LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAPILDYMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2119

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; 2006, Nr. 87-3399; 2008, Nr. 135-5233;

2009, Nr. 77-3166; 2010, Nr. 72-3616)

 

1 straipsnis. 10 straipsnio papildymas

Papildyti 10 straipsnį 12 dalimi:

12. Valstybinių žemės sklypų, reikalingų naujos branduolinės (atominės) elektrinės, nurodytos Branduolinės (atominės) elektrinės įstatyme, projekto įgyvendinimui, perleidimo tvarką ir sąlygas nustato Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________