LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL naujagimių akių tikrinimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2012 m. gegužės 28 d. Nr. V-470

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 metų plėtros metmenų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. XI-1430 (Žin., 2011, Nr. 73-3498), 24.2.1 punktu:

1. T v i r t i n u Naujagimių akių tikrinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. liepos 1 d.

3. P a v e d u:

3.1. Higienos institutui rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie naujagimių akių tikrinimą;

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2012 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-470

 

NAUJAGIMIŲ AKIŲ TIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Naujagimių akių tikrinimas – tai naujagimių (nuo 35 sav. gestacinio amžiaus) akių dugno raudono reflekso tyrimas (toliau – tyrimas), siekiant laiku nustatyti įgimtas optinių terpių drumstis ar kitas akių ligas, trukdančias normaliai vystytis regos sistemai.

2. Jei atlikus tyrimą pakitimų nenustatoma (abiejų akių dugno refleksai raudoni, spalva bei šviesumas abiejose akyse vienodi, drumsčių nesimato), tyrimo rezultatai yra teigiami. Jei atlikus tyrimą nustatoma pakitimų (vienos arba abiejų akių dugno refleksai nematomi, akių refleksų spalva skirtinga, refleksų spalva gelsva arba balkšva, raudono reflekso fone matomos tamsios drumstys, kurios pamirksėjus neišnyksta), tyrimo rezultatai yra neigiami.

3. Tyrimas turi būti atliekamas visose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose akušerijos paslaugas (toliau – įstaigos), nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos.

4. Tyrimą organizuoja įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.

5. Tyrimą gali atlikti specialiai apmokyti gydytojas neonatologas, vaikų ligų gydytojas, akušeris, bendrosios praktikos slaugytojas ar vaikų slaugytojas.

6. Tyrimo rezultatai ar priežastys, dėl kurių tyrimas nebuvo atliktas, įrašomi į medicinos dokumentus ir užregistruojami įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

7. Jeigu naujagimis perkeliamas į kitą įstaigą neatlikus tyrimo, ji apie tai informuojama, o tyrimą organizuoja įstaigos, į kurią perkeltas naujagimis, vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Tyrimas turi būti atliktas per 2 savaites po gimimo.

8. Jeigu naujagimis gimė ne stacionare ar išvyko iš jo dėl objektyvių priežasčių neatlikus tyrimo (pvz., nepavykus be skėtiklių praverti akies plyšio, sugedus medicinos prietaisui ir kt.), jį prižiūrintis pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistas (šeimos ar vaikų ligų gydytojas) nedelsdamas siunčia jį pas gydytoją oftalmologą atlikti šio tyrimo.

 

II. NAUJAGIMIŲ AKIŲ TIKRINIMAS

 

9. Naujagimio akys tiriamos tiesioginio vaizdo oftalmoskopu.

10. Naujagimių akių tyrimo algoritmas (veiksmai atliekant tyrimą) pateikiamas Naujagimių akių tikrinimo tvarkos aprašo III skyriuje.

11. Jeigu tyrimo rezultatai yra teigiami, toliau tirti nebereikia, jei neigiami – naujagimis nedelsiant siunčiamas gydytojo oftalmologo konsultacijos.

 


III. NAUJAGIMIŲ AKIŲ TYRIMO ALGORITMAS

 

 


 

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

12. Už naujagimių akių tikrinimo organizavimą ir informacijos perdavimą atsakingi Naujagimių akių tikrinimo tvarkos aprašo 4, 7 ir 8 punktuose nurodyti asmenys.

13. Apie įtariamą vaiko nepriežiūrą sveikatos priežiūros specialistai privalo informuoti vaiko teisių apsaugos skyrių pagal vaiko gyvenamąją vietą.

 

_________________