LIETUVOS RESPUBLIKOS
NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 29 d. Nr. XI-2178

Vilnius

 

(Žin., 2005, Nr. 76-2741; 2006, Nr. 65-2384; 2010, Nr. 145-7415; 2011, Nr. 163-7742)

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

6 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „1“ įrašyti skaičių „3“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Mokesčio tarifas – nuo 0,3 procento iki 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ