LIETUVOS RESPUBLIKOS
ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 21 d. Nr. XI-2095

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio 9 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 9 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) nuosavybės teise turintiems ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems žemės sklypą teritorijoje, kurioje numatoma verstis šiame įstatyme nustatyta leidimais reguliuojama veikla, arba turintiems pastato bendraturčių ar savininko sutikimą dėl elektrinės statybos ir jos eksploatavimo, kai elektros energijos gamybos įrenginius planuojama įrengti ant pastato ar jo konstrukcijos dalies.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ