LIETUVOS RESPUBLIKOS

KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ (KOOPERATYVŲ) ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 29 d. Nr. XI-2161

Vilnius

 

(Žin., 1993, Nr. 20-488; 2002, Nr. 57-2296)

 

1 straipsnis. 20 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 20 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Kooperatinė bendrovė gali būti pertvarkoma į mažąją bendriją, jeigu visi kooperatinės bendrovės nariai yra fiziniai asmenys ir jų yra ne daugiau kaip 10.“

2. Buvusias 20 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6 dalis laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6, 7 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ