Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 20 d. Nr. 730

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2005, Nr. 23-736; 2007, Nr. 72-2847; 2008, Nr. 36-1285; 2010, Nr. 142-7297):

1. Išdėstyti 3.201 punktą taip:

3.201. licencijos teikti dokumentų tvarkymo paslaugą:

3.201.1.

išdavimą

185 litai

3.201.2.

patikslinimą

56 litai

“.

2. Išdėstyti 3.202 punktą taip:

3.202. licencijos teikti dokumentų saugojimo paslaugą:

3.202.1.

išdavimą

375 litai

3.202.2.

patikslinimą

56 litai

“.

3. Išdėstyti 4.475 punktą taip:

4.475. leidimo išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos išdavimą, kai:

4.475.1.

laikinai ar negrąžinamai išvežami Nacionalinio dokumentų fondo dokumentai, laikinai išvežami nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantys dokumentai

57 litai

4.475.2.

negrąžinamai išvežami nevalstybinėms organizacijoms, privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims priklausantys dokumentai

110 litų

“.

4. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. liepos 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________