LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ASOCIACIJŲ, RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ, KITŲ JURIDINIŲ ASMENŲ AR JŲ PADALINIŲ IR SAVANORIŲ PATIRTŲ IŠLAIDŲ VYKDANT PROBACIJĄ KOMPENSAVIMO TVARKOS IR MAKSIMALŲ KOMPENSUOJAMŲ IŠLAIDŲ DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2012 m. birželio 12 d. Nr. 1R-155

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo (Žin., 2012, Nr. 4-108) 7 straipsnio 6 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 620 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 7 straipsnio 6 dalį“ (Žin., 2012, Nr. 64-3232),

n u s t a t a u, kad:

1. Asociacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kitiems juridiniams asmenims ar jų padaliniams ir savanoriams patirtos išlaidos vykdant probaciją kompensuojamos Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 (Žin., 2011, Nr. 94-4451), nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2. Šio įsakymo 1 punkte nustatytiems asmenims maksimalus per mėnesį kompensuojamų išlaidų dydis yra penkios bazinės socialinės išmokos.

3. Šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

_________________