Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJAS, KURIOSE, ATSIŽVELGIANT Į NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMUS, GALI BŪTI TAIKOMI VĖJO ELEKTRINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS APRIBOJIMAI, TEIKIMO IR VĖJO ELEKTRINIŲ PROJEKTAVIMO BEI STATYBOS VIETŲ ŠIOSE TERITORIJOSE DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 29 d. Nr. 626

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 62-2936) 49 straipsnio 8 dalimi ir 51 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRĖ                                                  RASA JUKNEVIČIENĖ

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 626

 

INFORMACIJOS APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJAS, KURIOSE, ATSIŽVELGIANT Į NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMUS, GALI BŪTI TAIKOMI VĖJO ELEKTRINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS APRIBOJIMAI, TEIKIMO ir VĖJO ELEKTRINIŲ PROJEKTAVIMO bei STATYBOS VIETŲ ŠIOSE TERITORIJOSE DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, teikimo ir vėjo elektrinių projektavimo bei statybos vietų šiose teritorijose derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, žemėlapio (toliau – žemėlapis) sudarymo, informacijos apie žemėlapyje pažymėtas teritorijas teikimo, taip pat šiose teritorijose planuojamo vėjo elektrinių projektavimo ir statybos vietų derinimo su Lietuvos kariuomene ir kitomis nacionalinį saugumą užtikrinančiomis institucijomis tvarką.

2. Vėjo elektrinių, kurių aukštis baigus statyti, rekonstruoti ar įrengti virš žemės paviršiaus yra 100 metrų ir daugiau, statybos, rekonstravimo ar įrengimo derinimo su Civilinės aviacijos administracija ir kariuomenės vadu, o pasienio ruože – kurių aukštis baigus statyti, rekonstruoti ar įrengti virš žemės yra 30 metrų ir daugiau, – ir su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, taip pat vėjo elektrinių statybos, rekonstravimo ir įrengimo aerodromų ir radiolokatorių apsaugos zonose derinimo prašymai ir kiti derinimui reikalingi dokumentai pateikiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarka.

3. Vėjo elektrinių, kurių statybai reikia rengti teritorijų planavimo dokumentus, statybos vietos derinamos išduodant planavimo sąlygas Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka, o projektavimas – pateikiant išvadą Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka. Kitų vėjo elektrinių statybos vietos ir projektavimas derinami pateikiant išvadą Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.

4. Nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatyme (Žin., 1997, Nr. 2-16).

Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (Žin., 2011, Nr. 62-2936) ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597).

5. Lietuvos kariuomenė ir kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, derindamos vėjo elektrinių projektavimą ir statybos vietas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymu, Aprašu ir kitais teisės aktais.

6. Planavimo sąlygas išduoda ir išvadas dėl vėjo elektrinių projektavimo ir statybos vietų derinimo teikia:

6.1. Lietuvos kariuomenė, įvertinusi, ar planuojamos projektuoti ir statyti vėjo elektrinės nurodytose statybos vietose kliudys stebėti, kontroliuoti ir ginti oro erdvę;

6.2. kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, įvertinusios, ar planuojamos projektuoti ir statyti vėjo elektrinės nurodytose statybos vietose kliudys atlikti tiesiogines jų funkcijas, susijusias su nacionalinio saugumo užtikrinimu.

7. Vėjo elektrinių projektavimui ir statybai žemėlapyje pažymėtose teritorijose gali būti taikomi aukščio, vietos, išdėstymo teritorijoje ir kiti apribojimai.

 

II. ŽEMĖLAPIO SUDARYMAS IR INFORMACIJOS APIE ŽEMĖLAPYJE PAŽYMĖTAS TERITORIJAS TEIKIMAS

 

8. Lietuvos kariuomenė, vadovaudamasi krašto apsaugos ministro patvirtinta metodika, žemėlapyje pažymi Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, siekiant užtikrinti Lietuvos kariuomenei nustatytų funkcijų atlikimą, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai. Žemėlapį tvirtina kariuomenės vadas.

9. Kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos gali siūlyti Lietuvos kariuomenei žemėlapyje pažymėti (arba žemėlapyje jų siūlymu pažymėtas teritorijas tikslinti, atsisakyti žymėti) ir tas Lietuvos Respublikos teritorijas, kuriose, siekiant užtikrinti joms nustatytų funkcijų atlikimą, gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai.

10. Lietuvos kariuomenė, gavusi kitų nacionalinį saugumą užtikrinančių institucijų pasiūlymus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymų gavimo atnaujina, o kariuomenės vadas patvirtina žemėlapį ir apie tai praneša pasiūlymus pateikusiai nacionalinį saugumą užtikrinančiai institucijai.

11. Lietuvos kariuomenė gali kreiptis į pasiūlymus pateikusią nacionalinį saugumą užtikrinančią instituciją, prašydama patikslinti gautus pasiūlymus.

12. Asmenys gali kreiptis į Lietuvos kariuomenę, prašydami informuoti apie žemėlapyje pažymėtas teritorijas (pateikia prašymą, kuriame nurodo konkrečias seniūnijas ar gyvenamąsias vietoves, arba žemės sklypus (nurodo žemės sklypo nekilnojamojo turto kadastro numerį arba tikslias geografines koordinates, o jeigu nėra galimybės, – preliminarias geografines koordinates), kuriose planuojama projektuoti ir statyti vėjo elektrines.

13. Lietuvos kariuomenė per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo pateikia atsakymą, kuriame nurodo, ar prašyme minėtose teritorijose gali būti taikomi vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimai, taip pat konkrečias nacionalinį saugumą užtikrinančias institucijas, galinčias šiose teritorijose taikyti apribojimus.

 

III. VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBOS VIETŲ DERINIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO METU

 

14. Lietuvos kariuomenė, teisės aktų nustatyta tvarka gavusi planavimo organizatoriaus prašymą ar savivaldybės administracijos vyriausiojo architekto paraišką dėl planavimo sąlygų išdavimo, patikrina, ar planuojamų projektuoti ir statyti vėjo elektrinių statybos vietos patenka į žemėlapyje pažymėtas teritorijas.

15. Lietuvos kariuomenė, nustačiusi, kad vėjo elektrinės planuojamos projektuoti ir statyti žemėlapyje pažymėtose teritorijose, išduoda planavimo sąlygas.

16. Jeigu vėjo elektrinės planuojamos projektuoti ir statyti žemėlapyje pažymėtoje teritorijoje, kurioje vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimus gali taikyti kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, Lietuvos kariuomenė išsiunčia Aprašo 15 punkte nurodytus dokumentus šioms institucijoms ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų gavimo.

17. Nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos išduoda planavimo sąlygas atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nustatytais terminais (juos skaičiuojant nuo dokumentų gavimo Lietuvos kariuomenėje dienos) ir tvarka.

18. Teritorijų planavimo dokumentai, kuriems planavimo sąlygas yra išdavusi Lietuvos kariuomenė ar kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, derinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka.

19. Planavimo organizatorius, planuojantis projektuoti ar statyti vėjo elektrines žemėlapyje pažymėtose teritorijose, rengdamas rajono ar vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, atlieka planavimo dokumentų sprendinių poveikio krašto apsaugai ir kitoms sritims, susijusioms su nacionaliniu saugumu, vertinimą, vadovaudamasis Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 920 (Žin., 2004, Nr. 113-4228).

 

IV. VĖJO ELEKTRINIŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS VIETŲ DERINIMAS

 

20. Statytojas (užsakovas), prieš pradėdamas statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, Lietuvos kariuomenei pateikia:

20.1. prašymą dėl vėjo elektrinių projektavimo ir statybos vietų derinimo, kuriame nurodo:

20.1.1. statybos rūšį;

20.1.2. žemės sklypo, kuriame planuojama projektuoti ir statyti vėjo elektrines, numerį nekilnojamojo turto kadastre, plotą, užstatymo intensyvumą ir tankumą;

20.1.3. vėjo elektrinės aukštį (įskaitant sparnuotę), stiebo plotį (viršuje ir apačioje), sparnų skaičių, ilgį, medžiagas, iš kurių pagaminti sparnai, rotoriaus skersmenį ir sukimosi greitį;

20.2. žemės sklypo planą, kuriame pažymėti esami statiniai, projektuojamos vėjo elektrinės, jų eksplikacija, aukštis ir kiti pagrindiniai matmenys plane.

21. Jeigu vėjo elektrinės planuojamos projektuoti ir statyti žemėlapyje pažymėtoje teritorijoje, kurioje vėjo elektrinių projektavimo ir statybos apribojimus gali taikyti kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, Lietuvos kariuomenė išsiunčia Aprašo 20 punkte nurodytus dokumentus šioms institucijoms per 3 darbo dienas nuo jų gavimo.

22. Lietuvos kariuomenė ir kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo Lietuvos kariuomenėje pateikia statytojui (užsakovui) vieną iš šių derinimo išvadų:

22.1. planuojamas vėjo elektrinių projektavimas nurodytose statybos vietose, esančiose žemėlapyje pažymėtose teritorijose, derinamas (leidžiamas) – jeigu planuojamos projektuoti ir statyti vėjo elektrinės nurodytose statybos vietose nekliudys atlikti Aprašo 6 punkte nurodytas funkcijas;

22.2. planuojamam vėjo elektrinių projektavimui nurodytose statybos vietose, esančiose žemėlapyje pažymėtose teritorijose, nustatomi konkretūs apribojimai (pateikiami šių apribojimų taikymo motyvai) – jeigu planuojamos projektuoti ir statyti vėjo elektrinės nurodytose statybos vietose nekliudys atlikti Aprašo 6 punkte nurodytas funkcijas tik atsižvelgus į nustatytus apribojimus;

22.3. planuojamas vėjo elektrinių projektavimas nurodytose statybos vietose, esančiose žemėlapyje pažymėtose teritorijose, nederinamas (draudžiamas) (pateikiamos priežastys) – jeigu planuojamos projektuoti ir statyti vėjo elektrinės nurodytose statybos vietose kliudys atlikti Aprašo 6 punkte nurodytas funkcijas ir vėjo elektrinių projektavimas ir statyba neįmanomi net ir nustačius apribojimus.

23. Išvados dėl vėjo elektrinių projektavimo ir statybos vietų derinimo teikiamos atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentuose, patvirtintuose po Aprašo įsigaliojimo, nustatytas vėjo elektrinių statybos vietas ir leistiną didžiausią jų aukštį.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Lietuvos kariuomenė ar kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, įvertinusios Aprašo 11 ir 20 punktuose nurodytus dokumentus ir nustačiusios, kad sprendimui priimti nepakanka dokumentuose pateiktų duomenų, gali motyvuotai raštu (ar elektroniniu paštu) kreiptis į vėjo elektrinių statytoją (užsakovą) ar energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintoją, prašydamos pateikti papildomą informaciją ar dokumentus. Šiuo atveju atsakymo pateikimo terminas sustabdomas nuo pranešimo dėl papildomų dokumentų (informacijos) išsiuntimo dienos ir atnaujinamas reikalaujamų dokumentų ar informacijos gavimo institucijoje dieną.

25. Institucijos, išduodamos statybą leidžiančius dokumentus, patikrina, ar asmenys, nurodyti Aprašo 20 punkte, Aprašo nustatyta tvarka suderino vėjo elektrinių projektavimą ir statybos vietas. Nesuderinus vėjo elektrinių projektavimo ir statybos vietų, statybą leidžiantys dokumentai neišduodami.

26. Nuostoliai, patirti dėl vėjo elektrinių projektavimo ir statybos vietų derinimo išvadų, dėl kurių reikia keisti teritorijų planavimo dokumentus, patvirtintus iki Aprašo įsigaliojimo, atlyginami Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868) numatyta tvarka.

 

_________________