, ar konfiskuotinas turtas pagal tarptautinės teisės normas ar Lietuvos Respublikos įstatymus turi imunitetą nuo baudžiamosios jurisdikcijos;

5) sprendimo konfiskuoti vykdymas pažeistų teisėtus trečiųjų šalių interesus;

6) asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, asmeniškai nedalyvavo šį klausimą nagrinėjant teisme, kuris priėmė sprendimą, išskyrus atvejus, kai šios dalies 8 punkte nurodytame liudijime pažymima, kad:

a) jam asmeniškai ir laiku buvo įteiktas teismo šaukimas arba jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą nagrinėjimo teisme laiką ir vietą tokiu būdu, kad yra akivaizdu, jog jis žinojo apie numatytą nagrinėjimą teisme, taip pat kad asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į nagrinėjimą teisme, arba

b) jis, žinodamas apie numatomą nagrinėjimą teisme, įgaliojo savo pasirinktą ar valstybės paskirtą gynėją jį ginti nagrinėjimo teisme metu ir gynėjas iš tiesų asmenį gynė nagrinėjimo teisme metu, arba

c) jam įteikus sprendimą ir aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kuriuos nagrinėjant šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą, įskaitant naujus įrodymus, pakartotinai nagrinėti iš esmės, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo, arba per nustatytą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą, arba nepateikė apeliacinio skundo;

7) sprendimas konfiskuoti priimtas dėl veikos, dėl kurios gali būti taikomi Lietuvos Respublikos baudžiamieji įstatymai, ir yra suėję Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 96 straipsnyje nustatyti apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties terminai;

8) nėra gautas 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 4 straipsnyje nurodytas liudijimas arba jis yra neišsamus, arba aiškiai neatitinka sprendimo konfiskuoti, arba gauti dokumentai nėra išversti į lietuvių arba anglų kalbas.

4. Jeigu Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas konfiskuoti yra grindžiamas sprendimą priėmusios valstybės narės nacionalinėje teisėje numatyta bendrąja (išplėstine) asmens turto konfiskacija, teismas sprendimą konfiskuoti pripažįsta tik tiek, kiek tai yra suderinama su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 ir 723 straipsnių nuostatomis.

5. Šio straipsnio 3 dalies 1, 2, 5, 6, 8 punktuose ir 4 dalyje numatytais atvejais teismas kreipiasi į Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją su prašymu per teismo nustatytą terminą pateikti papildomus paaiškinimus ar kitą reikalingą informaciją. Tokiu atveju teismas daro posėdžio pertrauką. Jeigu per nustatytą terminą informacija nėra gaunama, teismas priima nutartį atsisakyti pripažinti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti.

6. Teismas privalo priimti ir išnagrinėti kiekvieno suinteresuoto asmens skundą, susijusį su Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimo konfiskuoti pripažinimu. Prireikus teismas daro posėdžio pertrauką. Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimo konfiskuoti pagrįstumas gali būti ginčijamas tik sprendimą konfiskuoti priėmusioje valstybėje narėje pagal jos nacionalinę teisę.

7. Tais atvejais, kai Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimas konfiskuoti susijęs su pinigų suma ir kai fizinis ar juridinis asmuo, dėl kurių turto konfiskavimo priimtas sprendimas, pateikia duomenų apie dalinį ar visišką turto konfiskavimą kitoje valstybėje, teismas raštu kreipiasi į Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingą instituciją su prašymu nedelsiant pateikti visą būtiną informaciją apie kitoje valstybėje konfiskuotą turtą. Gavęs šią informaciją, teismas sumažina konfiskuotino turto sumą kitoje valstybėje konfiskuoto turto sumos dydžiu. Prireikus konfiskuotino turto suma teismo nutartimi konvertuojama pagal Lietuvos banko nustatytą atitinkamos valiutos ir lito santykį, galiojusį sprendimo konfiskuoti priėmimo metu.

8. Teismo nutartį pripažinti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti ar atsisakyti pripažinti Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimą konfiskuoti asmuo, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, jo gynėjas, juridinio asmens atstovas, prokuroras ir kiti suinteresuoti asmenys gali skųsti šio Kodekso 364 straipsnyje nustatyta tvarka. Apie gautą skundą teismas nedelsdamas raštu praneša Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai.“

 

10 straipsnis. Kodekso papildymas 3654 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3654 straipsniu:

 

3654 straipsnis. Europos Sąjungos valstybės narės teismo sprendimo konfiskuoti vykdymas Lietuvos Respublikoje

1. Europos Sąjungos valstybės narės teismo priimtas ir šio Kodekso 3653 straipsnyje nustatyta tvarka pripažintas sprendimas konfiskuoti vykdomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, atsižvelgiant į šiame straipsnyje nustatytus ypatumus.

2. Sprendimo konfiskuoti vykdymą kontroliuoja prokuroras.

3. Nutartį pripažinti sprendimą konfiskuoti priėmęs teismas savo iniciatyva arba prokuroro, nuteistojo, asmens, dėl kurio turto konfiskavimo priimtas sprendimas, jų gynėjo, juridinio asmens atstovo prašymu nutartimi gali atidėti sprendimo konfiskuoti pateikimą vykdyti ar pradėtą vykdymą, jeigu:

1) sprendimas konfiskuoti vienu metu vykdomas daugiau negu vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ir vykdant sprendimą konfiskuoti gauta suma gali viršyti jame nurodytą sumą;

2) sprendimo konfiskuoti vykdymas galėtų pakenkti vykstančiam baudžiamajam procesui;

3) turtas konfiskuojamas kitoje baudžiamojoje byloje ar kito administracinio proceso tvarka.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais teismas sprendimo konfiskuoti vykdymo atidėjimo laikotarpiu imasi būtinų priemonių vėlesniam turto konfiskavimui užtikrinti. Apie sprendimo konfiskuoti vykdymo atidėjimą, taip pat apie vykdymo atnaujinimą nedelsiant raštu pranešama Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai ir sprendimo konfiskuoti vykdymo vietos antstoliui.

5. Gavęs Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos pranešimą, kuriuo atšaukiamas reikalavimas vykdyti priimtą sprendimą konfiskuoti, teismas nedelsdamas priima nutartį nutraukti sprendimo konfiskuoti vykdymą ir apie tai praneša sprendimo konfiskuoti vykdymo vietos antstoliui.

6. Apie sprendimo konfiskuoti įvykdymą, apie visišką ar dalinį sprendimo konfiskuoti neįvykdymą nedelsiant raštu pranešama Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai ir sprendimo konfiskuoti vykdymo vietos antstoliui.“

 

11 straipsnis. Kodekso priedo papildymas 5 punktu

Papildyti Kodekso priedą 5 punktu:

5. 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (OL 2006 L 328, p. 59).“

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 4 ir 13 straipsnius, įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

13 straipsnis. Pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Teisėjų tarybai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2013 m. sausio 1 d. priima Lietuvos Respublikos teismų paskirtų piniginių sankcijų ir sprendimų konfiskuoti perdavimo vykdyti kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms taisykles.

2. Teisėjų taryba iki 2013 m. sausio 1 d. patvirtina šiam įstatymui įgyvendinti reikalingų teismo nutarčių blankus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________