LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 168 STRAIPSNIO PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 21 d. Nr. XI-2109

Vilnius

 

(Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2003, Nr. 68-3070; 2004, Nr. 115-4276; 2007, Nr. 81-3312; 2010, Nr. 113-5742)

 

1 straipsnis. 168 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 168 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą, o reikiamais atvejais – ir jų patikslinimą, atsisako pradėti ikiteisminį tyrimą tik tuo atveju, kai nurodyti duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios šio Kodekso 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Gauto skundo, pareiškimo ar pranešimo duomenų patikslinimui gali būti atlikti veiksmai, kurie nesusiję su procesinėmis prievartos priemonėmis: įvykio vietos apžiūra, įvykio liudytojų apklausos, taip pat iš valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų, pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, reikalaujami duomenys ar dokumentai, atliktos pareiškėjo ar asmens, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas, apklausos. Tokie proceso veiksmai turi būti atlikti per kuo trumpesnius terminus, bet ne ilgiau kaip per dešimt dienų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________