LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 14 d. Nr. XI-2069

Vilnius

 

(Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47)

 

1 straipsnis. 25 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšos naudojamos tik ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti savivaldybių tarybų nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________