LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 30 d. Nr. XI-2190

Vilnius

 

(Žin., 2004, Nr. 73-2539)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 4 dalies pakeitimas ir straipsnio papildymas 5 dalimi

1. Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos šio Įstatymo reglamentuojamiems teisiniams santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja šis Įstatymas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą išimtį.“

2. Papildyti 1 straipsnį 5 dalimi:

5. Šio Įstatymo normos, reglamentuojančios leidimus dirbti ir leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje, santykiams, susijusiems su naujos branduolinės (atominės) elektrinės projekto įgyvendinimu, taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________