LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-291 „DĖL GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 24 d. Nr. D1-453

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles, patvirtintas aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 (Žin., 2009, Nr. 65-2599; 2010, Nr. 36-1739):

1.1. išdėstau 1 punktą taip:

1. Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės nustato Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiančių baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones ir Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančių alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius) ir (ar) gaminių pripildytas pakuotes gamintojų, importuotojų, užsienio valstybių asmenų ir užsienio gamintojų registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau – Sąvadas) tvarką.“;

1.2. išdėstau 2 punktą taip:

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos duomenų elektroninio teikimo sistema (toliau – e-ASTA) – informacinės sistemos programinis modulis, suteikiantis vartotojui galimybę registruotis ir teikti ataskaitas elektroniniu b?du – internetu;

2.2. gaminiai – alyvos, transporto priemonės, elektros ir elektroninė įranga, apmokestinamieji gaminiai ir (ar) pripildytos gaminių pakuotės;

2.3. tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – Lietuvos Respublikoje pagamintų, į Lietuvos Respubliką įvežtų (importuotų) alyvų, apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), gaminių pripildytos pakuotės perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikoje ar sunaudojimas savoms reikmėms ir (ar) transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ar akumuliatorių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016);

2.4. užsienio valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką;

2.5. užsienio valstybės asmuo – Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytas Lietuvos Respublikoje filialo ar atstovybės neturintis užsienio valstybėje registruotas gamintojas ir (ar) importuotojas, kuris tiekia gaminius asmenims Lietuvos Respublikoje, neįregistravusiems savo veiklos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

2.6. užsienio gamintojas – užsienio valstybėje registruotas asmuo, vykdantis importuotojams, tiekiantiems jo prekės ženklu pažymėtas alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, teisės aktuose nustatytas pareigas, išskyrus pareigą registruotis Sąvade šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir pareigą vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų alyvų, transporto priemonių, elektros ir elektroninės įrangos apskaitą ir teikti ataskaitas Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 (Žin., 2009, Nr. 65-2598), nustatyta tvarka.

2.7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726, 2002, Nr. 72-3016), Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 2001, Nr. 85-2968), Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme (Žin., Nr. 2002, Nr. 13-474), Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 625 (Žin., 2002, Nr. 1-12; 2008, Nr. 86-3439).“;

1.3. išdėstau 8 punktą taip:

8. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis individualiai organizuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, kartu su Prašymu pateikia:

8.1. dokumentą, įrodantį, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarytą pagal Banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisykles, patvirtintas 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 61 (Žin., 2006, Nr. 9-340) (toliau – Dokumentas). Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis dalyvauja Licencijuotoje organizacijoje, minėto Dokumento pateikti neprivalo;

8.2. sutarčių su atliekų tvarkytojais dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti, naudojimo (toliau – Sutartys) kopijas. Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis dalyvauja Licencijuotoje organizacijoje, Sutarčių kopijų pateikti neprivalo. Savoms reikmėms elektros ir elektroninę įrangą naudojantys gamintojai ir importuotojai Sutarčių kopijų pateikti neprivalo.“;

1.4. išdėstau 11 punktą taip:

11. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojas ir (ar) importuotojas, Prašymą pateikęs internetu, per 10 darbo dienų nuo Prašymo pateikimo dienos turi pateikti RAAD kopiją dokumento, patvirtinančio dalyvavimą Licencijuotoje organizacijoje, arba originalą Dokumento ir Sutarčių kopijas, nurodytas Taisyklių 8 punkte.“;

1.5. išdėstau 12 punktą taip:

12. RAAD per 10 darbo dienų nuo Prašymo teikimo internetu arba per 20 darbo dienų nuo Prašymo teikimo raštu ir Dokumento, Sutarčių kopijų gavimo dienos registruoja gamintoją ir (ar) importuotoją Sąvade, suteikia unikalų registracijos Sąvade kodą. Patvirtinimą apie registraciją gamintojas ir (ar) importuotojas gauna elektroniniu paštu, jei Prašyme nurodo elektroninio pašto adresą.“;

1.6. išdėstau 13 punktą taip:

13. RAAD neregistruoja gamintojo ir (ar) importuotojo Sąvade, jei Prašyme pateikti duomenys yra neteisingi ar Dokumentas neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nepateiktos Sutarčių kopijos. Apie šį sprendimą RAAD per 10 darbo dienų nuo Prašymo teikimo internetu arba per 20 darbo dienų nuo Prašymo teikimo raštu ir Dokumento, Sutarčių kopijų gavimo dienos raštu informuoja gamintoją ir (ar) importuotoją, nurodydamas sprendimo neregistruoti Sąvade motyvus.“;

1.7. išdėstau 16.6 punktą taip:

16.6. elektros ir elektroninę įrangą planuojantis tiekti užsienio valstybės asmuo, Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis individualiai organizuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, kartu su Prašymu pateikia Dokumentą ir Sutarčių kopijas. Prašymo III skyriuje nurodęs, kad jis dalyvauja Licencijuotoje organizacijoje, Dokumento ir Sutarčių kopijų pateikti neprivalo. Savoms reikmėms elektros ir elektroninę įrangą naudojantis užsienio valstybės asmuo Sutarčių kopijų pateikti neprivalo.“;

1.8. išdėstau 18 punktą taip:

18. Agentūra neregistruoja užsienio valstybės asmens Sąvade, jei Prašyme pateikti duomenys yra neteisingi ar Dokumentas neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nepateiktos Sutarčių kopijos. Apie šį sprendimą Agentūra per 20 darbo dienų nuo 16 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja užsienio valstybės asmenį, nurodydama sprendimo neregistruoti Sąvade motyvus.“;

1.9. išdėstau 22 punktą taip:

22. Agentūra neregistruoja užsienio gamintojo Sąvade, jei Užsienio gamintojo prašyme pateikti duomenys yra neteisingi ar Dokumentas neatitinka teisės aktų reikalavimų, ar nepateiktos Sutarčių kopijos. Apie šį sprendimą Agentūra per 20 darbo dienų nuo Taisyklių 19 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos raštu informuoja užsienio gamintoją, nurodydama sprendimo neregistruoti Sąvade motyvus.“

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 punktai įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas