LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO IR PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 26 d. Nr. XI-2118

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2003, Nr. 104-4649; 2004, Nr. 73-2545; 2006, Nr. 116-4402; 2010, Nr. 84-4401)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnį 3 dalimi:

3. Šio Įstatymo normos santykiams, susijusiems su naujos branduolinės (atominės) elektrinės projektu ir su juo susijusiais klausimais, taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas.“

2. Buvusią 1 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________