LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO 2, 4, 5, 8, 14, 15, 18,
19, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 47, 52, 53, 54, 56 STRAIPSNIŲ IR ŠEŠTOJO
SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2125

Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 82-3248; 2011, Nr. 146-6824, Nr. 163-7776)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 22 dalies pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 22 dalį ir ją išdėstyti taip:

22. Pensijų fondo valdymas – pensijų fondo:

1) investicijų valdymas;

2) administravimas, t. y. buhalterinės apskaitos tvarkymas, teisės aktų laikymosi vidaus kontrolė, grynųjų aktyvų skaičiavimas, profesinių pensijų fondo dalyvių sąrašo tvarkymas, pensijų sąskaitų atidarymas, tvarkymas ir uždarymas, pensijų įmokų priėmimas ir pensijų išmokų mokėjimas bei su tuo susijusių operacijų (išskyrus atliekamas pensijų fondo saugotojo) vykdymas, pinigų konvertavimas į apskaitos vienetus ir apskaitos vienetų konvertavimas į pinigus, pajamų paskirstymas, apskaitos vieneto vertės nustatymas, atsiskaitymas sandorių pagrindu, duomenų apie atliktas operacijas saugojimas;

3) rinkodara, informacijos teikimas pensijų fondo valdymo sutartyse nustatyta tvarka;

4) kita veikla, susijusi su šios dalies 1, 2, 3 punktuose nurodyta veikla.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 1, 3 dalių ir 4 dalies 2 punkto pakeitimas

1. 4 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „turto valdymo“ įrašyti žodžius „fondo valdymo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Pensijų asociacija gali pradėti veiklą tik tada, kai priežiūros institucija jos nustatyta tvarka pritaria pensijų asociacijos įstatams, valdymo organų narių kandidatūroms, pensijų fondo taisyklėms, pensijų fondo valdymo, pensijų turto saugojimo sutarčių projektams ir įtraukia pensijų asociaciją į Pensijų asociacijų sąrašą.“

2. 4 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „turto valdytoją“ įrašyti žodžius „fondo valdytoją“, vietoj žodžių „turto valdymo“ įrašyti žodžius „fondo valdymo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Asociacija, pageidaujanti vykdyti pensijų asociacijos veiklą, po įregistravimo Juridinių asmenų registre turi pateikti priežiūros institucijai prašymą būti įtraukta į Pensijų asociacijų sąrašą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami: steigimo sutartis, įstatai, pensijų asociacijos pensijų fondo (fondų) taisyklės, informacija apie valdymo organų narius, pasirinktą pensijų fondo valdytoją, pensijų turto saugotoją, pensijų fondo valdymo ir pensijų turto saugojimo sutarčių projektai, kiekvieno pensijų asociacijos pensijų fondo finansavimo planas, kuriame nurodoma įmokų apskaičiavimo tvarka ir jų mokėjimo periodiškumas, finansuojančio subjekto prisiimti įsipareigojimai, pensijų fondo turto plėtros prognozė 5 metams, atsižvelgiant į numatomus dalyvių ir išmokų gavėjų skaičiaus pokyčius ir į numatomas pelningumo prognozes, taip pat kiti dokumentai ir duomenys, kurių sąrašą nustato priežiūros institucija jos tvirtinamose taisyklėse.“

3. 4 straipsnio 4 dalies 2 punkte vietoj žodžių „turto valdytojas“ įrašyti žodžius „fondo valdytojas“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) valdymo organų nariai, pasirinktas pensijų fondo valdytojas ar pensijų turto saugotojas, numatomos pensijų asociacijos veiklos sąlygos neatitinka šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų ar pensijų asociacijos narių interesų.“

 


3 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies 5 punkto pakeitimas

5 straipsnio 2 dalies 5 punkte vietoj žodžių „turto valdytoją“ įrašyti žodžius „fondo valdytoją“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) informacija apie pensijų fondo valdytoją;“.

 

4 straipsnis. 8 straipsnio 4 dalies pakeitimas

8 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių „turto valdytojas“ įrašyti žodžius „fondo valdytojas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Pensijų asociacijos reorganizavimo sąlygose, be kitos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalaujamos informacijos, turi būti nurodomas pensijų fondų ir jų dalyvių skaičius, pateikiami duomenys apie perduodamus ir priimamus pensijų fondus ir juos sudarantį pensijų turtą, pensijų fondo valdytojas ir pensijų turto saugotojas, taip pat pensijų asociacijos prievolių perdavimo ir priėmimo sąlygos ir terminai, turtinės ir neturtinės pensijų fondo (fondų) dalyvių teisės po reorganizavimo, šių teisių ir pareigų įgijimo sąlygos ir terminai. Reorganizavimo sąlygoms turi pritarti visuotinis pensijų asociacijos narių susirinkimas ir priežiūros institucija.“

 

5 straipsnis. 14 straipsnio 1 dalies 4 punkto pakeitimas

14 straipsnio 1 dalies 4 punkte vietoj žodžių „turto valdytoją“ įrašyti žodžius „fondo valdytoją“, vietoj žodžių „turto valdymo“ įrašyti žodžius „fondo valdymo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) suderinusi su priežiūros institucija, parenka pensijų fondo valdytoją ir sudaro su juo pensijų fondo valdymo sutartį;“.

 

6 straipsnis. 15 straipsnio 3 dalies 12 ir 13 punktų pakeitimas

1. 15 straipsnio 3 dalies 12 punkte vietoj žodžių „turto valdytojo“ įrašyti žodžius „fondo valdytojo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

12) pensijų fondo valdytojo, pensijų turto saugotojo parinkimo kriterijai, jų pasirinkimo, pakeitimo sąlygos ir tvarka;“.

2. 15 straipsnio 3 dalies 13 punkte vietoj žodžių „turto valdytojui“ įrašyti žodžius „fondo valdytojui“ ir šį punktą išdėstyti taip:

13) atlyginimo pensijų fondo valdytojui ir pensijų turto saugotojui apskaičiavimo metodika, maksimalus dydis ir mokėjimo tvarka, kitų išlaidų, dengiamų iš pensijų fondo turto, baigtinis sąrašas ir apskaičiavimo metodika, taip pat maksimalūs dydžiai;“.

 

7 straipsnis. 18 straipsnio 3, 5 ir 11 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pensijų asociacijos pensijų fondo (fondų) valdymas turi būti patikėtas šio įstatymo 31 straipsnyje nurodytam fondo valdytojui, kuris pensijų fondą valdo, naudoja ir juo disponuoja turto patikėjimo teisės pagrindais.“

2. 18 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžių „turto valdytojo“ įrašyti žodžius „fondo valdytojo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Į pensijų fondo turtą draudžiama nukreipti išieškojimą pagal pensijų fondo valdytojo, pensijų turto saugotojo, finansuojančio subjekto, pensijų asociacijos ir pensijų fondo dalyvių prievoles.“

3. 18 straipsnio 11 dalyje vietoj žodžių „turto valdytojui“ įrašyti žodžius „fondo valdytojui“, vietoj žodžių „turto valdytojo“ įrašyti žodžius „fondo valdytojo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

11. Pensijų fondo turtas negali būti perleistas pensijų asociacijos valdymo organų nariams, pensijų fondo valdytojui, finansuojančiam subjektui, pensijų fondo valdytojo ir finansuojančio subjekto vadovui, valdybos, stebėtojų tarybos nariams ar pensijų asociacijos darbuotojams (ir jų sutuoktiniams). Taip pat draudžiama iš šioje dalyje nurodytų asmenų įsigyti turtą pensijų fondų lėšomis.“

 

8 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

19 straipsnis. Atskaitymai iš pensijų turto

1. Atlyginimas už pensijų fondo valdymą, pensijų turto saugojimą ir kitos su pensijų fondo valdymu susijusios išlaidos gali būti dengiami iš pensijų turto.

2. Iš pensijų turto galima apmokėti tik tas išlaidas, kurios susijusios su pensijų fondo valdymu ir pensijų turto saugojimu ir kurių baigtinis sąrašas yra nustatytas pensijų fondo taisyklėse. Šių išlaidų suma negali viršyti pensijų fondo taisyklėse nustatytų maksimalių dydžių.“

 

9 straipsnis. 22 straipsnio 3 dalies pakeitimas

22 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „turto valdytojui“ įrašyti žodžius „fondo valdytojui“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu informacijos apie pensijų kaupimo profesiniuose pensijų fonduose veiklą teikimas ir (ar) sutarčių su pensijų fondų dalyviais sudarymas pensijų asociacijos vardu yra pavestas pensijų fondo valdytojui, šio straipsnio 2 dalies reikalavimai taikomi taip pat ir pensijų fondo valdytojui. Priežiūros institucija turi teisę nustatyti asmenų, teikiančių informaciją apie pensijų kaupimo profesiniuose pensijų fonduose veiklą ir (ar) sudarančių sutartis su pensijų fondų dalyviais pensijų asociacijos vardu, kvalifikacinius reikalavimus.“

 

10 straipsnis. Šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti šeštojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PENSIJŲ FONDO VALDYMAS IR PENSIJŲ TURTO SAUGOJIMAS“.

 

11 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

31 straipsnis. Pensijų fondo valdymas ir pensijų fondo valdymo sutartis

1. Pensijų fondo valdymas turi būti perduotas vienam pensijų fondo valdytojui pagal pensijų fondo valdymo sutartį, ją suderinus su priežiūros institucija. Tokiu pensijų asociacijos pensijų fondų valdytoju gali būti investicijų valdytojai, įsteigti ir veikiantys bet kurioje valstybėje narėje ir tinkamai įgalioti veikti, kaip tai numatyta 1993 m. gegužės 10 d. Tarybos direktyvoje 93/22/EEB dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 2 tomas, p. 43) (toliau – Direktyva 93/22/EEB), 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 3 tomas, p. 272) (toliau – Direktyva 2000/12/EB), 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 6 tomas, p. 3) ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL 2009 L 302, p. 32) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES (OL 2010 L 331, p. 120 (toliau – Direktyva 2009/65/EB).

2. Pensijų fondo valdytoju negali būti pensijų turto saugotojas, išskyrus šio įstatymo 34 straipsnyje numatytą atvejį.

3. Pensijų fondo valdymo sutartyje turi būti nurodyta:

1) pensijų fondo valdytojo pavadinimas, buveinė, pensijų asociacijos pavadinimas, jos atstovo (atstovų) vardai, pavardės, įgaliojimų pagrindas;

2) investicinės veiklos tikslai ir būdai, maksimali rizika;

3) pensijų fondo valdytojo teisės ir pareigos;

4) atlyginimo pensijų fondo valdytojui apskaičiavimo metodika, dydis ir mokėjimo tvarka;

5) kitų pensijų fondo valdymo išlaidų baigtinis sąrašas ir apskaičiavimo metodika;

6) pensijų fondo valdytojo įgaliojimai palaikant santykius su pensijų turto saugotoju ir kitomis institucijomis;

7) keitimosi informacija tvarka ir terminai;

8) pavedamo valdyti pensijų turto dydis, investicijų portfelio sudėtis, rinkos vertė;

9) atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą;

10) sutarties nutraukimo sąlygos ir tvarka.

4. Pensijų fondo valdymo sutartis gali būti pakeista tik tuo atveju, kai tam iš anksto pritarė priežiūros institucija jos nustatyta tvarka.“

 

12 straipsnis. 32 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pensijų turto saugotojais gali būti valstybėje narėje įsteigti ir tinkamai įgalioti veikti subjektai, kaip numatyta Direktyvoje 93/22/EEB arba Direktyvoje 2000/12/EB, arba veikiantys kaip depozitoriumai Direktyvoje 2009/65/EB nustatytiems tikslams pasiekti.“

 

13 straipsnis. 33 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas

33 straipsnio 1 dalies 3 punkte vietoj žodžio „turto“ įrašyti žodį „fondo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) vykdyti pensijų fondo valdytojo nurodymus, jeigu jie neprieštarauja teisės aktų, pensijų asociacijos įstatų ir pensijų fondo taisyklių reikalavimams;“.

 

14 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

34 straipsnis. Pensijų fondo valdymo perdavimas pensijų turto saugotojui

Jeigu pensijų fondo valdytojo teisė valdyti pensijų fondą pasibaigia, o kitam pensijų fondo valdytojui pensijų fondo valdymas neperduotas, jį laikinai perima pensijų turto saugotojas. Pensijų fondo valdytojas privalo raštu pranešti pensijų turto saugotojui apie teisės valdyti pensijų fondą pasibaigimą. Tokiu atveju pensijų turto saugotojas turi visas pensijų fondo valdytojo teises ir pareigas, jeigu įstatymuose arba pensijų asociacijos įstatuose ar pensijų fondų taisyklėse nenustatyta kitaip. Pensijų turto saugotojas privalo perduoti valdymą kitam pensijų fondo valdytojui per 3 mėnesius nuo pensijų fondo valdymo perėmimo. Per 3 mėnesius kitam pensijų fondo valdytojui neperdavus valdyti pensijų turto, pensijų asociacija turi būti likviduota priverstine tvarka. Priežiūros institucija turi teisę kreiptis į teismą dėl priverstinio pensijų asociacijos likvidavimo.“

 

15 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

35 straipsnyje vietoj žodžių „turto valdytojo“, „turto valdytojas“, „turto valdytoją“ įrašyti atitinkamai žodžius „fondo valdytojo“, „fondo valdytojas“, „fondo valdytoją“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

35 straipsnis. Pensijų fondo valdytojo ir pensijų turto saugotojo pakeitimas

1. Pensijų fondo valdytojas ir (ar) pensijų turto saugotojas gali būti pakeistas tik gavus išankstinį priežiūros institucijos pritarimą jos nustatyta tvarka.

2. Jeigu pensijų fondo valdytojas ir (ar) pensijų turto saugotojas nesilaiko teisės aktų reikalavimų, nevykdo savo įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdo, priežiūros institucija, siekdama apsaugoti pensijų fondų dalyvių interesus, turi teisę nurodyti pensijų asociacijai pakeisti pensijų fondo valdytoją ir (ar) pensijų turto saugotoją.“

 

16 straipsnis. 42 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pakeitimas

1. 42 straipsnio 1 dalies 3 punkte vietoj žodžio „turto“ įrašyti žodį „fondo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) siekti, kad techninių atidėjinių padengimas turtu atitiktų pensijų fondo tipą ir teisės aktų nustatytus reikalavimus, teikti pensijų asociacijos ir pensijų fondo valdytojo valdyboms pasiūlymus šiuo klausimu;“.

2. 42 straipsnio 1 dalies 4 punkte vietoj žodžio „turto“ įrašyti žodį „fondo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pensijų asociacijos ir pensijų fondo valdytojo valdyboms teikti pensijų asociacijos valdybos nustatytos formos ataskaitas dėl techninių atidėjinių padengimo būklės ir šio įstatymo 45 straipsnyje nustatytų reikalavimų laikymosi būklės;“.

 

17 straipsnis. 47 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas

47 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžio „turto“ įrašyti žodį „fondo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) turtas turi būti investuojamas geriausiais dalyvių ir išmokų gavėjų interesais. Galimo interesų konflikto atveju pensijų fondo valdytojas turi užtikrinti, kad būtų investuojama išimtinai dalyvių ir išmokų gavėjų interesais;“.

 

18 straipsnis. 52 straipsnio 1 dalies ir 6 dalies 4 punkto pakeitimas

1. 52 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „turto“ įrašyti žodį „fondo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos teritorijoje įsteigtų pensijų asociacijų ir pensijų fondo valdytojų veiklą prižiūri ir už šio įstatymo 57 straipsnyje numatytą tarpvalstybinę veiklą yra atsakinga priežiūros institucija.“

2. 52 straipsnio 6 dalies 4 punkte vietoj žodžio „turto“ įrašyti žodį „fondo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) periodiškai gauti iš pensijų asociacijos ir pensijų fondo valdytojo informaciją apie pensijų fondo investavimo politikos principus, metinę finansinę ataskaitą ir metines veiklos ataskaitas bei visus kitus priežiūrai būtinus dokumentus ir ataskaitas;“.

 

19 straipsnis. 53 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktų pakeitimas

1. 53 straipsnio 2 dalies 2 punkte vietoj žodžių „turto valdytojo“ įrašyti žodžius „fondo valdytojo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) pateikę tarnybinį pažymėjimą ir priežiūros institucijos ar jos įgalioto tarnautojo motyvuotą sprendimą atlikti patikrinimą (reviziją), laisvai įeiti į pensijų asociacijos, pensijų fondo valdytojo, pensijų turto saugotojo, kitų juridinių asmenų, susijusių su galimais pažeidimais, patalpas, tikrinti dokumentus, apskaitos registrus ir kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius ir pagal tikrinimo medžiagą iš ekspertizės įstaigų gauti išvadas;“.

2. 53 straipsnio 2 dalies 4 punkte vietoj žodžių „turto valdytojų“ įrašyti žodžius „fondo valdytojų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) laikinai paimti tikrinamų pensijų asociacijų, pensijų fondo valdytojų, pensijų turto saugotojų dokumentus, kurie gali būti panaudojami kaip pažeidimo įrodymai, palikdami motyvuotą sprendimą dėl dokumentų paėmimo ir paimtų dokumentų apyrašą;“.

 

20 straipsnis. 54 straipsnio 7 punkto pakeitimas

54 straipsnio 7 punkte vietoj žodžių „turto valdytoją“ įrašyti žodžius „fondo valdytoją“ ir šį punktą išdėstyti taip:

7) įpareigoti pakeisti pensijų fondo valdytoją ir (ar) pensijų turto saugotoją;“.

 

21 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 56 straipsnio 1 dalies 2 punktą, straipsnį papildyti 2 ir 3 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip:

56 straipsnis. Piniginės baudos už šio įstatymo pažeidimą

1. Priežiūros institucija, vadovaudamasi Finansinių priemonių rinkų įstatymo 94 straipsnyje nustatyta tvarka, turi teisę skirti baudas:

1) juridiniams asmenims, neįtrauktiems į pensijų asociacijų sąrašą ar iš jo išbrauktiems, jeigu jie vykdo veiklą kaip pensijų asociacijos, – iki 100 tūkstančių litų;

2) juridiniams asmenims, jeigu jie vykdo veiklą kaip pensijų fondo valdytojai be priežiūros institucijos leidimo, – iki 100 tūkstančių litų;

3) fiziniams asmenims (valdymo organų nariams, likvidatoriui, aktuarui, auditoriui), pažeidusiems šį įstatymą, – iki 20 tūkstančių litų;

4) asmenims, kurie nevykdo teisėtų priežiūros institucijos nurodymų, – iki 30 tūkstančių litų.

2. Piniginės baudos į valstybės biudžetą sumokamos ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią asmuo gavo priežiūros institucijos sprendimą skirti baudą.

3. Savanoriškai neįvykdytas priežiūros institucijos sprendimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________