LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK- 2173 „DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 13 d. Nr. V-971

Vilnius

 

P a k e i č i u Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 131-4747; 2010, Nr. 69-3461):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 8 straipsnio 3 dalimi ir 9 straipsnio 4 dalimi“.

2. Nurodytu įsakymu patvirtintame Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos apraše:

2.1. Pripažįstu netekusiu galios 2 punktą.

2.2. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Vaiko brandumo įvertinimą atlieka mokyklų, pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos tarnybų psichologai (toliau vadinamas – Psichologas). “

2.3. Įrašau 9 punkte po žodžio „tarnybos“ žodžius „arba švietimo pagalbos tarnybos“.

2.4. Išbraukiu 10 punkte žodžius „pedagoginės psichologinės tarnybos ar mokyklos“.

2.5. Išdėstau 11 punktą taip:

11. Psichologui rekomendavus, vaiko specialieji ugdymosi poreikiai įvertinami vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 (Žin., 2011, Nr. 122-5769).“

2.6. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, sprendimus dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas priima tėvai (globėjai).“

2.7. Papildau nauju 13 punktu:

13. Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius