LIETUVOS RESPUBLIKOS
INDIVIDUALIŲ ĮMONIŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

2012 m. birželio 29 d. Nr. XI-2160

Vilnius

 

(Žin., 2003, Nr. 112-4991; 2009, Nr. 89-3806)

 

1 straipsnis. 11 straipsnio 1 dalies pakeitimas

11 straipsnio 1 dalyje po žodžių „uždarąją akcinę bendrovę“ įrašyti žodžius „mažąją bendriją“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, mažąją bendriją, taip pat į viešąją įstaigą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ