LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 1.73, 2.50, 2.82, 2.115, 2.116, 2.117, 2.118, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123, 2.125, 6.969 STRAIPSNIŲ IR ANTROSIOS KNYGOS II DALIES IX SKYRIAUS PAVADINIMO PAKEITIMO
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 19 d. Nr. XI-2074

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2009, Nr. 159-7202)

 

1 straipsnis. 1.73 straipsnio 1 dalies 2 punkto pakeitimas

Pakeisti 1.73 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) juridinių asmenų steigimo sandoriai, išskyrus ūkinių bendrijų steigimo sandorius, kurie turi būti sudaromi notarine forma;“.

 

2 straipsnis. 2.50 straipsnio 4 dalies pakeitimas

Pakeisti 2.50 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Juridiniai asmenys skirstomi į ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės asmenis. Jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis, jeigu įstatymai nenustato kitaip.“

 

3 straipsnis. 2.82 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 2.82 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą ir dalyvių susirinkimą, jeigu steigimo dokumentuose ir juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenumatyta kitokia organų struktūra. Atskiras juridinių asmenų teisines formas reglamentuojantys įstatymai gali nustatyti, kad valdymo organas ir dalyvių susirinkimas yra vienas juridinio asmens organas, jeigu taip nurodyta juridinio asmens steigimo dokumente.“

 

4 straipsnis. Antrosios knygos II dalies IX skyriaus pavadinimo pakeitimas

Antrosios knygos II dalies IX skyriaus pavadinime vietoj žodžio „dalių“ įrašyti žodį „teisių“ ir šio skyriaus pavadinimą išdėstyti taip:

 

IX SKYRIUS

PRIVERSTINIS AKCIJŲ (TEISIŲ, PAJŲ) PARDAVIMAS“.

 

5 straipsnis. 2.115 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.115 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2.115 straipsnis. Priverstinio akcijų (teisių, pajų) pardavimo turinys

1. Šio kodekso 2.116 straipsnyje išvardyti juridinio asmens dalyviai turi teisę kreiptis į teismą reikalaudami, kad juridinio asmens dalyvio teisės, juridinio asmens akcijos (pajai), priklausančios juridinio asmens dalyviui (toliau – akcijos (teisės, pajai), kurio veiksmai prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslams ir kai negalima pagrįstai manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis, būtų parduotos juridinio asmens dalyviui, kuris kreipiasi.

2. Ieškinys dėl priverstinio akcijų (teisių, pajų) pardavimo pareiškiamas apygardos teismui pagal juridinio asmens buveinę. Teismas privalo pranešti juridiniam asmeniui, kurio akcijos (teisės, pajai) turėtų būti priverstinai parduodamos, apie ieškinio pareiškimą ir sprendimus.

3. Šalys dėl šių bylų gali bylinėtis tik privalomai dalyvaujant advokatui.

4. Juridinio asmens dalyvis, pareiškęs ieškinį dėl priverstinio pardavimo, privalo kreiptis į kitus juridinio asmens dalyvius siūlydamas būti bendraieškiais.“

 

6 straipsnis. 2.116 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.116 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2.116 straipsnis. Asmenys, turintys teisę kreiptis dėl priverstinio akcijų (teisių, pajų) pardavimo

1. Teisę kreiptis dėl priverstinio akcijų (teisių, pajų) pardavimo turi šie privataus juridinio asmens dalyviai:

1) vienas ar keli uždarosios akcinės bendrovės akcininkai, kurių turimų akcijų nominali vertė ne mažesnė kaip 1/3 įstatinio kapitalo;

2) vienas ar keli ūkinės bendrijos dalyviai, kurių įnašai sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų įnašų į bendriją;

3) vienas ar keli žemės ūkio bendrovės arba kooperatinės bendrovės nariai, kurių pajus sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų pajų;

4) vienas ar keli mažosios bendrijos nariai, kurių įnašai sudaro ne mažiau kaip 1/3 visų įnašų į mažąją bendriją.

2. Juridinio asmens dalyvis neturi teisės kreiptis dėl priverstinio akcijų (teisių, pajų) pardavimo esant šio kodekso 2.115 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms, jeigu juridinio asmens steigimo dokumentai ar jo dalyvių sudarytos sutartys nustato kitokias priverstinio akcijų (teisių, pajų) pardavimo taisykles ir šios gali būti taikomos.

3. Juridinio asmens dalyvis neturi teisės kreiptis dėl priverstinio akcijų (teisių, pajų) pardavimo, jeigu jį kontroliuoja juridinis asmuo, kurio akcijos (teisės, pajai) turėtų būti priverstinai parduodamos.

4. Juridinio asmens dalyvis neturi teisės kreiptis dėl priverstinio akcijų (teisių, pajų) pardavimo, jeigu jis pats yra juridinis asmuo, kurio akcijos (teisės, pajai) turėtų būti priverstinai perduodamos.“

 

7 straipsnis. 2.117 straipsnio pavadinimo, 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 2.117 straipsnio pavadinime vietoj žodžio „dalių“ įrašyti žodį „teisių“ ir šio straipsnio pavadinimą išdėstyti taip:

2.117 straipsnis. Akcijų (teisių, pajų) perleidimo ribojimai“.

2. Pakeisti 2.117 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Nuo teismo sprendimo dėl priverstinio akcijų (teisių, pajų) pardavimo priėmimo dienos atsakovas be ieškovo sutikimo neturi teisės parduoti ar kitaip perleisti akcijas (teises, pajus), jas įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jas, taip pat perleisti ar kitaip apriboti teises ar akcijų (pajų) suteikiamas teises, jeigu teismas nenutaria kitaip. Teismas turi teisę leisti atlikti šioje dalyje nurodytus veiksmus, jeigu ieškovas tokiems veiksmams sutikimo neduoda.“

3. Pakeisti 2.117 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atsakovas neturi teisės parduoti, išskyrus pagal šį skirsnį, ar kitaip perleisti akcijas (teises, pajus), jas įkeisti, ar kitaip suvaržyti teises į jas, taip pat perleisti ar kitaip apriboti teises ar akcijų (pajų) suteikiamas teises, jeigu teismas nenutaria kitaip.“

 

8 straipsnis. 2.118 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 2.118 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „dalių“ įrašyti žodį „teisių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Teismas, patenkinęs ieškinį, turi paskirti ekspertus, kurie nustatytų akcijų (teisių, pajų) kainą.“

2. 2.118 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „dalių“ įrašyti žodį „teisių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Ekspertai turi pradėti dirbti tik po to, kai teismo sprendimas įsiteisėja. Ekspertai privalo pateikti teismui ir šalims rašytinę ataskaitą dėl akcijų (teisių, pajų) kainos.“

 

9 straipsnis. 2.119 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2.119 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „dalių“ įrašyti žodį „teisių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Kai ekspertai pateikia ataskaitą dėl akcijų (teisių, pajų) kainos, teismas turi priimti nutartį dėl kainos nustatymo ir nustatyti, kas apmoka ekspertų darbą bei kitas jų išlaidas. Teismas gali nuspręsti, kad tokias išlaidas apmoka juridinis asmuo.“

 

10 straipsnis. 2.120 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.120 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

2.120 straipsnis. Priverstinio pardavimo tvarka

1. Kai įsiteisėja teismo nutartis dėl kainos nustatymo, atsakovas per dvi savaites turi perduoti ieškovo nuosavybėn akcijas (pajus), o ieškovas turi priimti akcijas (pajus) ir sumokėti nustatytą kainą. Kaina turi būti sumokama perduodant ieškovo nuosavybėn akcijas (pajus). Perdavimas atliekamas juridinio asmens, kurio akcijos (pajai) perduodamos, buveinėje arba kitoje ieškovo ir atsakovo sutartoje vietoje.

2. Jeigu priverstinai parduodamos teisės, per dvi savaites nuo teismo nutarties dėl kainos nustatymo įsiteisėjimo ieškovas atsakovui turi sumokėti nustatytą kainą. Sumokėjusio nustatytą kainą ieškovo įnašas padidinamas atsakovo įnašo dydžiu, o juridinis asmuo turi išduoti ieškovui jo įnašo padidėjimą liudijančius dokumentus.

3. Jeigu atsakovas nevykdo pareigos perduoti akcijas (pajus), juridinis asmuo turi perduoti akcijas (pajus) atsakovo vardu ir išduoti ieškovui dokumentus, liudijančius nuosavybės teisę į priverstinai parduodamas akcijas (pajus), o atitinkamus atsakovo dokumentus pripažinti negaliojančiais ir apie tai viešai paskelbti teisės aktų nustatytame šaltinyje. Ieškovas, gavęs dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į akcijas (pajus), sumoka kainą į notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinę sąskaitą.

4. Jeigu ieškovų buvo keletas, priverstinai parduodamos akcijos (pajai) paskirstomos kiek įmanoma proporcingiau ieškovų turimoms juridinio asmens akcijoms (pajams). Jeigu priverstinai parduodamos teisės, ieškovų įnašai padidinami atsakovo įnašo dydžiu kiek įmanoma proporcingiau kiekvieno ieškovo įnašo dydžiui.“

 

11 straipsnis. 2.121 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 2.121 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Jeigu kiti juridinio asmens dalyviai ar asmenys turi pirmenybės teisę įsigyti priverstinai parduodamas akcijas (teises, pajus), juridinis asmuo, gavęs įsiteisėjusią teismo nutartį dėl kainos nustatymo, privalo pasiūlyti akcijas (teises, pajus) įsigyti tokiems asmenims už teismo nustatytą kainą. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl priverstinio akcijų (teisių, pajų) pardavimo, atsakovas privalo pranešti juridiniam asmeniui apie asmenis, turinčius pirmenybės teisę įsigyti priverstinai parduodamų akcijų (teisių, pajų) pagal ieškovo sudarytas sutartis.“

2. Pakeisti 2.121 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pasibaigus trisdešimties dienų terminui, juridinis asmuo privalo pranešti ieškovui ir atsakovui, kiek akcijų (pajų) yra akceptuota arba ar yra akceptuotos teisės. Gavęs šį pranešimą, atsakovas privalo perduoti akcijas (pajus) pranešime nurodytiems asmenims, o likusias akcijas (pajus) pagal šio kodekso 2.120 straipsnį – ieškovui. Akcijas (teises, pajus) perkantys akcininkai ar kiti juridinių asmenų dalyviai privalo atsiskaityti už jas vadovaudamiesi šio kodekso 2.120 straipsniu. Jeigu pirmenybės teisę turintys asmenys laiku neatsiskaito už akcijas (teises, pajus), akcijos (teisės, pajai) turi būti perduodamos ieškovui.“

 

12 straipsnis. 2.122 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 2.122 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „dalių“ įrašyti žodį „teisių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šio kodekso 2.116 straipsnyje išvardyti asmenys turi teisę kreiptis į teismą reikalaudami, kad balsavimo teisė būtų grąžinta akcijų (teisių, pajų) savininkui, jeigu balsavimo teisė yra perleista kitam asmeniui, kurio veiksmai prieštarauja juridinio asmens tikslams, ir negalima pagrįstai manyti, kad veiksmai ateityje pasikeis.“

2. 2.122 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „dalių“ įrašyti žodį „teisių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Akcijų (teisių, pajų) savininkas įgyja balsavimo teisę nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo.“

 

13 straipsnis. 2.123 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2.123 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2.123 straipsnis. Priverstinis akcijų (teisių, pajų) pardavimas dėl negalėjimo tinkamai įgyvendinti teises

1. Jei šio kodekso 2.116 straipsnyje išvardyti juridinio asmens dalyviai negali tinkamai įgyvendinti savo, kaip juridinio asmens dalyvio, teises dėl kito juridinio asmens dalyvio veiksmų ir negalima pagrįstai manyti, kad tokie veiksmai ateityje pasibaigs, jie gali pareikšti teismui ieškinį reikalaudami, kad juridinio asmens dalyvis, dėl kurio veiksmų negalima tinkamai įgyvendinti teisių, nupirktų iš jų akcijas (teises, pajus). Šiuo atveju šio kodekso 2.115 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 2.116–2.121 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

2. Juridinio asmens dalyvis, iš kurio reikalaujama, kad jis nupirktų ieškovo akcijas (teises, pajus), privalo kreiptis į kitus juridinio asmens dalyvius ir siūlyti būti bendraatsakoviais.“

 

14 straipsnis. 2.125 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 2.125 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) vienas ar keli ūkinės bendrijos dalyviai, kurių įnašai sudaro ne mažiau kaip 1/10 visų įnašų į bendriją;“.

2. Papildyti 2.125 straipsnio 1 dalį nauju 3 punktu:

3) vienas ar keli mažosios bendrijos nariai, kurių įnašai sudaro ne mažiau kaip 1/10 visų įnašų į mažąją bendriją;“.

3. Buvusius 2.125 straipsnio 1 dalies 3, 4 ir 5 punktus laikyti atitinkamai 4, 5 ir 6 punktais.

4. 2.125 straipsnio 1 dalies 5 punkte vietoj skaičių ir žodžio „1, 2 ir 3“ įrašyti skaičius ir žodį „1, 2, 3 ir 4“ ir šį punktą išdėstyti taip:

5) juridinio asmens dalyviai, išskyrus šio kodekso 2.35 ir 2.37 straipsniuose nurodytų juridinių asmenų ir šios dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytų asmenų dalyvius, turintys ne mažiau kaip 1/5 visų balsų;“.

 

15 straipsnis. 6.969 straipsnio 2 dalies pripažinimas netekusia galios

6.969 straipsnio 2 dalį pripažinti netekusia galios.

 

16 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________