LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 m. LAPKRIČIO 28 d. ĮSAKYMO Nr. V-1011 „DĖL VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 12 d. Nr. V-517

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Vaistinių prekių grupių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1011 „Dėl vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 132-5017; 2011, Nr. 81-3982):

1.1. išdėstau 1.3 punktą taip:

1.3. Natūralus mineralinis vanduo, pripažintas Vilniaus visuomenės sveikatos centro arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos, šaltinio vanduo, fasuotas geriamasis vanduo ir stalo vanduo.“;

1.2. išdėstau 2.4 punktą taip:

2.4. Biocidai (1, 2, 4, 5, 14, 18, 19, 20 tipo), autorizuoti ar registruoti Vilniaus visuomenės sveikatos centro ir turintys galiojantį biocido autorizacijos ar registracijos liudijimą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS