LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS VANDENŲ TRANSPORTO KODEKSO 41 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2132

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 105-2393; 2000, Nr. 75-2267, Nr. 85-2585; 2002, Nr. 123-5510; 2005, Nr. 72-2589; 2008, Nr. 134-5177; 2010, Nr. 72-3613)

 

1 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais tvarka

1. Vežti krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais turi teisę Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat Lietuvos Respublikoje veikiantys kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai, turintys leidimą verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais (toliau – leidimas).

2. Vežti krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais, kurių dedveitas didesnis kaip 200 tonų esant didžiausiajai grimzlei, Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais turi teisę kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinių asmenų ar kitų organizacijų padaliniai, turintys šios valstybės narės kompetentingų institucijų išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vežti krovinius krovininiais vidaus vandenų laivais tarptautiniais vidaus vandenų keliais (toliau – vežėjo dokumentas).

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimai netaikomi vežant krovinius keleiviniais ir krovininiais keltais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais.

4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti subjektai, siekiantys verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

1) užtikrinti, kad laivai, kuriais ketinama vežti krovinius, atitiktų Lietuvos Respublikos ir tarptautinių teisės aktų nustatytus reikalavimus, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

2) turėti atitinkamus padalinius (specialistus), kurie galėtų organizuoti krovinių vežimą laivais ir užtikrinti saugų laivų eksploatavimą ir apsaugą, arba sudaryti sutartį su kitu subjektu, kuris turi nurodytus padalinius (specialistus) ir sutinka organizuoti krovinių vežimą laivais bei užtikrinti saugų laivų eksploatavimą ir apsaugą;

3) laivų, kuriais ketinama vežti krovinius, įgulos turi būti sudarytos iš vidaus vandenų transporto specialistų, turinčių galiojančius dokumentus, patvirtinančius vidaus vandenų transporto specialistų įgytą kvalifikaciją ir teisę eiti atitinkamas pareigas laive.

5. Leidimus išduoda Lietuvos saugios laivybos administracija.

6. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai, siekiantys gauti leidimą, Lietuvos saugios laivybos administracijos nustatyta tvarka pateikia Lietuvos saugios laivybos administracijai tiesiogiai, registruotu laišku ar elektroninėmis priemonėmis (kreipdamiesi tiesiogiai arba į Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą) prašymą ir kitus reikalaujamus dokumentus, patvirtinančius atitiktį šio straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams.

7. Lietuvos saugios laivybos administracija, gavusi dokumentus, kurių reikia leidimui gauti, per 5 darbo dienas juos patikrina. Nustačiusi, kad pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, pateikti ne visi dokumentai, dokumentuose yra netikslių ar klaidingų duomenų, Lietuvos saugios laivybos administracija nustato 5 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Laikas, per kurį pareiškėjas pateikia trūkstamus dokumentus ir (ar) duomenis, į sprendimo išduoti leidimą priėmimo laiką neįskaitomas. Kai Lietuvos saugios laivybos administracija gauna visus reikalaujamus dokumentus ir duomenis, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas Lietuvos saugios laivybos administracijos nustatyta tvarka sudaroma komisija, kuri per 10 darbo dienų patikrina Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų, taip pat Lietuvos Respublikoje veikiančių kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinių asmenų ar kitų organizacijų padalinių atitiktį šio straipsnio 4 dalyje išdėstytiems reikalavimams ir surašo esamos būklės patikrinimo aktą. Nustačiusi, kad Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje veikiantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys atitinka šio straipsnio 4 dalyje išdėstytus reikalavimus, Lietuvos saugios laivybos administracija per 3 darbo dienas išduoda jam leidimą.

8. Leidimas neišduodamas, jeigu:

1) Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje veikiantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų;

2) pateikiami ne visi pagal Lietuvos saugios laivybos administracijos nustatytą tvarką reikalaujami dokumentai ir Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje veikiantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys per Lietuvos saugios laivybos administracijos nustatytą terminą nepateikė papildomų dokumentų ir informacijos, kurių reikia leidimui išduoti;

3) pateikti dokumentai užpildyti neteisingai arba nurodyti klaidingi duomenys ir jie neištaisomi per Lietuvos saugios laivybos administracijos nustatytą terminą.

9. Priėmus sprendimą neišduoti leidimo, apie tai per 3 darbo dienas pranešama pareiškėjui, nurodant atsisakymo išduoti leidimą priežastis.

10. Jeigu išdavus leidimą paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti netikslūs, klaidingi duomenys, Lietuvos saugios laivybos administracija nustato 5 darbo dienų terminą, per kurį leidimo turėtojas privalo patikslinti pateiktus duomenis, ir įspėja jį, kad jeigu per nustatytą terminą nebus patikslinti pateikti duomenys, leidimo galiojimas bus sustabdytas.

11. Lietuvos saugios laivybos administracija turi teisę sustabdyti leidimo galiojimą, jeigu:

1) leidimo turėtojas per nustatytą laiką nepatikslino pateiktų netikslių, klaidingų duomenų;

2) paaiškėjo, kad leidimo turėtojas neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų.

12. Lietuvos saugios laivybos administracija turi teisę sustabdyti vežėjo dokumento galiojimą, jeigu paaiškėja, kad vežėjo dokumento turėtojas neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų.

13. Sustabdžiusi leidimo arba vežėjo dokumento galiojimą, Lietuvos saugios laivybos administracija per 3 darbo dienas apie tai praneša leidimo arba vežėjo dokumento turėtojui, informuoja kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės kompetentingą instituciją, išdavusią vežėjo dokumentą, ir:

1) nustato 5 darbo dienų terminą (šis terminas gali būti pratęstas, jeigu leidimo turėtojas pateikia motyvuotą prašymą), per kurį leidimo turėtojas privalo patikslinti pateiktus duomenis;

2) nustato 5 darbo dienų terminą (šis terminas gali būti pratęstas, jeigu leidimo arba vežėjo dokumento turėtojas pateikia motyvuotą prašymą), per kurį leidimo arba vežėjo dokumento turėtojas turi pašalinti trūkumus ir užtikrinti atitiktį šio straipsnio 4 dalyje išdėstytiems reikalavimams.

14. Patikslinęs pateiktus duomenis, pašalinęs trūkumus ir užtikrinęs atitiktį šio straipsnio 4 dalyje išdėstytiems reikalavimams, leidimo arba vežėjo dokumento turėtojas apie tai informuoja Lietuvos saugios laivybos administraciją, kuri per 3 darbo dienas po šios informacijos patikrinimo priima sprendimą panaikinti leidimo arba vežėjo dokumento galiojimo sustabdymą.

15. Lietuvos saugios laivybos administracija panaikina leidimo galiojimą, jeigu:

1) leidimo turėtojas nutraukia krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais veiklą ir Lietuvos saugios laivybos administracijai pateikia prašymą panaikinti leidimo galiojimą;

2) miršta fizinis ar likviduojamas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje veikiantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kuris verčiasi krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais veikla;

3) Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje veikiantis kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kurio leidimo galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą terminą nepašalino trūkumų, neužtikrino atitikties šio straipsnio 4 dalyje išdėstytiems reikalavimams ir apie tai neinformavo Lietuvos saugios laivybos administracijos;

4) buvo sustabdytas leidimo galiojimas ir per vienus metus antrą kartą paaiškėjo, kad leidimo turėtojas neatitinka šio straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų.

16. Apie leidimo galiojimo panaikinimą ir jo priežastis Lietuvos saugios laivybos administracija Lietuvos Respublikos fiziniam ar juridiniam asmeniui arba Lietuvos Respublikoje veikiančiam kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui praneša per 3 darbo dienas nuo sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimo.

17. Panaikinus leidimo galiojimą dėl šio straipsnio 15 dalies 4 punkte nurodytos priežasties, naujas leidimas gali būti išduotas ne anksčiau kaip po vienų metų nuo sprendimo panaikinti leidimo galiojimą priėmimo dienos.

18. Sustabdžius leidimo arba vežėjo dokumento galiojimą ar panaikinus leidimo galiojimą Lietuvos Respublikos fiziniam ar juridiniam asmeniui, Lietuvos Respublikoje veikiančiam Europos Sąjungos ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui, Europos Sąjungos ar Pasaulio prekybos organizacijos valstybės narės fiziniam ar juridiniam asmeniui, juridinio asmens ar kitos organizacijos padaliniui draudžiama vykdyti krovinių vežimo krovininiais vidaus vandenų laivais veiklą.

19. Lietuvos saugios laivybos administracija, išdavusi leidimą, sustabdžiusi leidimo galiojimą, panaikinusi leidimo galiojimo sustabdymą ar panaikinusi leidimo galiojimą, per 3 darbo dienas apie tai skelbia savo interneto svetainėje. Skelbime nurodomi šie duomenys:

1) fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo metai arba juridinio asmens, juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinio pavadinimas, kodas ir buveinė;

2) leidimo numeris;

3) leidimo išdavimo data, leidimo galiojimo sustabdymo data, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data, leidimo galiojimo panaikinimo data.“

 

2 straipsnis. 16 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vidaus vandenų transporto priemonės (išskyrus sportinius laivus, vandens dviračius, irklines valtis, kurių ilgis iki 6 metrų, burines jachtas, kurių korpusas trumpesnis kaip 6 metrai, irklinius turistinius plaustus, kurių keliamoji galia mažesnė kaip 500 kilogramų) ir jų pakabinamieji varikliai registruojami Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

2. Asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo gavę licenciją verstis krovinių vežimu laivais Lietuvos Respublikoje arba vidaus vandenimis tarptautiniais maršrutais, gali ir toliau vykdyti šią veiklą. Asmens prašymu Lietuvos saugios laivybos administracija turimą licenciją pakeičia šiuo įstatymu keičiamo Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 41 straipsnyje nurodytu leidimu verstis krovinių vežimu krovininiais vidaus vandenų laivais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais vidaus vandenų keliais.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________