Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 291 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 27 d. Nr. 762

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 24-794; 2010, Nr. 123-6302):

1. Išbraukti 8.1 punkte žodžius „saugomų objektų ir“ ir „rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių nacionaliniam saugumui nustatymo ir vertinimo organizavimo ir koordinavimo“.

2. Išdėstyti 8.2 punktą taip:

8.2. formuoti valstybės politiką viešojo administravimo ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) srityse, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;“.

3. Įrašyti 8.6 punkte vietoj žodžių „informacinių technologijų“ žodžius „elektroninės informacijos“, po žodžio „saugos“ – žodžius „kibernetinio saugumo“.

4. Išbraukti 9.1 punkte žodžius „saugomų objektų ir“ ir „rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių nacionaliniam saugumui nustatymo ir vertinimo organizavimo ir koordinavimo“.

5. Išbraukti 9.2 punkte žodžius „saugomų objektų ir“ ir žodžius „rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių nacionaliniam saugumui nustatymo ir vertinimo organizavimo ir koordinavimo“.

6. Papildyti 9.9 punktu:

9.9. valdo registrus ir valstybės informacines sistemas viešojo saugumo srityje, užtikrina jų funkcinį suderinamumą ir sąveikumą su informacinėmis sistemomis, tvarkomomis Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybėse;“.

7. Papildyti 9.10 punktu:

9.10. pagal kompetenciją užtikrina ir kontroliuoja valstybės politikos įgyvendinimą saugomų objektų apsaugos srityje.“

8. Išdėstyti 10.1 punktą taip:

10.1. rengia viešojo administravimo ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) sričių įstatymų projektus, aprobuoja, prireikus rengia ir vidaus reikalų ministrui teikia ministro įsakymų projektus, Vyriausybei – šiame punkte nurodytų sričių Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;“.

9. Išdėstyti 10.2 punktą taip:

10.2. kontroliuoja, kaip įgyvendinama viešojo administravimo ir informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) sričių valstybės politika ministerijai pavaldžiose įstaigose;“.

10. Išdėstyti 10.4 punktą taip:

10.4. pagal kompetenciją planuoja ar dalyvauja planuojant informacinių technologijų taikymo viešojo administravimo (elektroninės valdžios) srityje projektus, užtikrina šių projektų tarpusavio suderinamumą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;“.

11. Papildyti 10.5 punktu:

10.5. koordinuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo institucijų ir įstaigų dalyvavimą Europos viešojo administravimo institucijų, įskaitant vietos ir regionų viešojo administravimo institucijas ir Europos Sąjungos institucijas ir organus, sąveikumo sprendimų programoje (ISA programoje);“.

12. Papildyti 10.6 punktu:

10.6. koordinuoja Vyriausybei atskaitingų institucijų funkcijų peržiūros procesą.“

13. Išdėstyti 12.5 punktą taip:

12.5. koordinuoja 2009–2014 metų Norvegijos finansinių mechanizmų programų – Gebėjimų stiprinimo ir institucinio valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimo programos ir Šengeno bendradarbiavimo ir kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, įskaitant prekybą žmonėmis, ir klajojančiomis nusikalstamomis grupuotėmis programos – rengimą bei įgyvendinimą ir atlieka šių programų operatorės funkcijas;“.

14. Įrašyti 14.1 punkte vietoj žodžių „informacinių technologijų“ žodžius „elektroninės informacijos“, po žodžio „saugos“ – žodžius „kibernetinio saugumo“.

15. Įrašyti 14.2 punkte vietoj žodžių „informacinių technologijų“ žodžius „elektroninės informacijos“, po žodžio „saugos“ – žodžius „kibernetinio saugumo“.

16. Įrašyti 14.4 punkte vietoj žodžių „informacinių technologijų“ žodžius „elektroninės informacijos“, po žodžio „saugos“ – žodžius „kibernetinio saugumo“.

17. Išdėstyti 14.6 punktą taip:

14.6. koordinuoja valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus įgyvendinant elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) valstybės institucijose ir įstaigose politiką ir atlieka saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;“.

18. Papildyti 14.7 punktu:

14.7. koordinuoja Elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) plėtros 2011–2019 metais programos įgyvendinimą;“.

19. Papildyti 14.8 punktu:

14.8. organizuoja informacinių technologijų priemonių valdymo ir saugos vertinimą;“.

20. Papildyti 14.9 punktu:

14.9. renka ir analizuoja informaciją apie institucijų ir įstaigų valdomą elektroninės informacijos saugą (kibernetinio saugumo) ir tam naudojamas lėšas, teikia Vyriausybei ir institucijoms pasiūlymus dėl elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) ir lėšų šios informacijos saugai poreikio ir veiksmingesnio jų naudojimo;“.

21. Papildyti 14.10 punktu:

14.10. rengia elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) reikalavimus, saugos dokumentų turinio gaires;“.

22. Papildyti 14.11 punktu:

14.11. konsultuoja valstybės informacinių sistemų ir registrų valdytojus, valstybės informacinių sistemų ir registrų tvarkytojus, kitas institucijas elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) klausimais;“.

23. Papildyti 14.12 punktu:

14.12. nustato elektroninės informacijos svarbos įvertinimo, valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose apdorojamos informacijos svarbą kriterijus ir jų priskyrimo atitinkamai kategorijai tvarką.“

24. Papildyti 16.61 punktu:

16.61. pagal kompetenciją dalyvauja tvarkant Lietuvos Respublikos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas ir pavadinimus;“.

25. Išdėstyti 16.11 punktą taip:

16.11. atlieka ministerijos kompetencijai priskirtų valstybės informacinių sistemų, registrų, elektroninių tinklų valdytojo funkcijas;“.

26. Išdėstyti 19 punktą taip:

19. Vidaus reikalų ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis ministro patvirtintais strateginiais ir metiniais veiklos planais, kitais planavimo dokumentais. Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių ir ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginiai ir ministerijos metiniai veiklos planai skelbiami ministerijos interneto tinklalapyje.

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių strateginio ir ministerijos metinio veiklos planų vykdymą vertina ministerijos Vidaus audito skyrius.“

27. Išdėstyti 23.6 punktą taip:

23.6. vadovaudamasis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010, Nr. 102-5279), rengia ir suderinęs su Ministru Pirmininku tvirtina ministrui pavestų valdymo sričių strateginį veiklos planą, taip pat tvirtina ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų strateginius veiklos planus, ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir kitų pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus ir gali pavesti jų vadovams tvirtinti jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų metinius veiklos planus;“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                    ARTŪRAS MELIANAS