LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 2, 11, 16 STRAIPSNIŲ, SEPTINTOJO SKIRSNIO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 29 d. Nr. XI-2183

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29; 2007, Nr. 140-5762; 2010, Nr. 86-4522, Nr. 157-7971)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 24, 26, 28 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 37 dalimi

1. Pakeisti 2 straipsnio 24 dalį ir ją išdėstyti taip:

24. Įslaptintas sandoris – paslapčių subjekto ir rangovo sutartis dėl prekių, paslaugų ar darbų įsigijimo, kurią sudarant ar vykdant bus susipažįstama su įslaptinta informacija, tokia informacija bus patikėta, naudojama ar sukuriama.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 26 dalį ir ją išdėstyti taip:

26. Rangovas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatus juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus, su kuriuo paslapčių subjektas numato sudaryti ar yra sudaręs įslaptintą sandorį.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 28 dalį ir ją išdėstyti taip:

28. Įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas – šio Įstatymo nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad rangovas (subrangovas) atitinka įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus.“

4. Papildyti 2 straipsnį 37 dalimi:

37. Rangovo (subrangovo) leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija – šio Įstatymo nustatyta tvarka fiziniam asmeniui, savarankiškai užsiimančiam ūkine veikla, išduotas dokumentas, kuriuo patvirtinama asmens teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tokią informaciją saugoti ir kuriuo suteikiama teisė sudaryti įslaptintus sandorius.“

 

2 straipsnis. 11 straipsnio 4 dalies 4, 15 punktų pakeitimas ir papildymas 18 punktu

1. Pakeisti 11 straipsnio 4 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančių institucijų teikimu sprendžia klausimus dėl galimybės išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą rangovui (subrangovui), kurio dalyvis, turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, yra registruotas ne Europos Sąjungos ar NATO valstybėse narėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos;“.

2. 11 straipsnio 4 dalies 15 punkte po žodžių „su įslaptinta informacija gauti“ įrašyti žodžius „klausimyno dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo“, po žodžių „įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo“ įrašyti žodžius „rangovo (subrangovo) leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija“ ir šį punktą išdėstyti taip:

15) nustato asmens, rangovo (subrangovo) sutikimo būti tikrinamam, leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimo ir šio pažymėjimo išdavimą patvirtinančios pažymos, klausimyno, skirto leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija gauti, klausimyno dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo, asmens pasižadėjimo saugoti įslaptintą informaciją, įslaptintų sandorių saugumo klausimyno, įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, rangovo (subrangovo) leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymos dėl patalpų, kuriose saugoma įslaptinta informacija, pripažinimo tinkamomis formas ir įslaptinimo žinyno sandarą;“.

3. Papildyti 11 straipsnio 4 dalį 18 punktu:

18) paslapčių subjektų teikimu priima sprendimus dėl galimybės užbaigti įslaptinto sandorio vykdymą, kai rangovui yra panaikintas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas ar rangovo (subrangovo) leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tačiau žala dėl įslaptinto sandorio nutraukimo būtų neproporcingai didesnė, negu galima grėsmė įslaptintai informacijai.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu

Papildyti Įstatymą 151 straipsniu:

151 straipsnis. Teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo

1. Paslapčių subjekto darbuotojams (valstybės tarnautojams, asmenims, dirbantiems pagal darbo sutartį), kurių darbas susijęs su įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, naudojimu ar tokios informacijos apsauga, teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikia paslapčių subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Teisės dirbti ar susipažinti su tokia informacija suteikimo tvarką nustato paslapčių subjektai, vadovaudamiesi Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos patvirtintais bendraisiais tokios teisės suteikimo principais. Ši teisė paslapčių subjekto darbuotojams suteikiama iki darbo (tarnybos) santykių nutraukimo ar iki renkamų arba skiriamų į pareigas asmenų įgaliojimų laiko pasibaigimo.

2. Juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, vadovaudamasis Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos patvirtintais bendraisiais tokios teisės suteikimo principais, suteikia Valstybės saugumo departamentas. Ši teisė juridinio asmens darbuotojams suteikiama iki įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo galiojimo pabaigos.

3. Paslapčių subjekto darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, ir juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojams teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nesuteikiama arba panaikinama, jeigu asmuo:

1) įsiteisėjusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu dėl labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo arba nusikalstamos veikos dėl valstybės ar tarnybos paslapties atskleidimo, neteisėto disponavimo informacija, kuri yra valstybės paslaptis, valstybės paslapties praradimo, tarnybos paslapties pagrobimo ar kitokio neteisėto įgijimo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba baudžiamojo nusižengimo atveju nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

2) dėl Lietuvos Respublikai priešiškų interesų bendradarbiauja ar yra bendradarbiavęs, palaiko arba palaikė ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba arba su asmeniu, bendradarbiaujančiu ar palaikančiu ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba;

3) dalyvauja arba dalyvavo teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje arba palaiko ar palaikė ryšius su asmeniu, priklausančiu teroristinei organizacijai ar grupei.

4. Paslapčių subjekto darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, ir juridinio asmens, kuriam yra išduodamas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas, darbuotojus, kuriems ketinama suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikrina institucijos, nurodytos šio Įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje.

5. Tikrinimą atliekančios institucijos privalo patikrinti asmenį, pretenduojantį gauti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų.

6. Asmenys, kuriems yra išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ arba „Konfidencialiai“, ar vadovaujantis šiuo Įstatymu yra suteikta teisė susipažinti su šiomis žymomis žymima įslaptinta informacija, nėra tikrinami dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo.

7. Asmenys, turintys teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, vadovaujantis principu „Būtina žinoti“ gali būti supažindinami su užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvos Respublikai perduota įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos „Riboto naudojimo“ atitikmeniu.“

 

4 straipsnis. 16 straipsnio 8 dalies pripažinimas netekusia galios

16 straipsnio 8 dalį pripažinti netekusia galios.

 

5 straipsnis. Septintojo skirsnio pakeitimas

Pakeisti septintąjį skirsnį ir jį išdėstyti taip:

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ĮSLAPTINTŲ SANDORIŲ SAUGUMAS

 

33 straipsnis. Įslaptinti sandoriai

1. Paslapčių subjektai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, turi teisę sudaryti įslaptintus sandorius. Paslapčių subjektai gali pavesti sudaryti įslaptintus sandorius savo struktūriniams padaliniams, kuriems yra suteiktos perkančiosios organizacijos teisės.

2. Įslaptintas sandoris gali būti sudarytas tik su rangovu, kuriam šio Įstatymo nustatyta tvarka yra išduotas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas ar rangovo (subrangovo) leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

3. Rangovas, gavęs įslaptintą sandorį vykdančios perkančiosios organizacijos sutikimą, turi teisę įslaptinto sandorio dalies vykdymui pasitelkti subrangovą, kuris turi išduotą įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, rangovo (subrangovo) leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

4. Rangovams, dalyvaujantiems užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų paskelbtose atrankose dėl įslaptinto sandorio sudarymo, jeigu užsienio valstybė arba tarptautinė organizacija reikalauja patvirtinti jų patikimumą, taikomi šio skirsnio reikalavimai.

5. Užsienio valstybėse, su kuriomis yra sudarytos tarptautinės sutartys dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos ar su kuriomis yra keičiamasi įslaptinta informacija vadovaujantis Europos Sąjungos ar NATO teisės aktais, veikiančios ir ten registruotos įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkine veikla užsiimantys tokių užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti Lietuvos Respublikos paslapčių subjektų paskelbtose atrankose sudaryti įslaptintą sandorį, kurį vykdant bus perduodama Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, jeigu įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti užsienio valstybės institucija patvirtina, kad atrankoje dalyvaujanti įmonė, įstaiga, organizacija ar fizinis asmuo yra patikimi ir atitinka tos užsienio valstybės reikalavimus, keliamus rangovams, sudarantiems atitinkamus įslaptintus sandorius.

6. Įslaptintas sandoris gali būti vienašališkai nutrauktas, jeigu rangovas (subrangovas) nevykdo nustatytų įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų.

7. Rangovas (subrangovas) nėra laikomas įslaptintos informacijos rengėju. Visa įslaptinto sandorio metu sukurta informacija nuo jos sukūrimo momento yra laikoma Lietuvos Respublikos nuosavybe ir yra saugoma ir administruojama vadovaujantis šio Įstatymo nuostatomis.

8. Paslapčių subjektas, ketinantis sudaryti įslaptintą sandorį ar sudaręs įslaptintą sandorį, privalo:

1) paskirti asmenis, atsakingus už įslaptinto sandorio sudarymo ir vykdymo metu perduotos ar sandorio vykdymo metu sukurtos įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptinto sandorio reikalavimų vykdymo kontrolę;

2) organizuoti įslaptintos informacijos perdavimą rangovui (subrangovui);

3) teikti būtiną metodinę pagalbą įslaptintos informacijos apsaugos klausimais;

4) parengti įslaptinimo žinyną, jeigu įslaptinto sandorio vykdymo metu bus sukuriama įslaptinta informacija;

5) kontroliuoti, kaip rangovas (subrangovas) užtikrina perduotos įslaptintos informacijos apsaugą;

6) per 5 darbo dienas nuo įslaptinto sandorio sudarymo pateikti įslaptintos informacijos apsaugos kontrolę įslaptinto sandorio metu vykdančiai įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai įslaptinto sandorio ir įslaptinimo žinyno, jeigu jis buvo rengiamas, kopijas.

9. Rangovas (subrangovas) privalo:

1) šio Įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintos informacijos apsaugą, nustatyta tvarka organizuoti ir vykdyti patikėtos ar įslaptinto sandorio metu sukurtos įslaptintos informacijos apsaugą;

2) užtikrinti, kad su įslaptinta informacija dirbs ar susipažins tik leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, turintys asmenys ir tik vadovaujantis principu „Būtina žinoti“;

3) paskirti asmenį (asmenis), atsakingą (atsakingus) už atskiras įslaptintos informacijos apsaugos sritis;

4) atsiradus šio Įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 5 ar 13 punkte nurodytoms aplinkybėms, apie tai informuoti Valstybės saugumo departamentą;

5) įslaptintą sandorį įvykdžius ar jo vykdymą nutraukus prieš terminą, paslapčių subjektui perduoti visą gautą ar įslaptinto sandorio vykdymo metu sukurtą įslaptintą informaciją;

6) viešai neskelbti informacijos apie sudarytus ar vykdytus įslaptintus sandorius;

7) nedelsdamas pranešti paslapčių subjekto atsakingam asmeniui ir įslaptintos informacijos apsaugos kontrolę įslaptinto sandorio metu vykdančiai įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai apie visus įvykusius įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimus, dėl kurių įslaptinta informacija buvo ar galėjo būti neteisėtai atskleista ar prarasta, arba kilus įtarimams, kad tokie pažeidimai buvo padaryti;

8) vykdyti įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančių institucijų teisėtus reikalavimus;

9) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti paslapčių subjekto atsakingam asmeniui ir įslaptintos informacijos apsaugos kontrolę vykdančiai įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai apie sutarties su įslaptinto sandorio dalį vykdančiu subrangovu nutraukimą, taip pat apie darbo santykių nutraukimą su susijusiais su rangovu (subrangovu) asmenimis, kuriems yra išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

34 straipsnis. Įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimas

1. Privatūs, viešieji juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ar tokių asmenų grupės (toliau – juridiniai asmenys), siekiantys gauti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, turi kreiptis į įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją vadovaudamiesi šio Įstatymo 38 straipsnio nuostatomis.

2. Juridinis asmuo, kreipdamasis į įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją, privalo pateikti:

1) prašymą inicijuoti juridinio asmens patikimumo tikrinimo procedūrą ir išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą. Prašyme juridinis asmuo nurodo ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdant juridinis asmuo ketina dalyvauti įslaptintuose sandoriuose, aukščiausią įslaptintos informacijos slaptumo žymą, kuria žymimą įslaptintą informaciją rangovas yra pasirengęs saugoti ir su ja dirbti savo patalpose, taip pat patalpų, kuriose numato dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, adresą;

2) juridinio asmens užpildytą įslaptintų sandorių saugumo klausimyną ir jo rašytinį sutikimą būti tikrinamam;

3) juridinio asmens administracijos vadovo, vyriausiojo buhalterio arba buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio vadovo ar tikrinamo juridinio asmens buhalterinę apskaitą tvarkančio kito juridinio asmens darbuotojo, už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingų asmenų, juos pavaduojančių asmenų ir darbuotojų ar įgaliotų asmenų, kurie dalyvaus rengiant ir teikiant komercinius pasiūlymus paslapčių subjektams dėl įslaptintų sandorių sudarymo, užpildytus klausimynus, skirtus asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ arba „Konfidencialiai“, tokių asmenų rašytinius sutikimus būti tikrinamiems. Jeigu juridinis asmuo pretenduoja gauti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, kuris suteikia teisę sudaryti įslaptintus sandorius, kurių metu bus naudojama ar sukuriama įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, yra pateikiami juridinio asmens administracijos vadovo, vyriausiojo buhalterio arba apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio vadovo ar tikrinamo juridinio asmens apskaitą tvarkančio kito juridinio asmens darbuotojo, už įslaptintos informacijos apsaugą atsakingų asmenų, juos pavaduojančių asmenų ir darbuotojų ar įgaliotų asmenų, kurie dalyvaus rengiant ir teikiant komercinius pasiūlymus paslapčių subjektams dėl įslaptintų sandorių sudarymo, užpildyti nustatytos formos klausimynai dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo ir šių asmenų rašytiniai sutikimai būti tikrinamiems;

4) informaciją, reikalingą įvertinti patalpas, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, dėl jų pripažinimo tinkamomis dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti;

5) informaciją, reikalingą įvertinti ADA sistemas ir tinklus, kuriuose numatoma automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją ar kuriais numatoma tokią informaciją perduoti, dėl jų pripažinimo tinkamais automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją ar tokią informaciją perduoti.

3. Informacija, nurodyta šio straipsnio 2 dalies 4 ir 5 punktuose, gali būti neteikiama, jeigu juridinis asmuo nusprendė dalyvauti pirkimo procedūrose, kai paslapčių subjektas pranešime apie su įslaptinta informacija susijusį pirkimą nurodė, kad įslaptintas sandoris bus vykdomas paslapčių subjekto patalpose, naudojant paslapčių subjektui priklausančias ADA sistemas ir tinklus arba nenaudojant ADA sistemų ir tinklų. Informacija, nurodyta šio straipsnio 2 dalies 5 punkte, neteikiama, jeigu juridinis asmuo nurodo, kad vykdant įslaptintus sandorius nesinaudos ADA sistemomis ir tinklais.

4. Juridinis asmuo, kuris neturi įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, nusprendęs dalyvauti paskelbtose pirkimo procedūrose, kreipiasi į įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančią instituciją pateikdamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją bei juridinio asmens darbuotojų, kurie dalyvaus vykdant įslaptintą sandorį ir kuriems bus reikalinga dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, užpildytus klausimynus, skirtus asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ arba „Konfidencialiai“, arba klausimynus dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo, jeigu paskelbto įslaptinto sandorio vykdymo metu bus naudojama ar sukuriama įslaptinta informacija, žymima ne aukštesne kaip „Riboto naudojimo“ slaptumo žyma.

5. Įmonės patikimumo pažymėjimus išduoda ir panaikina Valstybės saugumo departamentas. Tais atvejais, kai juridinio asmens patikimumą vertino šio Įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktuose nurodytos institucijos, sprendimą dėl įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo Valstybės saugumo departamentas privalo priimti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo juridinio asmens patikimumą vertinusios įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos išvados dėl juridinio asmens patikimumo pateikimo dienos.

6. Įmonės patikimumą patvirtinantys pažymėjimai išduodami terminuotam laikotarpiui:

1) 3 metams – kuriais suteikiama teisė sudaryti įslaptintus sandorius, kurių metu bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, tokia informacija bus patikėta, naudojama ar sukuriama;

2) 5 metams – kuriais suteikiama teisė sudaryti įslaptintus sandorius, kurių metu bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“ ar „Riboto naudojimo“, tokia informacija bus patikėta, naudojama ar sukuriama.

7. Juridinio asmens darbuotojams išduoti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija galioja iki juridiniam asmeniui išduoto įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo galiojimo termino pabaigos, tačiau ne ilgiau, negu nustatyta šio Įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje. Juridinio asmens darbuotojams teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikiama ne ilgesniam terminui, negu galioja juridiniam asmeniui išduotas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas.

8. Įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo galiojimo metu juridinis asmuo privalo nedelsdamas informuoti Valstybės saugumo departamentą apie visus šio straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos pasikeitimus.

9. Siekdami užtikrinti nepertraukiamą įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo galiojimą, juridiniai asmenys, norintys gauti naują įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo galiojimo termino pabaigos, vadovaudamiesi šio straipsnio nuostatomis, gali kreiptis į Valstybės saugumo departamentą dėl naujo įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo.

 

35 straipsnis. Juridinio asmens patikimumo įvertinimas

1. Juridinio asmens patikimumo įvertinimo tikslas – nustatyti, ar su juridiniu asmeniu gali būti sudarytas įslaptintas sandoris užtikrinant tinkamą įslaptintos informacijos apsaugą.

2. Vertinant juridinio asmens patikimumą, yra tikrinama:

1) juridinio asmens kapitalo ir valdymo struktūra, kapitalo kilmė, savininkai ir teisinė registracija;

2) juridinio asmens padaryti teisės aktų pažeidimai, juridinio asmens darbuotojų, savininkų ar valdymo organų narių padarytos nusikalstamos veikos;

3) juridinio asmens verslo ryšiai, juridinio asmens dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, juridinio asmens vadovo, juridinio asmens valdymo organo narių, vyriausiojo buhalterio arba buhalterinę apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio vadovo ar buhalterinę apskaitą tvarkančio subjekto (asmens) ryšiai su asmenimis, turinčiais teistumą už nusikalstamas veikas, padarytas organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo, arba asmenimis, kuriems taikomos prevencinio poveikio priemonės pagal Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą, ryšiai su užsienio valstybių specialiosiomis tarnybomis, kurių veikla yra priešiška Lietuvos valstybės interesams;

4) įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų įgyvendinimas;

5) juridinio asmens galimybė vykdyti veiklą pagal prašyme nurodytą ekonominės veiklos rūšį;

6) juridinio asmens darbuotojų, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, asmens patikimumo pažymėjimą ar teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, patikimumas.

3. Juridinio asmens darbuotojus dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo ar dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tikrina ir jiems tokius leidimus išduoda arba teisę suteikia Valstybės saugumo departamentas, vadovaudamasis šio Įstatymo nuostatomis.

4. Juridinio asmens patalpas, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti, vertina ir leidimą tokiose patalpose dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti išduoda šio Įstatymo 38 straipsnyje nurodytos institucijos.

5. Juridinio asmens ADA sistemas ir tinklus, kuriuose numatoma automatizuotai apdoroti įslaptintą informaciją ar kuriais numatoma tokią informaciją perduoti, įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos prašymu vertina ir leidimus automatizuotai apdoroti ir perduoti įslaptintą informaciją ADA sistemomis ir tinklais išduoda Saugumo priežiūros tarnyba arba žinybinė saugumo priežiūros tarnyba.

6. Juridinio asmens patikimumą vertinanti įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti institucija juridinio asmens patikimumą privalo įvertinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo prašymo inicijuoti juridinio asmens patikimumo tikrinimo procedūrą dienos. Prašymas inicijuoti juridinio asmens patikimumo tikrinimo procedūrą laikomas paduotu, kai įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai yra pateikiami dokumentai, nurodyti šio Įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje.

7. Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti institucija, atlikdama juridinio asmens patikimumo vertinimą, turi teisę gauti visą informaciją, susijusią su juridinio asmens ir jo darbuotojų patikimumo įvertinimu, iš valstybės ir savivaldybių institucijų, bankų ir kitų juridinių asmenų.

8. Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinanti institucija privalo užtikrinti komercinių paslapčių, kurias ji sužinojo vykdydama juridinio asmens patikimumo įvertinimą, saugumą.

9. Paslapčių subjektui paskelbus pranešimą apie su įslaptinta informacija susijusį pirkimą ir juridiniam asmeniui, kuris turi galiojantį įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, nusprendus dalyvauti pirkimo procedūrose, juridinis asmuo, įvertinęs pirkimo objektą, pateikia įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančiai institucijai darbuotojų, kuriuos numato, kad vykdant įslaptintą sandorį jiems bus reikalinga dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, užpildytus klausimynus, skirtus asmenims, kurie pretenduoja gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“ arba „Konfidencialiai“, arba klausimynus dėl teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, jeigu yra nurodyta, kad įslaptinto sandorio metu bus naudojama ar sukuriama ne aukštesne kaip „Riboto naudojimo“ slaptumo žyma žymima įslaptinta informacija, išskyrus asmenų, nurodytų šio Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 3 punkte, kuriems yra išduoti atitinkami leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba suteikta teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

10. Kai paslapčių subjektas paskelbia pranešimą apie su įslaptinta informacija susijusį pirkimą ir nurodo, kad įslaptintas sandoris bus vykdomas paslapčių subjekto patalpose, naudojant paslapčių subjektui priklausančias ADA sistemas ir tinklus, juridinio asmens patalpos ir naudojamos ADA sistemos ir tinklai nėra tikrinami.

 

36 straipsnis. Įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo neišdavimo sąlygos

1. Įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas neišduodamas, jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad:

1) juridinis asmuo yra registruotas ne Lietuvos Respublikoje;

2) juridinis asmuo, teikdamas šio Įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, pateikė suklastotus, melagingus duomenis arba nuslėpė duomenis, galinčius turėti įtakos vertinant juridinio asmens patikimumą;

3) juridinis asmuo neturi galiojančios licencijos (leidimo) verstis veikla, kurią jis nurodė savo prašyme išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, kuriai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus reikia licencijos, arba šios licencijos galiojimas sustabdytas ar panaikintas;

4) juridinis asmuo likviduojamas, reorganizuojamas, sustabdęs ar apribojęs tų rūšių ekonominę veiklą, kurias nurodė savo prašyme išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka;

5) juridinis asmuo turi mokestinę nepriemoką Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai juridiniam asmeniui mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), yra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;

6) juridinis asmuo, juridinio asmens dukterinė įmonė, juridinio asmens dalyvis, turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, juridinio asmens vadovas, juridinio asmens valdymo organo narys, vyriausiasis buhalteris arba apskaitą tvarkančio struktūrinio padalinio vadovas ar tikrinamojo juridinio asmens buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas (asmuo) (toliau – juridinis asmuo ar su juo susiję asmenys) buvo nuteisti už nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, nepaisant to, ar teistumas išnyko;

7) juridinis asmuo ar su juo susiję asmenys turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už tyčines nusikalstamas veikas žmogaus gyvybei; nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams; ekonomikai ir verslo tvarkai; finansų sistemai; visuomenės saugumui; valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams; valdymo tvarkai;

8) turima duomenų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo ar su juo susiję asmenys yra susiję su teroristų finansavimu;

9) turima duomenų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo ar su juo susiję asmenys dėl Lietuvos Respublikai priešiškų interesų yra bendradarbiavęs (bendradarbiavę), bendradarbiauja ar palaiko ryšius su užsienio valstybės žvalgybos saugumo tarnyba arba su asmenimis, bendradarbiaujančiais ar palaikančiais ryšius su užsienio valstybės žvalgybos saugumo tarnyba;

10) turima duomenų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo ar su juo susiję asmenys atliko veiksmus, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, tarptautinėms sankcijoms, įgyvendinamoms pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą;

11) turima duomenų, patvirtinančių, kad juridinis asmuo, juridinio asmens dukterinė įmonė, juridinio asmens dalyvis, turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, per paskutinius 3 metus buvo pažeidę Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo reikalavimus;

12) asmenys, nurodyti šio Įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 3 punkte, 35 straipsnio 9 dalyje, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų, keliamų leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimui arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimui;

13) juridinio asmens dalyvis, turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, yra registruotas ne Europos Sąjungos ar NATO valstybėse narėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika nėra sudariusi sutarties dėl įslaptintos informacijos abipusės apsaugos, ir Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija dėl tokio juridinio asmens nepriėmė sprendimo dėl įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo;

14) juridinis asmuo nėra įvykdęs teisės aktuose nustatytų įslaptintos informacijos apsaugos užtikrinimo reikalavimų;

15) juridiniam asmeniui dėl jo kaltės anksčiau buvo atsisakyta išduoti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, buvo panaikintas išduotas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas ir nėra pašalintos tokio pažymėjimo neišdavimo arba panaikinimo priežastys;

16) juridinio asmens patikimumo vertinimo metu surinkti faktai kelia abejonių juridinio asmens patikimumu užtikrinant įslaptintos informacijos saugumą.

2. Jeigu dėl nusikalstamų veikų, nurodytų šio straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktuose, juridiniam asmeniui ar su juo susijusiems asmenims yra įteiktas pranešimas apie įtarimą atliekamame ikiteisminiame tyrime ar dėl tokių veikų yra surašytas kaltinamasis aktas, ar prokuroro pareiškimas teismui dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, ar dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka, ar vyksta juridinio asmens mokestinis patikrinimas, juridinio asmens patikimumo įvertinimo procesas sustabdomas tol, kol ikiteisminis tyrimas nutraukiamas, įsiteisėja teismo nuosprendis arba priimamas mokesčių administratoriaus sprendimas, leidžiantis priimti sprendimą dėl įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo.

3. Valstybės saugumo departamento sprendimą neišduoti įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo per 30 kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo gavimo dienos juridinis asmuo turi teisę apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

4. Priėmus sprendimą neišduoti įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, naują prašymą dėl juridinio asmens tikrinimo inicijavimo ir įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo galima pateikti pašalinus įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo neišdavimą nulėmusias aplinkybes arba šioms aplinkybėms išnykus.

 

37 straipsnis. Įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo panaikinimas

1. Išduotas įmonės patikimumą patvirtinantis pažymėjimas panaikinamas ir sudarytas įslaptintas sandoris nutraukiamas, kai:

1) rangovas (subrangovas) ar jo darbuotojas šiurkščiai pažeidžia nustatytus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus ir tai lėmė rangovui (subrangovui) patikėtos įslaptintos informacijos neteisėtą atskleidimą ar praradimą arba sukėlė įslaptintos informacijos praradimo ar neteisėto atskleidimo grėsmę, arba ne mažiau kaip du kartus pažeidė nustatytus įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimus;

2) paaiškėja bent viena šio Įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nurodyta aplinkybė.

2. Valstybės saugumo departamento sprendimą panaikinti išduotą įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą per 30 kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo gavimo dienos juridinis asmuo turi teisę apskųsti teismui.

3. Panaikinus įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, naują prašymą dėl juridinio asmens tikrinimo inicijavimo ir įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo galima pateikti pašalinus įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo panaikinimą lėmusias aplinkybes arba šioms aplinkybėms išnykus.

4. Panaikinus įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, sudarytas įslaptintas sandoris gali būti nenutraukiamas (išskyrus atvejus, kai nustatomos šio Įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 8, 9, 10, 11 punktuose nurodytos aplinkybės), jeigu sandoris jau baigiamas vykdyti ir žala dėl sandorio nutraukimo būtų neproporcingai didesnė, negu galima grėsmė įslaptintai informacijai. Sprendimą užbaigti vykdyti įslaptintą sandorį paslapčių subjekto teikimu priima Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija.

 

38 straipsnis. Įslaptintų sandorių saugumą užtikrinančios institucijos ir įslaptintos informacijos apsaugos kontrolė įslaptintų sandorių metu

1. Juridinių asmenų, pretenduojančių gauti įmonės patikimumą patvirtinantį pažymėjimą, patikimumą vertina:

1) Valstybės saugumo departamentas visais atvejais, išskyrus šios dalies 2, 3 ir 4 punktuose numatytus atvejus;

2) Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos tais atvejais, kai krašto apsaugos sistemos institucijos vykdo pirkimą, susijusį su įslaptinta informacija, ir pirkimo procedūrose dalyvauja juridiniai asmenys, neturintys įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, atsižvelgdamas į šio Įstatymo 35 straipsnio 3 ir 5 dalis;

3) vidaus reikalų ministro įgalioti padaliniai tais atvejais, kai vidaus reikalų sistemos institucijos vykdo pirkimą, susijusį su įslaptinta informacija, ir pirkimo procedūrose dalyvauja juridiniai asmenys, neturintys įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, atsižvelgdami į šio Įstatymo 35 straipsnio 3 ir 5 dalis;

4) Specialiųjų tyrimų tarnyba tais atvejais, kai Specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo pirkimą, susijusį su įslaptinta informacija, ir pirkimo procedūrose dalyvauja juridiniai asmenys, neturintys įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo, atsižvelgdama į šio Įstatymo 35 straipsnio 3 ir 5 dalis.

2. Kai šio straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytos institucijos atlieka juridinio asmens patikimumo įvertinimą, vertinimo išvados dėl įmonės patikimumą patvirtinančio pažymėjimo išdavimo (neišdavimo) yra teikiamos Valstybės saugumo departamentui.

3. Įslaptintos informacijos apsaugos kontrolę įslaptintų sandorių metu atlieka:

1) Valstybės saugumo departamentas;

2) Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos – krašto apsaugos sistemos institucijoms sudarant ir vykdant įslaptintus sandorius;

3) vidaus reikalų ministro įgalioti padaliniai – vidaus reikalų sistemos institucijoms sudarant ir vykdant įslaptintus sandorius;

4) Specialiųjų tyrimų tarnyba – Specialiųjų tyrimų tarnybai sudarant ir vykdant įslaptintus sandorius.

 

39 straipsnis. Įslaptintų sandorių organizavimas, vykdymas ir nutraukimas, kai rangovas – fizinis asmuo

1. Įslaptintus sandorius sudaryti ir vykdyti gali Lietuvos Respublikos pilietis, kuriam šiame straipsnyje numatyta tvarka išduotas rangovo (subrangovo) leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

2. Su fiziniu asmeniu gali būti sudaromas įslaptintas sandoris, jeigu fizinis asmuo, vykdysiantis įslaptintą sandorį, atitinka šiame Įstatyme nustatytas sąlygas leidimui dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduoti ar teisei dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikti.

3. Jeigu įslaptintas sandoris bus vykdomas ne paslapčių subjekto patalpose, taikomos šio Įstatymo 35 straipsnio 4 ir 5 dalys. Įslaptintas sandoris, kuris bus vykdomas ne paslapčių subjekto patalpose, su fiziniu asmeniu negali būti sudarytas, jeigu fiziniam asmeniui priklausančioms patalpoms ir (ar) naudojamoms ADA sistemoms ir tinklams nėra išduoti atitinkami leidimai.

4. Fizinio asmens patikimumą tikrina ir rangovo (subrangovo) leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduoda Valstybės saugumo departamentas.

5. Rangovo (subrangovo) leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išduodamas terminuotam laikotarpiui:

1) 3 metams – kuriuo suteikiama teisė sudaryti įslaptintus sandorius, kurių metu bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Visiškai slaptai“, ar tokia informacija bus sukuriama;

2) 5 metams – kuriuo suteikiama teisė sudaryti įslaptintus sandorius, kurių metu bus susipažįstama su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymomis „Slaptai“, „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“, ar tokia informacija bus sukuriama.

6. Fiziniam asmeniui, sudariusiam įslaptintą sandorį, yra taikomi šio Įstatymo 33 straipsnio 9 dalies 1, 5, 6, 7 ir 8 punktų reikalavimai.


7. Šio Įstatymo nustatyta tvarka panaikinus rangovo (subrangovo) leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, su tokiu rangovu (subrangovu) sudaryti įslaptinti sandoriai nutraukiami.

8. Valstybės saugumo departamento sprendimą panaikinti išduotą rangovo (subrangovo) leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija per 30 kalendorinių dienų nuo tokio sprendimo gavimo dienos fizinis asmuo – rangovas (subrangovas) turi teisę apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________