LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 72 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 19 d. Nr. XI-2075

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574; 2005, Nr. 84-3109; 2008, Nr. 71-2706; 2009, Nr. 154-6945)

 

1 straipsnis. 72 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 72 straipsnio 1 dalį 10 punktu:

10) mažąją bendriją.“

2. 72 straipsnio 2 dalyje vietoj skaičių „2–9“ įrašyti skaičius „2–10“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Uždaroji akcinė bendrovė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę ar į kitą šio straipsnio 1 dalies 2–10 punktuose išvardytų teisinių formų juridinį asmenį.“

3. Pakeisti 72 straipsnio 21 dalį ir ją išdėstyti taip:

21. Į tikrąją ūkinę bendriją arba komanditinę ūkinę bendriją gali būti pertvarkoma bendrovė, kurioje yra ne mažiau kaip 2 akcininkai.“

4. 72 straipsnio 22 dalį pripažinti netekusia galios.

5. Papildyti 72 straipsnį nauja 24 dalimi:

24. Į mažąją bendriją gali būti pertvarkoma bendrovė, kurios visų akcijų savininkai yra fiziniai asmenys ir jų yra ne daugiau kaip 10.“

6. Buvusias 72 straipsnio 24 ir 25 dalis laikyti atitinkamai 25 ir 26 dalimis.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________