LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2, 4, 8, 10, 23, 32, 37, 38, 39, 51 STRAIPSNIŲ, VIENUOLIKTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 381 STRAIPSNIU
Į S T A T Y M A S

 

2012 m. birželio 12 d. Nr. XI-2064

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 73-3093, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545; 2005, Nr. 43-1355, Nr. 143-5175; 2006, Nr. 116-4402; 2007, Nr. 55-2127; 2009, Nr. 117-4993, Nr. 144-6352; 2010, Nr. 84-4401; 2011, Nr. 72-3476, Nr. 91-4321, Nr. 146-6845, Nr. 153-7201)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 80 ir 82 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 80 dalį ir ją išdėstyti taip:

80. Architektas – fizinis asmuo, baigęs universitetines menų srities architektūros krypties studijas ir įgijęs aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam lygiavertį išsilavinimą.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 82 dalį ir ją išdėstyti taip:

82. Statybos inžinierius – fizinis asmuo, turintis statybos inžinerijos arba statybų technologijų studijų krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį arba šių studijų krypčių (šakų) studijų rezultatus atitinkančios kitos krypties (šakos) kvalifikacinį laipsnį, arba kitą išsilavinimą ir teisės aktų nustatytą darbo patirtį, atitinkančius ne žemesnį kaip šeštąjį Lietuvos kvalifikacijų sistemos lygį ir leidžiančius užsiimti veikla, aprėpiančia vieną, kelias ar visas statybos techninės veiklos pagrindines sritis, nustatytas šio Įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį, naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo (kaip atskirus nekilnojamojo turto objektus suformuojant patalpas statinyje, statinius ir (ar) patalpas padalijant, atidalijant, sujungiant, perdalijant) tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

3 straipsnis. 8 straipsnio 1, 2 ir 5 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) metodiniai nurodymai, rekomendacijos – projektavimo ir statybos įmonių, valstybės, mokslo, studijų ir kitų institucijų paskelbti savanoriškai taikomi dokumentai, kurie nurodo būdus ir metodus, kaip įgyvendinti statybos techninius reglamentus;“.

2. Papildyti 8 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) šio Įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyti Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nurodyti teisės aktai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams (naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kitoms organizacijoms, kurių veiklą reglamentuoja šis Įstatymas.“

4. Pakeisti 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Normatyvinių statybos techninių dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarką (išskyrus statyboje taikomus Lietuvos standartus ir šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus teisės aktus) nustato Vyriausybės įgaliota institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus tvirtina juos parengusi pagal kompetenciją valstybės institucija, o šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus teisės aktus – pagal Vyriausybės nustatytą kompetenciją Vyriausybės įgaliota institucija, suderinusios su Vyriausybės įgaliota institucija, kuriai pavesta tvirtinti statybos techninius reglamentus. Normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymą tarp valstybės institucijų nustato Vyriausybė.“

 

4 straipsnis. 10 straipsnio 9 dalies pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Vadovauti nesudėtingo ir neypatingo statinio projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai, statinio statybos techninei priežiūrai turi teisę neatestuoti architektai ir statybos inžinieriai. Jų kvalifikacinius reikalavimus nustato Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

5 straipsnis. 23 straipsnio 15 dalies 16 punkto pripažinimas netekusiu galios ir 28 dalies pakeitimas

1. 23 straipsnio 15 dalies 16 punktą pripažinti netekusiu galios.

2. Pakeisti 23 straipsnio 28 dalį ir ją išdėstyti taip:

28. Statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama. Leidimas statyti naują statinį ir leidimas rekonstruoti statinį galioja 10 metų. Jeigu nuo leidimo statyti naują statinį arba leidimo rekonstruoti statinį išdavimo dienos statinio statyba nebuvo pradėta arba statinio statyba neužbaigta šio Įstatymo 24 straipsnyje nustatyta tvarka ir neatsirado sąlygų, dėl kurių statybą leidžiantis dokumentas negalėtų būti išduotas, leidimo statyti naują statinį arba leidimo rekonstruoti statinį galiojimo terminai gali būti pratęsti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 3 metams. Pasibaigus šiems terminams, naujas leidimas statyti naują statinį ar naujas leidimas rekonstruoti statinį išduodami šiame straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

32 straipsnis. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimas svarstant šių statinių projektus

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) privalo informuoti visuomenę apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią. Šių statinių sąrašus (nurodant statinių paskirtį), informavimo ir visuomenės dalyvavimo svarstant šių statinių projektus tvarką nustato Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

7 straipsnis. Vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti vienuoliktojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

STATINIO PROJEKTUOTOJO, statinio statybos techninio prižiūrėtojo IR RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS“.

 

8 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

37 straipsnis. Draudimo objektas ir draudimo sutartys

1. Statinio projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir rangovo civilinė atsakomybė draudžiama privalomuoju draudimu, neatsižvelgiant į projektavimo ir statybos finansavimo šaltinius, statinio nuosavybės formą bei statinio projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, rangovo ir statytojo (užsakovo) juridinį statusą.

2. Draudimo objektas yra statinio projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir rangovo civilinė atsakomybė už jų padarytą žalą statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims. Statinio projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir rangovo civilinės atsakomybės draudimas apima taip pat jų subrangovų civilinės atsakomybės draudimą.

3. Tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) nesudaro su projektuotoju projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, bet sudaro sutartis su skirtingais projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, kiekvieno projektuotojo civilinė atsakomybė draudžiama atskirai.

4. Tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) nesudaro su statinio statybos techniniu prižiūrėtoju sutarties viso statinio statybos techninei priežiūrai vykdyti, bet sudaro sutartis su skirtingais statinio statybos techniniais prižiūrėtojais atskirų statybos darbų ar statinio dalių statybos techninei priežiūrai vykdyti, kiekvieno statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinė atsakomybė draudžiama atskirai.

5. Tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) nesudaro su rangovu rangos sutarties visiems statinio statybos darbams vykdyti, bet sudaro sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statybos darbams vykdyti, kiekvieno rangovo civilinė atsakomybė draudžiama atskirai.

6. Draudimo sutarties šalys yra draudėjas (statinio projektuotojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas ar rangovas) ir draudikas (draudimo įmonė, turinti teisę Lietuvos Respublikoje vykdyti statinio projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ar rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą.

7. Projektuojant ir statant nesudėtingus statinius ir atliekant statinio paprastąjį remontą, draustis privalomuoju statinio projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir rangovo civilinės atsakomybės draudimu nebūtina, taip pat neprivaloma draustis juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems statybos darbus ūkio būdu.

8. Draudimo galiojimo terminai nustatomi draudimo veiklos priežiūros institucijos tvirtinamose statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.

9. Statinio projektuotojo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartys sudaromos pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles.

10. Jeigu draudimo sutartis buvo nutraukta ar pasibaigė anksčiau, negu nurodyta draudimo liudijime (polise), draudėjas privalo sudaryti naują draudimo sutartį.

11. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įmokų dydžiai nustatomi draudimo sutartyse.“

 

9 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

38 straipsnis. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

1. Pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą draudikas atlygina statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims draudėjo padarytą žalą asmens sveikatai arba žalą, atsiradusią dėl gyvybės atėmimo, ir žalą turtui.

2. Draudimo išmokos mokamos tik atsitikus draudžiamajam įvykiui, remiantis šį įvykį patvirtinančiais oficialiais dokumentais.

3. Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai nustatomi statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.

4. Draudėjas civilinę atsakomybę turi apdrausti pagal kiekvieną statinio projektą atskirai arba pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

5. Draudėjo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo minimalios sumos nustatomos projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.“

 

10 straipsnis. Įstatymo papildymas 381 straipsniu

Papildyti Įstatymą 381 straipsniu:

 

381 straipsnis. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

1. Pagal statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą draudikas atlygina statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims draudėjo padarytą žalą asmens sveikatai arba žalą, atsiradusią dėl gyvybės atėmimo, ir žalą turtui.

2. Draudimo išmokos mokamos tik atsitikus draudžiamajam įvykiui, remiantis šį įvykį patvirtinančiais oficialiais dokumentais.

3. Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai nustatomi statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.

4. Draudėjas civilinę atsakomybę turi atskirai apdrausti dėl kiekvieno statinio, kurio statybos techninę priežiūrą atlieka.

5. Draudėjo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo minimalios sumos nustatomos statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.“

 

11 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

39 straipsnis. Rangovo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

1. Pagal rangovo civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą draudikas atlygina statytojui (užsakovui) ir tretiesiems asmenims draudėjo padarytą žalą asmens sveikatai arba žalą, atsiradusią dėl gyvybės atėmimo, ir žalą turtui.

2. Draudimo išmokos mokamos tik atsitikus draudžiamajam įvykiui, remiantis šį įvykį patvirtinančiais oficialiais dokumentais.

3. Draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai nustatomi statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.

4. Draudėjas civilinę atsakomybę turi atskirai apdrausti dėl kiekvieno statomo statinio, dėl kurio sudaryta rangos sutartis.

5. Draudėjo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo minimalios sumos nustatomos rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėse.“

 

12 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 51 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

51 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinio (jo patalpų) naudojimą ne pagal paskirtį

Už statinio (jo patalpų) naudojimą ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį, skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki dvidešimt penkių tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šiame straipsnyje numatytą pažeidimą, skiriama bauda nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.“

2. Pakeisti 51 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

51 straipsnis. Juridinių asmenų atsakomybė už statinio (jo patalpų) naudojimą pažeidžiant nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimą ne pagal paskirtį

Už statinio (jo patalpų) naudojimą pažeidžiant šiame ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimą ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį, skiriama bauda nuo penkių tūkstančių iki dvidešimt penkių tūkstančių litų. Už tokius pačius veiksmus, padarytus juridinio asmens, bausto bauda už šiame straipsnyje numatytą pažeidimą, skiriama bauda nuo dešimties tūkstančių iki trisdešimties tūkstančių litų.“

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šio įstatymo 2 straipsnis, 5 straipsnio 2 dalis, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 straipsniai įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

2. Šio įstatymo 12 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2013 m. sausio 9 d.

 

14 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2012 m. rugsėjo 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________