LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

į s a k y m a s

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 1-244 „DĖL PREKYBOS ELEKTROS ENERGIJA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. birželio 4 d. Nr. 1-108

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2012, Nr. 17-752) 2 straipsniu:

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 149-6677) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL PREKYBOS ELEKTROS ENERGIJA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 66‑1984; 2012, Nr. 17-752) 7 straipsnio 12 punktu:

t v i r t i n u Prekybos elektros energija taisykles (pridedama).“

 

 

 

Energetikos ministras                                                          Arvydas Sekmokas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-244

(Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2012 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 1-108 redakcija)

 

PREKYBOS ELEKTROS ENERGIJA TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prekybos elektros energija taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja elektros energijos rinkos dalyvių tarpusavio santykius prekiaujant elektros energija Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taisyklės nereglamentuoja mažmeninės prekybos elektros energija (elektros energijos tiekimo vartotojams) tvarkos ir sąlygų, kurias nustato Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančia Direktyvą 2003/54/EB (OL 2009 L 211, p. 55), Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinančiu Reglamentą Nr. 1228/2003 (OL 2009 L 211, p. 15), Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752) Lietuvos elektros rinkos plėtros planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 740 (Žin., 2009, Nr. 85-3603), ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklių tikslas – sukurti prielaidas konkurencinės elektros energijos rinkos santykių plėtrai, įtvirtinant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus atitinkančius elektros energijos rinkos dalyvių santykius.

4. Taisyklės yra privalomos visiems elektros energijos rinkos dalyviams.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Automatizuota duomenų nuskaitymo sistema – sistema, leidžianti perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriui nuotoliniu būdu nuskaityti valandinius elektros energijos vartojimo ir elektros energijos gamybos duomenis.

Balansavimo energijos tiekėjo ataskaita – perdavimo sistemos operatoriaus sudaromas dokumentas, kuriame nustatomi gamybos, tiekimo su kitomis valstybėmis ir vartojimo balansams priskirtų visų tiekėjų vartotojų faktiškai suvartotos elektros energijos ir (arba) gamintojų faktiškai pagamintos elektros energijos kiekiai, kuriuos lyginant su planuotais ir iš anksto suprekiautais kiekiais yra nustatomi balansavimo energijos kiekiai kiekvienai rinkos balanso laikotarpio valandai.

Didmeninės prekybos dvišalės elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartys (toliau – dvišalės sutartys) – elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartys tarp elektros rinkos dalyvių. Dvišalių sutarčių sąvoka neapima prekybos elektros energija biržoje, prekybos balansavimo ir reguliavimo energija su perdavimo sistemos operatoriumi sutarčių.

Energijos identifikavimo kodas (toliau – EIK) – perdavimo sistemos operatoriaus suteikiamas kodas, naudojamas vykdant elektroninius apsikeitimus duomenimis tarp perdavimo sistemos operatorių ir rinkos dalyvių.

Gamybos balansas – elektros energetikos sistemos balanso dalis, kurią sudaro balansavimo energijos tiekėjo bendras (suminis) elektros energijos gamybos planas, faktiniai elektros energijos gamybos kiekiai ir elektros energijos gamybos sandoriai tarp balansavimo energijos tiekėjo ir perdavimo sistemos operatoriaus.

Operatyvinė diena – kalendorinė diena, kuomet faktiškai vyksta elektros energijos gamyba bei vartojimas. Diena reiškia 24 val., išskyrus dienas, kuomet keičiamas vasaros ir žiemos laikas.

Operatyvinė valanda – valanda, kuomet faktiškai vyksta elektros energijos gamyba bei vartojimas.

Papildoma prekybos sesija – tai papildoma Lietuvos elektros biržos dalyvių prekyba elektros energija, organizuojama pasibaigus prekybai Lietuvos elektros biržoje Lietuvos elektros biržos kainomis.

Perdavimo sistemos balanso ataskaita – perdavimo sistemos operatoriaus sudaromas dokumentas, kuriame nustatoma perdavimo tinkle visų balansavimo energijos tiekėjų vartotojų ir gamintojų suvartota ir pagaminta elektros energija bei elektros energija, skirta kompensuoti perdavimo sistemos technologines sąnaudas.

Rinkos balanso laikotarpis – kalendorinio mėnesio laikotarpis, suskirstytas valandomis, kuriam skaičiuojamas faktiškai pagamintos ir suvartotos elektros energijos kiekis. Pasibaigus šiam laikotarpiui nustatomi balansavimo energijos kiekiai ir apskaičiuojamos galutinių atsiskaitymų sumos tarp balansavimo energija prekiavusių rinkos dalyvių.

Tiekimo su kitomis valstybėmis balansas – elektros energetikos sistemos balanso dalis, kurią sudaro rinkos dalyvių, tiekiančių elektros energiją į Lietuvą iš užsienio valstybių ir (ar) iš Lietuvos į užsienio valstybes ir sudariusių su balansavimo energijos tiekėju balansavimo sutartį, bendri (suminiai) elektros energijos tiekimo į Lietuvą ir (ar) iš Lietuvos planai ir faktinio tiekimo apimtys.

Vartojimo balansas – elektros energetikos sistemos balanso dalis, kurią sudaro balansavimo energijos tiekėjo bendras (suminis) elektros energijos vartojimo planas, faktiniai elektros energijos suvartojimo kiekiai ir elektros energijos vartojimo sandoriai tarp balansavimo energijos tiekėjo ir perdavimo sistemos operatoriaus.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II. ELEKTROS RINKA IR TEISĖ PREKIAUTI ELEKTROS ENERGIJA

 

6. Pagrindiniai elektros rinkos principai:

6.1. sąžininga konkurencija;

6.2. patikimumas;

6.3. elektros rinkos dalyvių lygiateisiškumas;

6.4. elektros rinkos informacijos aiškumas ir pasiekiamumas.

7. Didmeninę prekybą elektros energija gali vykdyti rinkos dalyviai, atitinkantys šias sąlygas:

7.1. turi licenciją ar leidimą, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamą veiklą elektros energetikos sektoriuje;

7.2. turi galiojančią balansavimo energijos tiekimo sutartį, sudarytą su perdavimo sistemos operatoriumi arba balansavimo energijos tiekėju.

8. Didmeninės prekybos elektros energija būdai:

8.1. prekyba elektros energija pagal dvišales sutartis;

8.2. prekyba elektros energija biržoje;

8.3. prekyba papildomoje prekybos sesijoje;

8.4. prekyba reguliavimo energija perdavimo sistemos operatoriaus organizuojamame aukcione;

8.5. prekyba reguliavimo energija panaudojant galios rezervus pagal sisteminių paslaugų sutartis, sudaromas tarp perdavimo sistemų operatorių ir (arba) tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir rinkos dalyvių;

8.6. prekyba balansavimo energija tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir balansavimo energijos tiekėjų bei kitų valstybių perdavimo sistemų operatoriais arba tarp skirstomojo tinklo operatoriaus ir gamintojų, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai prijungti prie skirstomojo tinklo.

9. Didmeninė elektros energijos prekyba yra vykdoma šių rinkos dalyvių:

9.1. prekyba pagal dvišales sutartis – rinkos dalyvių, sudarančių sutartis tarpusavyje;

9.2. prekyba elektros energijos biržoje – rinkos dalyvių, įregistruotų elektros energijos biržos operatoriaus duomenų bazėje;

9.3. prekyba reguliavimo energija – perdavimo sistemos operatoriaus ir reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi sudariusių rinkos dalyvių. Perdavimo sistemos operatorius reguliavimo energija turi teisę prekiauti ir su kitų valstybių perdavimo sistemų operatoriais;

9.4. prekyba papildomoje prekybos sesijoje – tarp rinkos dalyvių, įregistruotų elektros energijos biržos operatoriaus duomenų bazėje;

9.5. prekyba balansavimo energija – perdavimo sistemos operatoriaus su balansavimo energijos tiekėjais ir kitų šalių perdavimo sistemos operatoriais bei balansavimo energijos tiekėjų su jų gamybos, tiekimo su kitomis valstybėmis ir (ar) vartojimo balansams priskirtais rinkos dalyviais ar skirstomųjų tinklų operatorių ir gamintojų, kurių elektros energijos gamybos įrenginiai prijungti prie skirstomojo tinklo.

10. Prekyba didmenine elektros energija vykdoma valandomis.

11. Prekybos elektros energija etapai:

11.1. prekyba elektros energija pagal dvišales sutartis, kuri vyksta ne vėliau kaip 2 (dvi) dienos, einančios prieš operatyvinę dieną, 16.00 val.;

11.2. prekyba elektros energija biržoje, biržos reglamente nustatytu laiku;

11.3. prekyba papildomoje prekybos sesijoje, vykstančioje pasibaigus prekybai biržoje, papildomos prekybos sesijos reglamente nustatytu laiku;

11.4. prekyba reguliavimo energija, kuri vyksta ne vėliau nei operatyvinę valandą;

11.5. prekyba balansavimo energija vyksta nustačius faktines gamybos ar vartojimo bei faktinių energijos mainų su kitų valstybių perdavimo sistemų operatoriais apimtis pasibaigus rinkos balanso laikotarpiui.

12. Operatyvinę valandą prekiauti elektros energija su rinkos dalyviais, sudariusiais reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi, turi teisę tik perdavimo sistemos operatorius.

13. Elektros biržos dalyviai, siekdami apsisaugoti nuo galimų elektros energijos kainų svyravimų elektros biržoje, gali prekiauti pagalbiniais instrumentais. Prekybos pagalbiniais instrumentais principai, pagalbinių instrumentų rūšys ir kitos prekybos pagalbiniais instrumentais sąlygos nustatomos prekybos pagalbiniais instrumentais reglamente. Tokią prekybą organizuojantis asmuo viešai skelbia prekybos pagalbiniais instrumentais reglamentą ir informuoja Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją apie prekybos pagalbiniais instrumentais pradžią ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki jos pradžios.

 

III. PREKYBOS ELEKTROS ENERGIJA PAGAL DVIŠALES SUTARTIS TVARKA

 

14. Dvišalėse sutartyse nustatomos elektros energijos pirkimo–pardavimo sąlygos (kainos, kiekiai, atsiskaitymo principai ir kita).

15. Rinkos dalyviai atsako už pagal dvišales sutartis suprekiautų elektros energijos kiekių teisingumą. Pagal tą pačią dvišalę sutartį pirktos–parduotos elektros energijos kiekis privalo sutapti tiek elektros energijos pirkėjo, tiek ir elektros energijos pardavėjo teikiamoje informacijoje.

16. Rinkos dalyviai, priskirti skirtingiems gamybos, tiekimo su kitomis valstybėmis ar vartojimo balansams ir sudarę dvišalę sutartį, privalo pateikti informaciją apie valandinius kiekius perdavimo sistemos operatoriui ne vėliau kaip 2 (dvi) dienos, einančios prieš operatyvinę dieną, 16.00 val. Rinkos dalyvių, laiku nepateikusių informacijos perdavimo sistemos operatoriui arba pateikusių skirtingą informaciją, dvišalėje sutartyje nustatyti kiekiai yra neįtraukiami į sudaromas balansavimo energijos tiekėjų ataskaitas.

17. Perdavimo sistemos operatorius nustato dvišalių sutarčių duomenų pateikimo bei derinimo procedūras balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartyse su elektros rinkos dalyviais.

 

IV. ELEKTROS ENERGIJOS PREKYBOS ELEKTROS BIRŽOJE

IR PAPILDOMOJE PREKYBOS SESIJOJE TVARKA

 

18. Elektros energijos prekybos elektros biržoje tvarka ir kitos prekybos elektros biržoje sąlygos ir reikalavimai, kurie yra privalomi visiems biržos dalyviams, nustatomi elektros biržos operatoriaus paskelbtose prekybos elektros biržoje taisyklėse.

19. Prekiauti elektros energijos biržoje gali tik elektros biržos operatoriaus duomenų bazėje įregistruoti rinkos dalyviai.

20. Visa elektros energija, kuri yra tiekiama į Lietuvą iš kitų valstybių arba iš Lietuvos kitoms valstybėms, prekiaujama tik elektros energijos biržoje.

21. Prekybą papildomoje prekybos sesijoje organizuoja perdavimo sistemos operatorius jo skelbiamame papildomos prekybos sesijos reglamente nustatyta tvarka.

22. Prekyba papildomoje prekybos sesijoje organizuojama iki atskiro perdavimo sistemos operatoriaus pranešimo, kuris turi būti paskelbtas ne vėliau nei prieš dvi kalendorines savaites iki papildomos prekybos sesijos nutraukimo dienos.

 

V. PREKYBOS REGULIAVIMO ENERGIJA TVARKA

 

23. Perdavimo sistemos operatorius prekiauja reguliavimo energija su kitų šalių perdavimo sistemų operatoriais ir elektros rinkos dalyviais, sudariusiais reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi. Reguliavimo energijos apimtys nustatomos kiekvienai operatyvinei valandai.

24. Prekyba reguliavimo energija vykdoma perdavimo sistemos operatoriaus organizuojamame aukcione.

25. Prekybos reguliavimo energija aukcione dalyvauja tik perdavimo sistemos operatorius ir reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi sudarę asmenys, turintys technines galimybes pagal perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio centro nurodymą operatyviai keisti elektros energijos gamybos arba vartojimo režimus, ir kitų valstybių perdavimo sistemos operatoriai.

26. Operatyvinę valandą perdavimo sistemos operatorius organizuoja prekybą reguliavimo energija, kurios metu perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio centro dispečeris teikia privalomus vykdyti nurodymus dėl gamybos ir (ar) vartojimo režimų pakeitimo.

27. Perdavimo sistemos operatoriaus nurodymai reguliavimui duodami pagal pateiktus reguliavimo aukciono metu dalyvių pasiūlymus pirkti ir (ar) parduoti reguliavimo energiją. Pasiūlymai parduoti reguliavimo energiją išdėstomi kainos didėjimo tvarka, pradedant nuo mažiausios kainos pasiūlymo ir baigiant didžiausios kainos pasiūlymu. Pasiūlymai pirkti reguliavimo energiją išdėstomi kainos mažėjimo tvarka pradedant didžiausios kainos pasiūlymu ir baigiant mažiausios kainos pasiūlymu. Reguliavimo energijos pavedimų realizavimas atliekamas laikantis prieš operatyvinę valandą sudaryto kainų eiliškumo. Perdavimo sistemos operatorius gali teikti nurodymus reguliavimui nesilaikydamas nustatyto eiliškumo esant reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytoms sąlygoms.

28. Rinkos dalyviai, sudarę sutartį dėl reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo su perdavimo sistemos operatoriumi, privalo tiksliai įvykdyti perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio centro nurodymus dėl suplanuotos elektros energijos gamybos ar vartojimo apimties ir sąlygų pakeitimo. Perdavimo sistemos operatoriaus nurodymas gali būti ginčijamas tik įvykdžius nurodymą.

29. Prekybos reguliavimo energija rezultatai, kurių pagrindu pateikiamos sąskaitos už pirktą–parduotą reguliavimo energiją, nustatomi ne vėliau kaip kitą darbo dieną po operatyvinės dienos (ar kelių operatyvinių dienų, jei jos buvo ne darbo dienos) pagal perdavimo sistemos operatoriaus ataskaitas apie visus nurodymus reguliavimui per praėjusią dieną (ar kelias dienas, jei jos buvo ne darbo dienos).

30. Atsiskaitymų tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir reguliavimo energijos aukciono dalyvių prekiaujant reguliavimo energija sąlygos nustatomos reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartyse. Perdavimo sistemos operatorius bendrąsias reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo sutarties nuostatas skelbia savo interneto svetainėje.

 

VI. PREKYBOS BALANSAVIMO ENERGIJA TVARKA

 

31. Prie perdavimo tinklo prijungti gamintojai, kurių elektrinių elektros energijos gamybos režimą kontroliuoja perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinis centras, privalo su perdavimo sistemos operatoriumi pasirašyti balansavimo energijos ir reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartis ir sudaryti gamybos balansus. Gamintojai, kurių elektros įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, privalo su skirstomųjų tinklų operatoriumi arba su balansavimo energijos tiekėju pasirašyti balansavimo atsakomybės sutartis.

32. Perdavimo sistemos operatorius parengia ir savo interneto svetainėje viešai skelbia balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir balansavimo energijos tiekėjų, standartines sąlygas.

33. Gamybos ir vartojimo balansų sudarymo ir valdymo principai:

33.1. Rinkos balanso laikotarpiu vartotojas ar gamintojas gali būti priskirtas tik vienam balansavimo energijos tiekėjo vartojimo arba gamybos balansui.

33.2. Vienas vartotojo ar gamintojo objektas, prijungtas prie perdavimo ar skirstomojo tinklo, turi būti priskirtas tik vieno balansavimo energijos tiekėjo gamybos arba vartojimo balansui.

33.3. Gamybos balansui priskirti gamintojai operatyvinę valandą privalo patiekti į tinklą elektros energiją pagal balansavimo energijos tiekėjo iš anksto nustatytą planinį grafiką kiekvienam gamintojui.

33.4. Gamybos ir vartojimo balansai sudaromi atskirai, pagal balansavimo energijos tiekėjo planuojamus vartojimo iš tinklo ir patiekimo į tinklą duomenis.

34. Balansavimo energijos tiekėjai privalo nupirkti iš perdavimo sistemos operatoriaus arba parduoti perdavimo sistemos operatoriui balansavimo energiją.

35. Balansavimo energijos tiekėjų (ir jų aptarnaujamų tiekėjų bei skirstomųjų tinklų operatoriaus) kas valandą patiektos (vartotojų ar skirstomųjų tinklų operatoriaus suvartotos) elektros energijos faktiniai kiekiai nustatomi:

35.1. vartotojų, kuriems priskirti komercinės apskaitos prietaisai yra prijungti prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, suvartotos elektros energijos apimtys kas valandą nustatomos pagal šių komercinės apskaitos prietaisų rodmenis. Dėl techninių ar kitų priežasčių sutrikus tokiems komercinės apskaitos prietaisams ar automatizuotai duomenų nuskaitymo sistemai, šių vartotojų per kiekvieną valandą suvartotos elektros energijos kiekiai nustatomi pagal Taisyklių 35.2.2 punktą;

35.2. vartotojų, kuriems priskirti komercinės apskaitos prietaisai yra neprijungti prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, suvartotos elektros energijos kiekiai nustatomi:

35.2.1. vartotojų per mėnesį faktiškai suvartotas elektros energijos kiekis nustatomas pagal apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) kitais Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse ar sutartyje nustatytais būdais;

35.2.2. vartotojų kas valandą faktiškai suvartotas elektros energijos kiekis nustatomas per mėnesį faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį dauginant iš netolygumo koeficiento ki, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

k(i)=(E(i)–SUMA(n)(e(n)(i)))/SUMA(i=1,...,m)(E(i)–SUMA(n)(e(n))),

 

kur:

ki – vartojimo netolygumo koeficientas i–tąją valandą atitinkamame skirstomajame tinkle;

m – kalendorinio mėnesio valandų skaičius;

Ei – faktinis elektros energijos kiekis i–tąją valandą perdavimo sistemos operatoriaus perduotas į atitinkamą skirstomąjį tinklą ir prie skirstomųjų tinklų operatoriaus tinklo prijungtų gamintojų patiektas į tinklą;

enin–tosios automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, priklausančios atitinkamam elektros skirstomųjų tinklų operatoriui, apskaitytas elektros energijos kiekis i–tąją valandą.

36. Skirstomųjų tinklų operatorius atlieka vartotojų objektų, kuriems suvartotos elektros energijos kiekis nustatomas Taisyklių 35.2.2 punkto tvarka, kasvalandinio suvartotos elektros energijos kiekio apskaičiavimus pagal tiekėjus.

37. Balansavimo energijos tiekėjo vartojimo balanso balansavimo energijos kiekis kiekvieną valandą apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp balansavimo energijos tiekėjo nupirktos iki operatyvinės valandos elektros energijos kiekio ir operatyvinę valandą to balansavimo energijos tiekėjo vartotojų suvartotos elektros energijos kiekio, kuris apskaičiuojamas Taisyklių 35 punkto nustatyta tvarka.

38. Balansavimo energijos tiekėjo gamybos balanso balansavimo energijos kiekis kiekvieną valandą apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp gamintojo parduotos iki operatyvinės valandos elektros energijos kiekio ir to gamintojo operatyvinę valandą patiektos į tinklą elektros energijos kiekio. Prie parduotos elektros energijos kiekio gamintojui priskiriamas ir reguliavimo energijos kiekis, jei duotas nurodymas reguliavimui didinti elektros energijos gamybą pagal nustatytą grafiką, bei atimamas reguliavimo energijos kiekis, jei duodamas nurodymas reguliavimui mažinti elektros energijos gamybą pagal nustatytą grafiką.

39. Balansavimo energijos tiekėjo tiekimo su kitomis valstybėmis balanso balansavimo energijos kiekis kiekvieną valandą apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp balansavimo energijos tiekėjo parduotos ar nupirktos iki operatyvinės valandos elektros energijos kiekio ir faktiškai patiektos į Lietuvą iš kitų valstybių ar iš Lietuvos – kitoms valstybėms elektros energijos kiekio.

40. Balansavimo energijos tiekėjo, prekiaujančio reguliavimo energija su perdavimo sistemos operatoriumi, vartojimo balanso balansavimo energijos kiekis kiekvieną valandą apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp balansavimo energijos tiekėjo nupirktos iki operatyvinės valandos elektros energijos kiekio ir operatyvinę valandą to balansavimo energijos tiekėjo vartotojų suvartotos elektros energijos kiekio. Prie nupirktos elektros energijos kiekio balansavimo energijos tiekėjui priskiriamas ir reguliavimo energijos kiekis, jei duotas nurodymas reguliavimui didinti elektros energijos vartojimą pagal nustatytą grafiką, bei atimamas reguliavimo energijos kiekis, jei duodamas nurodymas reguliavimui mažinti elektros energijos vartojimą pagal nustatytą grafiką.

41. Kiekvienos valandos balansavimo energijos kaina nustatoma vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintu Balansavimo energijos kainos nustatymo tvarkos aprašu.

42. Vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, bet jų komercinės apskaitos prietaisai neprijungti prie automatinės duomenų nuskaitymo sistemos, keičiant tiekėją, faktiškai vartotojo suvartotos elektros energijos kiekis per paskutinio ataskaitinio laikotarpio dalį, kurią vartotojas pirko elektros energiją iš tiekėjo, nustatomas taikant Taisyklių 35.2.2 punkte nustatytą tvarką, atsižvelgiant į faktinį atitinkamo mėnesio dienų, kurias vartotojas pirko elektros energiją iš tiekėjo, skaičių.

43. Pasibaigus kalendoriniam mėnesiui perdavimo sistemos operatorius, remdamasis elektros energijos komercinės apskaitos sistemos duomenimis bei prekybos rezultatais, per 8 (aštuonias) darbo dienas nustato praėjusio kalendorinio mėnesio kiekvienos dienos rezultatus valandomis ir pateikia visiems balansavimo energijos tiekėjams balansų ataskaitas.

44. Atsiskaitymų prekiaujant balansavimo energija sąlygos tarp balansavimo energijos tiekėjų ir perdavimo sistemos operatoriaus nustatomos balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartyse.

 

VII. INFORMACIJOS MAINŲ PRINCIPAI ELEKTROS ENERGIJOS RINKOJE

 

45. Perdavimo sistemos operatorius yra atsakingas už elektroninės duomenų apsikeitimo su rinkos dalyviais sistemos įdiegimą.

46. Visiems rinkos dalyviams, kurie verčiasi didmenine elektros energijos prekyba Taisyklėse nustatytais būdais, perdavimo sistemos operatorius suteikia EIK.

47. Siekiant identifikuoti rinkos dalyvius EIK privalo būti naudojamas visuose rinkos dalyvių elektroniniuose duomenų apsikeitimuose.

48. Perdavimo sistemos operatorius EIK skelbia viešai.

49. Perdavimo sistemos operatorius atsakingas už perdavimo sistemos balanso ataskaitos sudarymą ir atskirų balansų ataskaitų pateikimą balansavimo energijos tiekėjams pagal Taisyklių 43 ir 52 punktų reikalavimus.

50. Balansavimo energijos tiekėjai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutarties įsigaliojimo ar nutraukimo privalo informuoti perdavimo sistemos operatorių ar skirstomųjų tinklų operatorių, prie kurio tinklų prijungti tiekėjo vartotojai ar gamintojai, apie sudarytas arba numatytas sudaryti, taip pat apie nutrauktas arba numatytas nutraukti balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartis su tiekėjais ar gamintojais.

51. Skirstomųjų tinklų operatorius, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti:

51.1. perdavimo sistemos operatoriui – turimus duomenis apie kiekvieno balansavimo energijos tiekėjo vartojimo ir (ar) gamybos balansuose apskaitytus elektros energijos kiekius valandomis;

51.2. tiekėjui – turimus duomenis apie skirstomųjų tinklų operatoriaus veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje esančių vartotojų, sudariusių elektros energijos tiekimo sutartis su šiuo tiekėju, mėnesinius suvartotos elektros energijos kiekius;

51.3. balansavimo energijos tiekėjui – turimus duomenis apie skirstomojo tinklo operatoriaus licencijuojamoje teritorijoje esančių vartotojų, kurie elektros energiją perka iš tiekėjų, su kuriais balansavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartį sudaręs balansavimo energijos tiekėjas, suminius suvartotos elektros energijos kiekius valandomis pagal kiekvieną tiekėją.

52. Perdavimo sistemos operatorius, pasibaigus rinkos balanso laikotarpiui, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti:

52.1. tiekėjui – turimus duomenis apie prie perdavimo tinklo prijungtų vartotojų, sudariusių elektros energijos tiekimo sutartis su šiuo tiekėju, suvartotos elektros energijos kiekius;

52.2. balansavimo energijos tiekėjui – turimus duomenis apie prie perdavimo tinklo prijungtų vartotojų, kurie elektros energiją perka iš tiekėjų, su kuriais balansavimo sutartį sudaręs šis balansavimo energijos tiekėjas, suminius suvartotos elektros energijos kiekius valandomis pagal kiekvieną vartotoją.

53. Perdavimo sistemos operatorius, pasibaigus rinkos balanso laikotarpiui, ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo dienas paruošia perdavimo sistemos balanso ataskaitą bei paskelbia ją viešai.

54. Perdavimo sistemos operatorius valandos reguliavimo nurodymų kainų svertinio vidurkio reikšmes skelbia viešai.

55. Perdavimo sistemos operatorius, vadovaudamasis balansavimo energijos tiekėjų pateikta informacija apie iš anksto suderintus elektros energijos tiekimus į Lietuvą iš trečiųjų šalių ir iš Lietuvos į trečiąsias šalis, viešai skelbia valandinius suminius operatyvinės dienos importo ar eksporto kiekius su trečiosiomis šalimis.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

56. Asmenys, pažeidę Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________