LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL NAUJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ, TIESIOGINIŲ VAMZDYNŲ IR BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE VEIKIANČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO patvirtinimo

 

2012 m. birželio 18 d. Nr. 1-115

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 5 straipsnio 3 ir 7 punktais, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 32 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 1104 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 725 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ ir 2009 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą“ pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2011, Nr. 118-5549) 1.2 ir 1.6 punktais:

1. T v i r t i n u Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1 punktu patvirtinto Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) nuostatos taikomos tik tiems dujų įmonių tarpusavio santykiams, kurie atsiranda pagal dujų įmonių sutartis, sudarytas po šio įsakymo įsigaliojimo dienos. Dujų įmonių tarpusavio santykiams, kurie atsirado pagal dujų įmonių sutartis, sudarytas iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, šio įsakymo nuostatos nėra taikomos;

2.2. gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos parengia ir pateikia Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai derinti prašymo prijungti naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį prie veikiančios gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemos formą, taip pat dokumentų ir (ar) duomenų, kuriuos būtina pateikti su prašymu, baigtinį sąrašą.

 

 

 

Energetikos ministras                                                          Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115

 

NAUJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ, TIESIOGINIŲ VAMZDYNŲ IR BIODUJŲ GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE VEIKIANČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO AR SKIRSTYMO SISTEMŲ

TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ar skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemos operatorių (toliau – operatorius) ir asmenų, jungiančių naujas gamtinių dujų sistemas, tiesioginius vamzdynus ir (ar) biodujų gamybos įrenginius prie veikiančių perdavimo ar skirstymo sistemų (toliau – nauja dujų įmonė), tarpusavio santykius, teises ir pareigas siekiant užtikrinti efektyvų nustatytais terminais vykdomą naujų dujų įmonių objektų prijungimą prie perdavimo ir (ar) skirstymo sistemų ir atsiskaitymą už operatorių suteiktas prijungimo paslaugas.

2. Aprašas nustato:

2.1. techninius saugos kriterijus ir reikalavimus, užtikrinančius sistemų sąveiką, taikomus prijungiant naujų dujų įmonių objektus prie veikiančių perdavimo ar skirstymo sistemų;

2.2. suskystintų gamtinių dujų sistemų (toliau – SGD sistemos) ir gamtinių dujų saugyklų (toliau – saugyklos) prijungimo prie veikiančių perdavimo sistemų tvarką ir sąlygas;

2.3. naujų gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių perdavimo ar skirstymo sistemų tvarką ir sąlygas;

2.4. operatorių išduotose prijungimo sąlygose ir prijungimo paslaugos sutartyje nustatytų prijungimo sąlygų pakeitimo tvarką ir sąlygas;

2.5. operatorių ir naujų dujų įmonių teises ir pareigas prijungiant naujų dujų įmonių objektus prie veikiančių perdavimo ar skirstymo sistemų, atsiskaitymo už operatorių suteiktas prijungimo paslaugas tvarką ir sąlygas bei ginčų nagrinėjimo tvarką.

3. Aprašas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 6 straipsnio 12 punkto, 16 straipsnio 3 dalies, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186) 5 straipsnio 3 ir 7 punktų, 37 straipsnio, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 32 straipsnio reikalavimus.

4. Naujos perdavimo ir skirstymo sistemos nedujofikuotoje teritorijoje įrengiamos ir veikiančių perdavimo ir skirstymo sistemų plėtra vykdoma vadovaujantis šio Aprašo priedo 2 ir 10 punktuose nurodytų teisės aktų reikalavimais.

5. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. TECHNINIAI SAUGOS KRITERIJAI IR REIKALAVIMAI

 

6. Gamtinės dujos (toliau – dujos) veikiančia perdavimo sistema transportuojamos dujų slėgiui neviršijant 55 barų, o naujai įrengiama perdavimo sistema gali būti transportuojamos dujų slėgiui neviršijant 100 barų.

7. Prie veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos prijungiant naują gamtinių dujų sistemą, tiesioginį vamzdyną ar biodujų gamybos įrenginį, slėgis prijungimo prie veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos taške (toliau – prijungimo taškas) neturi viršyti veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos didžiausio darbinio slėgio.

8. Veikiančios skirstymo sistemos plieniniais dujotiekiais dujos transportuojamos dujų slėgiui neviršijant 12 barų, o naujai įrengiamos skirstymo sistemos plieniniais dujotiekiais gali būti transportuojamos dujų slėgiui neviršijant 16 barų.

9. Veikiančios skirstymo sistemos polietileniniais dujotiekiais dujos transportuojamos dujų slėgiui neviršijant 6 barų, o naujai įrengiamos skirstymo sistemos polietileniniais dujotiekiais gali būti transportuojamos dujų slėgiui neviršijant 10 barų.

10. Naujos perdavimo ir skirstymo sistemos turi būti projektuojamos ir statomos pagal teisės aktų, nurodytų Aprašo priedo 5, 6 ir 7 punktuose, nustatytus reikalavimus.

11. Prie perdavimo ar skirstymo sistemos prijungiami biodujų gamybos įrenginiai turi atitikti techninėse taisyklėse nustatytus privalomuosius biodujų gamybos įrenginių techninių konstrukcijų ir eksploatavimo reikalavimus (Aprašo priedo 3 punktas).

12. Dujų kokybė turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

III. PRIJUNGIMO PASLAUGOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

13. Naujų dujų įmonių objektų prijungimas prie veikiančių perdavimo ar skirstymo sistemų yra operatorių teikiama paslauga naujai dujų įmonei. Prijungimo paslauga teikiama naujai dujų įmonei ir operatoriui sudarius prijungimo paslaugos sutartį.

14. Naujų dujų įmonių objektai projektuojami, statomi ir jų statyba užbaigiama Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka (Aprašo priedo 4, 8 ir 9 punktai).

15. SGD sistemos ir saugyklos prijungiamos tik prie veikiančių perdavimo sistemų. Biodujų gamybos įrenginiai, naujos perdavimo ar skirstymo sistemos ir tiesioginiai vamzdynai prijungiami prie veikiančių perdavimo ar skirstymo sistemų.

16. Prijungimo (prisijungimo) sąlygas (toliau – prijungimo sąlygos) naujų dujų įmonių objektams prijungti Aprašo nustatyta tvarka išduoda operatorius, prie kurio valdomos perdavimo ar skirstymo sistemos jungiami naujų dujų įmonių objektai.

17. Operatorius ir nauja dujų įmonė bendradarbiauja ieškant optimalaus techninio sprendimo naujos dujų įmonės objektams prijungti. Operatorius turi teisę tikslinti išduotas prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (Aprašo priedo 4 punktas), kai toks patikslinimas yra būtinas nustatant objektyviai pagrįstus ir nediskriminuojančius techninius sprendimus naujos dujų įmonės objektams prijungti. Naujai dujų įmonei gavus statybą leidžiantį dokumentą, galiojančios prijungimo sąlygos gali būti tikslinamos tik abipusiu operatoriaus ir naujos dujų įmonės sutarimu.

18. Projektavimo darbus, susijusius su naujos dujų įmonės objekto prijungimu prie veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos, ir šiam prijungimui reikalingą sistemos plėtrą iki sistemų nuosavybės ribos, įskaitant prijungimo taško parengimą naujos dujų įmonės objektui prijungti, organizuoja ir koordinuoja operatorius.

19. Prie veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos prijungiamų naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ar biodujų gamybos įrenginių, taip pat tokiam prijungimui reikalingos jungties ir (ar) kitų technologinių priklausinių projektavimo ir įrengimo darbus iki sistemų nuosavybės ribos organizuoja ir koordinuoja nauja dujų įmonė.

20. Preliminari sistemų nuosavybės riba tarp veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos ir naujos dujų įmonės objekto nurodoma prijungimo sąlygose, o galutinė – sistemų nuosavybės ribų akte, kurį operatorius ir nauja dujų įmonė pasirašo įvykdžius naujos dujų įmonės objekto prijungimo prie veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos darbus. Nustatant sistemų nuosavybės ribas turi būti atsižvelgiama į teisinę priklausomybę ir užtikrinamas veikiančių perdavimo ir (ar) skirstymo sistemų darbo saugumas, stabilumas ir patikimumas. Tuo atveju, kai naujos dujų įmonės objektui prijungti turi būti statomas dujotiekis per operatoriaus veiklos licencijuotą teritoriją, prijungimo paslaugos sutartyje turi būti nurodytas prijungimo taškas, kuris paprastai turi sutapti su operatoriaus veiklos licencijoje nurodytos teritorijos riba, nekeičiant licencijuojamos veiklos teritorijos ribų.

21. Dujų apskaitos sistemos (matavimo priemonės) įrengiamos prijungimo taške, jei prijungimo paslaugos sutartyje nenumatyta kitaip. Kai dujų perdavimas vykdomas iš operatoriaus sistemos, dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones) savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja operatorius. Kai dujų perdavimas vykdomas į operatoriaus sistemą, dujų apskaitos sistemas (matavimo priemones) savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja SGD sistemas, saugyklas valdančios naujos dujų įmonės ar biodujų gamybos įmonės, jeigu prijungimo sutartyje nenumatyta kitaip, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo nuostatas (Aprašo priedo 1 punktas).

 

IV. NAUJŲ DUJŲ ĮMONIŲ OBJEKTŲ PRIJUNGIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

22. Naujų dujų įmonių objektai prie veikiančių perdavimo ar skirstymo sistemų prijungiami naujų dujų įmonių prašymu. Prašymo formą ir baigtinį sąrašą dokumentų bei duomenų, kurie yra pagrįstai reikalingi naujos dujų įmonės objekto prijungimui įvertinti ir kuriuos kartu su prašymu turi pateikti nauja dujų įmonė, nustato operatoriai, suderinę su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija).

23. Operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo naujos dujų įmonės prašymo prijungti jos objektą prie veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos ir reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų, kaip nurodyta Aprašo 22 punkte, gavimo dienos parengia ir pateikia naujai dujų įmonei preliminarias prijungimo sąlygas. Jei pateiktas prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys, terminas skaičiuojamas nuo tokių papildymų registravimo operatoriuje dienos. Jei nauja dujų įmonė kartu su prašymu pateikia ne visus reikalingus dokumentus ir (ar) duomenis, kaip nurodyta Aprašo 22 punkte, operatorius turi teisę pareikalauti iš naujos dujų įmonės papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, kurių pagrįstai reikia sprendimui priimti, ir nustatyti terminą iki 30 kalendorinių dienų papildomiems dokumentams ir (ar) duomenims pateikti. Jei nauja dujų įmonė nepateikia per operatoriaus nustatytą terminą papildomų dokumentų ir (ar) duomenų, operatorius motyvuotu sprendimu gali nutraukti prašymo nagrinėjimą.

24. Operatorius pateikia preliminarias prijungimo sąlygas, kuriose nurodoma:

24.1. naujos dujų įmonės objekto prijungimo techniniai reikalavimai:

24.1.1. galimos prijungimo vietos;

24.1.2. dujotiekių, prie kurių jungiamasi, skersmuo;

24.1.3. maksimalus ir minimalus dujų slėgis prijungimo taške (ar taškuose);

24.1.4. maksimali dujų transportavimo galia, kuria galės naudotis nauja dujų įmonė (m3 / val. ir m3 / parą), maksimalios transportavimo galios apribojimo atvejai, minimalus per valandą apskaičiuojamų dujų kiekis (m3 / val.);

24.2. orientacinis veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos, prie kurios jungiamas naujos dujų įmonės objektas, plėtros poreikis ir terminai, taip pat galimas naujos dujų įmonės objekto prijungimo prie veikiančios perdavimo ar skirstymo projekto vykdymo terminas;

24.3. naujos dujų įmonės objekto prijungimo paslaugos sąnaudų preliminari sąmata:

24.3.1. preliminarus prijungimo įmokos dydis pagal ekonomiškai optimaliausią prijungimo vietą;

24.3.2. prijungimo įmokos mokėjimo tvarka;

24.4. pagrįstas ir tikslus galutinio prašymo pateikimo ir jo nagrinėjimo (prijungimo sąlygų suderinimo) grafikas.

25. Operatoriaus išduotos preliminarios prijungimo sąlygos galioja 12 mėnesių. Aprašo 24.4 punkte nurodytame grafike gali būti nustatytas kitas prijungimo sąlygų suderinimo terminas, bet ne ilgesnis kaip 12 mėnesių.

26. Naujai dujų įmonei ir operatoriui suderinus preliminarias prijungimo sąlygas laikoma, kad yra nustatytos galutinės prijungimo sąlygos ir jos yra pagrindas sudaryti prijungimo paslaugos sutartį. Operatorius parengia ir pateikia naujai dujų įmonei prijungimo paslaugos sutarties projektą ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Aprašo 24.4 punkte nurodyto galutinio prašymo registravimo operatoriuje dienos. Jei pateiktas galutinis prašymas tikslinamas, pateikiami papildomi dokumentai ir (ar) duomenys ir dėl to iš esmės keičiasi jau suderintos preliminarios prijungimo sąlygos, jos turi būti derinamos iš naujo.

27. Prijungimo paslaugos sutartyje nustatoma:

27.1. dujų įmonių pavadinimai, adresai, kodai;

27.2. prijungimo paslaugos sutarties dalykas, sutarties terminas, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, ginčų nagrinėjimo tvarka;

27.3. naujos dujų įmonės objekto prijungimo prie veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos terminas;

27.4. prijungimo įmoka ar jos mokėjimo sąlygos bei terminai;

27.5. papildomi susitarimai, jeigu nauja dujų įmonė ir operatorius juos suderina;

27.6. atsakomybė už prijungimo paslaugos sutartyje nustatytų reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

28. Tuo atveju, kai naujos dujų įmonės objektas prijungiamas prie perdavimo ar skirstymo sistemos nedujofikuotoje teritorijoje, prijungimo paslaugos sutartis gali būti sudaroma tik tada, kai Komisija Aprašo priedo 10 punkte nurodyto teisės akto nustatyta tvarka priėmė sprendimą dėl dujų sistemų plėtros nedujofikuotoje (nelicencijuotoje) teritorijoje.

29. Naujos dujų įmonės objektas prijungiamas prie veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos, jeigu įvykdytos prijungimo paslaugos sutarties sąlygos ir sutartyje nurodytų sistemų (statinių) statyba yra užbaigta (Aprašo priedo 4 ir 9 punktai).

 

V. PRIJUNGIMO paslaugų įmokos NUSTATYMAS

 

30. Operatorius, prie kurio valdomos veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos jungiamas naujos dujų įmonės objektas, padengia ekonomiškai pagrįstas veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos plėtros ir naujos dujų įmonės objekto prijungimo išlaidas. Nauja dujų įmonė padengia ekonomiškai pagrįstas prijungimo išlaidas viršijančias išlaidas (Aprašo priedo 2 punktas). Nustatant biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančios perdavimo ar skirstymo sistemos prijungimo kainą turi būti atsižvelgta į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 32 straipsnio 4 ir 5 dalių nustatytus reikalavimus.

31. Naujos dujų įmonės objekto prijungimo įmokos skaičiuojamos pagal Komisijos parengtą ir patvirtintą metodiką (Aprašo priedo 11 punktas).

 

VI. skundų nagrinėjimas

 

32. Komisija išankstine neteismine skundų nagrinėjimo tvarka nagrinėja skundus dėl naujų dujų įmonių objektų prijungimo prie veikiančių dujų sistemų tvarkos (metodikų, kainų), kainų taikymo, investicijų ir ekonominių prijungimo sąlygų.

33. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos išankstine neteismine skundų nagrinėjimo tvarka nagrinėja skundus dėl naujų dujų įmonių objektų prijungimo prie veikiančių dujų sistemų prijungimo techninių sąlygų.

34. Aprašo 32 ir 33 punktuose numatyta išankstinė neteisminė skundų nagrinėjimo tvarka yra privaloma operatoriams ir naujoms dujų įmonėms, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________


Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių

vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių

prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų

perdavimo ar skirstymo sistemų

tvarkos ir sąlygų aprašo

priedas

 

TEISĖS AKTAI, Į KURIUOS PATEIKTOS NUORODOS APRAŠE

 

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2224).

2. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87‑4186).

3. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas (Žin., 2011, Nr. 62‑2936).

4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

5. Sritinis norminis dokumentas „Dujų sistema. Magistraliniai dujotiekiai. Projektavimas, medžiagos ir statyba. Taisyklės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 86/146 (Žin., 2001, Nr. 23-771).

6. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 (Žin., 2008, Nr. 9-320).

7. Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 4-6 (Žin., 2008, Nr. 9-320).

8. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902).

9. Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947).

10. Naujų gamtinių dujų sistemų naujoje dujofikuojamoje teritorijoje įrengimo ir naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 4-266 (Žin., 2008, Nr. 75-2972).

11. Gamtinių dujų naujų vartotojų ir biodujų įrenginių prijungimo įkainių nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 (Žin., 2008, Nr. 138-5487).

 

_________________