LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE

SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2002 M. VASARIO 7 D. ĮSAKYMO Nr. 9 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ STATYBOS REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 29 d. Nr. V-122

Vilnius

 

1. P a k e i č i u statybos rekomendacijas R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9 „Dėl automobilių kelių statybos rekomendacijų patvirtinimo“ (2003 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 19-755 redakcija; 2007 m. sausio 23 d. Nr. V-11 redakcija; 2010 m. sausio 7 d. Nr. V-6 redakcija):

1.1. Išdėstau 87 punktą taip:

87. Automobilių kelių žiedinės sankryžos projektuojamos pagal Žiedinių sankryžų projektavimo metodinius nurodymus MN ŽSP 12, patvirtintus Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. V-106 „Dėl Žiedinių sankryžų projektavimo metodinių nurodymų MN ŽSP 12 patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 55-2754).“

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 88 punktą.

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 89 punktą.

1.4. Pripažįstu netekusiu galios 90 punktą.

1.5. Pripažįstu netekusiu galios 91 punktą.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 92 punktą.

1.7. Pripažįstu netekusiu galios 93 punktą.

1.8. Pripažįstu netekusiu galios 94 punktą.

1.9. Pripažįstu netekusiu galios 95 punktą.

1.10. Pripažįstu netekusiu galios 96 punktą.

1.11. Pripažįstu netekusiu galios 97 punktą.

1.12. Pripažįstu netekusiu galios 98 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                         Skirmantas Skrinskas

 

_________________