LIETUVOS RESPUBLIKOS
ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO 85 STRAIPSNIO PAPILDYMO
ĮSTATYMAS

 

2012 m. birželio 21 d. Nr. XI-2086

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752)

 

1 straipsnis. 85 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 85 straipsnį 3 dalimi:

3. Naujos branduolinės (atominės) elektrinės, nurodytos Branduolinės (atominės) elektrinės įstatyme, projektą ir su juo susijusius klausimus reglamentuoja Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas. Šio įstatymo normos santykiams, susijusiems su naujos branduolinės (atominės) elektrinės projektu ir su juo susijusiais klausimais, taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja Branduolinės (atominės) elektrinės įstatymas.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ